Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

Onder de Tags of Woordverwijzers zal u onder Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed volgende elementen kunnen vinden:

Het aanbidden kan slaan op het opzien naar iemand of iemand verheerlijken.  Het kan een veruiterlijking zijn van het vurig liefhebben en hoogachten. In de op deze site aanwezige artikelen zal het in hoofdzaak slaan op het goddelijke eer bewijzen.

De aanbidding slaat op de verheerlijking, de verering van een godheid, waarbij die god een opperwezen maar ook elke voornaam geachte persoon kan zijn. Er zijn genoeg mensen die andere mensen, dieren, of voorwerpen verheerlijken waarbij zij een aanbidding brengen naar die goden of vergoddelijkte natuurverschijnselen of schepselen.

In de meeste gevallen zal het hier dus slaan op de in- en uitwendige akte van verering.

Normaal komt enkel God de Schepper van hemel en aarde de opperheerschappij toe en de verheerlijking, maar wij zullen zien dat God Zijn Schepselen hier van afgeweken zijn. Het is zelfs zo ver gekomen dat de meeste mensen niet de Allerhoogste God verheerlijken, maar zich tot andere godheden hebben gewend ofwel helemaal hebben afgezien van enige godheid en religieus leven.

Zo kan men onder de woordverwijzer

Aanbidden vinden:

  1. het aanbidden of erededienst houden: worship
  2. de verering van een heilige of hoger geplaatste: venerate, adore
  3. het hoogachten en liefhebben: adore
  4. God aanbidden: worship/adore God

Aanbidding:

  1. verering als god/God: worship
  2. heilige verering, veneratie: venerration, adoration
  3. gedurige aanbidding: perpetual adoration
  4. in aanbidding neerknielen: kneel in worship
  5. aanbidding van het Lam: adoration of the Lamb
  6. eerbiedige bewondering: worship, reverence

Bij oude en primitieve godsdiensten kan men verscheiden vormen van aanbidding en verering vinden.
In polytheïstische godsdiensten vindt men eveneens vele aanbiddingsvoorwerpen.
In monotheïstische godsdiensten is de aanbidding niet enkel een religieuze handeling maar vormt ze meestal een religieuze manier van leven die gericht is op slechts één god, die als de ‘enige ware’ wordt beschouwd.

In vroegere vormen vond men ook de aanbidding of adoratio van hoger geplaatsten zoals de Paus: Adoratio Papae.

In het Katholicisme en de Oost-orthodoxie wordt er onderscheid gemaakt  tussen aanbidding of latria (Latijn adoratio, Grieks latreia, [λατρεια]), die enkel op God gericht is , al hoewel bij de Katholieken daar onder een Drie-enige God wordt onder verstaan. Zij houden dan een latreutische eredienst voor die godheden.

Daarnaast hebben zij de verering of dulia (Cultus Dulia: Latijn veneratio, Grieks douleia [δουλεια]), die rechtmatig kan worden aangeboden aan de heiligen (volgens hen), maar ook aan voorwerpen wordt aangeboden. De externe daden van verering lijken op die van aanbidding, maar verschillen in doel en opzet. Ook al is er in het Oude Testament de waarschuwing gegeven om geen afbeeldingen van God te maken, vereren de Katholieken Jezus ook als God en maken er wel afbeeldingen van die zij zelfs vereren om niet te zeggen aanbidden. Naast kruisbeelden bidden zij ook voor Maria en heiligen beelden, maar ook tot relieken waarin God en Jezus Christus indirect worden vereerd.

In de Katholieke strekkingen zijn er wel die er hun gelovigen op wijzen dat de verering geen aanbidding mag worden of zijn, maar daar is het voor de gelovigen niet duidelijk wat het verschil mag zijn of is.

Voor Protestantse christenen is zulk een verering van beelden of andere voorwerpen vroeger aanschouwd geworden als heilig schennis, maar na de tweede wereld oorlog kwamen in verscheiden protestantse kerken ook meer voorwerpen naar voor die werden vereerd. Oorspronkelijk werd in bepaalde protestantse kerken met de Bijbel een rondgang gemaakt voor de dienst. Later werden ook andere voorwerpen op verhogen geplaatst of werd er voor de voorwerpen gebeden.

Meerdere Protestantse Christenen stellen echter nog vragen bij zulke handelingen en vragen zich ook af of een dergelijk onderscheid altijd in stand wordt gehouden in de werkelijke devotionele praktijk, vooral op het niveau van de volksreligie.

Het Orthodoxe jodendom of Orthodox Judaïsme en de orthodoxe soennitische islam houden voor dat alle verering moet worden beschouwd als hetzelfde als gebed; orthodoxe jodendom (misschien wel met uitzondering van enkele Chassidische praktijken), orthodoxe soennitische islam, en de meeste vormen van protestantisme verbieden verering van heiligen of engelen, deze acties classificerend als verwant aan afgoderij.

Verering of adoratie wordt voor hen aanschouwd als een vorm van aanbidding.

Om tot aanbidding van God te komen hoort er een zekere vroomheid te zijn en godsvrucht.

Aanbidding veruiterlijking van Godsvrucht

Dus onder deze “Tag” of onder het “Etiket” van “Aanbidding” zal het hoofdzakelijk over de Godsvrucht gaan en de uitoefening van die Godsvrucht. Het zal hoofdzakelijk gaan over het godvruchtig en godvrezend zijn waarbij een godsdienstige houding wordt aangenomen om in godgetrouwheid godgevallig te zijn, godgezind, godminnend, godlievend, godverheerlijkend.
Het zal hoofdzakelijk gaan over het God voor ogen hebben, onderdanig zijn en hoogschatten, het God dienen, prijzen, verheerlijken, zegenen, loven, erkennen, en praktikeren.

Hierbij zullen volgende woorden in aanmerking komen:

vroomheid,’ vromigheid, innigheid, zalving, devotie, piëteit, religie, geloofsvertrouwen, godsgemeenschap, gemeenschapsoefening, genadestand, genadetijd, gelatenheid, godgelatenheid, resignatie, quiëtisme, spiritualiteit, mysticisme, mystiek, geloofsverdediging, godsdienstijver, geloofsijver, zelotisme, congregatie, kwezelarij, bigotterie, tartufferie.

godvruchtige, vrome, godskind, beeldenvereerder, iconoduul, heilige, werkheilige, mysticus, ijveraar, arbeider, congreganist, geloofsheld, held, kerkpatroon, zeloot, zelateur, zelatrice, kerkpilaar, een heilig boontje, kwezelaar, kwezel, dibbe (zn.).

Gebed

Voor de aanbidding kunen er gebeden gebruikt worden, liederen gezongen worden of bewegingen uitgevoerd worden en aanroepingen geuit worden.

De Aanroeping wordt aanschouwd als een smeekbede of smeekgebed tot God om zijn hulp te verkrijgen, of (bij de Katholieken) het inroepen van de voorspraak van heiligen bij God.

Naar het “Gebed” toe, zal het gaan over het figuurlijk spreken tot de hoger geachte, en de vorm van godsdienstbeoefening.

In de Katholieke middens zal men zo onder “Gebed” het bidden en lezen van gebeden kunnen vinden. Plus: de godsdienst beoefenen, kerken, kerk houden, tempelen, zich recueilleren, tot God gaan, God genaken, tot God roepen, neerknielen, zijn devotie doen, zijn hoofd in den devotiehoek dragen, een kruis slaan (maken), het teken van het kruis maken, zich kruisen, zich bekruisen, de handen vouwen, de armen omhoog (ten hemel) heffen, gebeden opzeggen (uitspreken, uitstorten, zeggen, prevelen, afprevelen, opzenden, ten hemel zenden), de lippen roeren, een goed woord spreken, aanbidden, adoreren, danken, de gratie zeggen (zn.), smeken, iets van boven afsmeken, een ramp afsmeken, rampen afbidden, aflezen (zn.), den naam des Heeren aanroepen, mediteren, overwegen, zijn rozenkrans afbidden, de kruisweg bidden, beevaarden, beewegen, zich Gode aanbevelen, zijn leven stellen in Gods hand, toewijden aan God, heiligen, iem. in zijn gebeden indachtig zijn (gedenken), iem. in een gebed sluiten, voorbidden, toebidden, uitbidden, zijn tijd verbidden, kwezelen, het koor zingen, psalmodieëren, psalleren, psalmzingen, anticiperen.

Zo zal men ook het volgende onder het “Gebed” kunnen aantreffen:

gebed, bede, kerkgang, knieling, kniegebed, prostratie, prosternatie, actus fidei, mondgebed, meditatie, overweging, aanbidding, adoratie, dankgebed, dankzegging, smeekgebed, aanroep, toewensing, boetgebed, sleurgebed, morgenbede, avondgebed, nachtgebed, huisoefening, tafelzegening, tafelgebed, kerkbezoek, kruisgebed, bedevaart, heiligdomsvaart, bidweg, beeweg, slotgebed, triduum, novene, retraite, gebedenreeks, gebedsverhoring, boetvaardigheid, koorgebed, psalmodie.

biddag, bededag, devotiedag, gebedsuur, biduur, bidstond, bedestond, kerktijd, mettentijd, bidplaats, bedeplaats, bedehuis, gebedenhuisje, retraitehuis, oratorium, bedevaartplaats, bedevaartsoord, genadeplaats, genadeoord, kerk

gebedsformulier, gebed, kruis, bede, voorbede, voorgebed, wisselgebed, litanie, akte, morgengebed, ochtendgebed, avondgebed, avondbe’de, tafelgebed, gratie, gratias. verzuchting, schietgebed, het gebed des Heeren, het Vaderons, het Onze Vader, het Paternoster, het Weesgegroet, het Ave, de Rozenkrans, het Rosarium, een paternoster, het psalterium Maria’s, rozenhoedje, een tientje, het Angelus, de bede, het Salve Regina, het Regina Cceli, het Stabat Mater, het Magnificat, het Te Deum, Tantum ergo, het Itinerarium, jaargebed.
liturgisch gebed, kerkgebed, de H. Mis, breviergebed, getijden, de metten, nocturne, les, de laudes, daggetijden. de uren, horce, prime, tertia, sexten, nonen, vespers, completen, completorium, psalm, vesperpsalm, dankpsalm, boetpsalm, klaagpsalm, treurpsalm, het Miserere, het De Profundis, de 15 Trappsalmen, hymne, kerkhymne, cantica, invitatorium, antiphoon, responsorium, doxologie, het Gloria Patri, slotkapittel, het Hosanna, het Alleluia, het groote Halleluia, Amen, het Libera.

Español: Te Deum Ecuménico realizado en la Cat...
Español: Te Deum Ecuménico realizado en la Catedral Metropolitana de Santiago, durante la celebración de las Fiestas Patrias 2009. (Photo credit: Wikipedia)

gebedenboek, kerkboek, kerkbijbel, communieboek, communieplaatje, getijdenboek, koorboek, mettenboek, breviarium, brevier, psalmboek, psalter, psalterium, diurnaal, antiphonenboek, antiphonarium, kyriale.

sacramentaliën, schapulier, rozenkrans, bidsnoer, paternoster, beiër (zn.), paternosterbol, paternosterkraal, paternosterkruis, wijwater, wijbrood, Hubertusbrood, zweetdoek, deugdroos, gouden roos, palmtak, aschkruisje, reliquie, reliek, heiligdom, geloftegift, votiefgeschenk, offerbeeld, votiefsteen, votieftafel.

Eredienst

Onder “Eredienst” zullen wij het uitvoeren van de devotie en onderdanigheid met het uitoefenen van werken en gebeden tegenover de hoger geplaatste, met in bijzonderheid God.

De eredienst houdt de dienst ter verering van een god of het Goddelijk Opperwezen in. Het is de godsdienstoefening.

Die eredienst kan het uitoefenen van een kerkdienst zijn of van een kerk houden.

kerkdienst verrichten, kerk houden, leeskerk houden, ministreren, oefenen, of[eren

De eredienst omsluit een liturgisch ritueel.

liturgisch, ritueel.

Men kan zo hebben:
eredienst, godsdienst, cultus, Mariadienst, Mariavereering, heiligenvereering, dulia, liturgie, rituaal, ritus, rite, rubriek, liturgiek, ritualisme, ritueel, cartabel, cartabellist, kerktaal.

godsdienstbeoefening, oefening, dienst, kerkdienst, ceremonie, godsdienstplechtigheid, kerkplechtIgheid, godsdienstgebruik, kerkgebruik, godsdienstvorm, kerk, zondagsdienst, sabbatsdienst, vroegdienst, morgendienst, morgenkerk. ochtenddienst, ochtendkerk, vroegmette, voormiddagdienst, middagdienst, middagkerk,- namiddagdienst, avonddienst, hoogmis

avondgodsdienstoefening, avondkerk, lof, voetwassing, sleurgodsdienst, psalmgezang, sacramentshymne, kerstgezang, kerstlied, paasgezang, paaslied, paschaverering, pascha offering, laatste avondmaal viering, memorialviering, herinneringsmaaltijd, herinneringsviering

protestantse/katholieke eredienst, kinderkerk, leeskerk, verbondsmaal, avondmaal(s)viering, avondmaal, nachtmaalsviering, nachtmaal, aannemingsdienst, nachtmaalsbeker, nachtsmaalswijn, nachtsmaalstafel, verbondstafel, avondmaalsbrood, nachtmaalsbrood, avondmaalswijn, nachtmaalszang, nagezang, breken van het brood, nemen van de symbolen, herinneringsmaaltijd, gedachtenisviering

aanbidder, avondmaalganger, avondmaalsganger, nachtmaalsganger, zoenofferdienaar, offerdienaar, misvierder, eucharistievierder, gedachtenisvierder, eucharistieganger, misganger, kerkganger

In de eredienst zal men over gaan tot het zeggen van gebeden en worden meestal ook geestelijke teksten voorgedragen of gereciteerd. Alsook brengen vele gemeenschappen in hun eredienst offers en wordt er aan altaarbediening of altaardienst gedaan.

Offer

In christelijke gemeenschappen worden er ook liefdemaaltijden of agape maaltijden, agapen gebracht. In de eredienst worden soms ook onbloedige offers gebracht of dierenoffers,

offeren, opofferen, sacrificeeren, sacrifieeren, zoenofferen, slachtofferen, rooken, wijn plengen, wierooken, bewierooken, berooken, de H. Mis opdragen (doen, lezen, zingen, celebreeren), officieren, bineren, assisteren, consacreren, de Mis dienen, dienen, naar de Mis gaan, Mis horen, maandstond houden.

In de eredienst of offerdienst kan men onder de geloofsgemeenschappen van de verscheidene religies vinden:

altaarbediening, altaardienst, liefdemaaltijden, agapen, offering, offer, offerdienst, offerplechtigheid, altaaroffer, tempeloffer, offerande, sacrificie, altaargeheim, hefoffer, brandoffer, zoenoffer, verzoeningsoffer, zondeoffer, schuldoffer, vredeoffer, zegeoffer, plengoffer, dankoffer, smeekoffer, bloedig offer, bloedplenging, slachtoffer, hecatombe, vleesoffer, dierenoffer, stierenoffer, onbloedig offer, spijsoffer, rookoffer, reukoffer, gedenkoffer, drankoffer, geldoffer, libatie, plengfeest, offergebed, offermaal, avondmaal, herinneringsviering, gedachtenisviering.

Vergaderen

Bij de Christadelphians maakt de Eredienst deel uit van het “Vergaderen” of het samen komen om God te eren en te loven en elkaar verder geestelijk op te bouwen door het doornemen van de Heilige Schrift en het bespreken van de Bijbelteksten, waarbij in de dienst een onderrichtingstekst of ‘vermaning’ of ‘lezing’ wordt gegeven ter instructie van de geloofsgemeenschap, “exhortatie” genoemd.

Het in gemeenschap samenkomen is een onderdeel van de opvolging van Jezus aanmaning om regelmatig samen te komen en te vergaderen. Die bijeenkomsten gebeuren in de gemeenschap van gelovigen ofwel bij iemand thuis of in een aangepast of in een openbaar gebouw dat dan dienst doet als ‘kerkgemeenschapshuis’ of ‘Ecclesia’. De samengang van gelovigen die God willen dienen noemt men de ecclesia en de eredienst wordt eenvoudig de ‘dienst’ genoemd of wanneer het Avondmaal wordt herdacht “de avondmaalsviering” of het “Breken van het Brood”. Die dienst kan eenvoudig of luisterrijk met liederen gebeuren.

38 thoughts on “Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.