Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

In de vorige hoofdstukken hebben wij gezien dat wij verlokt worden om te vergelijken met anderen in deze wereld. Makkelijk worden wij beïnvloed door anderen en komen wij in vertwijfeling wanneer wij anderen horen bluffen over hun succes en over hun kommerloos bestaan. In deze materialistische wereld zien wij genoeg mensen die lofprijzend over hun gadgets praten en maar al te graag hun luxe tentoonspreiden.
De vraag is dan of wij wel tevreden kunnen zijn met wat wij hebben en voldoening in dit leven willen vinden met al datgene wat wij toch nog krijgen maar zoveel minder dan de anderen toont.

Onze dagelijkse Bijbellezing toont ons dat wij helemaal niet op moeten kijken van protserige figuren, pronkers en ijdeltuiten en dat wij ons zeker niet jaloers moeten laten maken. Het Woord van God moet voor ons de grote schat zijn welke onmisbaar in ons leven is. De Schrift toont ons dat alles maar vergankelijk is en dat het tijdige ons tot gen nut kan zijn in het graf, waar uiteindelijk iedereen zal in belanden om terug te keren tot stof en as. De Schrift raad ons dan ook aan ons geen zorgen te maken over de toekomst. De dag van morgen zal wel datgene brengen wat het zal brengen.  doch wij moeten kennis hebben van het verleden om het heden beter te verstaan en vooruit te zien naar de toekomst, waar wij niet dadelijk een invloed op hebben maar waar wij soms meer in de hand kunnen hebben dan wij denken.

God geeft ons de verzekering dat zij die God liefhebben op Hem zullen mogen vertrouwen en geen zorgen te hoeven maken voor morgen.

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid

Welvaart en de Wachtende op Jehovah God

File:Nervous.jpg
Angst en nervositeit – Foto Maxwell GS

“8 Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. 9 Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten. 10 Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal. 11 Gij echter, man Gods, moet dit alles mijden. Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen.” (1 Timotheüs 6:8-12 WV78)

“Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen!” (Mattheüs 6:5 WV78)

“19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. 21 Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. 23 Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn! 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. 25  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? 26 Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijdt gij dan niet veel meer dan zij? 27 Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg een el toe te voegen? 28 En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de lelien in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. 29 Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. 30 Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? 31 Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? 32 Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. 34 Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.” (Mattheüs 6:19-34 WV78)

Kommerloosheid niet equivalent aan niets doen

File:THE WAYNE GIPSON FAMILY SAYS A PRAYER BEFORE THEIR EVENING MEAL IN THE KITCHEN OF THEIR MODERN HOME NEAR GRUETLI... - NARA - 556611.jpg
Bidden voor het avondeten – Foto: Corn, Jack, 1929-; National Archives and Records Administration, College Park

Dat betekent niet wij dat wij alles zo maar moeten nemen zoals het zich voordoet en er verder niets aan doen. Dat is volgens ons een verkeerde instelling. Aangezien de Psalmist God afsmeekt om de gekochte congregatie en de teruggekochte overerving in zijn woningplaats van Zion te herinneren, doen wij er ook goed aan ons het zelfde ding te herinneren en ons te verheugen dat wij deel verkozen zijn om hier deel van uit te maken. Voor ons zou het aanmoedigend moeten zijn dat alhoewel het hart bedrieglijk is en ‘verschrikkelijk slecht’ (Jeremia 17:9) het nog door God als zuiver kan worden bekeken wanneer het door het Woord wordt gereinigd. Wij kunnen God vragen om met ons te zijn en om Zijn woord te geven om ons te onderrichten en te reinigen.

9 Hoe zou een jonge mens zijn weg reinigen. Om het volgens Uw Woord te bewaken? 10 Ik heb naar U met heel mijn hart gezocht {Met heel mijn hart heb ik naar U gestreefd}; Laat me niet van Uw bevelen afdwalen! 11 Ik heb Uw woord met mijn hart gekoesterd, dat ik niet zou zondigen tegen U. 12 Heilig zijd U, O יהוה {Jehovah}! Onderwijs me Uw wetten. 13 Met mijn lippen heb ik Alle rechtsuitspraken van Uw mond verhaald. 14 Ik heb me in de manier van Uw getuigen, zoals over alle rijkdom verheugd. 15 Ik mediteer op Uw Orden, en beschouw Uw manieren. 16 Ik verheug {1} mijzelf in Uw wetten; Ik vergeet Uw woord niet. {Voetnoot: 1 Zie ook vv. 24, 35, 47, 70, 77, 92, 143, 174, Rom. 7:22.} 17 Doe goed aan Uw bediende, laat me leven en ik bewaak Uw woord. 18 Open mijn ogen zodat ik de wonderen van Uw Torah {Thora} zou kunnen zien. (Psalmen 119:9-18 De Geschriften 1998+)

Hulpmiddelen om zuiver te blijven

Met God Zijn woord in Heilige Geschriften worden aan ons de hulpmiddelen gegeven om onze wijze van leven zuiver te houden. Door volgens het Woord van God, met ons geheel hart te leven, werkelijk bereid te zijn om te streven naar de Almachtige Elohim Hashem Jehovah en Hem gewillig te willen zijn, zal Hij bereid zijn om ons te begeleiden zodat wij niet van God Zijn bevelen weg wandelen. Onze dagelijkse Bijbellezing zou moeten maken dat Gods Woord diep in ons hart nestelt. Het dagelijks doornemen van de Bijbelverzen moet ons zodanig voeden dat ons hart helemaal vervult geraakt en dat wij Gods woord als onze voornaamste schat in ons hart sluiten, zodat wij niet zouden kunnen zondigen tegen God.

Zoals de Psalmist kunnen wij God vragen in wat wij een „gebed“ kunnen noemen om ons Zijn statuten te onderwijzen. Sprekend met of biddend tot God kunnen wij alle verordeningen verklaren met onze lippen van de mond van God. Lezend in Zijn Woorden zouden wij ons in de manier van Zijn verklaringen, zoals in alle rijkdom moeten verheugen. Mediterend op God Zijn voorschriften, nadenkend over Zijn Wijze en niet onze manieren. Door God Zijn woorden ter harte te nemen kunnen wij ons in Zijn statuten verrukken. Verscheidene dagen, jaar na jaar de Bijbel lezen zullen maken dat wij God Zijn Woord niet zullen vergeten.

Wanneer wij dan proberen om volgens die Woorden van God te leven, Zijn instructies gehoorzamend en uitvoerend, wanneer wij Hem vragen om onze ogen te openen, zodat wij de wonderbaarlijke dingen uit Thora kunnen zien, zullen wij deze meer en meer te zien krijgen en zullen wij de Uitspraak en de Wet van God meer en meer begrijpen. Daarom is het niet slecht om God te vragen om Zijn bevelen voor u niet te verbergen. Wanneer uw ziel vervuld is met het verlangen naar de verordeningen van God ten allen tijde, zult u Hem dicht bij u kunnen voelen, omdat Hij u niet zal verlaten.

Verzoek om zich niet te hoeven schamen

Wij kunnen Elohim vragen om ons te benaderen en om schande en minachting van ons af te nemen, wanneer wij Zijn statuten hebben gehouden omdat zij onze verrukking, en onze adviseur zijn.

Wanneer onze ziel laag in het stof wordt gelegd, of als wij ons vertrappeld of terneergedrukt voelen, kunnen wij God vragen om ons volgens Zijn Woord te doen herleven. Zoals de Psalmist die zijn wegen verklaarde, en God hem beantwoordde, zal Jehovah ons, die bereid om dichtbij Hem zijn te zijn, ook beantwoorden.

File:Worried People 2.jpg
Gestresseerdheid en bezorgdheid – Foto: Bhernandez

Wanneer onze ziel met verdriet vermoeid is kunnen wij onze woorden richten aan de Almachtige om ons volgens Zijn Woord te versterken. Wij kunnen Hem vragen om ons van het pad van misleiding weg te houden. God verleent gracieus ons Zijn Thora, wanneer wij de manier van waarheid hebben gekozen, en bereid geweest zijn om Jehovah Zijn verordeningen vóór ons te plaatsen.

Wij kunnen zeker zijn dat het zich vastklampen aan de statuten die van God zijn in plaats van te leven volgens de meerderheid in de wereld zal lonen. God zal diegenen die voor Zijn Wet kiezen, van Hem houden en bereid om volgens Zijn Bevelen te leven, niet teleurstellen. Wij zouden volgens de wijze van God Zijn bevelen onze stappen moeten richten en Zijn pad volgen. Zijn instructies moeten wij opvolgen en in werking stellen, want hij is de Enige die ons hart kan vrijgeven.

+

Vervolg van vorig artikel: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity

++

Lees ook:

 1. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 2. Streven naar heiligheid
 3. Voorschriften ons gegeven
 4. Torah terug tot wet maken in Israël
 5. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 6. De Bijbel en Bidden
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 10. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 11. Heeft het zin om te bidden?
 12. Bidden en mediteren
 13. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 14. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 15. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 16. Gebed is een geloofszaak
 17. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 18. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 19. Kracht van het gebed
 20. Bidden is een eenvoudige blik op God
 21. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 22. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
 23. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 24. Goede impact van gebed op de mens
 25. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 26. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 27. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 28. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden
 29. Bidden voor wat we willen of niet willen
 30. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 31. Biddenden zijn nooit alleen
 32. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 33. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 34. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 35. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 36. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 37. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 38. Financiële crisis en gebed
 39. Jaar van Gebed
 40. Werk met vreugde en bidt liefdevol

28 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.