Bedenkingen: Gods eigen Volk

In de reeksen over de Joods-Christelijke waarden en tradities werden het Joods of het Christelijk zijn ook al in vraag gesteld.

Is men al of niet Jood als men een navolger van Christus is? Kunnen de volgelingen van de Nazarener doorgaan als Joden of doorgaan als door God mogelijk op te nemen kandidaten voor Zijn Volk?

Uitverkoren geslacht

” Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht:” (1 Petrus 2:9 WV78)

Wij hebben in vroegere artikelen reeds opgemerkt dat indien mensen Christus leer navolgen zij de Wet der Liefde opnemen als hun Hoofdleerstelling. Ook haalden wij reeds aan dat het er niet op aan komt je Christen te betitelen zonder de daden bij het woord te voeren. Om Ware Christen te zijn zijn er ook daden nodig. Holle woorden hebben voor God geen zin.

” Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze der verdoolden.” (2 Petrus 2:18 WV78)

” Maar als wij wandelen in het licht zoals Hij zelf is in het licht dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van zijn Zoon Jezus reinigt ons van elke zonde.” (1 Johannes 1:7 WV78)

God heeft ons de verzekering gegeven dat wij door Christus na te volgen sterker worden op onze tocht en makkelijker stand zullen houden. Steeds zullen wij ons tegen het kwaad moeten verzetten en ons in gedachten houden wat Christus ons als voorbeeld gaf en waarvoor Hij ons waarschuwde.

” Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val.” (1 Johannes 2:10 WV78)

” wie zondigt is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het
begin, en de Zoon van God is juist gekomen om het werk van de duivel ongedaan te maken.” (1 Johannes 3:8 WV78)

” En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.” (1 Johannes 3:23 WV78)

” En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen.” (1 Johannes 4:9 WV78)

“En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.” (1 Johannes 4:14-15 WV78)

Meerdere strekkingen

Ook al bestaan er op deze aarde veel godsdienstrichtingen. Allerlei strekkingen waar men het al of niet mee eens kan zijn. Doch het is niet omdat men zich niet in de ene of andere strekking niet zou kunnen vinden dat deze daarom te verwensen valt. Verwensen is trouwens reeds een onchristelijke daad.

Sommigen willen Getuigen van Jehovah, Zevende Dag Adventisten, Christadelphians, Bijbelonderzoekers, Bijbelstudenten en andere groeperingen niet aanvaarden als Christenen.

De grootste grond waarop men sommige denominaties verwerpt is omdat zij bijvoorbeeld geen Drie-eenheid aanvaarden.

Wij moeten echter inzien dat indien die groeperingen erkennen dat Jezus de Zoon van God is, dat God ook in hen woont en dat zij deelgenoten worden van dat Verbond en van de Kerk waar Christus het Fundament van is. Door de aanneming van Jezus als Zoon van God en als Redder hebben zij ook het volste recht zich Christen te noemen en worden zij mee opgenomen in het Volk van God.

Oordeel

Het is niet omdat zij niet akkoord gaan met bepaalde menselijke leerstellingen dat enig mens hen zou kunnen verwerpen, want enkel God komt het toe om mensen te beoordelen. En Jehovah heeft enkel aan Zijn Zoon het recht gegeven om oordelen te vellen. Zelfs de apostelen wisten dat zelfs heiligen het moeilijk hadden om volledig rechtschapen te zijn en ook zij onder het oordeelvielen.

God, the Father watches us all everywhere.
God, de Vader ziet ons allen van overal. (Photo credit: angelofsweetbitter2009)

” Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of hout, hooi en stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. De grote dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om zo te zeggen, door het vuur heen.” (1 Korinthiërs 3:11-15 WV78)

” Want de tijd van het oordeel is aangebroken, en het begint met het huisgezin van God. Als het met ons begint, hoe zal het dan eindigen voor hen die het evangelie van God weigeren te gehoorzamen?” (1 Petrus 4:17 WV78)

” Wie zijt gij wel, dat gij u een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn meester aan. Hij zal trouwens staande blijven, want zijn Heer is bij machte hem staande te houden.” (Romeinen 14:4 WV78)

” Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap:” (2 Timotheus 4:1 WV78)

Eenders op welke mannier men niet volgens de regels leeft, zal het oordeel daar over komen. Dus indien in bepaalde denominaties met die regels wordt gebroken zullen de verantwoordelijken van die groepering hierover ook verantwoording moeten afleggen. (Dit geldt ook voor protestanten welke hun mannelijke of vrouwelijke priesters laten trouwen met eenzelfde geslacht of zich bezondigen aan reinheidswetten).

” Het huwelijk is iets kostbaars; laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers.” (Hebreeën 13:4 WV78)

” Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.” (1 Johannes 5:5 WV78)

” Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt het getuigenis, dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.” (1 Johannes 5:9-10 WV78)

Door de Zoon van God als levensbrenger te aanvaarden kan men ook vooruitzien naar de mogelijkheden om leven te ontvangen.

” Wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet.” (1 Johannes 5:12 WV78)

” Ik heb u deze brief geschreven om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt, gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.” (1 Johannes5:13 WV78)

” Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!” (1 Johannes 5:20 WV78)

” Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn, vanwege God de Vader en Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.” (2 Johannes  1:3 WV78)

” Alwie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.” (2 Johannes 1:9 WV78)

+

Lees ook:

 1. Anders dan anderen
 2. Houding Christenen tegenover andere Christenen
 3. Zoek en vind de Open Weg
 4. Leven van Christus leerstellingen
 5. Zo maar gerechtvaardigd?
 6. Gehoorzaamheid beter dan offers
 7. Apathie voor het geloof en Vorm van Eredienst
 8. Onder de Geest blijven
 9. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 10. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 11. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 12. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 13. Nederig opstellen
 14. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 15. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 16. Fragiliteit verminderbaar
 17. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 18. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 19. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

11 thoughts on “Bedenkingen: Gods eigen Volk

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.