Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

In de christelijke gemeenschappen zouden deze komende dagen heel speciaal moeten zijn. In sommige christelijke kerken nemen zij nog steeds tijd om zich te herinneren wat er zo speciaal is  rond dat weekend toen iets gebeurde dat alles voor de wereld veranderde.

Hoewel de meeste christelijkste gemeenschappen het accent naar de geboorte van Christus hebben gebracht en dat vieren op het heidense feest van de godin van het licht, zouden wij het echte Licht in de wereld moeten vieren en terugblikken op de man die zijn leven gaf op de 14de van Nisan, ongeveer twee millennia geleden.

Het is het moment waardoor iedereen een nieuwe creatie zou kunnen komen. Door tot het geloof in Christus te zijn gekomen, maakt diegene die de stappen van bekering heeft doorgemaakt en zijn keuze op de verlossing van Christus Jezus heeft gelegd, in een vernieuwing van lichaam en geest. Het christen worden houdt een transformatie in.  Het is dan als oude dingen die voorbij zijn en in zijn naam zijn wij dan een “nieuwe creatie” geworden.

Jesus despojado 01
ezus Christus ontdaan van Zijn Klederen; paso van de Hermandad "Jesús Despojado"
Hoewel wij het zelfde lichaam als die man van Nazareth en alle mannen rond ons hebben, kunnen wij in de voetstappen van de ene leraar, rabbi יהושע Jeshua stappen en hem volgen op weg naar een innerlijke schoonheid.
Die arbeiderszoon die werd liefgehad maar nog meer werd gehaat vond het niet erg om volledig volgens de wil van zijn Vader te leven en vervolgens volgens de wil van zijn Vader zijn leven voor heel de gemeenschap op te offeren. Wegens die offerdaad, die wij dezer dagen in herinnering nemen,  is de genade van de Heer over ons gekomen en is het mogelijk geworden dat wij door de duisternisheen zullen geraken om het eeuwig licht tegemoet te gaan.

Door Jezus zijn actie zullen wij dit tijdelijke, aardse lichaam als tent voor een eeuwig heerlijk huisgebouw, niet met menselijke handen gebouwd, kunnen verhandelen. Ondertussen hoewel wij nu nog in diezelfde oude tent wonen die wij hadden in dit leven bij Adam, zijn wij door de 2° Adam nieuwe huurders geworden, en zijn wij als een “nieuwe creatie”.

Als volgers van Christus moeten wij nieuwe kleren aantrekken hoewel wij hetzelfde oude lichamelijke wezen en brein hebben, mits wij in een nieuw wezen moeten getransformeerd zijn door onze doop in Christus. Christus moet onze hoeksteen geworden zijn en de basis of fundament van ons geloof en verder leven. Hij zou dan de bron van ons denken en handelen moeten geworden zijn. Na de bekering en de doop is men pas aan een keringspunt gekomen waarbij de opdracht zal voorliggen om elke dag opnieuw verder te werken aan onze nieuwe bouw en zouden wij moeten blijven werken aan het leren een volledig nieuwe weg te bedenken. ¡Jesús María!

“Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt.” (Romeinen 12:2 Canis)
“”Wie toch kent het inzicht des Heren, dat hij Hem zou onderrichten?” Welnu, wij hebben het inzicht van Christus.” (1 Corinthiërs 2:16 Canis)
“Derhalve, zo iemand in Christus is, dan is hij een nieuw schepsel; het oude is voorbij, zie het nieuwe is daar.” (2 Corinthiërs 5:17 Canis)
“met betrekking tot uw vroeger gedrag moet gij den ouden mens afleggen, die door bedriegelijke begeerten te gronde gaat; gij moet u vernieuwen naar de inwendige geest; gij moet den nieuwen mens aantrekken, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.” (Efeziërs 4:22-24 Canis)
“en aangetrokken den nieuwen mens, die tot beter inzicht vernieuwd is naar het beeld van zijn Schepper.” (Colossenzen 3:10 Canis)
“Wie uit God is geboren, bedrijft geen zonde, want zijn Zaad is in hem; hij kan zelfs niet zondigen, omdat hij uit God is geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels te kennen: wie de gerechtigheid niet beoefent, is niet uit God. Evenmin hij, die zijn broeder niet liefheeft.” (1 Johannes 3:9-10 Canis)

Zoals Jezus ons zei te bidden tot zijn Vader moeten we de enige Allerhoogste Elohim, Jehovah God, danken. Die Ene die vermag ons te maken en te voorzien dat wij dat wij gekwalificeerd zouden mogen worden om toegelaten te worden in het Rijk dat Jezus voor ons geprepareerd heeft.

Allmannshofen Kloster holzen 0031
is het Hét Lam van God dat van de kansel mag roepen of geeft men de voorkeur aan de man op de preekstoel? - Versieringen op de barokke preekstoel in de Holzen Abdij, in de buurt van het dorp Allmannshofen in Beieren, Duitsland
Door het Zoenoffer van Jezus zijn wij met hem erfgenamen geworden. Door het aanvaarden van dit Lam van God en ons op te geven om deelgenoten te worden in de Gemeenschap van Christus kan ons lichaam vernieuwd worden, om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Jezus is het namelijk die ons verlost uit de heerschappij van de duisternis en overgebracht heeft in het Koninkrijk van de ‘Zoon van Zijn liefde’, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, en de vergeving van de zonden. Het is deze opmerkelijke man, geboren in  -4 GT die het beeld van de onzichtbare God mocht zijn en ging wandelen door vele dorpjes, langs de meren, in de woestijn en op de heuvels, om te gaan verkondigen en de mensen te onderwijzen in de leer van zijn Vader. Al de werken die Jezus deed waren  ter ere van zijn Vader, die een oplossing tegen de gevolgen van de eerste zonde van de mensen had voorzien in hem. In Christus Jezus vond Jehovah God de eerste mens die erin slaagde zonder zonden te blijven. Net als wij allen zijn geschapen naar het beeld van God, was deze man de enige die zou opgroeien tot de eerstgeborene van heel de schepping, figuurlijk in die zin vóór alles van Gods nieuwe schepping, want door deze joodse man zijn alle dingen een nieuwe vorm toegedaan en werd alles van het verleden vernietigd. Hij kruiste de vloek van de dood. Met Jezus werd de vloek van de eerste schepping, uitgesproken in de Tuin van Eden, verbroken en maakte dat er nu kon overgegaan tot een Nieuwe Schepping.

Door Jezus zijn dood op het brandhout bood hij zijn hele wezen aan als een Lam van God en als de definitieve vervanger voor de betaling van zonden.  Zijn offerdood was het ultieme offer dat alle voorgaande offers kon vervangen en iedereen vrij kocht. Als de betaling voor de zonde van de mens was er de dood die over iedereen zou komen maar nu zou die dood niet meer de eindstap moeten zijn. Want nu zou, al moet, voor het ogenblik, iedereen nog sterven, nu opnieuw leven gegeven worden aan hen die dit losgeld willen accepteren. De oude schuld wordt vervangen door nieuwe vergeving. Door Jezus zijn actie is er vergeving gekomen over ons allen. Daarom is er nu geen verdoemenis voor degenen die bereid zijn om zichzelf te geven in Christus Jezus. Maar dan moet iedereen die zich christen wenst te noemen zich ook ontdoen van het wereldse. Ze moeten dan ophouden om mee te doen aan de tradities van de wereld en hoeven zich niet meer te binden aan menselijke organisaties of instellingen. Zij moeten worden bevrijd. Misschien willen ze een etiket op hun hoofd hebben, maar dat mag niet het belangrijkste punt zijn.  Het ergens toe behoren zou niet mogen overheerst worden door het tot een bepaalde instelling of ‘Kerk’ behoren. Ieder die zichzelf christen noemt  moet zich terugtrekken van diegene die zich ongeregeld gedraagt, en niet wil leven volgens de traditie die hij ontvangen heeft van de apostelen van Christus.  Het komt er in de eerste plaats op aan de leer van Jezus Christus te volgen die door de apostelen is overgeleverd. In het geval dat de gene voor ons, vanaf de kansel dingen verkondigt die niet volgens de leer van Christus Jezus en niet volgens de woorden van God zijn, moeten we niet luisteren naar hem of haar, maar alleen Gods Woord voor Waar nemen en de geschreven tekst van de Bijbel in hart en nieren opvolgen. De focus van degenen die zich herkennen in de man die stierf op Golgotha, aan een houten martelpaal, zou moeten zijn om te proberen te leven als hem en om te wandelen en te gedragen niet volgens het vlees zoals de meeste van het menselijke ras graag genieten van het leven, maar om de heiligheid van Christus na te streven. Wij hebben ervoor gekozen om elkaar te ontmoeten als broeders en zusters die willen leven volgens de Geest. We moeten niet het pantheïsme of boeddhisme of een set van speciale religie volgen, maar de mystieke vereniging van de gelovigen met Christus in de Heilige Geest. Want wij weten dat dit zal leiden tot bevrijding voor ons, via onze petitie en het aanbieden van de Geest van Christus Jezus, volgens onze oprechte verwachtingen, ons reikhalzend verlangen en onze hoop, dat we niet zullen beschaamd worden, maar met alle vrijmoedigheid we is in staat zullen zijn om op te staan onder de vleugels van Christus, in wie we vertrouwen hebben gevonden.
Ook al waren wij machteloos in het vlees zouden wij nu de sterkte in Jezus Christus moeten vinden om ons lichaam en geest te vernieuwen en te groeien naar zuiverheid om zo tot die Nieuwe Schepping toe te treden.

“Welnu, gij zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest, omdat de Geest van God in u woont; wie toch den Geest van Christus niet heeft, behoort Hem niet toe.” (Romeinen 8:9 Canis)
“Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” (Johannes 15:5 Canis)
“Wie uit God is geboren, bedrijft geen zonde, want zijn Zaad is in hem; hij kan zelfs niet zondigen, omdat hij uit God is geboren.” (1 Johannes 3:9 Canis)
“Gij, kinderkens, gij zijt uit God, en hebt ze overwonnen; want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die in de wereld is.” (1 Johannes 4:4 Canis)
“Voor hen, die Jesus Christus toebehoren, bestaat er dus thans geen verdoemenis meer. Want de wet van den Geest, \@een wet\@ van leven in Christus Jesus, heeft u bevrijd van de wet van zonde en dood. Wat de Wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, \@dat heeft\@ God \@gedaan\@: Door zijn eigen Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees en terwille van de zonde, heeft Hij de zonde veroordeeld in het Vlees, opdat door ons de gerechtigheid der Wet zou worden vervuld; door ons, die leven niet naar het vlees, maar naar de geest. Immers, wie vleselijk zijn, streven naar vleselijke dingen; maar wie geestelijk zijn, naar geestelijke dingen. Welnu, het streven van het vlees is de dood; maar het streven van de geest is leven en vrede. Want het streven van het vlees staat vijandig tegen God; het onderwerpt zich niet aan Gods Wet, en zelfs kàn het dit niet; wie vleselijk zijn, kunnen God niet behagen. Welnu, gij zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest, omdat de Geest van God in u woont; wie toch den Geest van Christus niet heeft, behoort Hem niet toe.” (Romeinen 8:1-9 Canis)

Zoals we hebben ervoor gekozen hebben om יהושע Jeshua / Jezus Christus, de Messias te volgen, moeten we ons geen zorgen maken om een menselijk label te hebben, gedoopt te worden om dan als doopsgezinde herkend te worden als een “Baptist“,  hervormd te worden hoeft dan niet in te houden dat men een “gereformeerde” is, het beven bij het Woord van God hoeft daarom nog niet te betekenen dat men een “Quaker” is, of omdat men volgens bepaalde regels of methoden leeft, hoeft men nog geen lid te zijn van de “Methodisten“.
Naar aanleiding van het advies van Jezus om samen te komen, om te voldoen aan het verzamelen en één zijn hoeft dat niet in te houden dat men toetreed tot de “congregationalisten”. Nee, wij moeten samenkomen als broeders en zusters in Christus.
En de komende dagen moeten we zelfs meer het gevoel hebben verenigd te zijn, want we moeten het moment dat Christus Jezus, de ketenen van deze wereld doorsneed en ons voor altijd bevrijde, vieren.

In de begintijd van het christendom waren er gemeenten van gelovigen, die bij elkaar kwamen om het moment dat Jezus het brood nam en het brak en deelde met degenen die hij zijn broeders en zusters noemde, te herinneren. Verenigd in Christus zijn we ook broeders en zusters in Christus (of Christadelphians) geworden en herinneren wij de dag dat Jezus stierf voor onze zonden, om de poort te openen naar de bevrijding om voor altijd het Koninkrijk van God te kunnen binnen gaan als nieuwe lichamen.

In onze keuze om Jezus Christus te volgen zijn wij uitgegroeid tot deelgenoten van lijden maar nog meer tot deelgenoten van de goddelijke natuur, tot wie God nadert en ontkoming bezorgt aan het verderf dat in de wereld is door lust. Als vernieuwde wezens moeten wij niet enkel in de voetsporen stappen van Jezus (of Jeshua) יהושע de Messias als dienaar in de gegeven genade en gezant van hem en als dienaren van degenen die een geloof verkregen hebben dat even kostbaar als het onze is door de gerechtigheid van onze Elohim יהוה Jehovah God en van de Heiland יהושע Messias.
Voorkeur, genade en vrede worden verhoogd tot ons in de kennis van Elohim en יהושע onze Meester, door de erkenning van God die ons alles gegeven heeft dat we nodig hebben.

Het is door die redder Jezus Christus dat genade ons deel mag zijn, en vrede ons overvloedig worden geschonken, dit volgens het Plan van God dat wereldvrede moest brengen. Al wat voor leven en vroomheid nodig is heeft Zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de erkenning van hem die ons riep door zijn eigen heerlijkheid en deugd; waardoor de kostelijkste en voor ons grootste beloften gegeven zijn; opdat wij daardoor deelgenoten aan de goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het bederf dat door de zinlijkheid in de wereld heerst.

“Simon Petrus, dienaar en apostel van Jesus Christus: aan hen, die door de gerechtigheid van onzen God en Zaligmaker Jesus Christus een geloof hebben ontvangen, even kostbaar als het onze: Genade en vrede zij u in volle mate door de kennis van God en van Jesus onzen Heer. Alles toch wat tot leven en vroomheid kan strekken, heeft zijn goddelijke macht ons geschonken door de kennis van Hem, die ons riep door zijn glorie en kracht. Hierdoor ook heeft Hij ons de meest kostelijke en heerlijke beloften gedaan: dat gij door dit alles deelachtig zoudt worden aan Gods natuur, wanneer gij ontkomen zult zijn aan het zinnelijk bederf van de wereld.” (2 Petrus 1:1-4 Canis)

Wij moeten er helemaal niet om verlegen zitten  indien de wereld ons als rare snuiters beschouwd.  Voor de gelovigen rond ons zijn wij geen vreemdelingen en gasten meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En die heiligheid die wij moeten nastreven is veel belangrijker dan de gebondenheid aan menselijke wensen of groeperingen.

“Dus zijt gij niet langer vreemdelingen en gasten, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,” (Efeziërs 2:19 Canis)

Na het behalen van een even dierbaar geloof, laat ons niet nalaten samen te komen om te vergaderen en de Bijbel te bestuderen. Als samen komenden in één gemeenschap van gelijkgezinden kunnen wij samen de vrede vinden  en samen in de naam van Christus de genade en vrede laten vermenigvuldigden voor ons en overal om ons heen door een kennis van God en van Jezus onze Heer.

“verwaarloost het gemeenschapsleven niet, zoals sommigen plegen te doen; maar vermaant elkander, te meer, daar gij de Dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:25 Canis)

Laten wij dus geen gemeenschap zoeken die mensen maken naar hun eigen handen, maar één die God kneed naar Zijn hand. Net als Abraham van vroeger streefde naar een stad, wiens bouwer en maker God is  (Heb.11: 10). Dat wil zeggen dat we honger hebben naar een goddelijke gemeenschap in de breedste zin van het woord. Recht en orde, vrede en gerechtigheid, waarheid en goedheid, liefde en barmhartigheid, vrijheid en creativiteit. In één woord – goddelijk.
Jezus maakte duidelijk dat hij kwam om gewoon zo’n gemeenschap op de aarde te beginnen . “Ik zal mijn gemeente bouwen”, zei hij, “en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.” Het woord dat hij gebruikte was ecclesia, wat “de gemeenschap van de geroepene” beduidt.

Wat mogen dan die uitgeroepenen zijn? Om zeker te zijn, is het een gemeenschap als niets van deze wereld te bieden heeft. De Bestseller aller tijden, de Bijbel verwijst naar haar in meerdere omschrijvingen zo als ‘Het Huis van de Heer’, ‘de stad van onze God’, en het ‘Koninkrijk van de Hemel’. Het is zowel lokaal en mondiaal, maar ook eeuwig. Het is niet institutioneel, maar relationeel. Er wordt verzameld in de naam van de Heer. Die congregatie of bijeenkomenden in een gemeenschap of parochie die worden beheerst door het woord van de Heer, geleid door de Geest van de Heer, bewaakt door de kracht van de Heer, en gegarneerd met de heerlijkheid van de Heer.
En er is maar een manier om in deze Gemeenschap te geraken. Het is door het geloof in de Heer Jezus, bewezen door liefde voor zijn volk, dat uit springt van gehoorzaamheid aan zijn woord.

Wenst u tot de wereld te behoren of tot die gemeenschap die Jezus Christus volledig wil volgen, en zoals Jezus zijn Vader eerde, ook zijn en onze Vader eren met de volledige eer die Hem, de Allerhoogste God der goden toekomt?

Bent u bereid tot die gemeenschap te komen die de Ecclesia vormt naar de wensen van Jezus Christus?

+

Lees ook:

 1. Een groots geschenk om te herinneren
 2. Bijeenkomsten een Ontmoetingsplaats voor hen die de Bijbel beter willen leren kennen.
 3. Verzamelen of Bijeenkomen
 4. Parochie
 5. Congregatie
 6. Pleidooi voor broederschap tussen christenen
 7. Al of niet verenigen
 8. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 9. Een Manifest voor Gelovigen
 10. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 11. Manifestanten Protestant of Katholiek
 12. Manifest “Gelovigen nemen het woord”
 13. Manifest tot protestantse kerk
 14. Niet winkelend
 15. Sharia een kwaad voor Islam
 16. Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat
 17. Over Broeders en Zusters in Christus
 18. Gericht op God
 19. Navolgers van Christus
 20. Christadelphians over heel de wereld
 21. Gericht op Jezus
 22. Wat leren de Christadelphians Wat Geloven & Leren de Christadelphians?
 23. Intenties van de ecclesia
 24. Al of niet verenigen
 25. Verenigen
 26. Een samenkomst of meeting
 27. Toebehoren
 28. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 29. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 30. Kleine gemeenschappen voor geloofsvorming en verspreiding
 31. Congregation – Congregatie
 32. Maken van een kerk
 33. Wat en waarom Ecclesia Wat is de reden waarom wij ‘ecclesia’ gebruiken in plaats van ‘kerk’?
 34. Opbouw van een ecclesia
 35. Opbouw van een ecclesia en  verbonden kosten
 36. Organistie van de Broeders in Christus
 37. Krachten voor de Ecclesia opbouw.
 38. Christelijk Leven
 39. Vrije keuze om te geloven
 40. Welk deel van het lichaam ben jij
 41. Leden in het lichaam van Christus
 42. Eenheid van het  Lichaam van Christus
 43. Laat ons samen komen
 44. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 45. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 46. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang

En vindt in het Engels:

 1. Our relationship with God, Jesus and eachother
 2. Called Christian
 3. Meetings
 4. Congregate, to gather, to meet
 5. What and why Ecclesia
 6. The Ecclesia in the churchsystem
 7. Brothers in Christ
 8. If Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life be
 9. Salvation (soteria) deliverance and preservation wholeness or health.
 10. A Great Gift commemorated
 11. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 12. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement
 13. Manifests for believers #3 Catholic versus Protestant
 14. Manifests for believers #5 Christian Union
 15. Sense or nonsense of “Human Fragility”
 16. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 17. Roman Catholic Church in the United States of America at war
 18. My faith
 19. Christadelphian people
 20. Christadelphian Beliefs What Do Christadelphians Believe & Teach?

+++

Related articles
 • Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 • A Great Gift commemorated
 • Not making a runner
 • Een Groots Geschenk om te herinneren
 • Geen Wegvluchter
 • The Spirit Delivers from the Power of the Flesh Romans 8:1-11(thechristiangazette.wordpress.com)There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
  +
  For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh,
 • Christians Behaving Badly (faithcontender.net)
  Don’t you hate it when Christianity is painted with a broad brush — that it’s just a bunch of televangelists with carefully coifed hair scamming vulnerable people for money, Pat Robertson claiming to speak for God and saying embarrassing things in the media, Westboro “Baptist Church” picketing funerals and claiming that God hates fags?
 • 2 Corinthians 4-6 (mybiblereadingplan.wordpress.com)
  Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not; But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man’s conscience in the sight of God.
 • The Christian’s boast is in Christ (alcplatteville.wordpress.com)
  Christians are a peculiar people. They live in the flesh.  They live in the world.  But they are not of the world.  They live by faith in Jesus Christ (Habakkuk 2:4; Romans 1:17, etc.).  Jesus is their confidence.  He alone is their boast and their glory.
  +
  Instead of putting yourselves before God and His ways, like Peter who wanted nothing of a suffering Christ and who was rightly rebuked (Matthew 16:21-23), be mindful of the things of God, not the things of men (see also Colossians 3:1-4ff).  Consider who you are in the light of God’s Holy Law—a sinner, a sinner in need of God’s salvation in Christ; a sinner for whom Christ died, willingly, that you might live.
 • Sunday Class Notes: April 1 (lifereference.wordpress.com)
  People are frequently quick to condemn others, but who among us is without sin?  Can we look around and condemn our brother when we too are sinners?  Condemnation is God’s job; our job is to forgive and to encourage and correct with patient endurance, not to condemn.
 • 1 Corinthians 1-3 (mybiblereadingplan.wordpress.com)
  For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
  +
  Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God.
 • Galatians 2:11-21 (markallenwhite.wordpress.com)
  Is your freedom in Christ threatened by your fear of man?
 • Sanctified in Christ Jesus (justificationbygrace.com)
  we are sanctified through Christ Jesus, because it is his blood and the water which flowed from his side in which the Spirit washes our heart from the defilement and propensity of sin. It is said of our Lord, —“Christ also loved the Church, and gave himself for it; that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious Church, not having spot, or wrinkle or any such thing.”
  +
  Christ shall put an end to all our inbred sins, and through him we shall mount to heaven perfect even as our Father which is in heaven is perfect.
 • We Are Ambassador’s for Christ Jesus (codybateman.org)
 • The “Between” Life(meetingintheclouds.wordpress.com)Do we live BETWEEN the empty tomb and fellowship with the risen Christ? Are we still clothed with graveclothes – evidence of our old, sinful nature –

  or do we wear the graceclothes provided by Christ.

  Do we fellowship with Him, drawing strength from Him,

  discovering His will for our lives, living in His presence and following Him?

 • 2 Corinthians 5:17, “On The Old Overtaken by What is New” (brandondevotional.wordpress.com)
  When we believe upon Jesus Christ, that is the Jesus Christ of theGod-breathed scriptures, the old self dies and we are “born again” as anew creation. This new creation lives in us now, but will betransfigured upon our death and resurrection.
 • Past Perfect (redeemedandredirected.com)
  The feasts celebrated by His chosen people became and remain unique andunusual.  The term “feasts” in Hebrew literally means “appointedtimes.”  They are intended to be a time of meeting between God and manfor “holy purposes,” and they certainly reveal a special story to us asBelievers in Jesus Christ as our Messiah.  This week, as Easter approaches and we celebrate our risen Savior, I thought it would be the ideal time to revisit the symbolism in three of the seven feasts given in the pages of the Old Testament.
 • Be Your Brother’s Keeper (bummyla.wordpress.com)
  Apathy, detachment, disinterest, disregard… no matter what you call it, it’s not an option as a follower of Jesus.
  +
  In the same way that You were intentional in the salvation of man, may I be intentional in ministering to those around me.
 • Clandestine Christian (tammykennington.wordpress.com)
  Before Christ’s death, Nicodemus was a clandestine Christ-follower.  He sought Jesus only under the cover of darkness in order to maintain a level of both spiritual satisfaction and social standing.
  +
  Nicodemus seemed unafraid that his affiliation with Christ might damage his reputation.
  +
  As one who claims the name of Christ, do I find myself hiding in the darkness?  Am I unwilling to mention the word Jesus outside of church?  Is social status of greater concern than boldly living out my faith?  Or, do I willingly sacrifice my life as “the fragrance of Christ” (2 Corinthians 2:15) so others might come to know the Truth?
 • The Soul confronted with Death (christadelphians.wordpress.com)
  Elohim proves His own love for us, in that while we were still sinners, Messiah died for us.
  +
  “Therefore, set-apart brothers, partakers of the heavenly calling, closely consider the Emissary and High Priest of our confession, Messiah יהושע” (Hebrews 3:1 The Scriptures 1998+)

22 thoughts on “Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.