Wat leren de Christadelphians

Wat Geloven & Leren de Christadelphians?

Wij geloven dat de Bijbel Gods enige gebleken boodschap aan de mensheid is, gegeven om responsieve individuen tot een liefdevolle gehoorzaamheid aan God en Zijn wegen te brengen, en de mens hoop te geven door de edele belofte die God heeft gemaakt. De Bijbel is onze enige autoriteit en wij geloven dat het bezinningsvol moet worden gelezen met gebed en met eerbied te allen tijde. (2 Timotheus 3:16-17; Romeinen 16:25-26; Johannes 17:17)

The Holy Bible in Modern Greek translated by N...
The Holy Bible in Modern Greek - Image via Wikipedia

• Bijbel = Boek der Boeken: Boek der boeken de bijbel

• Woord van God: Woord van god

• Bestseller aller tijden: Bestseller aller tijden

Bepaalde belangrijke leerstellingen vallen op. Wij nodigen u uit om zorgvuldig deze leerstellingen te overwegen met je bijbel in de hand.

• Christadelphian leerstellingen: Mijn geloof

• Christenmensen met ons geloof: Christen mensen met ons geloof

• De Bijbel moet onze Gids en gever van leerstellingen zijn: Fundament in de schrift

God: Er is slechts één eeuwige, onsterfelijke God. Jezus Christus is Zijn enige Zoon en de Heilige Geest is zijn macht. (Jesaja 45:5; Lukas 24:49; Efeziërs 4:6; 1Timotheus 1:17)

• Geloof in slechts één God: Geloof in slechts één God

• Rond God de Allerhoogste: Rond God de allerhoogste

• Jehovah wiens naam heilig is: Jehovah wiens naam heilig is

• Eigenheden aan God toegeschreven: Eigenheden aan God toegeschreven

• Is God Drie–eenheid: Is God drie-eenheid?

Mens: De mens is sterfelijk en een zondaar voor God. Zijn hele wezen is vatbaar voor de zonde, en de straf voor de zonde is de dood – echt dood, het einde van alle leven. (Job 4:17; Psalm 146:4; Prediker 9:1-6; Jeremia 17:9; Markus 7:21-23; Romeinen 3:23, 6:23)

• De Dood: De dood

• De ziel: De ziel

• Menselijke natuur: De menselijke natuur

• Opstanding en oordeel: Over opstanding e noordeel

• Leven na de dood: Leven na de dood

• Met de dood hebben wij onze straf voor de zonde gekregen. Wij moeten niet nog eens gestraft worden door een vage– of hellevuur. Maar het is niet dat wij na onze dood naar een of andere plaats gaan buiten daar waar ons vervallen lichaam terechtkomt. : Hemel en hel

Jezus: in zijn liefde, heeft God de mens Jezus in de wereld gezonden om de mens te redden uit zijn zonden. Degenen die geloven in hem zullen niet vergaan, maar eeuwig leven. (Mattheus 1:21; Johannes 3:16)

• Rond Jezus: Rond Jezus

• Zoon van God: De zoon van God

• Eigenheden aan Jezus toegeschreven: Eigenheden aan Jezus toegeschreven

• Jezus aanvaarden houdt ook in dat wij volledig erkennen wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. : Redenen dat Jezus niet God is

Hoop: De enige hoop op leven na de dood is de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven in Gods Koninkrijk op aarde. (Efeziërs 1:18, 4:4-6; Jeremia 29:11-14; Romeinen 8:23-39)

• Uitzicht op de toekomst: Uitzicht op de toekomst

• Hoop: Hoop

• Koninkrijk Gods: Het Koninkrijk Gods

• Wat is Gods doel met de aarde? : Wat is Gods doel met de aarde

Offer van Christus: Hoewel hij geen zonde begaan heeft, was het nodig voor Jezus te sterven om de gerechtigheid van God en voor de aflossing van diegenen die dit offer door het geloof verkrijgen. God heeft Hem uit de dood doen opstaan, gaf hem onsterfelijkheid, gaf hem alle gezag op aarde en in de hemel, en zette hem op als bemiddelaar in de hemel tussen God en mens. (Handelingen 2:23-36; Romeinen 3:21-26; Epheziërs 1:19-23; 1Timotheus 2:5; Hebreeën 4:14-16)

• Zoenoffer: Het Zoenoffer

• Redding door Christus: Redding

• Lam van God: Lam van God

Terugkeer van Christus: Jezus zal binnenkort terugkeren naar de aarde. Hij zal dan velen uit de dood doen opstaan, hen met de levenden oordelen, en zijn trouwe volgelingen het eeuwige leven in Gods Koninkrijk geven. (Daniël 12:1-2; Mattheus 25:31-34; Lukas 21:20-31: Johannes 5:28-29: 2 Timotheus 4:1; Openbaring 22:12)

• Terugkeer van Jezus: Terugkeer van Jezus

• Hij die zal komen te zitten aan de rechterhand van Zijn Vader: Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader

Koninkrijk van God: Het Koninkrijk van God zal worden vastgesteld op aarde met Jezus als Koning. Zijn hoofdstad zal Jeruzalem worden, zijn heerschappij zal wereldwijd zijn, en zijn regering zal gerechtigheid en vrede zonder einde brengen. (Lukas 4:43; Mattheus 4:23, 6:9-10; Jeremia 3:17)

• Koninkrijk van God: Koninkrijk van God

• Plan van God: de verzekering voor onze toekomst: Plan van God

• Plan van God en wereldvrede: Plan van God en wereldvrede

De beloften: Het evangelie is onlosmakelijk verbonden met de beloften die God aan Abraham en David in de Oude Testament tijden heeft gemaakt. Deze beloften vinden hun vervulling in Jezus Christus. (Genesis 13:14-17, 22:15-18; Galaten 3:6-9, 26-29)

• Beloften van God: Beloften van God

• Jezus was de beloofde Messias: Hij die komt

• Op wie hopen: Op wie hoop stellen

De Weg van Redding: De weg naar het Koninkrijk van God is door het geloof. Dit omvat het geloof in Zijn Woord, de Bijbel, en gehoorzaamheid aan zijn eisen dat mannen en vrouwen hun zonden biechten, berouwen, gedoopt worden en Jezus getrouw volgen. Uiteindelijk is het maar door Gods genade door Jezus dat we zijn gered, niet door alles wat we doen. (Mattheus 16:24-27; Markus 16:16; Johannes 3:3-5; Handelingen der apostelen 2:37; Efeziërs 2:4-5; 1 Thessalonicenzen 2:13, 2 Timotheus 3:14-17; Hebreeën 11:6)

• Redding: Redding

• Wij hebben de hoop gekregen dat diegene die volhardt gered zal worden en uitzicht heeft op een prachtige toekomst: Redding door volharding

• Al onze moeilijkheden die wij hier op aarde moeten verduren kunnen verdwijnen: Bevrijding

Liefde: Gods liefde voor ons is de oorzaak van zijn hele plan. Liefde moet ook een belangrijk onderdeel van onze reactie op zijn bericht zijn. (Mattheus 22:34-40; Johannes 3:16, 13:34, 1 Korinthiërs 13:4-13: 1 Johannes 4:7-21) Wij moeten anderen liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad.

• God heeft ons liefde getoond en kijkt uit naar onze liefde tot de anderen: God komt ons ten goede

• Hoe kunnen wij de juiste geesteshouding krijgen: Levenslessen

• Door de Heilige Schrift meer te lezen zullen wij kunnen leren hoe om te gaan met anderen: Omgaan met anderen en in Christus

• Voor God is de relatie tot de andere schepselen (mensen, dieren en natuur) belangrijk: Relatie tot medemens

Lees verder over onze geloofspunten:

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofsbelijdenissen van de Christadelphians

Christen mensen met ons geloof

+ Handelen naar de leer van Christus:

Met Christus

Wie, wat en hoe Christadelphians:

Wie, wat, hoe christadelphians

Nieuw verbond:

Nieuw verbond

3 thoughts on “Wat leren de Christadelphians

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.