Wat leren de Christadelphians

Wat Geloven & Leren de Christadelphians?

Wij geloven dat de Bijbel Gods enige gebleken boodschap aan de mensheid is, gegeven om responsieve individuen tot een liefdevolle gehoorzaamheid aan God en Zijn wegen te brengen, en de mens hoop te geven door de edele belofte die God heeft gemaakt. De Bijbel is het verzameld Woord van God dat onze enige autoriteit en wij geloven dat het bezinningsvol moet worden gelezen met gebed en met eerbied te allen tijde. (2 Timotheus 3:16-17; Romeinen 16:25-26; Johannes 17:17)

The Holy Bible in Modern Greek translated by N...
The Holy Bible in Modern Greek – Image via Wikipedia

• Bijbel = Boek der Boeken: Boek der boeken de bijbel

• Woord van God: Woord van God

• Bestseller aller tijden: Bestseller aller tijden

Bepaalde belangrijke leerstellingen vallen op. Wij nodigen u uit om zorgvuldig deze leerstellingen te overwegen met je Bijbel in de hand.

• Christadelphian leerstellingen: Mijn geloof

• Christenmensen met ons geloof: Christen mensen met ons geloof

• De Bijbel moet onze Gids voor het leven en gever van leerstellingen zijn: Fundament in de schrift

• Geloof in slechts één God: Geloof in slechts één God

• De God die alle goden en idolen te boven gaat: Rond God de allerhoogste

• Dat de Naam van die Ene Ware God boven alle namen staat en hoog moet gehouden worden, omdat die Naam heilig is: Jehovah wiens naam heilig is

• Dat God uitzonderlijke eigenheden heeft: Eigenheden aan God toegeschreven

• Dat de Enige Ware God een God is die niet uit twee of drie godheden bestaat maar Enig is in Zijn soort en slechts Één is. De Drie–eenheidsleer is een valse leer waaraan wij ons niet mogen houden: Is God drie-eenheid?

Mens: De mens is sterfelijk en een zondaar voor God. Zijn hele wezen is vatbaar voor de zonde, en de straf voor de zonde is de dood – echt dood, het einde van alle leven. (Job 4:17; Psalm 146:4; Prediker 9:1-6; Jeremia 17:9; Markus 7:21-23; Romeinen 3:23, 6:23)

• Normaal gesproken heeft elke mens een einde aan zijn leven. De mens moet onder ogen zien dat hij dood gaat en vervolgens vergaat deze tot stof en as: Dood & Doden

• De ziel is gewoon het wezen of het zijn: Nefesh of Het lichaam en ziel die één zijn

• Wij hangen allemaal vast aan onze menselijke natuur: De menselijke natuur

• Ook al zullen we wie weet sterven kunnen wij leven met een hoop op Opstanding en oordeel: Over opstanding en noordeel

• Zo kunnen wij met onze christelijke hoop uitzien naar een heerlijk einde met Leven na de dood: Leven na de dood

• Met de onze beperktheid tot in de dood hebben wij onze straf voor de zonde gekregen. Wij moeten niet nog eens gestraft worden door een vagevuur of hellevuur. Maar het is niet dat wij na onze dood naar een of andere plaats gaan buiten daar waar ons vervallen lichaam terechtkomt, namelijk het graf: Sheol of graf; Hemel en hel

• Betreft Jezus: in Zijn liefde, heeft God de mens Jezus in de wereld gezonden om de mens te redden uit zijn zonden. Degenen die geloven in hem zullen niet vergaan, maar eeuwig leven. (Mattheus 1:21; Johannes 3:16): Gezondene van God + Christelijke Hoop op Eeuwig Leven

• Rond Jezus’ figuur is er heel wat geschreven. Als historisch figuur is hij sowieso een man van vlees en bloed waar men rekening mee moet houden: Rond Jezus

• God zelf heeft die Nazarener als Zijn zoon verklaard: De zoon van God

• Uiteindelijk zullen alle mensen de eigenheden aan Jezus toegeschreven moeten komen te erkennen: Eigenheden aan Jezus toegeschreven

• Jezus aanvaarden houdt ook in dat wij volledig erkennen wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft: Redenen dat Jezus niet God is

• Hoop: De enige hoop op leven na de dood is de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven in Gods Koninkrijk op aarde. (Efeziërs 1:18, 4:4-6; Jeremia 29:11-14; Romeinen 8:23-39): Gods hoop en onze hoopHoop + Ware hoop + Hoop op Leven + Christelijke Hoop op Eeuwig Leven + Hoop op een man + Werking van de Hoop

• Die hoop die wij kunnen koesteren geeft ons een uitzicht op de toekomst: Uitzicht op de toekomst

• Met onze Hoop kunnen wij blijvend uitkijken naar een betere wereld, een Beloofd Land en een komend Rijk op aarde, onder leiding van Christus, vol vrede: het • Koninkrijk Gods: Het Koninkrijk van God

• Hierbij kunnen wij ons de vraag stellen wat Gods doel is met de aarde? : Wat is de bedoeling van dit leven en hoe past het in Gods doel met de aarde

• Offer van Christus: Hoewel hij geen zonde begaan heeft, was het nodig voor Jezus te sterven om de gerechtigheid van God en voor de aflossing van diegenen die dit offer door het geloof verkrijgen. God heeft hem uit de dood doen opstaan, gaf hem onsterfelijkheid, gaf hem alle gezag op aarde en in de hemel, en zette hem op als bemiddelaar in de hemel tussen God en mens. (Handelingen 2:23-36; Romeinen 3:21-26; Epheziërs 1:19-23; 1Timotheus 2:5; Hebreeën 4:14-16): • Jezus trad op als een Loskoop of Zoenoffer: Het Zoenoffer, waardoor wij • Redding door Christus verkrijgen: Redding

• Jezus gaf zich als een Lam van God: Lam van God – offer gebracht ter verzoening

In ons geloof over Jezus vertrouwen wij dat hij opgestaan is uit de doden, ten hemel is opgenomen maar ook dat hij zal terug komen naar de aarde: Terugkeer van Christus: Jezus zal binnenkort terugkeren naar de aarde. Hij zal dan velen uit de dood doen opstaan, hen met de levenden oordelen, en zijn trouwe volgelingen het eeuwige leven in Gods Koninkrijk geven. (Daniël 12:1-2; Mattheus 25:31-34; Lukas 21:20-31: Johannes 5:28-29: 2 Timotheus 4:1; Openbaring 22:12): • : Terugkeer van Jezus

• Hij die zal komen te zitten aan de rechterhand van Zijn Vader: Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader

Wij kijken uit naar het Koninkrijk van God: Het Koninkrijk van God zal worden vastgesteld op aarde met Jezus als Koning. Zijn hoofdstad zal Jeruzalem worden, zijn heerschappij zal wereldwijd zijn, en zijn regering zal gerechtigheid en vrede zonder einde brengen. (Lukas 4:43; Mattheus 4:23, 6:9-10; Jeremia 3:17) : Niet allen zullen het Koninkrijk beërven + • Koninkrijk van God of Koninkrijk Gods + Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God

• Wij hebben vertrouwen dat Gods Plan de verzekering voor onze toekomst is: Plan van God + Plan van de Goddelijke MakerPlan van God en wereldvrede

• Wij hebben ook vertrouwen in al de vroeger gemaakte beloften: Het evangelie is onlosmakelijk verbonden met de beloften die God aan Abraham en David in de Oude Testament tijden heeft gemaakt. Deze beloften vinden hun vervulling in Jezus Christus. (Genesis 13:14-17, 22:15-18; Galaten 3:6-9, 26-29): • Beloften van God

• Jezus was de beloofde Messias: Hij die komt, de mensenzoon

• Op wie hopen: Op wie hoop stellen

Wij hopen op Jezus als diegene de Weg naar God is. Op De Weg van Redding: De weg naar het Koninkrijk van God is door het geloof. Dit omvat het geloof in Zijn Woord, de Bijbel, en gehoorzaamheid aan zijn eisen dat mannen en vrouwen hun zonden biechten, berouwen, gedoopt worden en Jezus getrouw volgen. Uiteindelijk is het maar door Gods genade door Jezus dat we zijn gered, niet door alles wat we doen. (Mattheus 16:24-27; Markus 16:16; Johannes 3:3-5; Handelingen der apostelen 2:37; Efeziërs 2:4-5; 1 Thessalonicenzen 2:13, 2 Timotheus 3:14-17; Hebreeën 11:6): • Redding

• Wij hebben de hoop gekregen dat diegene die volhardt gered zal worden en uitzicht heeft op een prachtige toekomst: Redding door volharding

• Al onze moeilijkheden die wij hier op aarde moeten verduren kunnen verdwijnen: Bevrijding

• Liefde: Gods liefde voor ons is de oorzaak van zijn hele plan. Liefde moet ook een belangrijk onderdeel van onze reactie op zijn bericht zijn. (Mattheus 22:34-40; Johannes 3:16, 13:34, 1 Korinthiërs 13:4-13: 1 Johannes 4:7-21) Wij moeten anderen liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad.

• God heeft ons liefde getoond en kijkt uit naar onze liefde tot de anderen: God komt ons ten goede

• Hoe kunnen wij de juiste geesteshouding krijgen: Levenslessen

• Door de Heilige Schrift meer te lezen zullen wij kunnen leren hoe om te gaan met anderen: Omgaan met anderen en in Christus

• Voor God is de relatie tot de andere schepselen (mensen, dieren en natuur) belangrijk: Relatie tot medemens

Lees verder over onze geloofspunten:

+

Handelen naar de leer van Christus:

Wie, wat en hoe Christadelphians:

Nieuw verbond:

5 thoughts on “Wat leren de Christadelphians

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.