Samenkomsten

Bijeenkomsten een Ontmoetingsplaats voor hen die de Bijbel beter willen leren kennen.

In België komen Broeders en Zusters in Christus op regelmatige tijdstippen bij elkaar om het Laatste Avondmaal in herinnering te nemen in:

1. Het Bruggedek, ‘Aire d’Orival’, Carestel Restaurant aan de Rustplaats en Total service station te Nijvel, op de A7/E19 autostrade Brussel-Mons-Paris.

2. De ontspanningsruimten (cafetaria, restaurant en vergaderzalen) van het Texaco tankstation aan de E40 Brussel-Liège, te Heverlee, Leuven. Naast de open ruimten van het tankstation gebruiken wij ook hun Meeting Room, aan de richting Liège-Brussel. Voor vergaderingen in het Centrum van Brussel gebruiken wij enkele restaurants en bijeenkomstruimtes van enkele hotels.

Aan de Memorial Service zelf of het Herinneringsmaal nemen enkel gedoopte broeders en zusters deel, maar de dienst kan door iedereen bekeken en actief gevolgd worden.

Map of Belgium with the 3 regions togheter , w...
Vlaams Brabant, Huisregio van de vestigingsplaats en meerderheid van bijeenkomsten van de Belgische Christadelphians

Voor onze bijeenkomsten komt het er op aan dat er naast de bereikbaarheid ook een gemakkelijkheid van samen komen is en een gelegenheid om een aangename dienst te verzekeren.
Wij geven toe dat het ook wel fijn zou zijn als wij in België ook een specifieke eigen plek zouden mogen hebben, maar daarvoor hebben wij nog geen financiële mogelijkheden. Dat is wel spijtig, want juist doordat wij geen eigen stek hebben worden wij erg beperkt in het aantrekken van mensen. Een eigen ecclesia huis zou het mogelijk maken dat iedereen ons steeds op eenzelfde plek zou kunnen aantreffen zonder door anderen afgeleid te worden. Mensen zouden ons dan daar  ook vrijblijvend kunnen komen opzoeken op vaste bepaalde dagen. Eveneens zou ons dat de gelegenheid geven om regelmatig onze cursus “De Bijbel Doeltreffend leren Lezen” van start te laten gaan zodat mensen te weten konden komen waarom zij best ook de Bijbel lezen en hoe het komt dat er zo veel scheef getrokken is en dat die Bijbel zo gehaat en bemind is geworden door vele mensen, maar nog steeds actueel is en een goede leidraad kan zijn voor ons.

Ecclesia Brussel-Leuven

In België zijn er weinig gedoopte Christadelphians, alsook moeten wij toegeven dat er niet veel mensen zijn of leden die zich bij ons ingeschreven hebben om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Wij staan hier in België nog echt in de kinderschoenen. Wij beleven onze prille babyjaren.

In België aanschouwt men de Kerk als het grote establishment van de Katholieke Kerk. Maar wij zijn niet zulk een met rollenverdeling gegroepeerde organisatie waar verscheidene zusterorganisaties zorgen dat het geld blijft rollen om de uitvoerende priesters te bevoorraden.

CBM

Onze gemeenschap mag zoals die van de meeste Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten niet al de programma’s hebben die een grote kerk heeft, maar wij zijn er van overtuigd dat onze kerkgemeenschap datgene kan aanbieden wat het meest belangrijke is. Wij hebben een passie voor de Heer, hebben voor God gekozen en hebben vriendschap voor elkaar.
De liefde die wij voor Christus prediken trachten wij ook zelf om te zetten in liefdevolle daden. In die verbondenheid met Christus ligt de eenheid van de Kerk. Wij hebben een medegevoelen voor kinderen en voor diegenen die zoeken naar een diepere verhouding met God, de Allerhoogste. Alsook blijven wij hongeren voor God wiens Plan wij aan zo veel mensen mogelijk trachten kenbaar te maken. Wij durven bewust zijn van elkeen van onze gebreken, maar proberen die te overstijgen door samen te proberen elkaar te helpen te groeien en te worden als Christus.

Als open groep trachten wij de individuen op te vangen en het gevoelen te geven ook bij onze groep te mogen en te kunnen horen. Iedereen die geïnteresseerd is willen wij de nodige hulpmiddelen aanbieden om zich op geestelijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar ervaringen met ons te delen door hun verhaal te vertellen.

Zoals u reeds uit de tekst hierboven kon opmaken hebben de plaatsen waar wij bijeen komen niets in vergelijking met wat velen in deze contreien van een kerkgebouw verwachten. Bij ons dus geen spitstorengebouw. Geen pilaren om te bijten. Liefst geen te grote ruimte waar men terzijde passief kan zitten. Maar mensen die zich verbonden voelen in de zelfde hoop en ervan overtuigd zijn dat het loskoopoffer of Zoenoffer dat Christus ons aan Zijn Vader heeft gegeven voor iedereen ter beschikking kan liggen.

Wij hopen dat diegenen die naar ons komen zich knus als thuis kunnen voelen, op hun gemak.

One of the meetingrooms at the ecclesia Leuven
CBM meeting in één van de vergaderzalen van de Leuvense ecclesia

Met een drankje en een hapje willen wij samen een gemeenschap in Christus vormen, waar eenieder zich thuis kan voelen. Klein of groot, geschoold of ongeschoold, blank of zwart, rijk of arm, iedereen zou zich op gelijke voet moeten kunnen voelen en zijn of haar inbreng in de gemeenschap kunnen brengen. Elkeen kan wel iets vinden waar hij of zij kan in uitblinken en de hele gemeenschap ten nutte kan zijn.

Wat wij wel hopen is dat ook iedereen zijn mond durft open doen en durft mee van gedachten wisselen om zo integraal deel uit te maken van de groep die wij samen willen opbouwen.

Wij willen een plaats creëren waar iedereen elkaar kan aanmoedigen, elkaar kan aansporen, elkaar tot liefde kan prikkelen en de verbintenis met Christus bij elkaar kan aanvoelen. Een plaats waar iedereen die liefde van Christus kan aanvoelen en als Christen zijnde, Christus volgen en  Christus toebehoren. Wij willen de gelegenheid waarnemen om toe te kijken hoe de andere iets heeft beleefd en hoe deze God tracht te dienen.
Wij willen de raad van de apostel Paulus opvolgen die schreef:

“Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.” (Hebreeën 10:24-25 WV78)

Wij durven u vandaag vragen om mee met ons in de boot te stappen en op weg te gaan naar dat beloofde land van het Koninkrijk van God. Laat ons samen deze Weg naar Jehovah God af leggen, elkaar elke dag aanmoedigend, zolang dat ‘vandaag’ nog klinkt; want niemand van ons mag zich door de zonde laten verblinden en koppig worden. (Hebreeën 3:13) Laten wij er op toe zien dat wij elkaar kunnen ondersteunen en er voor zorgen dat wij samen werken zodat iedereen het juiste werk kan doen om door God aanvaard te worden. Want wat ieders werk waard is, zal blijken op de dag van het oordeel, want het vuur waarmee die dag verschijnt, zal ieders werk testen en de kwaliteit ervan aantonen. (1 Corinthiërs 3:13)

Christadelphia in the World

Als navolgers van Christus, zijn thuishaven Christadelphia of een Stad van Christus vormend zijn wij blij dat wij met elkaar tijd kunnen doorbrengen om samen de geschriften van de profeten en de apostelen door te nemen en er van te leren, deelnemend in een dienst voor God met bezinningen, gebeden, lezingen en aanmaningen of exhortaties. (Handelingen der Apostelen 2:42)

Omdat er denominaties of kerken verdorven zouden zijn betekend dat niet dat al die mensen verwerpelijk zouden zijn. Ongetwijfeld zullen er in die Gemeenten nog mensen kunnen zijn die in het geloof volharden en indien wij niet zonder hoop zouden zijn ook niet zouden kunnen terugkeren met anderen.

Dankzij de Genade van Christus kunnen wij indien wij het wensen van de Vrede genieten en deelgenoten zijn van dat Lichaam van Christus dat rijk is aan verscheidenheid. De zoon van God, Jezus Christus gaf zichzelf voor onze zonden als een groot slachtoffer, een zoenoffer voor ons allemaal. In welke mate horen wij ons meer bevoorrecht te voelen dan een ander. Iedereen die Jezus wil aanvaarden als Dé Beloofde Verlosser, maakt evenveel kans om onder die Genade te vallen en verzoening voor zijn of haar zonden te krijgen. Het zijn niet wij die over de ander moeten oordelen, maar het is aan Christus gegeven om te oordelen de levenden en doden. Wij moeten er ons steeds bewust van zijn dat de Genade van Christus, of onze doop ons geen vrijgeleide geeft om zo maar ons vroegere leven voort te zetten of ons de mogelijkheid geeft om verder tegen de geboden van God in te gaan.

Als Nieuwgeborenen of wedergeborenen horen wij ook werkelijk een poging te doen om zo goed en zo kwaad het kan de gedaante van Christus aan te nemen. Wij moeten er naar streven zo veel mogelijk op hem te gaan gelijken. In onze samenkomsten werken wij daar dan ook aan. Want dit is niet iets dan in een eenmalige gebeurtenis kan verwezenlijkt worden. Er moet regelmatig aan gewerkt worden.
Alsook moeten wij anderen er bij betrekken en deelgenoten maken van ons Christelijk leven door onze Liefde met hen te delen. Constant moeten wij er op toe zien voor onze bescherming en voor het lot van de anderen dat wij de juiste keuzes maken en samen op het Rechte pad blijven. Wij moeten uitkijken voor de listen van de anderen en voor verkeerd in gebruik gebleven tradities of handelingen. Wij moeten er voor opletten geen slaaf te worden van die tradities of culturele gebruiken. In de geest van zachtaardigheid of zachtmoedigheid moeten wij anderen ertoe over brengen samen met elkaar slechts de Ene Ware God Jehovah te dienen en te zoeken naar de juiste keuzes om verder juiste stappen te verrichten.

Onze open diensten staan ook voor u ter beschikking. Laten wij samen op weg gaan. Kom ons een volgende vergadering ontmoeten en laat ons samen durven te praten over het Woord van God.

Lees ook en vindt meer over de redenen van het Vergaderen of Bijeenkomen: Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen

Christadelphian Ecclesia
Christadelphian Ecclesia
 1. De ecclesia als lichaam van Christus
 2. Intenties van de ecclesia
 3. Al of niet verenigen
 4. Verenigen
 5. Een samenkomst of meeting
 6. Toebehoren
 7. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 8. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 9. Meeting – Vergadering
 10. Congregation – Congregatie
 11. Maken van een kerk
 12. Opbouw van een ecclesia
 13. Opbouw van een ecclesia en  verbonden kosten
 14. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 15. De ecclesia als lichaam van Christus
 16. Structuur -structuren
 17. Nodige aanmaning of aansporing
Enhanced by Zemanta

5 thoughts on “Samenkomsten

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.