Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Spoedig in de tijd van het gecreëerde heelal kregen de mensen te begrijpen zij tot God moesten roepen. De mensen begonnen de naam van Hoogste Elohim יהוה Jehovah te verzoeken. Meer dan eens gingen de dingen verkeerd en meer dan eens deden mensen tegengesteld aan hun Schepper Zijn wensen, maar telkens was hij bereid om weer tot hen te komen en hen te helpen. In de vroege tijden kenden zij het belang om de Schepper God met Zijn Naam die Heilig was, aan te roepen.

“En ook tot Sheth was er hem een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Daarna werd begonnen met een beroep te doen op de Naam van יהוה {Jehovah} {1}.” {Voetnoot: 1De eerste optekening van “een beroep doen op de Naam van יהוה” of “de naam van Jehovah te verzoeken.“
(Genesis 4:26 De Geschriften 1998 +)

“Aldus vertrok Abram, zoals יהוה {Jehovah} hem geboden had, en Lot ging met hem mee. En Abram was vijfenzeventig jaar oud toen hij uit Haran weg trok.”
(Genesis 12: 4: De Geschriften 1998 +)

“7 En יהוה {Jehovah}verscheen aan Abram en zei: “Aan uw zaad zal Ik dit land geven.” En hij bouwde aldaar een altaar voor יהוה {Jehovah}, die hem verschenen was. 8 En van daar ging hij naar de berg ten oosten van Bĕyth El { bethel}, en hij sloeg zijn tent op, met Bĕyth El { bethel } op het westen en Ai in het oosten. En hij bouwde aldaar een altaar voor יהוה {Jehovah}, en riep de Naam van יהוה {Jehovah} aan.”
(Genesis 12: 7-8: De Geschriften 1998 +)

Vele keren worstelden de mensen met vele problemen, vaak veroorzaakt door hen zelf omdat zij zich niet aan de Bevelen of Geboden van God hielden of niet naar Zijn Stem luisterden. Massa’s bevelen en horden beloften werden gegeven aan God Zijn mensen. Vele zegens kwamen over hen, maar oh zo vaak waren zij deze snel vergeten. Vlug hadden zij geen oog meer voor wat God voor hen had gedaan. In hoge nood wisten zij Hem echter weer te vinden en vond hun god het niet erg om terug tot hen te komen.

Telkens was God daar opnieuw om dicht bij hen te komen en meerdere keren verscheen God aan Zijn gekozen mensen om hen te vertellen wat ze moesten doen en te vertellen over in de toekomst nog te gebeuren zaken.

“23 En van daar ging hij naar Be’ĕrsheba. 24 En יהוה {Jehovah}verscheen hem in die zelfde nacht en zei: “Ik ben de Elohim van uw vader Abraham. Wees niet bang, want Ik ben met u, en zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen omwille van mijn dienaar Abraham. ‘ 25 En hij bouwde daar een altaar, en riep de naam van יהוה {Jehovah}, en hij sloeg zijn tent op, en de dienaren {bedienden} van Yitsḥaq groeven daar een put.” (Genesis 26: 23-25: De Geschriften 1998 +)

De schepper vertelde Zijn gekozen mensen hoe hij aanroepen moest worden en dat Zijn Naam helemaal over de wereld zou moeten gekend worden.

“En Hij zei: “Ik ben de Elohim van uw vader, de Elohim van Abraham, de Elohim van Yitsḥaq, en de Elohim van Ya’aqoḇ.” En Mosheh verborg zijn gezicht, want hij was bang om naar Elohim te kijken (Exodus 3:6 De Geschriften 1998 +)

“En nu, zie, is de kreet van de kinderen van Israëlieten tot Mij gekomen, en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Mitsrites hen verdrukken {onderdrukken}. (Exodus 3:9 De Geschriften 1998 +)

“En Elohim zegt aan Mosheh, ik BEN wie ik BEN (“Ik Ben die Ben” of “Ik Ben die Is”): en hij zegt, zegt zo aan de zonen van Yisra El, Ik Ben heeft mij naar u gestuurd. En opnieuw zegt Elohim aan Mosheh:, „ik ben dat wat ik ben. “ {1} en hij zei, „zo zult u aan de kinderen van Yisra’ ĕl, ‘zeggen: “De Ik Ben heeft mij naar u gestuurd.’’ (Voetnoot: 1 De Hebreeuwse tekst leest: ‘ eyeh’ asher’ eyeh, het woord eyeh uit hayah afgeleid betekent te zijn, maar de bestaande Aramese tekst hier in v. 14 geeft te lezen: ayah ashar ayah. Dit is niet Zijn Naam, maar het is een verklaring die tot de revelatie van Zijn Naam in v. 15 leidt, namelijk: יהוה.) En Elohim zei verder aan Mosheh, „zo moet u aan de kinderen van Yisra’ ĕl zeggen, ‘יהוה Elohim van uw vaders, Elohim van Ab’raham, Elohim van Yitsḥaq, en Elohim van Yaʽaqoḇ, heeft me naar u gestuurd. Dit is voor altijd Mijn Naam, en dit is Mijn herinnering aan alle generaties.’ (Exodus 3:14-15 De Geschriften 2011 Vertaling)

“Ga, en gij zult de oudsten van de Israëlieten verzamel en tot hen zeggen: ‘יהוה {Jehovah } Elohim van uw vaderen, de Elohim van Aḇraham, van Yitsḥaq, en van Ya’aqoḇ, verscheen tot mij, zeggende”: Ik heb u inderdaad bezocht en gezien wat u wordt aangedaan in Mitsrayim; (Exodus 3:16 De Geschriften 1998 +)

“Jehovah” at Exodus 6:3 (1611 King James Version) (Photo credit: Wikipedia)

2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes} en zei tegen hem: “Ik ben יהוה. 3 “En ik verscheen aan  Aḇraham {Abraham} , Yitsḥaq {Isaak}, en Ya’aqob {Jakob}̱, , als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste}. En bij mijn naam יהוה {Jehovah}, was ik niet bekend bij hen? 4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kena’an {Kanaän} te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen}, waarin zij als vreemdeling hebben verkeerd. 5 “En ik heb ook het gekerm {weeklaag} gehoord van de kinderen van Yisra’ĕl {Israël} welke de Mitsrites {de Egyptenaren} tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht. 6 “Zeg dan ook, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël}: ‘Ik ben יהוה {Jehovah}, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren}, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken }, 7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn}. En gij zult weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah} uw Elohim {de Eeuwige, uw God}, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten}van de Mitsrites {Egyptenaren}. 8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Aḇraham {Abraham}, Yitsḥaq {Isaak}, en Ya’aqob {Jakob}, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai} יהוה {Jehovah}. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

“En voor deze reden heb ik u omhoog opgeheven om u Mijn macht te tonen, en om Mijn Naam over de gehele aarde te verklaren.” (Exodus 9:6 De Geschriften 1998+)

“En op die dag zult u zeggen, “Prijs יהוה {Jehovah }, aanroep (of verzoek) Zijn Naam; maak Zijn daden onder de volkeren bekend, maak vermelding dat Zijn Naam verheven is.” (Jesaja 12:4 De Geschriften 1998+)

“13 Omdat “iedereen die de Naam יהוה {Jehovah} aanroept zal gered worden.” 14 Hoe dan zullen zij hem dan uitnodigen in wie zij niet hebben geloofd? En hoe kunnen zij dan in hem geloven van wie zij niet hebben gehoord? En hoe zullen zij zonder één afkondiging kunnen horen? 15 En hoe zullen zij kunnen verkondigen als zij niet worden uitgezonden? Zoals het staat geschreven, „hoe aangenaam zijn de stappen van hen die het Goede Nieuws van vrede brengen, zij die het Goede Nieuws van het goede brengen!“ 16 Nochtans, gehoorzaamde niet iedereen het Goede Nieuws. Mits Yeshayahu {Isaiah/Jesaja} zegt, “יהוה {Jehovah}, wie geloofde ons rapport?“ 17 Zo komt dan het geloof door te horen en, het horen door het woord van Elohim.” (Romeinen 10:13-17 De Geschriften 1998+)

Wat God ook in Zijn Woord prominent heeft gemaakt, Zijn bedoeling was opvallend in ons leven te zijn. Hij verlangde er naar dat wij Hem goed zouden kennen en dat wij voor Hem zouden kiezen totaal uit vrije wil. Alsook verlangde Hij er naar dat wij Hem bij Zijn Naam zouden noemen.

God drong erop aan dat de mensen Zijn Woorden zouden volgen en dat zij Hem en niet op andere goden zouden roepen. Meer dan eens toonde Hij anderen hoe nutteloos het trouwens is om de goden van de aarde te verzoeken. In de vele verhalen van het Oude Testament kunnen wij zien hoe zelfs de grote of voorname mensen, die ‘goden’ waren in hun tijd, er niet op konden om met de Hemelse God van de goden, te concurreren.

“En gij zult op de naam van uw machtige roepen, en ik, ik roep de Naam van יהוה {Jehovah} aan. En de Elohim die door vuur antwoordt, Hij is Elohim. “Zo antwoordde al het volk en zei:” Het woord is goed. ” {= Heel het volk stemde met dit voorstel in.}
(1 Koningen 18:24 De Geschriften 1998 +)

Jehovah-God%27s_Name_
Jehovah – Gods Naam_ (Photo credit: ideacreamanuelaPps)

De gewone mensen maar ook de hoger geplaatste personen, de priester s en de koningen moesten Jehovah herinneren, die groot en vreselijk is, (Nehemiah 4:14). De grote Koning David wist dat de God Jehovah de Almachtige God was aan wie hij altijd bereid was om het dankzeggingsoffer aan te bieden en in naam van Adonai Elohim Jehovah te bidden. En voor zij die Zijn Naam aanriepen, was die God bereid om Zijn Geest uit te storten. Degenen die het meest van Hem hielden beloofde Hij dat hun jonge mensen visies zouden zien en dat Hij Zijn Geest op de bedienden, de mannen en de vrouwen allebei zelfs zou uitstorten. Hij ontvouwt wonderen in de hemel hierboven en geeft tekens hieronder op de aarde. Vóór de Dag van het Oordeel van God, de enorm en ontzagwekkende Dag. Eenieder die vraagt, “Help, Jehovah!” zal ook hulp krijgen. Op de berg Zion en in Jeruzalem zal er een grote redding plaatsvinden- zoals de bovengenoemde God Elohim ook zei.

“16 O יהוה {Jehovah}, ik ben echt Uw knecht, ik ben Uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd; U heeft mijn banden losgemaakt. 17 Ik breng U een slachting van dankzegging, en doe een beroep op de Naam van יהוה {Jehovah}. 18 Ik betaal mijn geloften aan יהוה {Jehovah} In aanwezigheid van geheel Zijn volk, 19 In de voorhoven van het huis van יהוה {Jehovah}, in uw midden, o Jeruzalem. Lof zij Yah! {Geprezen zij Yah} (Psalmen 116:16-19 De Geschriften 1998 +)

Jezus, leerde ook de mensen rond hem tot zijn Vader te bidden en Hem te vertellen dat Zijn Naam Heilig is en als Heilige Naam zou moeten worden geëerd.

“Dit, is dan de manier waarop u zou moeten bidden: ‘Onze Vader die in de hemel is, laat Uw Naam uitzonderlijk zijn,” (Mattheüs 6:9 De Geschriften 1998 +)

“En hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde afzonderlijk gesteld {Uw Naam worde geheiligd}, laat Uw heerschappij komen, laat Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” (Lukas 11:02 De Schrift 1998 +)

“Toen zei Mosheh {Mosje/Mozes} tegen Aharon { Aaron}:” Dit is wat יהוה {Jehovah} zei, laat me apart geplaatst worden {geheiligd} door hen die dicht bij Mij in de buurt komen! En vóór al het volk laat Mij geacht zijn! {tot aanschouwen van het ganse volk wil ik verheerlijkt worden.}”” En Aharon was stil { Aaron zweeg}. “(Leviticus 10:03 De Geschriften 1998 +)

“26 En laat Uw naam groot worden gemaakt voor altijd {tot in de eeuwigheid}, zeggende: ‘יהוה {Jehovah} der heirscharen is de Elohim over Yisra’ĕl.’ {Jehovah van de hemelse machten is Elohim, Allerhoogste God over Israël of ‘voor de Israëlieten’}.’ En laat het huis van Uw dienaar Dawid {David} worden vastgesteld vóór U. 27 “Voor U, O יהוה {Jehovah } der heirscharen, de Elohim van Yisra’el, hebt dit geopenbaard aan Uw dienaar, zeggende: ‘Ik bouw je een huis.’ Daarom heeft Uw dienaar het zich ter harte genomen om dit gebed te bidden tot U. {daarom heeft uw dienaar het hart gehad om tot u te bidden.} 28 “En nu, o Meester {Jehovah} יהוה, U bent Elohim, en Uw woorden zijn waarachtig, en U heeft deze goedheid tot Uw dienaar gesproken. {U hebt dit goede tot uwen knecht gesproken.} “(2 Samuël 7:26 De Geschriften 1998 +)

“24 Laat het aldus vast staan en Uw Naam groot zijn voor altijd, te zeggen: ‘יהוה {Jehovah } der heirscharen {Jehovah van de hemelse machten }, Elohim van Yisra’ĕl, is Elohim te Yisra’ĕl. {Allerhoogste van Israël, Allerhoogste over Israël. }En laat het huis van Uw knecht Dawiḏ {David}worden vastgesteld vóór U. ‘ {en laat het (konings)huis van uw dienaar David altijd vóór u standhouden.} 25 “Voor U, O mijn Elohim, hebt aan Uw dienaar geopenbaard om een huis voor hem te bouwen. Daarom heeft Uw dienaar moed gevonden om te bidden vóór U. 26 “En nu, יהוה {Jehovah}, U bent Elohim {U bent de Allerhoogste}, en hebt dit goede aan Uw knecht beloofd. 27 “En nu, bent U al blij het huis van uw knecht te zegenen om voor altijd vóór U te zijn. Want U hebt het gezegend, o יהוה {Jehovah}, en het is voor altijd gezegend. {Omdat U Jehovah het gezegend hebt is het voor altijd (eeuwig) gezegend.}”.” (1 Kronieken 17:24-27 De Geschriften 1998 +)

“4 Toen Yĕshua {Jeshua} en Bani, Qadmi’ĕl, Shebanyah, Bunni, Shĕrĕbyah, Bani, Kenani op de trappen van de Lĕwites {Levieten} stonden en met een luide stem riepen tot יהוה {Jehovah} hun Elohim {Allerhoogste}. 5 Dan zeiden de Lĕwites, Yĕshua en Qadmi’ĕl, Bani, Ḥashabneyah, Shĕrĕbyah, Hodiyah, Shebanyah, Pethaḥyah: “Sta op, zegen יהוה {Jehovah}, uw Elohim voor eeuwig en altijd! En laat hen Uw gewaardeerde naam zegenen, die verheven is boven alle lof en prijs! 6 “U bent יהוה {Jehovah}, U alleen. U heeft de hemel, de hemel der hemelen, en allen die er in zijn, de aarde en alles wat er zich op bevindt, de zee en al wat er in is gemaakt, en U hebt leven gegeven aan hen allen {dat alles}. En de gastheren van de hemel buigen zich voor U.
7 “U bent יהוה {Jehovah}, de Elohim {Allerhoogste} die Abram koos, en hem uit Ur van de Chaldeeën bracht, en hem de naam gaf van Abraham, 8 en zijn hart voor U te vertrouwen vond, en een verbond maakte met hem door het land te geven van de Kena’anites, de Hethieten, de Amorieten, en de Ferezieten, en de Yebusites, en de Girgasieten – om het aan zijn zaad te geven. En U hebt Uw woorden vastgesteld, want U bent rechtvaardig, “(Nehemia 9:4-8 De Geschriften 1998 +)

“17 Laat Zijn Naam voor eeuwig zijn, Zijn Naam voortgezet voor de zon, en dat zij zich zegenen in Hem; Laat alle volken Hem gezegend noemen.
18 Gezegend zij יהוה {Jehovah} Elohim, Elohim {de Allerhoogste} van Yisra’el, Hij alleen doet wonderen!
19 En gezegend in eeuwigheid Zijn gewaardeerde naam! En laat de ganse aarde gevuld zijn met Zijn achting. Amen en Amen. . “(Psalm 72:17-19 De Geschriften 1998 +)

File:Jhwh4.jpg
Op de muur achter de preekstoel wordt Gods naam JHWH met Hebreeuwse medeklinkers aangetroffen in de oude kerk van Ragunda

De allerhoogste God der goden verstrekte Zijn enige zoon zodat een losgeld voor Zijn mensen zou kunnen worden betaald, zodat niemand van Zijn kinderen zou omkomen. Deze zoon had alles over voor zijn Vader en bood zich dan ook aan als Zoenoffer om zo het nodige Losgeld te betalen. Er is geen groter offer dan uw enige zoon op te geven omwille van onze redding. Dat is echt de grootste voorziening die onze Hemelse Vader ons heeft gegeven. Hij gaf opdracht om Zijn Overeenkomst voor altijd te behouden. Hij is zo persoonlijk en heilig, dat ook wij hem steeds zouden moeten verzoeken en roepen tot de anderen, „Heilig, Heilig, is de Aller Hoogste God, Jehovah-van-de-engelen-legers. Zijn heldere glorie vult de gehele aarde.” “Heilig is Zijn Naam!”

“9 Hij zond verlossing naar Zijn volk, Hij heeft zijn verbond voor eeuwig opgedragen. Apart geplaatst en ontzagwekkend is Zijn Naam. 10 De vrees voor יהוה {Jehovah} is het begin van wijsheid, Al die dat doen hebben een goed begrip. Zijn lof is voor altijd staande. “(Psalmen 111:9-10 De Geschriften 1998 +)

“En de een riep de ander toe,” Apart geplaatst, apart geplaatst, apart geplaatst {Heilig, Heilig, Heilig} is יהוה {Jehovah} der heirscharen {gastheer van de hemelse machten} van de gehele aarde! Gans de aarde is gevuld met Zijn achting {Geheel de aarde is vervuld van zijn heerlijkheid/hoogachting}”” (Jesaja 6:3 De Geschriften 1998 +)

Wij ook zouden Zijn grote en heilige Naam moeten plaatsen. Die Naam welke in zo vele landen is verguisd en geruïneerd. Die Naam die zo velen waar zij ook maar gaan, op vertoning zwart maken. Voor jaren heeft men de Naam van God in de vergeethoek willen doen krijgen. Men heeft al het mogelijke in het werk gesteld om de Naam van God te doen verdwijnen. Maar Gods Naam is zo bijzonder dat de Allerhoogste er zelf voor gezorgd heeft dat deze onuitwisbaar is.

Vandaag is het meer dan hoog tijd dat de naties zullen realiseren wie de God van goden is. De gehele wereld zou een duidelijk beeld moeten krijgen van die Allerhoogste God, het Opperwezen. De wereld moet de Enige Ware God leren kennen. Wie Hij werkelijk is, dat Hij, Jehovah God is. Wanneer Hij Zijn heiligheid door ons zal tonen, zullen wij worden tevredengesteld dat zij het met hun eigen ogen zullen kunnen zien. Misschien zal het niet zo lang meer duren vooraleer de God de wereld zal tonen hoe groot en hoe heilig Hij is, omdat Hij, de Adonai, zichzelf over de gehele wereld zal laten kennen. Dan zullen zij realiseren dat hij GOD is. Jehovah God zal koning over geheel aarde zijn, één GOD en slechts één zijn. Wat een Dag zal dat zijn! Hij zal helemaal over de wereld worden geëerd. En er zijn mensen, over de gehele wereld die het weten hoe Hem te aanbidden, die Hem eren door het beste van zichzelf aan Hem aan te bieden. Zij zeggen het overal: „God is groter, deze God-van-de-engelen-legers.“ „Jehovah Zijn Naam zal groot onder alle naties zijn “.

“En ik zal Mijn grote Naam apart zetten {heiligen}, die ontheiligd is geworden onder de heidenen, die gij ontheiligd hebt in hun midden. En de heidenen zullen weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah}, “verklaart de Meester יהוה {Jehovah},” als ik apart geplaatst ben in u voor hun ogen. {Wanneer ik geheiligd ben in u voor hun ogen.} (Ezechiël 36:23 De Geschriften 1998 +)

“Want de aarde zal vervuld worden met de kennis van de achting van יהוה {Jehovah}, zoals de wateren de zee bedekken {1}! {Voetnoot: 1 (#Isa 11:9)} “(Habakuk 2:14 De Geschriften 1998 +)

“En יהוה {Jehovah} zal Soeverein zijn over de ganse aarde {1}. In die dag zal er één יהוה {Jehovah} zijn, en Zijn Naam één. {Voetnoot: 1 Isa. 24:23, Dan. 2:44, Openbaring 11:15.} {Op die dag zal blijken dat Jehovah één is en Zijn Naam één zal zijn}. “(Zacharia 14:9 De Geschriften 1998 +)

“Want van de opgang der zon, tot zelfs haar ondergaan, is Mijn Naam groot tussen de naties. En op elke plaats wordt wierook aangeboden aan Mijn Naam, en een zuiver aanbod {een zuivere offergave/ een rein offer}. Voor Mijn Naam is groot onder de naties {Want Mijn Naam is groot onder de naties.}”, zei יהוה {Jehovah} der heerscharen. {Zebaôth./ De Ene Jehovah van de hemelse machten}.” (Maleachi 1:11 De Geschriften 1998 +)

“28” En na dit zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest uitstort op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 “En ook op de mannelijke bedienden en op de vrouwelijke bedienden zal Ik Mijn Geest uitstorten in die dagen.
30 “En ik zal tekenen in de hemelen en op de aarde geven: bloed en vuur en zuilen van rook, 31 de zon wordt omgezet in duisternis, en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van יהוה {Jehovah}.
32 “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van יהוה {Jehovah} uitspreekt zal bevrijd worden {1}. Want op de berg Tsiyon en in Yerushalayim zal er een ontsnapping zijn {2} zoals יהוה {Jehovah}heeft gezegd, en onder de overlevenden, die יהוה { Jehovah} aanroepen. {Voetnoten: 1 Handelingen 2:21, Romeinen 10:13. 2 Isa. 4:2-3, Obad. v. 17, Rev 14:1.} “(Joël 2:28-32 De Geschriften 1998 +)

Dichter bij de Eindtijd komende wordt het nog belangrijker dat mensen Jehovah God aanroepen. Wij moeten beseffen dat de Tijd steeds dichterbij komt. Maar wij mogen niet onvoorbereid voor de tests en de proeven komen te staan wanneer zij komen.

In deze tijden moeten wij ons op Jehovah Jireh, de leverancier God verheugen. Jehovah is de Voorziener die voor elk leven zorgt. Zonder Hem is er gewoon weg geen leven. Hij voorziet al het nodige. Hij is de Persoon betreffende het leven, de Rots waarop wij ons bevinden. Maar wij moeten aan Hem tonen dat wij bereid zijn om ons op hem te verlaten. Als wij bereid zijn om ons aan Hem te geven is Hij bereid om ons zijn met al haar fouten en tekortkomingen goed te keuren. Zo kunnen wij beter aan God het nodige vragen en op Hem vertrouwen stellen in plaats op de gewone mensen rondom ons; Hij is de meest toegewezen persoon om ons verder vooruit te helpen in dit leven. Als wij ons voor Hem ter beschikking stellen zal Hij ons ook tegemoet komen. Dit omdat Hij de meest perfecte Vader is en ook van ons houd als onze Vader, die naar ons zal luisteren.

In gebed kunnen wij ons leven opbouwen en ons voorbereiden op de komende tijden. Door gebed bereiden wij ons hart voor en bereiden wij onze geest voor om tegen de komende moeilijkheden bestand te zijn. Laten wij onze hoop stelen op de Allerhoogste, de Voorzienier in Rechtvaardigheid. Laat ons in Hem berusten. Hij is ons toevluchtsoord, in Hem kunnen wij ons verbergen; Hij is onze sterkte. Laten wij ons opstellen met Hem; Hij is onze hulp, laat ons op Hem berusten; Hij is onze aller huidige hulp, laat ons nu al in Hem berusten.

Wij moeten God de nodige gepaste glorie geven die Hij verdient en waardig is. Wij moeten Zijn wensen volgen. Onder die wensen is het bekend maken van Zijn Naam. God wenst dat Zijn Naam over de gehele aarde zal gekend zijn. Wij kunnen en moeten daar aan mee werken. Wij horen God Zijn Naam te beminnen en alle eer toe te brengen die deze verdient. Zijn naam horen wij boven alle namen te verheerlijken. Wij moeten die Naam als bijzonder beschouwen, verhogen, apart plaatsen of ‘heiligen’. Boven alle namen moeten wij Hem hoogachten. Deze totaal verschillende god dan de vele goden die over de hele aarde, op dit ogenblik worden aanbeden, is de Aller Hoogste, de Elohim, meer dan alle. Hij is de אהיה אשר אהיה „ik BEN die Ben.” de eigenlijke Bron van het leven en van al het goede dat er in deze wereld wordt gemaakt.

Wij zouden God deze glorie moeten willen geven, in ons gebed, vooral omdat dit de toon voor de rest van het gebed bepaalt. Het eist van ons om in vrees terug te deinzen voor de Almachtige God. Het doet ons beven voor deze grote God, welke wij alle eer verschuldigd zijn. Hij is de enige persoon tot wie wij horen te bidden en onze toevlucht moeten nemen. Als wij Zijn Waarde en Grootsheid en Macht kennen en beseffen wat Hij voor ons al gedaan heeft en nog kan doen, zullen wij er niet aan twijfelen om Hem regelmatig in liefde aan te spreken. Wij zullen er dan niet voor terugschrikken om met Hem in gesprek te treden. Ook zullen wij er dan niet voor terugschrikken om door zijn gunst te converseren. Aan hem zouden wij alle lof moeten toebrengen om geen andere reden dan dat Hij in onafhankelijkheid en heiligheid bestaat, een macht en een liefde bevat, die wij niet bepaald kunnen begrijpen. Het is niet dat wij uit vrees moeten bidden, maar uit eerbied en met vertrouwen dat Hij als de Meest perfecte Vader wil zijn, die bereid is om naar Zijn kinderen te luisteren en hen te geven wat zij nodig hebben.

“En Ik zeg u: vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en u zal opengedaan worden. (Lukas 11:9 De Geschriften 1998 +)

+

Voorgaand: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God

Volgend: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

++

Lees meer over Gods Naam:

 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. God versus goden
 4. De Allerhoogste is het Opperwezen
 5. Spelling van Bijbelse namen
 6. Belangrijkheid van Gods Naam
 7. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 8. Eigenheden aan God toegeschreven
 9. God over zijn Naam יהוה
 10. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 11. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 12. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 13. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 14. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 15. Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid
 16. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 17. Jehovah wiens Naam Heilig is
 18. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 19. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 20. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 21. Gebruik van Jehovahs naam
 22. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 23. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 24. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 25. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 26. De NIV en de Naam van God
 27. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 28. Nieuwe energie ontwikkelen
 29. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 30. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 31. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 32. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 33. Aanbid enkel de Schepper van alles

In het Engels raden wij aan ook te lezen:

 1. The Bible and names in it
 2. Creator of heaven and earth and everything aroundיהוה The Only One Elohim who creates and gives all
 3. Does He exists?
 4. The wrong hero
 5. A god between many gods
 6. God of gods
 7. Only one God
 8. Attributes to God
 9. Jehovah Yahweh Gods Name
 10. God about His name “יהוה“
 11. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 12. Titles of God beginning with the Aleph in Hebrew
 13. Archeological Findings the name of God YHWH
 14. I am that I am Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 15. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 16. The Divine name of the Creator
 17. I Will Cause Your Name To Be Remembered
 18. Some one or something to fear #1 Many sorts of fear
 19. Some one or something to fear #2 Attitude and Reactions
 20. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 21. Some one or something to fear #4 Families and Competition
 22. Some one or something to fear #5 Not afraid
 23. Some one or something to fear #6 Faith in the Most High
 24. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 25. For Jehovah is greatly to be praised
 26. Praise the God with His Name
 27. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 28. Prophets making excuses
 29. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 30. The NIV and the Name of God
 31. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 32. Without God no purpose, no goal, no hope
 33. Developing new energy
 34. Praise and give thanks to God the Most Highest
 35. Listening and Praying to the Father

Andere aanverwante artikelen op niet verbonden websites:

 1. In Names Of God en Old Testament Names For God worden verscheidene titels of graden van God opgesomd. Nog uitvoeriger kan u deze vinden in ons basisartikel: Eigenheden aan God toegeschreven of in Attributes to God en Titles of God beginning with the Aleph in Hebrew
 2. Die titels van God zijn van wezenlijk belang, en wij zouden deze beter kennen. Een visueel overzicht van enkele voorname wordt gegeven in de tabel Your Need, Is His Name.
 3. Als wij god beter willen kennen, kunnen wij best Zijn Woord, de Bijbel ter hand nemen en veelvuldig lezen maar ook het aan Hem zelf vragen dat Hij Hem leert kennen. Alsook kunnen wij best vragen om zijn Wil te leren opvolgen. Teach me to do your will of “Leer mij Uw Wil te doen” zou dagelijks op onze lippen moeten zijn.
  +
  Considering Gods will turn to precise definitions, as both King David left us, excellent examples of this issue and tried to see things from God and his will.
  David had great respect for the name of Jehovah.
  +
  We can cultivate our faith in God in everything we do every day. For example, we can open discussions about the Bible. The courageous like David relied on God while working and so build their faith.
  +
  When we study the Bible, it is wise to contemplate what we read, and we keep our hearts in order to discern what pleases the Lord in every case.
 4. God heeft zich zelf tot Mozes beschreven. Hij vroeg zich ook af Wat Gods Naam eigenlijk inhield. >  So What Is In The Name We Choose To Call GOD (YHWH)? De schrijver gaat dieper in op waarom God de naam koos “Ik ben die ben.” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, ʾehyeh ʾašer ʾehyeh). Over namen in de Bijbel verwijzen wij u ook naar ons artikel: The Bible and names in it
  +
  The uncreated creator who has always existed with no beginning nor end, Mankind’s redeemer and Lord, always with us in the present plus will be in the future.
  +
  The power in God’s name is to create life and free us from death.
 5. I Will Sing the Praises of the Name of the Lord Most High
  Jesus talks specifically about not showing off about your acts of giving, fasting and praying.  Do it discreetly, he says.  And as for some guidance on praying, Jesus gives us a template
 6. Have Mercy On Me and Hear My Prayer kijkt naar de antwoorden die God gaf aan hen die Hem gehoorzaamden. zij verzoekt haar lezers hetzelfde vertrouwen te hebben als de vroegere Bijbelse figuren. > May it be that we have the same degree of confidence in taking our petitions to God.
  +
  David is direct and honest in his plea to God when he says:
  Answer me when I call to you,     my righteous God.  Give me relief from my distress;    have mercy on me and hear my prayer.
 7. Partakers of the Promise.
  Covenant people live under an open window of God’s blessing. You have a right to live in the land of blessing and prosperity that God will lead you to when you obey the laws of the land (Deuteronomy 28).
 8. The Old and the New Covenant kijkt naar de verkeerde denkwijze dat de idee van eeuwig leven niet Joods maar Christelijk zou zijn. Koning David zijn psalmbede wordt als goed voorbeeld aangehaald.
  King David was preaching of something that is going to last longer than mortal men.
 9. Ook dansen maakt onderdeel van het gebed uit. Zo kan men ook zingen: Tambira Jehovah – dance for the Lord
  one of the praise team leaders at the worship service I attended introduced the Zimbabwean praise song “Tambira Jehovah” and it truly unleashed a spirit of joy and praise and dance among God’s people.
 10. Jehovah Rophi, de God die Heelt en Voorziet, wonderen vervult in de wereld en wat nog belangrijker is, belofte van bescherming geeft die eeuwig zal duren.
  Why would a place with undrinkable water take precedence over a long awaited oasis?
 11. Een andere visie op de Naam van God kan u vinden in The Name of the True GOD waarbij men vele argumenten kan oproepen voor de ene versie van naam keuze of de andere. De schrijver haalt ook de Hebreeuwse wortels aan van het Christendom, welke door velen wel eens vergeten worden.
  The name of the Creator, YHWH, has been in the Holy Scriptures since they were originally written, in every generation since the time of Moses.  All that is needed to prove this is to consult the Old Testament in the Hebrew language, and there it is!  The four letters (the Tetragrammaton), the sacred name YHWH.  All Hebrew Scriptures contain the name YHWH, and have done so since about 1,490 B.C.E.
 12. U kan zich afvragen of het wel belangrijk is om een bepaalde naam zus of zo uit te spreken. En wat zit er eigenlijk in een naam? Er is een tijd geweest dat men niet veel belang hechtte aan een naam. Maar in de Oudheid was het wel belangrijk en vooral Bijbelse namen zijn van grote betekenis en onthullen veelal de aard van hun drager . What’s in a Name gaat zo onderandere in op de naamsweiziging avan Abram naar Abraham. De schrijver maakt het duidelijk dat de “H” in het Hebreeuws staat voor Gods adem, en toen Hij de H in Abram’s naam brachtblies Hij nieuw leven in het kinderloos echtpaar.
  +
  God says we are His people which are called by His name (2 Chronicles 7:14). In Christ, we have a new name. Jesus has promised, “Him that overcometh-.-.-.-I will write upon him my new name” (Revelation 3:12).
 13. How do I know that your god is The One, True God: Q18?
  eval2
  The Mesha Stele relict, what should be one of the most important archaeological specimens in all of Judaism as well as Christendom (not so much in Islam). Popularized in the 19th century as the “Moabite Stone”, it is a black basalt stone bearing an inscription by the 9th Century BCE ruler Mesha of Moab in Jordan.
 14. A Sermon With Charles Spurgeon
  God often delays in answering prayer.
  +
  God knows that delay will quicken and increase desire, and that if he keeps thee waiting thou wilt see thy necessity more clearly, and wilt seek more earnestly; and that thou wilt prize the mercy all the more for its long tarrying.
  +
  The Abrahamic god’s personal name was YHWH, which in Hebrew is pronounced YO-VAY (It is NOT pronounced YAH-WAY).
  +
  If Jave/YHWH is the One, True God, he lied and misrepresented himself to two different populations for some inexplicable reason. We say this because the theology of the two religions is not consistent. These are two different religions too similar to have independent origins.
 15. Whose God Is It?
  In the biblical stories, God is often referred to as YHWH, sometime spoken Yahweh, by the ancient Hebrews. Much later, Yahweh would be given the name Jehovah which is a name that is still in use today. Among other things, Yahweh was said to have created Adam and Eve and later would enter into a covenant with Abraham which would eventually lead to the creation of the nation of Israel. Such was the basis for Judaism and their worship of one god, and the beginning of monotheism as a form of worship.
  +
  down through the ages man has made a habit of using the name “God” to describe the deity of their own personal belief system.  All one can say, at best, is that such a deity is in reality only “a god”, or the God Below God as I like to refer to him.

55 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.