Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

3. Verwarring

3.4. Vergeten

Professor Eric Rasmussen stelt de vraag: “Waarom raden sommige experts Yahweh aan? Ik denk dat het als een verraderlijke aanval op Jehovah dient, een poging om Hem tot een stammen god te maken in plaats van tot een ware God“. (Eric Rasmusen; Professor Indiana Universiteit Stichting)

De wereld kent genoeg goden en stelt het op prijs als meerdere goden onder één dak kunnen komen. Eeuwen heeft men er ook alle moeite toe gedaan om de ware Naam van God in de vergetelheid te brengen. Zelfs zijn er verscheidene pogingen gedaan om Hem helemaal te onteren of in het belachelijke te stellen. Men zou en moest God vergeten.

JEHOVAH at RomanCatholic Church Martinskirche Olten
Omzetting van het Aramees en Hebreeuwse Tetragammatton in de Latijnse versie van de goddelijke Naam "Jehovah" in de Romaans-Katholieke Kerk genaamd St. Martinskirche Olten, Zwitzerland.
Tegen de eerste eeuw G.T. had een bijgelovig idee over Gods naam postgevat. Reeds enkele jaren voor de geboorte van Jeshua (Jezus Christus) de beloofde Messias waren er in bepaalde Joodse kringen mensen die vonden dat men Gods Naam niet mocht uitspreken. Tijdens Jeshua’s leven werd in de synagogen de Naam nog uitgesproken maar uiteindelijk hield de joodse natie er niet alleen mee op Gods naam openlijk te gebruiken, maar waren er zelfs personen die het uitspreken van de naam ten enenmale verboden. Gods Naam leek wel in het verdom hoekje geplaatst geworden. Maar er bleven kleine bewegingen Gods Naam hoog houden alsook waren er bij de volgelingen van Jezus lui die niet wensten toe te geven aan de verdringing van de enige Ware God door de figuur die men zelfs Iesou (Jesus) of Heil Zeus ging noemen. De vroegere goden konden zo terug infiltreren in de nieuwe godsdienst en hun plaats weer innemen.

“Dat is het lot, dat Ik u heb toegemeten – godsspraak van Jahwe -, omdat gij Mij hebt vergeten en op afgoden vertrouwt.” (Jeremia 13:25 WV78)
“Dit is het lot, het gedeelte naar u toegemeten door mij, zei Jehovah; omdat gij mij hebt vergeten en vertrouwde op onwaarheid”. (Jeremia 13:25 ASVV)
“”Dit is uw lot, uw toegemeten deel” verklaart יהוה “omdat u Mij bent vergeten en vertrouwt in valsheid (of onwaarheid)” (Jeremia 13:25 De Geschriften).

Sommigen denken dat de Naam van God niet in het Nieuwe Testament zou voorkomen, maar dat klopt niet als men merkt dat Jezus verscheidene malen uit de vroegere Geschriften citeert. Bij het aanhalen van de teksten van de vroegere profeten en verkozenen van God zal Jezus de algemeen gekende en gebruikte teksten zoals opgetekend in het Oude Testament wel gebruikt hebben. Geschiedkundig kunnen wij trouwens oude afschriften van het Nieuwe Testament vinden waar die Naam van God ook opgetekend staat.

“Als een aanhanger van Christus gebruikte Petrus Gods naam, Jehovah. Toen Petrus zijn toespraak opgetekend werd, werd het Tetragrammaton (YHWH / Jehovah) daar gebruikt volgens het gebruik tijdens de eerste eeuw voor de Gewone Tijdrekening. en de eerste eeuw van de Gewone Tijdrekening.” (Paul Kahle; Studia Evangelica, uitgegeven door Kurt Aland, F. L. Cross, Jean Danielou, Harald Riesenfeld en W. C. van Unnik, Berlin, 1959, p. 614)

3.5. Een goede gewoonte

Abraham, die de vader is van diegenen die geloof hebben, nam genoegen om de naam, Jehova, volgens Genesis 12:8 te verkondigen en begon een fatsoenlijk Bijbelse gewoonte. Verder, volgens de profeet Joel, is het zelfs verplicht deze Naam te verkondigen dat om tijdens de geweldige en ontzagwekkende dag van God gered te worden (Joel 2:32). Volgens Exodus 23:13 is een weigering om de naam van God uit te spreken een weigering om de betreffende God te vereren, zodat het weigeren om de naam van de Ware God uit te spreken een weigering betekent om hem te vereren (Jos 23:7).” (Paradox van de anonieme naam De Goddelijke Naam van God; –Paradox of the anonymous name, The Divine Name of God;Gertoux; Hebreeuwse Geleerde)

“Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Betel, sloeg zijn tent op tussen Betel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op ter ere van Jahwe en riep de naam van Jahwe aan.” (Genesis 12:8 WV78)

“(3:5) Zo zal het gaan: al wie de naam van Jahwe aanroept, hij wordt gered, want op de berg Sion en in Jeruzalem daar zal de redding zijn, zoals Jahwe heeft gezegd. En degenen die door Jahwe worden geroepen, zij zijn het die ontkomen.” (Joël 2:32 WV78)

“Hoed u voor alles waarvoor Ik u gewaarschuwd heb. De naam van vreemde goden moet gij niet uitspreken, ze mogen in uw mond niet gehoord worden.” (Exodus 23:13 WV78)

“U moogt geen omgang hebben met de volken die nog zijn overgebleven; u moogt de naam van uw goden niet aanroepen en bij hen niet zweren; u moogt hen niet vereren of u voor hen neerbuigen.” (Jozua 23:7 WV78)

+

Vervolg: Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

++

Nota: In de volgende reeks  zal u in het Engels kunnen lezen hoe namen kunnen veranderen vn streek tot steek en andere spreektaal, maar zal u kunnen zien welk gevaar er in schuilt bij het wijzigen van een klank of een vertaling van een naam. > Another way looking at a language.

Wees niet bang om Gods Naam te durven gebruiken en trek je niet aan van wat anderen zeggen.

Lees daarom ook:

Heb vertrouwen in de juiste personen, en vooral in de eerste plaats in de Schepper van hemel en aarde, Jehovah.

+++

Aanverwant:

12 thoughts on “Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.