Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

Vervulling of volbrenging

Cover of "The Apostles"
Cover of The Apostles

Nood aan dingen

Zoals wij in de vorige hoofdstukken toonden kenden verscheidene mensen van God zeer goed hun positie en waren deze overtuigd dat zij de Aller Hoogste Schepper van alle dingen nodig hadden. Zelfs eiste de zoon van God nooit iets zonder de Kracht van zijn Vader te kunnen doen. Hij wees steeds de mensen er op dat hij niets kon zonder zijn Vader.
Hij bad ook vaak voor uitgebreide tijdsspanne tot zijn hemelse Vader (Lukas 6:12). Vaak trok Jezus zich terug om alleen met zijn Vader te zijn, maar bij vele gelegenheden nam hij ook zijn discipelen met hem om tot God te bidden. De apostelen en hun aanhangers richtten ook kleine groepen op die zij opleidden en waar het lezen van de Geschriften en het bidden een belangrijke rol speelden. De vroege kerk „wijdde zich aan gebed“ (Handelingen van de apostelen 2:42). De apostelen zagen toewijding aan gebed als één van hun primaire verantwoordelijkheden als leiders van de kerk (Handelingen 6:4). Het was Cornelius’ zijn voortzette gebeden die Peter naar zijn huis brachten (Handelingen 10:4).

English: folio 11 recto of the codex with the ...
Folio 11 recto of the codex with the beginning of the Acts of the Apostles (Photo credit: Wikipedia)

Ten tijde van de profeten konden we zien hoe God reageerde op de ernstige gebeden van degenen die bereid waren om God als hun belangrijkste leider te hebben. Maar de beantwoording van gebeden werd niet beëindigd door de dood van de beloofde Messias. Zelfs na dat de apostelen zagen dat Jezus zijn belofte van een Trooster nakwam, hebben ze niet afgezien van hun gebedstijden. Continue bleven zij gebedstijden voorzien als onderdeel van hun dagelijkse leven.
In de jaren daarna, op verzoek van de apostelen en de mensen om hen heen, kon het bidden voor de vroege kerk, er toe bijdragen dat die Kerk kon blijven groeien. En de gevangenen die op hun oordeel wachtten konden na hun gebeden zelfs hun gevangenis ketens zien gebroken geraken waarna zij zich vrij konden bewegen om het geloof verder voort te planten (Handelingen 12:4-7).

In de brieven van de apostelen kunnen we vinden dat ze voortdurend baden voor de Ecclesiae of kerken, en Paulus vermaande hen om hetzelfde te doen (Romeinen 1:10; 12:12, 15:30, 1 Korintiërs 7:05; Efeziërs 1: 16, 06:18, Filippenzen 4:06, Col 4:02, 12; 1 Thessalonicenzen 1:02; 1 Timotheüs 2:01, 5:05, Filemon 1:04, 22).

In de Heilige Schrift kunnen we een duidelijke opdracht met betrekking tot gebed vinden en tot betrekking de houding die we moeten nemen tegenover God. {Zie het betreffende hoofdstuk.}

Mary Magdalene, in a dramatic 19th-century pop...
Mary Magdalene, in a dramatic 19th-century popular image of penitence painted by Ary Scheffer. (Photo credit: Wikipedia)

Verzoekstelling

Zoals we eerder gezegd hebben gebruiken veel mensen die bidden deze tijd alleen maar om God voor bepaalde dingen te vragen die aan hen ten goede kunnen komen. Daarna overwegen ze nooit wat ze moeten doen voor God. Eveneens zijn ze vaak niet zozeer geïnteresseerd in het Woord van God. Hoe velen die regelmatig bidden lezen ook regelmatig de Heilige Schrift? Veel mensen willen wel de steun van de Allerhoogste, maar zouden Zijn positie niet echt accepteren. Velen durven zelfs om andere goden te maken naast de Allerhoogste. Zelfs onder de zogenaamde christenen  zijn er mensen die Jezus als hun god nemen, maar nog steeds foto’s, beelden en andere dingen gebruiken in hun aanbidding. Ze buigen zelfs naar beneden en gaan op hun knieën voor kruisen of afbeeldingen van kruisingen; hoewel volgens de Heilige Schrift dergelijke bewegingen een gruwel zijn in de ogen van God. Nochtans ziet men juist in die kerkgemeenschappen waar Jezus als God wordt aanbeden, vele afgodsbeelden van allerlei heiligen en iconen en presentatie en verheerlijkingsvoorwerpen met lichaamsdelen of kleren, heiligen schrijnen, monstransen enz.. In het bijzonder als Jezus dan wel God zou zijn zou het helemaal niet kunnen om van hem afbeeldingen te maken.

Aanvaarding van Jezus

Mensen zouden de woorden van Jezus zelf moeten geloven en aannemen wat Jezus over zichzelf en zijn Vader zegt. Ook de woorden van de Vader over Zijn zoon zouden zij niet in de wind mogen slaan. Duidelijk spreken beiden over hun verschillenden in hun eenheid, welke slaat op de eenheid in denken en gevoelens. Maar Jezus is een mens van vlees en bloed, die na zijn dood ook de wonden liet zien aan zijn volgelingen om te bewijzen dat hij geen geest was terwijl zijn hemelse Vader een eeuwige Geest is, die aldus geen begin en geen einde heeft en niet kan sterven, maar dat hij werkelijk gestorven was en door zijn Vader opgenomen was uit de doden.

File:Cain leadeth abel to death tissot.jpg
Kaïn de landbouwer en de oudste zoon van Adam en Eva, leidt zijn jongere broer Abel , de schaapherder, naar de dood, omdat God Abels dieroffer wel aannam, maar het offer van Kaïn, een deel van de oogst van het land, niet.

Nooit veranderende God

Veel christenen vergeten dat in veel gevallen er een voorwaarde is voor het bidden en dat God niet zomaar elke vorm van aanbidding zal accepteren. God is dezelfde vandaag en morgen, dus hij is nog steeds dezelfde als in de tijd van Abraham. De Heilige Schrift is duidelijk in haar uitspraken hoe de Schepper van hemel en aarde nooit verandert, noch terug zal gaan op Zijn Woord en welke de Wensen van de Allerhoogste zijn.

Al in de tijd van Kaïn en Abel liet God zien hoe bewust Hij was voor het juiste aanbod. Het was namelijk de duidelijke uiting van Zijn voorkeur voor het juiste offer dat weer een daad van onmacht zonde over de mens liet brengen.

Bidden teken van geloof

We mogen niet vergeten dat bidden een teken hoort te zijn dat de persoon die bidt gelooft in degene waarmee hij of zij praat. Het betreft een communicatie waarbij de biddende gelooft dat de aangesprokene hem of haar zal horen en tegemoet zal komen. Maar het gebed moet ook volgens de Wil van God zijn. We moeten niet bidden om te krijgen wat wij willen, maar om wat God wil voor ons of voor degenen voor wie we bidden. Wij kunnen Gods gedachten niet veranderen, maar we moeten bidden tot Hem om onze gedachten te veranderen zodat zij gelijk lopen met zijn gedachten. Wij moeten hopen in overeenstemming met Gods Wil te leven. Alsook moeten wij er geloof in stellen dat God best wel weet wat voor ons het beste zal zijn. Wij moeten daarom Hem verzoeken het beste voor ons te brengen en niet zozeer focussen op wat zelf voor ons graag zouden hebben. Aan Hem kunnen wij vragen ons te hulp te komen in die mate wat voor ons het beste is. Onze ogen moeten op God gericht zijn en niet zo zeer op onze uitdagingen.

Gods voorwaarde tot steun

Christenen en iedereen die een beroep doen op God en Zijn naam aanroepen, moeten Hem prijzen voor wie Hij is; een liefdevolle, vergevende Vader, die nooit zonder genade en liefde zal geraken.

In Psalm 1:1 lezen we:

“Gezegend is de man die niet wandelt in den raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in het gestoelte der spotters.”

Wat is Gods voorwaarde voor Hem om ons te steunen?

God belooft om altijd Zijn kinderen te ondersteunen, maar we moeten, als christenen, het volle evangelie begrijpen.

“Als we doen wat juist is zullen we worden geaccepteerd, maar als we doen wat verkeerd is, is zonde aan onze deur, en wil zij heersen over ons. Laat ons, daarom, doen wat juist is, dat God ons kan ondersteunen overeenkomstig Zijn beloften. God zegene u mijn vrienden en bid altijd voor elkaar.

“Het gebed is niet Gods tegenzin overwinnen, maar zich onderschrijven aan Zijn bereidheid.”

Martin Luther

Laat het gebed iets zijn dat ons de hele dag doordringt, zelfs in het midden van onze bedrijvigheid. Tijdens ons werk kunnen wij ook met onze gedachten dicht bij God zijn. Elk moment van de dag kunnen wij gebruiken om Hem aan te spreken, waar wij ook mogen zijn, in de huiskamer, de keuken, onderweg naar ergens, in de tuin of openbaar domein of op het werk. We hoeven niet veel woorden te gebruiken. God heeft geen behoefte aan ellenlange litanieën of herhalingen van woorden of gebeden. Wij kunnen gewoon onze problemen voorleggen aan God. Breng wat tijd door het bidden met de beloften van de Bijbel; zet uw focus gericht op God en tracht de gedachten op uw omgeving van u af te zetten . Laat die moeilijkheden die schijnbaar zo onoverkomelijk zijn aan God kenbaar worden en durf alles in Zijn handen te laten..

Laat het gebed een continu proces zijn dat tijd in beslag mag nemen om verandering te zien in onze omstandigheden en verandering in onszelf.
Dat wij in ons gebed de vrede van God mogen ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over ons hart en gedachten, omdat wij verbonden zijn in Christus Jezus.

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” Filippenzen 4:7

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment

++

Aanvullende lectuur:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. De Allerhoogste is het Opperwezen
 3. Eigenheden aan God toegeschreven
 4. God versus goden
 5. Geloof in slechts één God
 6. Jehovah wiens Naam Heilig is
 7. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 8. Gebruik van Jehovahs naam
 9. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 10. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 11. De Bijbel en Bidden
 12. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 13. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 14. Rond Jezus
 15. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 16. Christus Jezus: de zoon van God
 17. Zoon van God
 18. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 19. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 20. Christus kennen is zin geven aan het leven
 21. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 22. Ongelezen bestseller
 23. Positie en macht Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom 2. Aanzien als een gevaar
 24. Politiek en macht eerste prioriteit #1
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 26. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 27. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 28. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 29. God zal niet vragen …
 30. Schoonheid van heiligheid
 31. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 32. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 33. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 34. Aanbid enkel de Schepper van alles
 35. Kracht van het gebed
 36. Bidden is een eenvoudige blik op God
 37. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 38. Gebed is een geloofszaak
 39. Bidden en mediteren
 40. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 41. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 42. Goede impact van gebed op de mens
 43. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 44. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 45. Biddenden zijn nooit alleen
 46. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 47. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 48. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden
 49. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 50. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 51. Financiële crisis en gebed
 52. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 53. Oprechtheid geen test van de waarheid
 54. Kruisen en Iconen stukslaan
 55. Onze houding voor moeilijke taak
 56. Niets kan de man met de juiste mentale houding stoppen van de verwezenlijking van zijn doel
 57. Wacht niet op anderen voor een gezonde houding
 58. Houding van Christen bij pest gedrag
 59. Mensen vergeten niet hoe je hen liet voelen
 60. Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?

+

Additional literature in English

 1. Only worship the Creator of all things
 2. Acknowledge the majesty of the Lord’s reputation!
 3. Holiness and expression of worship coming from inside
 4. Sincerity not a test of truth
 5. The big agenda item
 6. Relapse plan
 7. God won’t ask
 8. Don’t wait to catch a healthy attitude
 9. Wishing to do the will of God
 10. Our attitude at a difficult task
 11. Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal
 12. People will never forget how you made them feel

+++

Also of interest:

 1. Prayer – What About?
 2. Who Is Listening to Your Prayers?
 3. Why Is Prayer Important?
 4. Thy Kingdom Come and Thy Will Be Done – as it is done in Heaven – also upon this earth.
 5. Exchanging the Truth of God for a Lie 
 6. The Lords Prayer Part One…..
 7. Wednesday Morning Prayer
 8. Church Leadership: Dealing With Difficult People
 9. Keeping Silent
 10. Sniper-chat
 11. Prioritize!
 12. Power To Change Situations

+++

 • Prayer for You (loveunderstandserve.wordpress.com)
  I pray that our marvelous, powerful, gracious God would lead you by the hand throughout your life. I pray that God’s love would so permeate your spirit, that love would flow over into your every word and action. I pray that God would open your eyes to the needs of people around you, and give you the courage and strength to help in meaningful ways. I pray that you would have God’s peace and joy in your soul. And when you struggle in this life, I pray that even in the midst of the pain you would have a deep understanding of your eternal worth in God’s eyes, and an assurance of your place in God’s kingdom.
 • Prayer points for Nigeria (April-May 2014) (disciplesofhope.wordpress.com)
  Due to the prayers of the church the Apostle Peter was saved by the Lord’s angel from the prison and the evil plans of Herod and the Jewish leaders. The power of the church praying together is still there and alive today. All you need to do is to believe and pray. God will totally demolish the plans of the Evil one especially when people of the church start praying for those who are persecuted for Christ. Not just for the persecuted but also for those who are in any other sort of need be it physical or spiritual.
 • Praying for Others (dailybibleplan.com)
  As followers of Christ, we all understand the power of prayer.  Prayer is a powerful thing, and it is one way that we can connect with God on a personal level.  For most new Christians, prayer typically begins with asking God for the things that they need in their own lives.  As we mature in our faith, we will usually find that more and more often we will be praying not just for ourselves but for other people.  In fact, we will likely spend more time praying for others than for ourselves.  This change in our prayers happens because as we grow in Christ and get to know Him better, we get more and more of His heart for other people.  As our love grows for others, we will want to spend more time praying for them.
 • Lord’s Day 50: The Only Source of Everything Good (urcpsalmody.wordpress.com)
  Contrary to our human instincts, the motivation for praying “Give us this day our daily bread” has nothing to do with worry.  Only a few verses after setting forth the Lord’s Prayer, Jesus directly tells his disciples, “Do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on” (Matt. 6:25 ESV).  The point is not whether we will have “our daily bread”—we will—but that our eyes are turned in the right direction; that we understand that our heavenly Father is indeed “the only source of everything good.”
 • Sermon: Acts – Healing And Blessing (bigcircumstance.com)
  A much-loved member of the church died, and somebody told my friend that they should go to the hospital mortuary and pray for this person to come back to life. My friend didn’t know what to do. There are a few biblical stories of people being raised back to this life, but at the same time the final enemy of death has not yet been ultimately defeated, and in those circumstances it seems wise to pray for a ‘good death’.
 • He will deliver you. (josephsdailywalkwithjesus.wordpress.com)
  It took a few years in my infancy walk with Christ to understand that the Lord delivers the best justice. After all who knows the offender better and how to administer truer justice you or Jehovah?
 • A Woman’s Prayer (seunsotonade.wordpress.com)
  Hannah portrays this hearty prayer that I think only women might be able to explain. It’s a kind of prayer when you don’t know where to start or what you want to say, but you just want to kneel down, bow your head, squeeze your toes and begin.
 • Are prayers heard by God? (troyschweer.wordpress.com)
  A large part of the population has prayed at one time, or another. Many do it to feel better; they seek its soothing effects. Others pray only when they are in need. They want or need something.
  The Bible shows that prayer is more than something to make us feel good. Rather, it is a precious way to draw close to God.
  God is very interested in our innermost thoughts since he wants us to be close to him. In fact, Jesus encouraged his followers to pray. The point is, as we share our thoughts with God in prayer, the greater our bond will be with him (Matthew 6:6-8.)
  +

  Stress and ways to cope

 • What does JEHOVAH want for me? (topetychus.wordpress.com)
  GOD is going to give us every last drop of good thing He has promised to us (Matt 7:11, John 16:33, Romans 8:28) but not just in this evil-filled world because they’re just going to get polluted (by the evil) when we get them.
  +
  let’s be more Heaven conscious than world conscious; focus more on the permanent, everlasting things than on the temporary, just-for-a-while things. Pray more for the grace to overcome SIN and live aright than for (the grace to thrive more in SIN with) more riches and worldly success. When experiencing hard and trying times; pray for the grace to come out stronger and victorious, don’t wallow in self-pity, bitterness, and excessive complaints because what JEHOVAH wants for you and I is to come live with HIM in eternity.
 • Love Your Church – Jesus Does! (6) (lacykitkat.wordpress.com)
  Notice what Solomon prayed for at the dedication of the temple.
  +
  Pray with confidence in times of economic difficulty. One of the names by which Israel knew God was “Jehovah Jireh,” which means “The Lord will provide.” Your security isn’t in Wall Street, Main Street, or any other street! It’s in God’s unfailing goodness (See Ps23:6).

17 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.