Koninkrijk van God

Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

Posted on November 12, 2014. Filed under: Christadelphian, Christen zijn en Christus volgen, Dagboek, Ecclesia, Geloven en Geloof, Geschiedenis, Huiskerk, Intentie, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Kerkplanting, Koninkrijk van God, Meeting, Naam van God, Nieuws en politiek, Religie, Vergaderen, Verkondigen en Verkondiging | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Onze ecclesia Brussel-Leuven bestaat over enkele maanden 10 jaar. Reden om eens terug te blikken zou men kunnen zeggen. Maar reden voor veel vreugde is er nog niet.

Man from the North & Marcus Ampe in Heverlee, Leuven, Belgium - 2005 January 22 at the christadelphian baptism day of Marcus Ampe

Man from the North & Marcus Ampe in Heverlee, Leuven, Belgium op de herdoping voor de Christadelphians op 22 januari 2005 in het AC te Leuven-Herverlee, België

Voor meerdere jaren waren de Broeders in Christus uit Nederland en Engeland gezamenlijk in verscheidene steden in België folders komen uit delen. Doordat dit echter niets leek op te leveren begonnen zij de moed op te geven. Juist in het jaar dat zij het voor bekeken zagen was er een Vrijë Christen die al enkele mensen in Indië en andere landen tot het Christadelphianisme had bekeerd, die door de “man van het Noorden” werd uitgenodigd om zich te laten dopen. Marcus Ampe had al meerdere jaren contact met verscheidene Christadelphians en zat op dezelfde golflengte als hen, maar kwam uit de niet trinitarische Baptisten beweging die zich meer en meer in de hoek voelde gedrukt door de verstevigende greep van de machtige Baptisten Vereniging uit de Verenigde Staten van America. Vele geloofsgenoten had hij zien vertrekken uit de Doopsgezinde Gemeenten of Baptisten Gemeenten. Uiteindelijk vond hij het ook niet meer gerechtvaardigd om die vroegere naam aan te houden, omdat de meeste mensen de verkeerde indruk zouden hebben door de beeldvorming in de media, waar zij hoofdzakelijk trinitarische Baptisten zagen swingen.

De meeste Baptisten hadden wel gekozen voor de zeer veel gelijkdenkende Getuigen van Jehovah, maar daar kon de heer Ampe zich niet bij aansluiten omdat er enkele te belangrijke geloofsverschillen bij bestonden, en omdat hij die groepering te onderdanig vond aan het Amerikaanse beleidsvoeringscomité te Brooklyn. Volgens hem had die overkoepelende organisatie en de zogenaamd “getrouwe beleidvolle slaaf” van de Getuigen een te besturende functie die vergelijkbaar was met de Katholieken hun onfeilbare Paus. Ook hij was met zijn medegelovigen er van overtuigd dat Christenen horen te getuigen, maar volgens hem hoefde dat niet op de wijze te gebeuren zoals de Getuigen van Jehovah dit doen.

Traphal Romaanse Poort Herfst 2006 waar de Christadelphians vijf weken lang uitkeken naar nieuwsgierige blikken. (Maar het bleef leeg)

Traphal Romaanse Poort Herfst 2006 waar de Christadelphians vijf weken lang uitkeken naar nieuwsgierige blikken. (Maar het bleef leeg)

In de overtuiging dat de Christadelphians het dichts bij de Waarheid zaten en hun ideeën overeenstemden met deze van hem, ging Marcus Ampe ook in om zich bij de Christadelphians aan te sluiten en verder door het leven te gaan als een Broeder in Christus van deze beweging. aanstonds na zijn herdoping volgden de plannen en het werk om in België een basis op te bouwen voor de verspreiding van het Woord van God vanuit het standpunt van de Christadelphians. Met veel enthousiasme werd er gepoogd in Leuven de studenten naar lezingen te brengen. In de studentenstad werden folders verspreid en advertenties geplaatst in lokale bladen. Maar de opkomst was bijna nihil. Slechts één nieuwsgierige daagde op, op de voorziene geboekte vijf weken in het Cultureel Centrum De Romaanse Poort te Leuven.

Teleurstellend was te zien hoe weinig het andere predikingswerk de mensen aansprak. Tot op vandaag is het maar weinig succesvol te noemen. Nochtans is er geen reden om te stoppen en blijven wij door gaan om mensen proberen te bereiken. Wij moeten wel eerlijk toe geven dat wij bezweken zijn aan de bezoekers hun voorkeur voor Engelstalige artikelen. Indien er meer lezers voor de Nederlandstalige artikelen zouden zijn zou het werk ook meer lonend zijn. Wij zullen echter blijven volhouden en nog Nederlandstalige artikelen presenteren naast de Engelstalige. Hopelijk zullen wij met beide talen ook meer mensen uit België mogen aantreffen als terugkomende lezers. Voor het ogenblik is dat nog steeds beschamend laag, die lezersgroep uit België, Nederland maar ook uit Engeland.

2014

2014 mag voor de Belgisch Christadelphians een zeer moeilijk jaar genoemd worden. Broeders Marcus Ampe, Steve Robinson en Sean K. Barry trachtten de “Man van het Noorden” van de C…….. Christadelphians te verzoenen met de CBM (Christadelphian Bible Mission) Christadelphians zodat zij met de in België wonende Christadelphians van de grootste groep (C……..) met de meeste leden in Antwerpen, Brussel, Oostende en Gent, en kleiner groepen zoals de Old Paths (uit Gent) en de Bijbelstudenten of Biblestudents zouden kunnen samen gaan. Die verzoeningspoging liep faliekant uit en bleek nog meer de alcohol op de open wonde te doen branden. De hele openheid van de Belgische Bijbelstudenten om met agape liefde met elkaar om te gaan en samen te kunnen komen met de tot verschillende groepen behorende Christadelphians deed sommige broeders afstand nemen van de Belgische Christadelphians die vereniging zochten.
De financiële steun van de CBM werd teruggetrokken waardoor het nog moeilijker leefbaar werd voor de overgebleven leden van de Central Fellowship. Om naar alle van mening verschillende partijen duidelijk te maken dat die overgebleven Belgische Christadelphians open stonden voor elke broeder en zuster in Christus, en zich niet gebonden voelden met één specifieke groepering werd besloten om zich ook duidelijk te manifesteren als Vrije Christadelphians (aanleunend bij de Free Christadelphians), niet gebonden door de mens, maar onder de hoede van Jezus Christus, de enige hoeksteen van de Gemeente en het Lichaam van Christus. Volgens ons bestaat het Lichaam van Christus uit zeer uiteenlopende groepen van mensen die gekozen hebben om Christus Jezus te volgen en hem trouw te zijn. Daarbij kunnen zeer verschillende groepen zijn zoals men in een natuurlijk lichaam ook zeer ongelijke lichaamsdelen en organen met zeer uiteenlopende functies kan aantreffen.

Wij willen Navolgers van Christus zijn die niet één bepaalde mens willen verheerlijken met een niets bevragend geloof en opvolging. Steeds moeten wij alles en iedereen onderzoeken. In dit bestel der tijden moeten wij wel menselijke organisaties hebben en is er leiding nodig om alles in goede banen te leiden. Maar dat betekend nog niet dat men volledig zwijgzaam alles zo maar moet aannemen en opvolgen wat één of meerdere personen zeggen of willen opleggen aan anderen. Wij zijn juist door Christus bevrijd om niet meer gebonden te zijn aan verleiding, zonde en aan enig mens. Als losstaande van enig enkele persoon willen de Vrije Belgische Christadelphians zich verenigd voelen met broeders en zusters in Christus over de gehele wereld. Als gelovigen hopen wij samen op weg te gaan met veel meer mensen uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en omstreken, maar ons ook verenigd te voelen met velen verspreid over de gehele wereld die samen de hoop uit drukken op de wederkomst van Christus Jezus hun zaligmaker.

Voor hen die de Christadelphians nog niet kennen hebben wij nu twee nieuwe artikelen klaar gestoomd die een beeld mogen geven van wie wij zijn, waarvoor wij staan, waarin wij geloven en hoe wij georganiseerd zijn. Voor het ogenblik zijn deze nog niet in het Nederlands vertaald, maar wij hopen in de nabije toekomst wel een Nederlandse versie voor te kunnen stellen van What are Brothers in Christ en van Who are the Christadelphians.

*

Doorheen de jaren zijn er al enkele artikelen gepubliceerd die een overzicht moeten kunnen geven van wat de Christadelphians beogen en van wat zij geloven. Enkele artikelen op de hoofdpagina’s bekijkend kan u al een aardige indruk opdoen van ons gedachtegoed.

Mits wij voor de Nederlandstaligen nog geen specifiek overzichtsartikel hebben moeten deze het voorlopig nog stellen met onze oudere artikelen zoals: Rond de Bijbel, Rond God de AllerhoogsteRond Jezus, Christen genoemd, Christus toebehorendenChristadelphian mens, Broers en broeders, Christadelphians wereldwijd.

In die artikelen kan u zien dat de Christadelphians of Broeders in Christus, mannen en vrouwen zijn die zich willen verenigen met gelijkgezinden die als Christenmensen met ons geloof, het één zijn met Christus, met een diep geloof in Jezus Christus en een diep geworteld geloof in slechts één God waar willen maken met een diepe beleving gevoed door een stevig gewortelde hoop naar een betere toekomst. Dat Ware Geloof houdt in:

Bijbelgezindheid voor slechts één God

Als overtuigde Bijbelgezinde gelovigen in slechts één God, beseffen wij dat de God versus goden moet gekend worden onder Zijn Heilige Naam Jehovah. In die vroegere artikelen wordt er ook gekeken naar de geloofspunten van de Christadelphians, een geloof voor God aanvaardbaar, waarbij de goddelijke redenen hoger dan de onze zijn. Daarbij wordt Gods hoop en onze hoop voorgesteld en getoond hoe God komt ons ten goede, goedheid en liefde openbaar gemaakt wordt en hoe het mensdom mag rekenen op Gods beloften betreft  Gods redding. Uitziend naar een heerlijk einde blijven de Christadelphians sterk geloven in het beschreven lam,  Jesus-Christus, dat het ultieme zoenoffer bracht, waarbij Jezus Christus is in het vlees gekomen en werkelijk moest sterven en er geen heilige-drievuldigheid of drie-eenheid is om de daad van Christus Jezus te minimaliseren. Zij kijken verder naar hij die komt en hij die zit aan de rechterhand van zijn vader met hun eigen kijk op hemel en hel waar er geen sprake is van een plaats van verdoemenis waar mensen voor eeuwig zouden gefolterd worden in hellevuur. De Broeders in Christus willen anderen ook doen inzien dat er totaal geen reden is om een Lucifer te vrezen of bang te zijn voor Satan of de duivel. Er wordt beschreven en getoond dat er hoop is als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat deze hoop op een man, zoals de hoop der eerste christenen een gewaarborgde hoop voor de toekomst is met hoop op leven (Christelijke hoop op eeuwig leven) bij de terugkeer van Jezus.

Samenkomend in de naam van Christus hopend op zijn wederkomst de symbolen in herinnering nemend

Ouderlingen die de doopplechtigheid inleiden op een speciale bijeenkomst (Doopsel te Leuven in 2005)

Ouderlingen die de doopplechtigheid inleiden op een speciale bijeenkomst (Doopsel te Leuven in 2005)

In de oude artikelen wordt er gesproken over de noodzaak om samen te komen, te vergaderen en met elkaar huiskerk in België te maken en de vragen te beantwoorden van diegenen die vragen “Is God drie-eenheid?” om hun de zekerheid te geven dat Jehovah mijn sterkte is.

De Christadelphians of Broeders in Christus als  kleine kudde en beleidvolle slaaf, zijn mannen en vrouwen die samen elkaars menselijke natuur willen verdragen in alle omstandigheden om hun geloof uit te drukken in het Lam van God, samen moeilijkheden en pijn willen overwinnen, neerslachtigheid te onderdrukken, en aan hun persoonlijkheid te werken, uitkijkend naar het Koninkrijk Gods. Om dat Koninkrijk van God tegemoet te gaan willen zij als broeders en zusters het kruis op nemen. Hierbij elkaar ondersteunend en levenslessen delend in de hoop op leven na de dood. Met het besef van lichaam en ziel één en dat er lijden is voor elkeen, brengen de leden van de geloofsgemeenschap de reden naar voor waarom God lijden toelaat, en waarom wij samen  liefdemaaltijden moeten houden waarbij het Brood breken in gemeenschap als symbolische daad zo belangrijk is.

Ook al zijn er zeer veel mensen die niet zeker zijn dat er een god is, weten de Broeders in Christus zich verenigd te zijn onder de mensenzoon Jezus Christus, die zijn hemelse Vader leerde kennen als de Enige Ware God. Zij zien het verschil tussen God, Jezus Christus en de Heilige Geest en willen dat anderen dat ook komen in te zien en hun geloof in Jezus Christus verder uitbouwen. Die Nazarener Jood die zijn leven gaf als zoenoffer is uiteindelijk veel te belangrijk voor de mensheid om zo maar over het hoofd te zien.

Voorbereiden naar toekomstig leven

Het huidige werk van de christelijke gelovigen ligt in hun voorbereiding in dit leven voor de toekomstige werkzaamheden van de dienst in de komende eeuw in het helpen om God’s belofte om alle volken” zegen te vervullen, waar te maken. Dit huidige werk omvat de ontwikkeling in elke gelovige van de christelijke deugden (zuiverheid, zachtheid, vergevingsgezindheid, liefdevolheid, onverdeeldheid, deelzaamheid, zonder hypocrisie), het geven van getuigenis aan de wereld, en de groei in de genade om te kunnen toetreden in het komende Koninkrijk van God. (Efeziërs 4:12; Mattheüs 24:14; Galaten 3: 8; 2 Peter 3:18; Openbaring 1: 6; 20: 6).De hoop voor de wereld ligt in de zegeningen van de kennis en de gelegenheid tot behouden te worden voor allen, in Christus ‘duizendjarig vrederijk, wanneer al datgene dat verloren ging in Eden zal worden hersteld, wanneer al de beloofde zegeningen in Gods heilig Woord zullen worden bereikt dankzij Jezus zijn zoenoffer. Het is in het nu dat elkeen moet werken aan zijn persoonlijkheid en zich moet zuiveren van al het slechte. Wij moeten ook anderen waarschuwen dat het anders te laat zal kunnen zijn om zich van het kwaad te ontdoen en dat er dan alleen maar vernietiging voor  alle goddelozen zal overblijven. (Handelingen 3: 19-23; Jesaja 35: 1-10; 2 Peter 3:13; Openbaring 20: 7-9; 21: 1-4).

Opdracht van Jezus volgend

Omtrent geloof en gospel beseffen de Christadelphians de belangrijkheid om als broeders en zusters in Christus door het leven te gaan als rechtvaardigen en met elkaar lief en leed te delen, uit te kijken naar redding en samen over te gaan tot de opdracht tot getuigenis, het Woord van God te verkondigen met volharding, waar dat zij maar kunnen, als opdracht voor christen gegeven door de grote leermeester.

Met uitzicht op de toekomst moeten ware christenen uitvaren en de wereld met hun voorbeeld van verandering door de Bijbel, overtuigen van hun gelijk. Door hun geloofsdaad overtijgen de Christadelphians elkaars verschillen met de zekerheid dat het niet anders kan dat er verschillen zijn tussen hun gemeenschap die Christus wil volgen en de meerderheid van kerken, waar de doelstellingen anders lijken te liggen. Christadelphians hopen hun verwachtingen uit te zien komen. In plaats van die verschillen hun te laten afschrikken zouden de mensen beter deze vergelijken met wat er in hun Bijbel staat, zodat zij zelf de juiste conclusies zouden gaan trekken wie er al of niet de Bijbelse Waarheid volgt. Wie, wat & hoe  Christadelphians mag dan in het licht van die opgedane kennis beantwoord worden. Daarbij zal de ernstige onderzoeker tot het besef komen dat Christadelphians wel degelijk het Woord van God volledig willen volgen en daarbij hun kruis willen dragen en de spot van de wereld wel op zich willen nemen in het besef dat het niet de mens is die hen zal kunnen vernietigen maar wel God die hen zal kunnen veroordelen.

Dogma inzien om tot goede relatie met Jezus en Jehovah te komen

De Christadelphians beseffen zeer goed de redenen dat Jezus niet God is en willen daarom ook niet toegeven aan de menselijke dogmas van de drieeenheids leer of Heilige drievuldigheid welke veel populairder zijn dan hun unitaristisch denken. Maar al te goed beseffen zij de reden voor het lezen van de Heilige Schrift om tot volledig inzicht te komen van Gods Werk en over de belangrijkheid om tot een goede relatie tot God, alsook tot een goede relatie tot Christus en uitstekende relatie tot de medemens te komen. Onder het teken van het verbond komen zij op regelmatige tijdstippen bijeen om te vergaderen en niet na te alten de Heilige Schrift samen te bestuderen.

Het bestuderen van de Heilige Schrift is noodzakelijk om tot inzicht te komen. Hierbij moet iedereen elkaar helpen om de woorden uit de oudere geschriften goed te begrijpen. Het is een opdracht om ook aan anderen de redenen van het lezen van de Heilige Geschriften te leren kennen. Uit die Geschriften kan inzicht verworven worden. Daar op moeten mensen zich niet baseren en niet zozeer op geschriften van zogenaamde godgeleerden of theologen. Het zijn niet de priesters, bisschoppen, pausen of ouderlingen in een geloofsgemeenschap die alles voor het zeggen moeten hebben. Het is het Woord van God dat moet leiden.

Juiste doordrongen beleving en tekenen van geloof

Zondagsrust of sabbatviering zijn niet essentieel, zoals vele andere tekenen van geloof niet zozeer door God verlangt worden als de basis ontbreekt. In deze wereld komt het er op aan dat wij ons niet laten verleiden en dat wij ons ontdoen van zonde. Wij hebben de zoon van God als gegeven, aan wie wij ons moeten spiegelen.  Zweren en afleggen van eden moet niet voor hem nog iemand anders, maar het zich overgeven aan de hemelse Vader is wel een verlangen van hem die zit aan de rechterhand van God.

De 43 jarige John Thomas

De 43 jarige John Thomas

John Thomas heeft voor verscheidene jaren de Bijbel bestudeerd en met andere Bijbelonderzoekers en Bijbelstudenten een beweging op gang gezet die hun de moed gaf als individu te volharden en als een plicht aanmoedigend te spreken over “Mijn geloof” en het onschuldig lam, Jezus Christus die zich als de onschuldige aan zijn hemelse Vader heeft aangeboden, steeds enkel de wil van God en niet zijn eigen wil wensend te doen.

De gelovigen moeten zich bewust bezig houden met geloofszaken en met zaken die opbouwend kunnen zijn. Zaken die niet tot nut van de mens en de gemeenschap niet ten goede kunnen komen zullen enkel de harmonie kunnen verstoren en maken dat er ongenoegen en verdeeldheid ontstaat.

Eigenwijsheid, eigenliefde en de voorkeur geven aan eigenbelang hebben in het verleden al aangetoond verdeeldheid teweeg te brengen en in onze tegenwoordige tijd is dat niet anders. Ook nu kunnen wij zien dat diegenen die eer voor zich willen opstrijken of gemeenschappen willen vormen onder hun eigen leiding, splitsingen veroorzaken in de gemeenschap. Daarom moet het eigen gewin opzij geschoven worden en moet iedereen bereid zijn voor Christus en voor God te willen werken. zoals Jezus Christus zich aan zijn Vader gaf moeten ook wij ons aan Jehovah aanbieden als werkers vol liefde voor Zijn Heerlijkheid.

Als open groep ligt het helemaal niet in de bedoeling van de Christadelphians om mensen te behagen, maar om God te plezieren, door Zijn geboden na te leven en volgens Zijn voorschriften te leven en niet volgens de tradities van de mens. Voor hen is het belangrijk om zich voor te bereiden op de dood en op de opstanding, daar zij er van overtuigd zijn dat er een opstanding en oordeel zal plaatsgrijpen in de nabije toekomst. Hiervoor is het zeer belangrijk zo veel mogelijk mensen weten op wie hoop te stellen en wat het Plan van God is. Over de gehele wereld ziet men dat vele mensen liever de grote groepen aanhangen of zich aansluiten bij geloofsmeenschappen die hun tradities willen overnemen en voldoende entertainement bezorgen. bij de meerderheid van de mensen is trots de blokkade tot geloof.

Zich organiseren

Leden van de gemeenschap mogen rekenen op de organisatie der broeders in Christus die vrijblijvend is en niemand andere regels oplegt dan deze die volgens Bijbelse normen zijn, zoals getrouwheid aan slechts één God en een voorbeeldig Christelijk leven. Ook al is er niet echt een overkoepelende organisatie in de gemeenschap proberen de leden van de geloofsgemeenschap te leven volgens de regels van Jezus Christus en zich te organiseren volgens de wijze van de eerste  christenen. De Broeders in Christus geloven dat zij onder Christus moeten staan en dat onder het priesterschap van Christus, Jezus als hoeksteen de enige hogepriester  moet en mag zijn. Aldus behoeven de Christadelphians geen priesters, bisschoppen of Paus.

The First XI CBM Cricketeers for the Tour of Belgium

Sportieve samenkomst in 2011 van Christadelphians in België – The First XI CBM Cricketeers for the Tour of Belgium

Iedere gelovige moet zich bereid tonen om te samen een gemeenschap van gelovigen op te bouwen en tezamen te komen met elkaar om het Woord van God te delen op vriendschappelijke basis in de hoop elkaar te kunnen opbouwen om een beter mens te worden en toegelaten te worden in het Koninkrijk van God. Dit samen komen om te vergaderen kan eender waar gebeuren, op openbare plaatsen, in open lucht of in gebouwen (privaat of publiek). Men kan gemeenschap vormen in elkaars huizen en zo een huiskerk vormen, of men kan kiezen om in een gemeenschapscentrum of speciaal gebouwd huis samen te komen, dat men dan Koninkrijkszaal, of Huis van God of Christadelphian Hall, Ecclesia Huis of gewoonweg Ecclesia kan noemen.

Steeds moeten zij bekommerd zijn om het geloof en de ziel (het wezen en zijn) van de andere. Met redelijke zachtaardigheid moeten zij anderen benaderen en er toe trachten aan te zetten ook werkers voor God te worden. Hiertoe kan de gemeenschap van gelovigen ruimte en materiaal voorzien. Publicaties worden er voorzien door verscheidene Bijbelstudenten zodat dit materiaal veelvuldig kan gebruikt worden om op te bouwen en vooruitgang te boeken in het predikingswerk.

Naast het algemeen gelooswerk wordt er aan gemeenschapsopbouw gedaan en worden er sociale en sportieve activiteiten geleverd, zoals golf en cricket wedstrijden tussen de Christadelphians en anders gelovige en niet gelovige sporters en vrienden en kennissen.

Nu al ijveren voor een betere wereld nu

Ook al kan het nog een tijd duren eer wij het Plan van God en wereldvrede bewerkstelligd zullen zien, geloven de Christadelphians dat wij al in deze tijd ernaar moeten ijveren om tot wereldvrede te komen. Veel mensen vragen zich af “Wat is Gods doel met de aarde?” en als zij bepaalde gelovigen horen vragen zij “Wat is wedergeboorte?” zouden zij moeten inzien dat hiervoor antwoorden ter beschikking staan.  Als zij zouden weten “Wat te vinden in de Bijbel“, zouden zij niet met zo veel onzekerheden moeten leven en zouden zij het positieven van de werking van de hoop kunnen smaken.

English: Jeroboam's idolatry, 1 Kings 12:25-33...

Jerobeams afgoderij, 1 Koningen 12: 25-33, illustratie van een Bijbel-kaart uitgegeven 1904 door de Voorzienigheid Litho Company: the Providence Lithograph Company (Foto credit: Wikipedia)

Het komt er op aan dat de mens zich ontdoet van tradities die verfoeilijk zijn in de ogen van God. Vandaag kan men nog veel te veel zaken zien in verscheidene kerkgemeenschappen, die eigenlijk vallen onder afgoderij. Ook moet er vastgesteld worden dat nog steeds te veel wordt gehouden aan de menselijke feestdagen in plaats te kiezen voor de feestdagen van God. Ook bij de Christadelphians bestaat er op dat vlak geen eenheid en zijn er ook broeders en zusters die er geen graten in zien om aan zulke feesten mee te doen. Tijd zal raad geven en tijd zal men aan iedereen in liefde moeten geven zodat eenieder voor zichzelf op tijd de nodige stappen zal kunnen zetten om in lijn te geraken met Gods Wil.

Verder verwacht men van elke gelovig dat deze zorg zal dragen voor zijn omgeving en respect zal hebben voor de Schepping, waarbij aandacht moet geschonken worden aan mens maar ook aan plant en dier. Tijdens zijn leven in het huidige stelsel moet de gelovige tonen dat hij de natuur door God geschapen ten volle waardeert en wil sparen van onrecht. Het komt er nu al op aan om zorg te dragen voor ‘moeder natuur’ en elke gelovige heeft de verantwoordelijkheid om ook anderen daar van bewust te maken. Ook voor het recht van de anderen (mensen, dieren en planten) moet elke gelovige zijn verantwoordelijkheid tonen en een oproep doen tot rechtvaardigheid en respect.

Door zelf een goed voorbeeld te geven en zo goed mogelijk zijn eigen omgeving te verzorgen zal iedere gelovige zich waardig moeten tonen om een broeder in christus kunnen genoemd te worden.

Samen moeten wij er naar streven om meerdere mensen voor Christus te winnen en samen door het leven te gaan als broeders en zusters voor Christus en Broeders en zusters in Christus.

 

+

Lees ook:

 1. Navolgers van Christus
 2. Leden in het lichaam van Christus
 3. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 4. Wie, wat & hoe Christadelphians
 5. Kernpunten van geloof
 6. Ware geloof en ware geloofsgemeenschap
 7. Christen mensen met ons geloof
 8. Christadelphian mens
 9. Christadelphians wereldwijd
 10. Organisatie gemeenschap
 11. Onfeilbaarheid
 12. Samen op weg
 13. Opdracht tot getuigenis
 14. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 15. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 16. Two new encyclopaedic articles

++

Verdere aanverwante artikelen:

 1. Doopverplichting bij Baptisten
 2. De Evangelische voorganger in beeld
 3. Groep baptisten wijst op belang Reformatie
 4. Change of name
 5. A man from the north wanting to have control in Belgium

+++

 • What America needs most–Jesus Christ and salvation (renewamerica.com)
  At the very heart of America’s massive and mounting problems is the fact we have turned our collective back on God. And as even a blind man can see, God has been lifting His hand of protection from us. I believe this began with 9/11. However, as I study, it could have begun when we lost the Viet Nam war…And then the Iraq wars which just keep coming. We haven’t won a war since World War II. It seems we are losing our power and might, and even our ability to successfully prosecute wars. The Bible says that nations who are disobedient to God’s Word, He will cause them to be defeated before their enemies. (Dt. 28:25)
 • Moses Got a Do-Over (rachaelbernardi.wordpress.com)
  God let Moses chisel out the stones. Moses would take better care of this set, since he had to do the hard labor to get the job done. Then God basically told him, “Don’t worry about the engraving; I’ll take care of that part.”No condemnation. No guilt, just a gentle challenge that Moses broke the tablets as a result of losing his cool. The consequence was that Moses then had to remake the tablets. And yes, he took care of the second set.
  This is God the Father at work: acknowledging the mistake, administering a consequence, and allowing a do-over. A great model for good parenting.
 • Acolytes Of Judaism (Evangelical ‘Christian’ Zionists) Prayer Vigil Blocked By Rabbis (theuglytruth.wordpress.com)
  Pressure from the Chief Rabbinate and the Derech Emuna Rabbinic organization has succeeded in causing police to cancel an evangelical Christian prayer service, that was planned for Wednesday at the Southern Wall of the Temple Mount, near the Hulda Gate.
  +
  Derech Emuna also addressed the King David’s Tomb Compound – in early July in a Knesset Interior Committee meeting it was revealed that Christians received permission to hold fixed prayers in the Compound in a secret deal, breaching the status quo of the site and endangering Jewish prayer rights.“The struggle against the Church that seeks to established idol worship in David’s Tomb and Mount Zion will continue full force, and as with their plan to gain a foothold on the Mount of G-d’s Temple, so too they won’t succeed in their desires to control other new sites in the Old City,” pledged the group.
 • Evangelical Christian Prayer Vigil Blocked by Rabbis (israelnationalnews.com)
  Aside from being a breach of halakha (Jewish law) as interfaith worship, the vigil particularly rankled as it was scheduled for the morning of Hoshana Raba, the last day of the Sukkot holiday, and would have been the first time such a service was held at the holy site since the liberation of the Old City in the 1967 Six Day War.Derech Emuna rabbis praised the cancellation, saying in a statement “we thank the many rabbis who took action on the issue, and the government of Israel that paid attention to preserving the Jewish character of the Old City.”
 • Be Careful What You Wish For! (bernielutchman.blogspot.com)
  There is a large segment of western church-goers who are extremely fond of saying the following:
  “I can’t wait…”; “Come take me away, Jesus (also known as “Calgon Theology”) or “I wish the Rapture would happen right now” or name your variation of any of this. Usually these statements are made by pew-sitters. These are the majority of Christians in our churches who come in weekly for an hour or so, in order to get their weekly inoculation of what they think they need. They then go about their lives for the rest of Sunday and the following days, thereby leaving no distinguishing mark between then and the next guy. We all know people like this.
 • The Hardest Drug (malibumom.com)
  How many rumpled beds I would lie on, how many cuties would take my attention from what I was supposed to be focusing on, and most horribly, how much baseball I would sit through. Those are hours I will never get back.
 • My Sunday Thought: Racing is a problem. (ronovanwrites.wordpress.com)
  We might have set ourselves apart early on based on certain things like preferences of being a hunter or farmer.As time went on people that were in a group started looking a certain way. But really going back to the Bible there aren’t really a lot of difficulties in how things came about. You have the Tower of Babel for one.
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Posted on February 11, 2014. Filed under: Christen zijn en Christus volgen, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Koninkrijk van God, Omgang, Satan en het Kwaad | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Ons gebedsleven stelt ons helemaal bloot voor die Schepper waarvan de naam moet worden geheiligd. Wij eerbiedigen Zijn naam, vragen aan Hem om te komen, pleiten voor fysieke hulp, en erkennen onze wanhopige tekortkomingen.

Sing to Jehovah, Jehovah's Witnesses' current ...

Sing to Jehovah, Jehovah’s Witnesses’ huidig hymneboek (Foto credit: Wikipedia)

We zouden moeten hopen dat Jehovah God Zichzelf openbaart aan ons zodat we precies weten Wie God is. Onze hoop moet zijn dat Jehovah Zijn naam mag geëerd worden en dat Zijn koninkrijk kan komen, en dat Zijn Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. (zoals wij ook verzoeken in het modelgebed of het “Onze Vader” – Matthéüs 6:9-10)

We moeten ook erkennen dat het Koninkrijk, de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid tot God toebehoren. (Matthéüs 6:13; 1 Kronieken 29:11, Daniël 4:30; Daniël 4:34) De “grootheid, en de kracht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit van de rijkdom en eer voor de kracht en macht” van Jehovah moeten dingen zijn waar we naar uit kijken. Want Hij is de Ene die alle recht heeft om alles te beslissen en om het hele universum te regeren.

” (13) ” En leid ons niet in beproeving {in bekoring/op de proef}, {1} maar verlos ons van de boze – want U behoort het koninkrijk en de kracht en de achting, voor altijd. Amen.’ { Voetnoot: 1 Zie 26:41.} (Matthéüs 6:13 De Geschriften 1998 +)

” ( 11) ” U, Oh יהוה {Jehovah}, is de grootheid, de macht en de heerlijkheid, de voorrang en de uitnemendheid, wegens alles dat in de hemelen en op de aarde is. U behoort de heerschappij, oh יהוה {Jehovah}, en U bent verhoogd tot een Hoofd boven alles.” (1 Kronieken 29:11 De Geschriften 1998 +)

In ons dagelijks werk en in ons gebed moeten we erkennen dat alle dingen die in de hemelen en op de aarde zijn, het werk van God zijn handen zijn, en dat aan Hem ook over alles de uitspraak {of het recht tot heersen} behoort.

Praying girl

Biddend meisje ingetogen in gesprek met de allerhoogste.

In onze gebeden is het niet slecht om uitdrukking te geven van ons bewustzijn van de bijzondere relatie van de mens tot de oneindige God en ons afhankelijk schepsel, afhankelijk om het te geven, afhankelijk van de plaatsing om het te geven en daarom dank verschuldiging te tonen aan God voor alle dingen.

Wetende dat we slechts wezens zijn met een beperkte looptijd die daarvoor ook afhankelijk zijn van de wil van God om ons te laten blijven leven of in het Koninkrijk van God te laten komen, kunnen we onze hoop uiten om te worden gevormd of gemaakt te worden door God, zodat we waardig zullen zijn om dat Koninkrijk van God binnen te gaan.

Het gedrag van de mens wordt waargenomen door God. Hij is onze Vader, en dus wil Hij goede gaven geven aan zijn kinderen (Matthéüs 7:11). Hij is in de hemel de Allerhoogste, en dus heeft Hij de bevoegdheid om dit te doen (2 Kronieken 20:6, Psalm 115:3). We moeten onze Vader steeds verheerlijken of aanbidden als we bidden. Hij is heilig, en dat moeten we erkennen. We moeten ook bidden dat Zijn volmaakte wil geschiede, gelijk Hij Zijn koninkrijk in deze wereld brengt.  “Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel” is geen ontkenning dat Jezus Gods koninkrijk heeft gebracht in de wereld, maar het is eerder een verzoek dat God in zijn volheid Zijn koninkrijk tot stand laat komen, zodat hemel en aarde met elkaar in overeenstemming zouden komen, één van zin met alle dingen, tot lof van Zijn heerlijke genade.

Wine bottle and glass with dish of olives

Voedsel om de innerlijke mens te sterken.

Kijkend naar de vogels en dieren om ons heen, weten we dat we niet zo veel zorgen moet maken voor wat de toekomst zal brengen voor ons. Maar in ons gebed laten we God weten dat we bereid zijn om onszelf te geven in Zijn handen, zodat Hij kan zorgen voor ons en die dingen aanbieden die goed voor ons zijn. We vertrouwen erop dat God op een dag of op een moment dat hij waardig acht, zal voorzien in onze behoeften (Lukas 12:27-31).

Een voorwaarde voor het gebed die vaak vergeten wordt is de bereidheid om toe te geven dat we soms nutteloze mensen kunnen zijn. Waardeloos in onze handelingen. In het gebed moeten we tot de Vader komen en toegeven dat er dingen zijn die we verkeerd hebben gedaan. Wij moeten ze durven vernoemen en er spijt over betuigen. Ons geweten kan ons ertoe aanzetten om onze zonden en tekortkomingen toe te geven zodat er geen isolatie tussen ons en God zou voorvallen. Voor al die dingen die we fout hebben gedaan, moeten we spijt te tonen en om vergeving vragen. Maar we moeten ook anderen vergeven. Dat is niet altijd makkelijk en daarom kunnen we God vragen om ons te helpen om de juiste houding aan te nemen om anderen die nodige vergiffenis te schenken.

Om te kunnen om anderen te kunnen vergeven moeten wij ons eigen ego opzij zetten. Dit is wellicht een van de grootste uitdagingen die God voor zijn kinderen stelt. Jehovah leert ons dat we onderdanig aan Zijn wil horen te zijn en we hebben het natuurlijke verlangen om zelfzuchtig te zijn, waardoor dat een grote uitdaging voor ons is om dat te overwinnen. God wil ook dat wij elkaar onvoorwaardelijk lief zouden hebben en te zijn als de kinderen van God zoals Hij ons. Hij zette de uitdagingen van verschillende kleuren, talen, cultuur en zelfs religieuze overtuigingen tussen ons, om ons te leren hoe we elkaar moeten liefhebben op een onvoorwaardelijke manier. Zonder uitdagingen voor de menselijke geest is er geen groei of verandering. Hij wil voor ons dat wij zowel mentaal als spiritueel groeien. Hij eist dat we met ons ego, of ons zelf, op de juiste manier omgaan. Hij wil ook dat we onszelf leren kennen en dat we onze eigen fouten willen zien, zelfs meer dan we de fouten van anderen zien. In het geval we het verkeerde zien bij anderen moeten we niet alleen proberen om ze te overwinnen, maar moeten we hun overtredingen vergeven. We verdienen geen vergiffenis, maar onze Vader vergeeft ons als we onze zonden belijden. Dus moeten wij ook vergeven, want ons werd er ook veel vergeven.

Er zijn veel kwade, slechte woorden en boze werken in de wereld en we worden vaak geconfronteerd met deze. We hebben te veel verleidingen te doorstaan worden regelmatig geconfronteerd met veel problemen die het niet leven niet altijd gemakkelijk maken. Daarom kunnen we hulp vragen aan God, zodat Hij ons kan voorzien van de middelen om deze moeilijkheden te overwinnen. Elke dag hebben hopen we dat we de wereld onder ogen kunnen zien en blijven wij uit kijken naar het verkrijgen van alle rijkdom der volle verzekerdheid van het verstand, dat we het mysterie van God, zowel van JHWH, Jehovah, de Vader en van de Messias wellicht te weten mogen komen, in wie zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. (Kolossenzen 2:2-3)

We moeten God ook vragen om ons niet in verzoeking te brengen, maar om ons te bevrijden van het kwaad, op die wijze dat God het wil.

” (13) ” En leid ons niet in beproeving {in bekoring/op de proef}, {1} maar verlos ons van de boze – want U behoort het koninkrijk en de kracht en de achting, voor altijd. Amen.’ { Voetnoot: 1 Zie 26:41.} (Matthéüs 6:13 De Geschriften 1998 +)

” (4) die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze huidige boosaardige {slechte} tijd, volgens de wens van onze God en Vader,” (Galaten 1:4 De Geschriften 1998 +)

” (19) ” Als iemand het woord hoort van het koninkrijk, en het niet begrijpt, dan komt de boze {kwaadaardige} en rooft wat in zijn hart is gezaaid. Dit is dat gezaaid was langs de zijkant van de weg.” (Matthéüs 13:19 De Geschriften 1998 + )

” (38) En de akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, maar het onkruid zijn de kinderen van de boze {kwaadaardig}” (Matthéüs 13:38 De Geschriften 1998 +)

“( 8) Zorg ervoor dat niemand een prooi van u maakt door filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, volgens de elementaire zaken van de wereld, {1} en niet volgens de Messias {Voetnoot : 1. Zie vers 20, en Gal. 4:3 & 9.} ” (Kolossenzen 2:8 De Geschriften 1998 +)

Torri Gates Kyoto

Smalle poort – Torri Poort te Kyoto

Wij mogen ons zeker niet miskijken. Zelfs al zijn wij gedoopt kunnen we nog steeds veel fouten maken en daarom moeten we de vergeving van zonden hebben, de belofte van de Heilige Geest, de verzekering van een Goddelijke genade die sterk genoeg is om de zonde te overwinnen, met een vermogen welk ons leven omringt en ons dicht bij God kan houden, ondanks al onze zwakheid en al onze zonden, en dit kunnen we alleen in een persoonlijke relatie van geloof tot Christus, onze Verlosser en de meest heilige vader van Christus, die ook onze Vader in de hemel is.

We hebben de genade van God ontvangen door Jeshua de Messias. We moeten onze morele leven in Christus Jezus, in harmonie laten zijn met de leer waardoor we hem als heer kregen, stevig laten wortelen en opbouwen in hem, in geloof opgericht zoals aangeleerd, overvloedig zijnde in dankbaarheid. In onze gebeden kunnen we Jehovah God vragen om niemand ons te laten weg leiden als zijn prooi door een lege schijnvertoning die hij kan aanbevelen als ‘ filosofie ‘ getrokken uit menselijke traditie, met de elementaire geesten van de wereld en niet met Christus als de inhoud. En dat brengt ons bij de laatste voorwaarden van het gebed, namelijk dat we onze gebeden niet kunnen mengen met tradities die niet volgens God Zijn wet en regelgeving zijn. We kunnen niet bidden tot dode mensen of geesten, of naar heksen, waarzeggers of slechte mensen gaan, of mee doen aan feesten voor valse goden. Dit maakt het zo belangrijk dat we voorzichtig zijn met zogenaamde traditionele ‘christelijke’ feesten zoals Kerstmis en Pasen, die hun oorsprong vinden in heidense festivals. Als goede christenen kunnen we daar beter afstand van nemen van dergelijke feesten en ons houden aan die feesten die door God geïnstalleerd zijn.

Elke keer als we bidden, moeten we bedenken dat op de juiste plaats op het juiste moment en op de juiste wijze te doen. En dat wij daarbij woorden gebruiken die afkomstig zijn uit ons hart en goed bedoeld zijn. Best kan elke gebedsessie elk aspect omvatten van hoe een gezond gebed eruit hoort te zien: Aanbidding, Bekentenis, Dankzegging, en Smeekbede.

Jehovah God voorzag een Zaligmaker, de Redder Jeshua, Jezus Christus, de Messias, die nu aan de rechterhand van God zit om onze “bemiddelaar” te zijn om ons te “vertegenwoordigen” bij onze en zijn Heilige Vader, de enige Ware God. Als we bidden moeten wij God vragen om te luisteren naar onze gebeden in Jezus zijn naam. Tot onze Vader moeten wij dan laten weten dat wij Jezus als de beste “bemiddelaar” kiezen en dat we vertrouwen hebben in de werken die Jezus voor ons gedaan heeft. Wanneer we zeggen: “In Jezus naam bid ik” vragen we Jezus om voor ons te bemiddelen of om ons te vertegenwoordigen bij God! Het toont Jezus dat we zijn offer accepteren en tot God dat we dankbaar zijn dat Jehovah Jezus zijn vlees en bloed wilde aanvaarden als offergave of als een betaling, een losgeld voor onze zonden.

+

Voorgaande:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #15 Exposition before the Creator

++

Vindt ook:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 3. Jehovah wiens naam heilig is
 4. Dankzegging
 5. Misleid door valse opwekkingen
 6. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 7. Atheïsme en feestdagen
 8. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 9. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 10. Zijn er religieuze associaties met Sint Valentijn
 11. Een Konijn dat Paaseiren legt
 12. Een Groots Geschenk om te herinneren
 13. Koninklijk huwelijk en heidense gebruiken
 14. Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten
 15. Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus
 16. Kerst en wenslampions
 17. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 18. Een man die anderen niet kan vergeven
 19. Vergeet niet dat wie je bent slechts zo belangrijk is als wat je doet

+++

 • Our Father (pastorbenk.com)
  The Father you and I talk to does not have the limitations and weaknesses of our earthly father. God is never selfish, tired, distracted by other things, or too busy. In his book, What Kids Need Most in a Dad, Tim Hansel gives the comment of a fifteen year old by the name of Brian. “I like to talk to my father about my problems, but when I need him, he’s not there. It’s like he’s a shadow.” God is always there for you in prayer. He is the perfect Father in heaven who is the true and living God, who knows what is best for us.
  +
  The Father we pray to is holy, for God is hallowed. Our Heavenly Father is worthy of our reverence and honor. The name ‘hallowed’ in The Lord’s Prayer implies the title, person, power, authority, character, and the very reputation of God.There are many names for God in the Bible and each expresses some part of His character. In Genesis, He is called Elohim – Creator God. Later, He is called El Elyon – “possessor of heaven and earth.” Jehovah-Jireh – “The Lord will provide.” Jehovah-Nissi – “The Lord, our Banner.”
  Jehovah-Rapha – “The Lord that Healeth.” Jehovah-Shalon – “The Lord, our Peace.”
  Jehovah-Raaah – “The Lord, our Shepherd.” Jehovah-Tsidkenu – “The Lord, our Righteousness.” Jehovah-Sabaoth – “The Lord of Hosts.” Jehovah-Shama – “The Lord is Present and Near.” Jehovah – Maqodeshkim – “The Lord Sanctifieth Thee.” God is all this and so much more. To pray, “Hallowed is thy name” is to pray with an awareness of who God is. We are praying to our Heavenly Father, who is the God who can meet every need in our lives.

But the world is unstable, tottering. Dangerous.

I was pushed into a dark and terrifying web.

I couldn’t get out on my own.

I could no longer stand.

I collapsed in fear.

I did not think I would survive.

I wept as Peter did

and I became vigilant with a view to prayers,

supplicating and shedding many tears to Jehovah

as I’m sure Simon Peter did.

And he rescued me even though I did not deserve it

as he helped Peter.

And we both overcame our tendency to

think we could stand without Jehovah.

 • A Relentless Cry (christinebrooksmartin.wordpress.com)
  All of us were created to express the emotions of our soul and of our spirit with a “cry.” That cry will demand a response from something or someone greater than ourselves. God, who is the source of our spirit hears every cry of the soul and spirit. He created us to communicate that cry to Him alone.
  +
  We have permission to cry out relentlessly to God when we are hungry. He has promised to take care of us naturally because He is Jehovah-Jireh. He has promised to satiate us spiritually with the knowledge, understanding and wisdom of the bread of life… His scriptures. They instruct us with the principles to live this life on earth.
 • Prayer – What About? (illustrationstoencourage.wordpress.com)

  It has been called the most widely repeated of all Christian prayers. Whether that is true or not, Jesus’ model prayer—sometimes called the Lord’s Prayer or the Our Father—is certainly among the most misunderstood. Millions of people utter its words by rote every day, perhaps often during the day. But Jesus never intended for the prayer to be used in that way. How do we know?

  Just before relating that prayer, Jesus said: “When praying, do not say the same things over and over again.” (Matthew 6:7) Did Jesus proceed to contradict himself by laying down a set of words to be memorized and repeated? Surely not! Rather, Jesus was teaching us what to pray about, and he was giving us a clear set of priorities to keep in mind when praying.

 • Wednesday Morning Prayer (prayerfromtheheart.net)
  While our hands are diligently employed in accustomed business, may our hearts glow with fervent zeal to do Your will and advance Your kingdom in the earth.
  Whether we eat or drink, or whatsoever we do; may we do all to Your glory; remembering that the whole of life is but a prolonged stewardship, of which we must give account to thee.
 • Thy Kingdom Come and Thy Will Be Done – as it is done in Heaven – also upon this earth. (thevoicereturns.wordpress.com)
  These words Christ said in prayer
  For all to learn and say
  Petitioning His God
  in this very special wayTo ask Jehovah God
  to bring his Kingdom Rule
  His Theocratic Sovereignty
  on an Earth that’s all brand newWhere blessings will abound
  and Peace will surely reign
  upon a land of righteousness
  That God will sure maintain.
 • Prayer based on Jehovah Covenant Names of God (nicklynneblog.wordpress.com)
  I combine Jehovah-Tsidkenu, the Lord of Righteousness, Who always does right with Jehovah-M’Kaddesh, the Lord Who Sanctifies. I thank God for His salvation, by which He imparts His righteousness to us through Christ. I praise Him because He always does what is right, never what is wrong. God is a good God, who always does good and never does evil – that’s what the devil does. God is holy and His Presence on earth restrains evil. I thank God for all the evil He has protected me from, some of which I know about, and other incidents He does without my knowledge. As I pray about these names, I often pray for the salvation of people around the world in their last 24 hours on earth.
 • The Study of Worship (therightrevrhino.org)
  Heb. shaha (to “bow down”), to prostrate oneself before another in order to do him honor and reverence (Gen 22:5; etc.). This mode of salutation consisted in falling upon the knees and then touching the forehead to the ground (19:1; 42:6; 48:12; 1 Sam 25:41; etc., often rendered “bowed”). It is, however, used specifically to bow down before God; spoken of worship rendered to God, and also to false gods (Gen 22:5; Ex 24:1; 33:10; Judges 7:15; Job 1:20; Ps 22:27; 86:9).
 • The Lords Prayer Part One….. (psalms91911.com)
  “The God who provides.” Just as He provided yesterday, He will also provide today and tomorrow. He grants deliverance from sin, the oil of joy for the ashes of sorrow, and eternal citizenship in His Kingdom for all those adopted into His household.
  +
  God is Jehovah-M’Kaddesh. This name means “the God who sanctifies.” A God separate from all that is evil requires that the people who follow Him be cleansed from all evil.
  +
  God is Jehovah-rophe. This name means “Jehovah heals.” God alone provides the remedy for mankind’s brokenness through His son, Jesus Christ. The Gospel is the physical, moral, and spiritual remedy for all people.
Enhanced by Zemanta
Read Full Post | Make a Comment ( 8 so far )

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Posted on June 25, 2012. Filed under: Christendom en Christenheid, Eindtijd, Geloven en Geloof, Koninkrijk van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

537, 1874, 1914, 1975, Getuigen van Jehovah en Waarheid

Waarheid van wie?

Er zijn bepaalde groeperingen die graag beweren dat zij alleen de waarheid in pacht hebben. Ook zijn er die beweren dat zij al jaren de waarheid hebben en prediken, maar als men hun prediking na gaat zijn er toch al heel wat wijzigingen in hun als enige waarheid opgelegde leer gekomen. Zo is er onder de Ernstige Bijbelonderzoekers een groepering die foutief beweert Charles Taze Russell als haar stichter te hebben van hun Getuigen van Jehovah vereniging. Maar als men kijkt naar hun “waarheid” met die van de verkondigde leerstelling van de man die ook lessen volgde bij de Thomasiten of Thomasites (leerlingen van John Thomas, die ook de Christadelphians stichtte) ziet men dat die leer van de originele Biblestudents danig verschilt met die van wat Jehovah’s getuigen de dag van vandaag als “De waarheid” zien, terwijl de personen in die beginjaren net zo overtuigd waren dat wat ze in de Wachttoren en in de “Studieën in de geschriften” die door Charles Taze Russell werden geschreven, leerden, de onfeilbare uitleg was van het woord van God. Met dien verstande dat Russell toch verschillende malen heeft aangedrongen dat hij gewoon de bijbel interpreteerde en dus niet onfeilbaar was.

Español: Charles Taze Russell

Charles Taze Russell

Voor Russell en andere Bijbelstudenten of Biblestudents kwam het er op aan het Woord van God ernstig te onderzoeken en er naar te leven. Voor hem was het klaar dat enkel God de soevereine macht had om te bepalen wat wij als gewone stervelingen over Hem moesten weten en hoe wij moesten leven. In de 19° en begin 20° eeuw volgden verscheidene ernstige Bijbelonderzoekers het Woord van God als enige leidraad. Voor hen was het duidelijk dat er geen organisatie van mensen was die andere mensen iets bindend kon opleggen, omdat men enkel de Wetten van God hoorde te volgen in de eerste plaats. Het was juist omdat Rutherford te veel macht naar zich toe-eigende en bepaalde leerstellingen aan anderen begon op te dringen dat verscheidene volgelingen van het eerste uur hem ook verlieten. Ook al beweren de Getuigen van Jehovah bij hun geen scheuringen te hebben kan men zeer veel verschillende organisaties zien die eigenlijk uit de Getuigen van Jehovah zijn ontstaan. Alsook zijn er verschillende ex-Jehovah Getuigen die zelf eigen verenigingen of denominaties hebben opgericht.

Vreemd in het geheel is dat de Getuigen zelf beweren dat hun Beleidvolle Slaaf door God is aangesteld, maar dat deze in de loop der jaren haar leerstellingen, zogezegd onder wijzigend licht, heeft veranderd. Nog vreemder is dat zij in het verleden leden, zelfs leden van het bestuur en van de uitverkoren 144 000, uit het Genootschap hadden gezet, waarbij zelfs familieleden geen contact meer met hen mocht hebben, omdat zij van mening waren dat het zus of zo was terwijl de Beleidvolle Slaaf mensen het anders geloofden, maar hun geloof toen voor onwaar aannamen. Nadat zij jaren later ook tot dat inzicht kwamen van de uitgestotenen, namen zij deze niet meer aan na hun verontschuldigingen aangeboden te hebben, maar lieten zij hen gewoon links liggen en/of bleven hen negeren en beweren dat zij verkeerde denkers waren die de kudde in misleiding hadden gebracht.

In de beginfase van de Bible students of Bijbelstudenten viel het op dat er verscheidene predikers waren die misschien hier en daar verschillende gezichtspunten en kleine geloofsverschillen hadden maar zich toch één vonden in hun gezamenlijke gebondenheid onder Christus Jezus. Een groot verschil met Jehovah’s getuigen vandaag, die niettemin wel stellen dat ze niet geïnspireerd zijn, maar toch geen andere gedachten binnen hun contreien dulden. Iemand die twijfels of vragen naar voor brengt loopt het gevaar het stilzwijgen opgelegd te worden of uitgesloten te worden van de geloofsgemeenschap.

Men kan de vraag stellen hoe komt het dan, ondanks de extreme verschillen tussen wat Russell leerde en wat Jehovah’s getuigen de dag van vandaag leren, men steeds maar blijft spreken van de waarheid, alsof die twee visies gemakkelijk met elkaar combineerbaar zijn. Malakh Ahavah, een autistische informaticus, heeft hierover een Essay op de profetische significantie van het jaar 1914 geschreven.

Hij zelf heeft ook deel uitgemaakt van die geloofsgemeenschap waar hij trouwens al heel zijn leven is mee geconfronteerd geworden, en (naar eigen zeggen) dat niet altijd op een correcte manier. Zoals vele anderen is hij ook één van de miljoenen Getuigen van Jehovah geworden nadat hij overtuigd raakte dat ze het dichtst stonden bij wat hij zelf geloofde. De vraag daarbij is natuurlijk of hij, toen hij koos voor de Getuigen, wel van de andere verschillende Ernstige Bijbelonderzoekers af wist. Op onze predikingtochten, waar vele mensen ons verwarren met de Getuigen van Jehovah, omdat wij ook getuigen voor diezelfde Jehovah God, valt ons op dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn dat er ook anderen Jezus opdracht volgen en Getuigen voor zijn Vader die in de hemel is. De Getuigen van Jehovah zelf gaven dan ook een onwaar geschiedenis verhaal tegenover die mensen die wel iets hadden opgevangen over een Russell, Rutherford, Brown en Barbour. De eerste Bijbelonderzoekers, met die naam, waren niet zeker van wat er allemaal zou gebeuren, maar de groepering van Rutherford ging zich meer van de Dawn groepering afsplitsen, en wensten hun overtuiging van wat er in 1914 ging gebeuren voor waar aan te nemen. Aanvankelijk dachten zij dat het Koninkrijk van God de volledige, universele macht in handen zou krijgen in het jaar 1914.

Bepaalde Bijbelonderzoekers zagen in de Schrift dat de toekomst van menselijke regeringen helemaal niet door een goddelijke waarborg was gegarandeerd. In overeenstemming met de dingen die zij ontdekten, verklaarde de Watch Tower (of De Wachttoren) van december 1881: „Het oprichten van dit koninkrijk zal vanzelfsprekend de omverwerping van alle koninkrijken der aarde met zich meebrengen, daar al deze koninkrijken — zelfs de beste — zijn gefundeerd op onrechtvaardigheid, ongelijke rechten, verdrukking van de meerderheid en begunstiging van de minderheid — zoals wij lezen: ’Het zal al die koninkrijken vermalen, en tenietdoen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.’” (Daniël 2:44).

Herald of the Morning (“Aankondiger van de morgen”) Titelpagina van het tijdschrift uitgegeven door Nelson H. Barbour

Russell had op basis van zijn verdere studies van de Schrift dat Christus gevonden dat Jezus niet alleen onzichtbaar zou terugkeren maar ook onzichtbaar zou blijven, zelfs wanneer hij zijn tegenwoordigheid manifesteerde door de goddelozen te oordelen. Hierbij verloor hij volgens ons uit het oog dat Jezus zou terugkomen op dezelfde wijze als hij was heen gegaan, dat inhield dat mensen hem wel zouden zien. Door de Milleritische Adventist en goudzoeker N.H. Barbour, de redacteur van de Herald of the Morning, raakte Russell er ook van overtuigd dat Christus’ onzichtbare tegenwoordigheid in 1874 was begonnen. Vanaf 1873/4 had Barbour regelmatig een The Midnight Cry gepubliceerd,  maar veranderde de naam snel daarna in Herald of the Morning (“Aankondiger van de morgen”).

In 1823 had John A. Brown, wiens werk in Londen werd gepubliceerd, al berekend dat de „zeven tijden” uit Daniël hoofdstuk 4 2520 jaar zouden duren. Maar hij onderscheidde niet duidelijk waarmee de profetische tijdsperiode begon of wanneer ze zou eindigen. Wel legde hij verband tussen deze „zeven tijden” en de tijden der heidenen uit Lukas 21:24. In 1844 vestigde E. B. Elliott, een Britse geestelijke, de aandacht op 1914 als mogelijk jaartal voor het einde van de „zeven tijden” uit Daniël, maar daarnaast gaf hij een alternatieve zienswijze, die wees op de tijd van de Franse Revolutie. Robert Seeley uit Londen behandelde in 1849 de aangelegenheid in dezelfde trant. Ten minste al in 1870 werden in een door Joseph Seiss en anderen uitgegeven en in Philadelphia (Pennsylvania) gedrukte publicatie berekeningen verschaft die 1914 aanwezen als een betekenisvol jaartal, ook al was de daarbij behorende redenering gebaseerd op een chronologie die later door C. T. Russell werd verworpen.

Maar de uitgaven van Herald of the Morning van augustus, september en oktober 1875 van N. H. Barbour droegen ertoe bij dat de door anderen aangereikte details met elkaar in overeenstemming werden gebracht. Gebruik makend van een chronologie die door Christopher Bowen, een geestelijke in Engeland, was opgesteld en door E. B. Elliott was gepubliceerd, identificeerde Barbour het begin van de tijden der heidenen met de verwijdering van koning Zedekia uit het koningschap, zoals in Ezechiël 21:25, 26 was voorzegd, en hij wees naar 1914 als het tijdstip waarop de tijden der heidenen zouden eindigen.

Titelpagina van “Three Worlds”

Het was begin 1876 dat C. T. Russell een exemplaar van Herald of the Morning ontving en prompt naar Barbour schreef. Nog die zomer bracht hij tijd met hem door in Philadelphia, waarbij zij onder andere de profetische tijdsperiodes bespraken. Kort daarop redeneerde ook Russell, in een artikel met de titel „De tijden der heidenen: Wanneer eindigen ze?”, aan de hand van de Schrift over de kwestie en verklaarde dat het bewijsmateriaal aantoonde dat „de zeven tijden in 1914 A.D. zullen eindigen”. Het artikel werd in de uitgave van oktober 1876 van de Bible Examiner afgedrukt. Het boek Three Worlds, and the Harvest of This World, dat in 1877 door N. H. Barbour in samenwerking met C. T. Russell werd uitgegeven, wees op dezelfde conclusie. Daarna hebben vroege uitgaven van de Watch Tower, zoals die van december 1879 en juli 1880 de aandacht gevestigd op 1914 G.T. als een uitermate betekenisvol jaar vanuit het gezichtspunt van de Bijbelse profetieën. In 1889 werd het hele vierde hoofdstuk van Deel II van Millennial Dawn (later Studies in the Scriptures genoemd) aan een bespreking van „De tijden der heidenen” gewijd. Maar wat zou het einde van de tijden der heidenen betekenen?

Graag willen wij er op wijzen dat niet alle Bijbelonderzoekers het met die geopperde stellingen eens waren, zeker niet diegene, die niet gebonden waren aan de Zion’s Watchtower. Sommige Bijbelonderzoekers waren ervan overtuigd dat het er niet op zou uitlopen dat de aarde zou verbranden en het menselijke leven uitgeroeid zou worden, in de Bijbel kan men namelijk ook voldoende verwijzingen vinden dat de wereld niet zal vergaan, maar eeuwig zou blijven voortbestaan. Wel konden de meeste Bijbelonderzoekers het eens zijn dat er een ogenblik zou komen dat er een verschrikkelijke tijd zou komen. Velen waren er ook van overtuigd dat er een bloedig en zeer pijnlijk gebeuren zou optreden dat slechts het begin van een tijd van beproevingen zou inluiden. Anderen vermoeden dat er een wrede tijd zou aanbreken waarbij er relatieve rust perioden zouden voorvallen maar dat er na enkele jaren onenigheid tussen de kinderen en hun ouders zou optreden en dat religies met elkaar in aanvaring zouden komen. Anderen waren dan weer overtuigd dat met het aanbreken van een oorlog in het Tweestromenland (Eufraat en Tigris: huidig Iran en Irak) pas het begin der eindtijd zou gaan aanbreken.

Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, October 1, 1907

In ieder geval waren meerdere Bijbelonderzoekers het over eens dat 1914 wel een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid zou kunnen inleiden, waarbij niemand zou ontzien worden, en al was het voor bepaalde groepen duidelijk dat indien Jezus dan niet terug kwam, dat het toch een keerpunt zou zijn in de geschiedenis van de mensheid die van dan af zou afstevenen naar het beloop van het samenstel der huidige dingen.

Voor Joseph F. Rutherford’s volgelingen werd het duidelijk dat het een belangrijk tijdstip zou aanduiden met betrekking tot de goddelijke heerschappij. Aanvankelijk dachten zij dat dan het koninkrijk Gods de volledige, universele macht in handen zou hebben gekregen. Toen dat niet gebeurde, wankelde hun vertrouwen in de Bijbelse profetieën die dat jaar aanwezen niet. Zij concludeerden dat het jaartal daarentegen slechts een beginpunt in de Koninkrijksregering had gekenmerkt.

English: Picture of Joseph F. Rutherford from ...

English: Picture of Joseph F. Rutherford from the 1911 Bible Students Convention Souvenir Booklet. At the time this picture was taken, Rutherford was serving as chief legal counsel for Pastor Charles Taze Russell. Rutherford became President of the Watchtower Bible and Tract Society in 1917 and later renamed the movement Jehovah’s Witnesses. Rutherford died in 1942. (Photo credit: Wikipedia)

Zo dachten zij aanvankelijk ook dat wereldomvattende onlusten die een hoogtepunt zouden vinden in anarchie (die naar hun begrip zou samengaan met de oorlog van „de grote dag van God de Almachtige”), aan dat jaar zouden voorafgaan (Openbaring van Johannes 16:14).

Maar toen, tien jaar vóór 1914, opperde de Watch Tower dat de wereldwijde beroering die zou uitmonden in de vernietiging van menselijke instellingen, vlak na het einde van de tijden der heidenen zou komen. Zij verwachtten dat het jaar 1914 een betekenisvol keerpunt voor Jeruzalem zou markeren, aangezien de profetie had gezegd dat ’Jeruzalem vertreden zou worden’ totdat de tijden der heidenen waren vervuld. Toen zij 1914 naderbij zagen komen en zij nog niet als mens waren gestorven en ’in de wolken weggerukt’ de Heer tegemoet — in overeenstemming met eerdere verwachtingen — hoopten zij vurig dat hun verandering aan het einde van de tijden der heidenen zou plaatsvinden. (1 Thessalonicenzen 4:17).

Terwijl de jaren verstreken en zij voortdurend opnieuw de Schrift onderzochten, bleef hun geloof in de profetieën krachtig, en zonder terughoudendheid verklaarden zij wat er naar hun verwachting zou gaan gebeuren. Met een wisselende mate van succes streefden zij ernaar niet dogmatisch te zijn ten aanzien van bijzonderheden die niet rechtstreeks in de Schrift stonden vermeld. Ook al beweerden zij niet dogmatisch te zijn geven zij ons eerder wel de indruk dat zij bepaalde leerstellingen toch zeer drastisch als ‘zo voor waar aan te nemen’ omdat de Beleidvolle Slaaf die Waarheid verkondigd heeft.

In 1914 werd de wereld met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, die jarenlang eenvoudig de Grote Oorlog werd genoemd, beslist in grote beroering gestort, maar die leidde niet onmiddellijk tot een omverwerping van alle bestaande menselijke regeringen. Toen zich na 1914 de gebeurtenissen in verband met Palestina ontvouwden, dachten de Bijbelonderzoekers dat zij bewijzen van betekenisvolle veranderingen voor Israël zagen. Maar maanden en vervolgens jaren verstreken, zonder dat de Bijbelonderzoekers zoals zij hadden verwacht de hemelse beloning ontvingen.

The Watch Tower groepering ondervond de bevraging bij hun leden, die zij geruststelden dat zij niet moesten denken dat Jezus zou gezegd hebben dat zij zouden worden opgenomen (WT 1 februari 1916). Zij wezen naar het Woord van Christus en naar de vervullingen van profetieën die er onmiskenbaar op leken te wijzen dat, volgens hen, deze datum van 1914 wel het einde van de tijden der heidenen kenmerkte. Daaruit leidden zij af dat de ’verandering’ van de Kerk op of voor die datum zou plaatshebben. Maar God had niet tot hen gezegd dat dit het geval zou zijn, schreven zij, alsof God rechtstreeks to hen sprak. Hiermee konden zij veel mensen overtuigen dat zij wel het spreekorgaan van de God was die zij volgden en dat die God de wereld wel een proefopstelling had voorzien om de mensen nu eindelijk nog eens te toetsen zoals bij Sodom en Ghomorah. Want de tijd was rijp om, niet zoals met een zondvloed, zoals God beloofd had dat niet meer zo te doen, de geliefde heiligen op te roepen zich volledig af te zonderen van de wereld en samen te komen om als één gemeenschap voor God te komen te staan. Zij die werkelijk van God hielden waren bang om die aanwezigheid van God te missen en indien die vereniging de woordvoerder van God was, moest men zich daarbij toch aansluiten, of niet soms? Dat kan mogelijk de sterkte geweest zijn van die vereniging die de mensen zo onder druk legde om kleur te bekennen naar de andere mensen in de wereld. Zij die God wilden volgen moesten zich aansluiten bij mensen die bogen voor Jehovah God. Maar er waren niet zo veel middelen om zich te verspreiden en naar verre kerkgemeenschappen te gaan, dus moest men zich wel aansluiten bij die kerkvereniging die het dichts bij huis was, maar toch het meest nabij was bij de leefregels volgens Jehovah God.

De vroegere president van het Genootschap, Frederick W. Franz beklemtoonde in een ohctendbijbelbespreking voor de Bethelfamilie op het hoofdkwartier te New-York op 17 november 1979, zelfs nog sterker het belang van de 1914-datum door te zeggen: “The sole purpose of our existence as a Society is to announce the Kingdom established in 1914 and to sound the warning of the fall of Babylon the Great. We have a special message to deliver.” (Raymond Franz, In Search Of Christian Freedom, Atlanta: Commantary Press, 1991, blz. 32, 33)
Vertaling: “Het enige doel van ons bestaan als Genootschap is het aankondigen van het Koninkrijk opgericht in 1914 en de waarschuwing te laten weerklinken van de val van Babylon de Grote. We hebben een speciale boodschap te brengen.”

Na Jezus terugkeer niet te hebben opgemerkt in 1914 en toen Russell bovendien op 31 oktober 1916 overleed, was de teleurstelling en onzekerheid groot onder de volgelingen van Russell en Rutherford. Een deel van Russells aanhang keerde terug naar gevestigde denominaties of sloot zich aan bij reeds eerder bestaande Bijbelonderzoekers groepen.

Na Russells dood begon in de groepering trouwens een machtsstrijd welke ontaarde in meerdere scheuringen.  Vooral toen Joseph F. Rutherford (1869 – 1942) (president van het Wachttorengenootschap vanaf 6 januari 1917) meer en meer zijn eigen wetten oplegde aan de gehele gemeenschap gingen na een tijdje ook eerder trouwe medewerkers andere wegen.

Vrije Bijbelonderzoekers komen bijeen in gebouwen die zij Kerk of Ecclesia noemen, zoals dit voorbeeld in Somersworth, New Hampshire, Verenigde Staten

De situatie culmineerde toen in juli 1917 het boek The Finished Mystery werd vrijgegeven. Een aantal bestuursleden van het Wachttorengenootschap meende dat deze methode van werken in strijd was met Russell’s testament. Het boek zorgde ook inhoudelijk veel controverse: sommige “Bijbelonderzoekers” vonden het in strijd met de leerstellingen die ze hadden geërfd van Russell. Dit alles leidde tot een ernstige scheuring.  In tegenstelling tot de Ernstige Bijbelonderzoekers wezen Rutherfords volgelingen de meeste geschriften van Russell af als valse leer en riepen zich uit als de enige ware ‘Jehova’s getuigen’. Zij die echter genoeg hadden van het volgen van personen  wensten dit ook aan te geven in hun benaming en verkozen daarom de verzamelnaam Vrije Bijbelonderzoekers, om zich te onderscheiden van de overige afsplitsingen, die wel de leer van een man of organisatie volgden.

Ettelijke jaren vóór 1914 had Russell al geschreven: „De chronologie (tijdprofetieën in het algemeen) was klaarblijkelijk niet bedoeld om Gods volk door heel de gang der eeuwen heen nauwkeurige chronologische inlichtingen te verschaffen. Klaarblijkelijk is ze meer bedoeld om als wekker te dienen teneinde het volk van de Heer op de juiste tijd te wekken en tot daden aan te zetten.

Maar zo kan men dat ook inzien voor het gebeuren in het Christelijk veld. Uit de Schrift kunnen wij halen dat in de Tijd van het Einde der Tijden, de godsdiensten tegen elkaar zouden gaan opstaan. In die zin mag men ook verwachten dat zij die voor God zijn, zich in die tijd ook samen sterk zullen moeten gaan voelen en ook al mogen er bepaalde meningsverschillen zijn onder elkaar, dat zij eerder de eigenlijke voorname eenheidspunten zullen moeten inzien die hen met Jezus Christus binden en hen tot ledematen van Jezus Lichaam maken onder dat ene hoofd Jezus van Nazareth. Het één lichaam vormen met Jezus moet de gebondenheid van Christenen uitmaken.

Als men de 19° en 20° eeuwse opvattingen van de Getuigen van Jehovah verder vergelijkt met de 21° eeuwse opvatting kan men verscheidene punten vinden waar er verandering in het geloof is gekomen. Hierbij kunnen wij dan de vraag stellen, als bij het antwoord en vragen spelletje dat de Getuigen zo handig gebruiken voor hun leermethode, andere antwoorden worden gegeven dan waar naar wordt gericht, hoe de gemeenschap daar dan op reageert. Aanvaarden zij van hun eigen leden andere zienswijzen? Durven zij zelfs een andere zienswijze opperen zonder bang te zijn om vies bekeken te worden, beschuldigd te worden de Beleidvolle Slaaf niet te willen volgen, of nog erger, te kunnen uitgesloten te worden? “Als je dan ook bedenkt dat andere visies als Jehovah’s getuige niet worden getolereerd, en tot iemands verwijdering uit de gemeente kan leiden, vraag je je af hoe ze zo verdraagzaam kunnen zijn over de leerstellingen uit deze beginjaren.” Schrijft Malakh Ahavah terecht. “Feit is namelijk dat als iemand de dag van vandaag die leerstellingen zou onderwijzen en zou geloven, hij onherroepelijk uit de gemeente van Jehovah’s getuigen gesloten zou worden.”

In zijn bedenkingen gaat hij systematisch proberen enkele aspecten van het hedendaags geloof van Jehovah’s getuigen toe te lichten, en een correcte vergelijking met de oude gedachten tonen. Om die reden durven wij zijn studie dan ook oprecht aan onze leden en geïnteresseerden aanraden, zo dat zij ook een beeld kunnen scheppen van deze dikwijls verkeerd begrepen vereniging, maar ook zodat mensen die op zoek zijn naar de waarheid kunnen inzien dat niet elke vereniging die beweerd de volle Waarheid te bezitten ook werkelijk helemaal in de Waarheid is, en soms zelfs een loopje durft te nemen met de wereldse waarheid, die wel een realiteit is die men niet kan tegenspreken doordat zij ook geschiedkundig, archeologisch en archiefmatig kan bevestigd worden.

Ook wordt door deze ex-Jehovah nog eens aangetoond hoe de uitspraken die men deed ten opzichte van ongelovigen betreffende 1975 erg beeldend waren.

Velen van de verleden generatie hebben aan stations en pleinen ijverig het Einde der Tijden of het Armageddon voor 1975 verkondigt. Toen dat niet doorbrak hebben meerderen ook de Getuigen vaarwel gezegd, waarop dezen dat dan beschouwden als een nodige zuivering door God gewenst, om hun rangen zuiver in het geloof te houden.

Terwijl Jehovah’s getuigen het debacle rond 1975 hebben overleefd, hebben ze niettemin toen grote verliezen geleden, die zij volgens ons nu wel al helemaal terug goed gemaakt hebben. Maar in 1976 ging het wel in vrije val; zo zijn er dat jaar ondanks dat er meer dan 196 000 gedoopt werden, er niettemin ‘langs de achterdeur 127 000 personen verdwenen’.

Jehovah’s getuigen hebben echter 1975 overleefd, omdat dit jaartal niet zo extreem belangrijk was binnen de religie. Hun overtuiging over het “einde van de wereld” in 1975 was namelijk maar indirect op de Bijbel gebaseerd; uit berekeningen kwam men er namelijk achter dat in het najaar van 1975 6000 jaar menselijke geschiedenis zou eindigen, dit is vanaf het ontstaan van Adam. Trouwens niet de eerste keer dat ze een dergelijk bauwde uitspraak deden.

Voor de jongere Getuigen van Jehovah is 1975 een misvatting van vele mensen, en indien het vroegere Getuigen waren zullen zij dat jaar verkeerd geïnterpreteerd hebben.

Nochtans is de volledige essentie van Jehovah’s getuigen aan dat jaar 1914 gebonden. Voor hen worden namelijk alle Bijbelse profetieën rond de eindtijd vanaf dat jaar bekeken, de essentie van de lengte dat we naar het einde toe zijn, wordt naar dit jaar berekend. En terwijl de laatste jaren, vanaf 1995 men systematisch een religie heeft gevoerd om de eindtijd te kunnen verlengen, zou het een veel groter debacle zijn voor Jehovah’s getuigen om het jaar 1914 volledig uit hun religie te weren.

“Daarom waarschijnlijk ook hun fel protectionistisch gedrag om het jaar 1914 aan hun huidige en potentiële leden te verkopen.” Volgens Malakh Ahavah.

In 1995 werd er, volgens hem, een begin gemaakt om de tijd te kunnen verlengen. In dat jaar is men voor het eerst sinds de jaren ’30 afgestapt van het feit dat het geslacht van Jehovah’s getuigen uit die periode niet mocht voorbijgaan, dat wil dus zeggen, dat er voor die tijd nog mensen in leven moesten zijn, die ook in het jaar 1914 hadden geleefd.

Wij dachten trouwens dat dit nog steeds een essentieel punt van hun geloof was, voor de erkenning van de 144 000, die dan op het herinneringsmaal op 14 Nisan de symbolen zouden gebruiken. Maar de tijd van overlevenden van 1914 loopt sterk ten einde. Er zijn niet veel mensen meer die in die periode met volle verstand leefden om God al hun Ware te erkennen.

Wij dachten dat de Jehovah Getuigen sterk aan die gedachte van het Geslacht van 1914 bleven houden. Maar blijkt uit het schrijven van deze vroegere Jehovah Getuige dat het toch mogelijk kan veranderd zijn. Hopelijk zullen er enkel huidige Jehovah Getuigen hier verder inzicht over kunnen geven.

Maar volgens  Malakh Ahavah  zou in 1995 het concept van dat Geslacht veel figuurlijker opgenomen zijn, waardoor het gewoon naar het geslacht van onze periode werd verhaald. “Sinds 2009 is dit opnieuw aangepast geweest in een lezing die op het districtscongres werd gehouden waardoor de mensen van het geslacht vooruit werden geschoven naar mensen die mensen uit het geslacht zouden hebben gekend.”

In de wachttoren van 1 november 1995 in het studieartikel “Een tijd om wakker te blijven” werd volgende gezegd: “In de uiteindelijke vervulling van Jezus’ profetie in deze tijd heeft “dit geslacht” derhalve kennelijk betrekking op de volken der aarde die het teken van Christus’ tegenwoordigheid zien maar in gebreke blijven hun wegen te corrigeren.” Wat een volledige breuk was met wat er voor die tijd werd gedacht; namelijk dat het geslacht letterlijk uit 1914 afstamde.

Dit lijkt ons wel een gemakkelijk manier om het steeds maar te verlengen. De Tweede Wereldoorloggeneratie en de kinderboomgeneratie hun kinderen (X-Generatie en Y en Z-generatie) hebben dan wel hun ouders en grootouders als mensen van dat geslacht gekend. Zo wordt er een hevige rek aan dat jaartal gegeven, waarbij men later nog zal kunnen zeggen dat hun achterkleinkinderen ook hun voorouders kenden door de verhalen van hun ouders. Eer dat wij dan weer bij een volgende generatie zullen zijn zullen de mensen van die tijd helemaal niet meer op de hoogte zijn van de geschiedenis en zullen 1914, 1995 met 2010,2011 en 2012 einde der wereld verhalen totaal in vergeletelheid beland zijn geraakt. Veel doempredikers zullen dan als onbekenden nergens te vinden zijn in de geschiedenis boekjes.

Uit de uiteenzetting van Ahavah blijkt hoe gemakkelijk men met cijfertjes kan goochelen en hoe het niet enkel politici zijn die er handig in kunnen zijn om de cijfers voor hun doeleinden te doen kloppen.

Voor ons valt een nieuwe belangrijke datum voor de Getuigen van Jehovah op. Hier hadden wij nog niet zo veel over gehoord om het als een sleuteljaar te beschouwen. Een bijzonder jaar voor de JG zou 537 zijn waarover hun leden systematisch hun op het hart wordt gedrukt dat die datum uit de Bijbel gedestilleerd is. Die distillatie moeten zij dan toch duidelijk kunnen maken, met een zekerheid om voor de vaststelling van de jaren deze juist te kunnen bepalen met al de verschillende tijdssystemen die er in de loop der jaren bestaan hebben. De Gregoriaanse kalender die wij nu kennen werd trouwens nooit door de Joden gebruikt. De schrijver van het essay merkt dan ook terecht op dat de Bijbel nooit jaartallen vernoemt en mits zij niet onze jaartelling kende de 586, 587 die de Getuigen van Jehovah zo verketteren als on-Bijbels praktisch uit dezelfde bronnen komt die ze gebruiken om hun 537 te bewijzen.

God heeft de mensen gewaarschuwd voor Valse profeten. Als wij dan beseffen dat valse leermeesters en valse profeten werden beschouwd als mensen waar wij niet naar moesten luisteren of niet mochten volgen als hun voorspellingen onwaarheid leken te zijn, wat hen zou ontmaskeren als Valse Profeten, dat wij hen dan zouden moeten laten voor wat zij zijn.

Als men dan ziet dat de Getuigen van Jehovah ook heel wat profetieën hebben gebracht die niet zijn uitgekomen kan men daar toch vragen bij stellen, vooral als zij bij hoog en laag beweren dat de Beleidvolle Slaaf en hun Besturend Orgaan door God uitverkozen zijn en door Jezus Christus en God geleid worden.

Jehovah’s getuigen hebben heel wat voorspellingen gedaan; waarvan Ahavahin zijn essay een bloemlezing geeft uit de vroegste jaren, wat ons doet afvragen wat er daarna nog allemaal is voorspeld geworden als te gebeuren zaken, die nooit zijn uitgekomen.

Wel haalt hij enkele voorspellingen of profetieën aan die, eigenlijk geen voorspellingen konden zijn mits zij plaats vonden voordat de Getuigen van Jehovah gesticht waren, zoals 1798, 1799, 1873 (komst van de bruidegom), 1874 (tijdstip waarop Christus zijn hemelse regering over de aarde begon), 1878 (val Rooms Katholieke kerk). Maar 1914 schijnt ook te komen uit een aanpassing van 1910 en van de, door vele Bijbelonderzoekers gekende gangbare datum van 1874 waarvan men dacht dat Jezus onzichtbaar zou komen te regeren.

Volgens de ernstige Bijbelonderzoekers onder leiding van Charles Taze Russell, begon de onzichtbare regering van Jezus in 1874, waarna er 40 jaar van moeizaam leven zou volgen die zijn hoogtepunt zou bereiken in 1914. Geen wonder dan ook dat de meeste ernstige Bijbelstudenten van de Bibelstudent Movement, geloofden dat in 1914 het duizendjarige rijk van Christus zou beginnen en dat zij dus gezamenlijk in de hemel zouden worden opgenomen, zoals valt te lezen in de Wachttoren van oktober 1890:

It is astonishing with what rapidity matters are shaping themselves for the great time of trouble predicted in the Scriptures. When, some fourteen years ago, we presented the Scriptural declaration that the Millennium of peace and blessing would be introduced by forty years of trouble, beginning slightly in 1874 and increasing until social chaos should prevail in 1914 – few believed some scoffed.

Met andere woorden, de verwachtingen rond 1914 werden helemaal niet ingelost in de ogen van de ernstige Bijbelstudenten, en dat gaf Russell dan ook net na 1914 grif toe, maar merk meteen ook al op hoe er verdraaid wordt om geen al te grote schuldigen te moeten aanwijzen voor hun verkeerde stellingen, zoals het een eigenschap van Jehovah’s getuigen zou worden[1]:

The fact that our expectations respecting the “change” of the church in 1914 were not realized does not signify that the prohecies failed. Our readers should know that we never prophesised anything. We merely gave our opinions respecting prophecies and gave the reader the reasons for those, showing the chapter and verse. Nothing in the bible declared that the church would be glorified by the fall of 1914. The author did express it as his opinion that the church would be glorified by that time, and gave his reasons for so thinking. Now that the date has passed and the church is not glorified, the author is not disappointed. All the while he wished the Lord’s will to be done and none other. – De wachttoren van 1 November 1915.

De essayschrijver wijst de lezer op het feit dat wij al veelvuldig hebben aangehaald, namelijk dat niemand het uur van de komst van de Mensenzoon kent.( Mattheüs 24: 36-42) Om die reden moeten ook wij waakzaam zijn en na gaan wie er wel de waarheid verteld en wie er mogelijks ware dingen verteld met eerlijke bedoelingen om mensen tot God te brengen en niet zozeer om volgelingen te verkrijgen die enkel dat mogen geloven wat de vereniging hen op legt te geloven, al kan het niet door de Bijbel gestaafd worden.

Vele jaren lang hadden de Bijbelonderzoekers onderwezen dat „de hogere machten” (KJ) Jehovah God en Jezus Christus waren. In The Watch Tower-uitgaven van 1 en van 15 juni 1929 werd een verscheidenheid van wereldlijke wetten aangehaald, en werd aangetoond dat wat in het ene land toegestaan was, in een ander land verboden was. Ook werd de aandacht gevestigd op wereldlijke wetten die van mensen dingen vereisten die God verboden had of die verboden wat God zijn dienstknechten geboden had te doen. Wegens hun ernstige verlangen eerbied te tonen voor de opperste autoriteit van God, scheen het de Bijbelonderzoekers toe dat „de hogere machten” Jehovah God en Jezus Christus moesten zijn. Zij gehoorzaamden nog steeds aan wereldlijke wetten, maar de nadruk lag erop dat gehoorzaamheid aan God op de eerste plaats kwam. Dat was een belangrijke les, een les die hen sterkte gedurende de jaren van wereldberoering die volgden.

Ook vandaag zijn er nog altijd ernstige Bijbelonderzoekers, zoals de Broeders in Christus, of Christadelphians, die er aan houden Jehovah God als voornaamste raadsheer te hebben en vervolgens onder leiding te staan van Jezus Christus, die zij aanschouwen als het hoofd van de Kerk van God. Deze Bijbelonderzoekers vormen met meerdere Bijbelstudenten samen een gemeenschap van Christenen, die aanvaarden dat onder hen wel enkele verschillende gedachten heersen, maar dat zij toch samen verenigd zijn in eenheid van de Kernpunten van het Ware Geloof.

In het zoeken naar Waarheid komt het er op aan dat wij de Bijbel volgen en wij proberen in te zien wat Jezus werkelijk bedoelde, dit opvolgen en volgens die leer van Jezus en apostelen, hun voorbeelden opvolgend, in vrede met elkaar liefdevol trachten te leven.


[1] Profetische significantie van het jaar 1914 door Malakh Ahavah

+

Lees ook:

 1. Ware Geloof en Ware Geloofsgemeenschap
 2. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 3. Gericht op God
 4. Rabbi, Leider, Broeder, Verkondiger of Getuige
 5. Gericht op Jezus
 6. Navolgers van Christus
 7. Kernpunten van Geloof
 8. De ecclesia als lichaam van Christus
 9. Eenheid van het Lichaam van Christus
 10. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 11. Bedenkingen Gods eigen Volk
 12. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 13. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 14. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 15. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 16. Bijbelvorsers in de tijd
 17. Geloofspunten van enkele Bijbelvorsers
 18. Jehovah mijn steile rots en mijn vesting bron van inzicht
 19. Charles Taze Russell + Charles Taze Russell
 20. Misvattingen over C.T.Russell
 21. Stichter van een beweging
 22. Stichters van de Getuigen van Jehovah
 23. De rol van chronologie in de leringen van het Wachttorengenootschap #1
 24. De rol van chronologie in de leringen van het Wachttorengenootschap #2
 25. DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE SLAAF/BEHEERDER.
 26. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument
 27. De 144.000, wie zijn zij?
 28. Jehovah Getuigen ijveren voor erkenning als kerk
 29. Getuigen van Jehovah Oostenrijk vragen erkenning
 30. Bezoldiging Bedienaren Eredienst & Morele Consulenten
 31. Sterren en JG
 32. Sekten in context van secularisatie
 33. Sektencomissie België en hun bevindingen
 34. Beeld omtrent de Christadelphians in de 19° eeuw
 35. Beeld om christadelphians en sekten
 36. Sektarische Organisaties
 37. Getuigen van Jehovah in Frankrijk geviseerd door sektenrapport
 38. Belangrijkste Religieuze Groepen in België
 39. Op zoek naar Christelijke vrijheid
 40. Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie
 41. Raymond Franz zijn boek over zijn gewetensconflict
 42. Teamleiders gezocht + Teamleiders gezocht #2
 43. Trouw blijven aan de leer van je kerk
 44. Essentie van dit christendom van mij
 45. Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net

++

Vindt ook :

 1. De Schriftstudies (Engels: “Studies in the Scriptures”) is een zevendelige serie van bijbelverklarende werken.
 2. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 3. Bestemde tijden > Tijden der heidenen (of: Bestemde tijden der natiën). + Tijden der heidenen (of: Bestemde tijden der natiën).
 4. Is er een komende Eindtijd
 5. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 6. Trost-ky en Verantwoordelijkheid

+++

In het Engels:

 1. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news
 2. Power in the life of certain
 3. Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
 4. Pastor Russel Not The Founder Of “Jehovah’s Witnesses” Page
 5. Founder of the Jehovah Witnesses
 6. Misunderstandingsconcerning C.T. Russell
 7. Russell’s Alleged “All or Nothing” Statements
 8. Joseph Rutherford with the iron glove
 9. Jesse Hemery and Goshen Fellowship
 10. Faithful and discreet slave
 11. Sunday or Sabbath time #1
 12. Bringing Good News into the world
 13. Power in the life of certain
 14. Belgian Biblestudents present picture of history of Bible students 

++++

Read Full Post | Make a Comment ( 25 so far )

Slaaf voor mens en God

Posted on April 7, 2012. Filed under: Bijbel Aanhalingen, Bijbel Studie en Bijbel Lezing, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Koninkrijk van God, Omgang | Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Uitreksels uit het Boek van Mattheus

in de Peshita vertaling van 2009 door E.Nierop


Mattheus

6: 24

24 Geen mens kan twee heren dienen. Of men zal de één haten en de ander liefhebben, of de één eren en de ander minachten. Je kan niet [zowel] Alaha als het geld dienen.

12: 9-21:


9 Toen Yeshu’ van daar was vertrokken, kwam hij in hun synagoge.

10 Er was daar een man die een verdorde hand had. En ze vroegen hem en zeiden: “Is het toegestaan om op de shabta te genezen?” Zo konden ze hem beschuldigen.

11 Daarop zei hij tegen hen: “Is er iemand onder u die een schaap heeft, dat als het op de shabta in een put valt, het niet zou grijpen en eruit tillen?

12 Hoeveel meer is een mens waard dan een schaap? Daarom is het toegestaan op de shabta te doen wat juist is.”

13 Toen zei hij tegen de man: “Strek uw hand uit!” En hij strekte zijn hand uit en het werd hersteld, zoals de ander.

14 En de separatisten gingen weg om te overleggen hoe ze van hem af konden komen.

15 Maar Yeshu’ kwam het te weten en trok zich van daar terug. En vele menigten volgden hem en hij genas hen allen.

16 En hij maande hen hem niet te openbaren,

17 zodat vervuld zou worden wat door de profeet Esha’ya was gesproken die zei:

18 Zie, mijn bediende in wie ik vreugde vind,
mijn geliefde naar wie mijn ziel heeft verlangd!
Ik zal mijn geest in hem leggen
en hij zal rechtvaardigheid aan de natiën verkondigen.

19 Hij zal niet redetwisten of luid roepen,
niemand zal zijn stem op het plein horen.

20 Een gekneusd riet zal hij niet breken,
een flakkerende lamp zal hij niet smoren,
tot hij het recht zal laten zegevieren,

21 en in zijn naam zullen de natiën hoop vinden.”

25 Maar Yeshu’ kende hun gedachten en zei tegen hen: “Elk koninkrijk dat tegen zichzelf is verdeeld, zal verwoest raken. Elk huisgezin en elke stad die tegen zichzelf is verdeeld zal niet stand houden.

16: 24-27:

24 Toen zei Yeshu’ tegen zijn leerlingen: “Wie me wil volgen, moet zichzelf ontkennen, zijn kruis opnemen en mij volgen!

25 Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven voor mij zal verliezen, zal het vinden.

26 Want wat voor nut heeft het voor een mens om de hele wereld te winnen, maar zijn ziel te verliezen? Of wat zal iemand in ruil voor de ziel geven?

27 Want de Barnasha zal komen in de glorie van zijn Vader met zijn heilige engelen. Daarna zal hij elk mens naar zijn daden vergoeden.

18: 1-7:

1 Op dat uur kwamen de leerlingen bij Yeshu’ en zeiden: “Wie is dan wel de grootste in het koninkrijk van de hemel?”

2 En Yeshu’ riep een jongen en plaatste hem in hun midden,

3 en zei: “Ik zeg jullie met zekerheid, dat als jullie niet veranderen en worden als kinderen, jullie het koninkrijk van de hemel niet zullen binnengaan.

4 Wie daarom nederig als deze jongen is, zal de grootste in het koninkrijk van de hemel zijn.

5 En wie iemand zoals dit kind in mijn naam ontvangt, die ontvangt mij.

6 Maar wie tegen een van deze kleinen die op me vertrouwen een overtreding begaat; het zou beter voor hem zijn als er een molensteen van een ezel om zijn nek werd gehangen en hij in de diepten van de zee zou zinken.

7 Wee de wereld vanwege schandalen! Want schandalen moesten komen, maar wee de man door wiens hand het schandaal komt!

18:10-11:

10 Pas op dat je niet een van deze kleinen minacht! Want ik zeg je dat hun engelen in de hemel voortdurend het gezicht van mijn Vader zien, die in de hemel is.  11 Want de Barnasha is gekomen om te redden wat verloren was.

19: 13- 15:

13 Toen bracht men hem kinderen zodat hij hen de handen zou opleggen en bidden. Maar zijn leerlingen berispten hen.

14 Maar Yeshu’ zei tegen hen: “Laat de kinderen bij me komen en hinder ze niet want voor wie als zij zijn is het koninkrijk van de hemel.”

15 En hij legde hen de handen op en vertrok vandaar.

19:21-26:

21 Yeshu’ zei tegen hem: “Als u volmaakt wilt zijn, ga uw bezittingen verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat in de hemel hebben en kom, volg mij!”

22 Toen de jongeman dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

23 Yeshu’ zei daarom tegen zijn leerlingen: “Ik zeg jullie met zekerheid dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

24 Opnieuw zeg ik jullie dat het voor een kameel eenvoudiger is het oog van een naald binnen te gaan, dan voor een rijke het koninkrijk van Alaha binnen te gaan.”

25 Toen de leerlingen dit hadden gehoord zeiden ze zeer verbijsterd: “Wie kan dan gered worden?”

26 Maar Yeshu’ keek naar hen en zei: “Bij mensen kan dit niet, maar bij Alaha kan alles.”

20: 20-28:

20 Daarna kwam de moeder van de zonen van Zabday met haar zonen en ze bracht hem hulde om iets van hem te vragen.

21 Hij zei tegen haar: “Wat wil je?” Ze zei tegen hem: “Zeg dat deze twee zonen van me, rechts en links van u in uw koninkrijk zullen zitten.”

22 Yeshu’ antwoordde en zei: “Jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie de beker drinken waarvoor ik klaar sta het te drinken of worden gedoopt met de doop waarmee ik zal worden gedoopt?” Ze zeiden tegen hem: “Dat kunnen we.”

23 Hij zei tegen hen: “Jullie zullen mijn beker drinken en worden gedoopt met de doop waarmee ik zal worden gedoopt, maar dat jullie rechts en links van mij zullen zitten, is me niet gegeven behalve voor wie mijn Vader het heeft bereid.”

24 Toen de tien het hoorden werden ze door de twee broers getergd.

25 Maar Yeshu’ riep hen en zei tegen hen: “Jullie weten dat de hoofden van de natiën hun heren zijn en [dat] hun regeerders geautoriseerd zijn.

26 Zo zal het niet zijn onder jullie, maar laat wie onder jullie groot wil zijn voor jullie een dienaar zijn.

27 En wie onder jullie de eerste wil zijn, laat hij jullie tot een bediende zijn.

28 Zoals de Barnasha niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zichzelf te geven als een verlossing voor velen.”

22:33-40:

33 Toen de menigten dit hadden gehoord, waren ze verbaasd over zijn onderwijs.

34 Zodra de separatisten hoorden dat hij de zadokieten had doen zwijgen, verzamelden ze zich.

35 Iemand, een van hen die de Wet kende, vroeg hem terwijl hij hem ging testen:

36 “Leraar, wat is het grootse gebod van de Wet?”

37 Yeshu’ zei daarop tegen hem: U moet Alaha de Heer met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw kracht en heel uw verstand liefhebben’.

38 Dit is het grootste en het eerste gebod.

39 Het tweede is eraan gelijk: ‘U moet uw naaste liefhebben als uzelf’.

40 Aan deze twee geboden hangen de Thora en de Profeten.”

23: 8-12:

8 Maar laat je niet rabbi noemen, want één is jullie Rabbi, maar jullie allen zijn broeders.

9 Laat niemand zichzelf op aarde vader noemen want één is jullie Vader die in de hemel is.

10 Laten jullie je ook geen gids noemen, want één is jullie gids {leider}, de Mshicha.

11 Maar wie onder jullie groot is, zal onder jullie een dienaar {bediende } zijn.

12 Wie zich verhoogt, zal vernederd worden en wie zich vernedert, zal verhoogd worden. {Wie zich verheft zal vernederd worden en wie zich vernedert zal verheven worden.}

24:45-51:

45 Wie is dan de getrouwe en wijze bediende die zijn heer heeft aangesteld over zijn huishouden om hun op tijd voedsel te geven?

46 Gezegend is die bediende wanneer zijn heer komt en hem zo doende aantreft.

47 Ik zeg jullie met zekerheid dat hij hem over alles wat hij bezit zal aanstellen.

48 Maar als een slechte bediende in zijn hart zou zeggen: ‘Mijn heer stelt zijn komst uit’,

49 en zijn medebedienden begint te slaan en te eten en te drinken met dronkaards,

50 dan zal de Heer van die bediende komen op een dag die hij niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.

51 En hij zal hem afzonderen en zijn deel geven tussen de hypocrieten. Daar zal huilen en knarsetanden zijn.

25: 31-46:

31 Wanneer de Barnasha en al zijn heilige engelen met hem in zijn glorie komen, dan zal hij op zijn glorieuze troon gaan zitten.

32 En alle natiën zullen voor hem worden vergaderd en hij zal hen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.

33 En hij zal de schapen rechts van hem en de bokken links van hem plaatsen.

34 Dan zal de koning tegen degenen die rechts van hem zijn zeggen: ‘Kom, gezegenden van mijn Vader! Beërf het koninkrijk dat vanaf de conceptie van de wereld voor u is bereid’.

35 Want ik had honger en u gaf me te eten. Ik had dorst en u gaf me te drinken. Ik was een vreemdeling en u nam me in huis.

36 Ik was naakt en u hebt me gekleed, ziek en u hebt me verzorgd, in de gevangenis en u kwam naar me toe.

37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u gevoed, [u] dorstig [gezien] en hebben we u te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij u gezien dat u vreemdeling was en hebben we u in huis genomen, of [gezien] dat naakt was en hebben we u gekleed?

39 En wanneer hebben wij u dan ziek of in de gevangenis gezien en zijn wij naar u toe gekomen’

40 Dan zal de koning antwoorden en hun zeggen: ‘Ik zeg u met zekerheid: zover als u het voor een van deze kleine broeders van mij hebt gedaan, hebt u het voor mij gedaan’.

41 Dan zal hij ook zeggen tegen wie links van hem zijn: ‘Ga weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de beschuldiger en zijn engelen is voorbereid!

42 Want ik had honger, maar u gaf me niets te eten. Ik had dorst, maar u gaf me niets te drinken.

43 En ik was een vreemdeling en u nam me niet in huis, [ik was] naakt en u hebt me niet gekleed, [ik was] ziek en in de gevangenis maar u hebt me niet bezocht.

44 Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: ‘Heer! Wanneer hebben we u hongerig gezien, of dorstig of als vreemdeling, of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we u niet gediend’

45 Dan zal hij hun antwoorden en tegen hen zeggen: ‘Ik zeg u met zekerheid: zover u dit niet hebt gedaan voor een van deze kleinen, hebt u het ook niet voor mij gedaan’.

46 En ze zullen naar eeuwige pijniging gaan maar de rechtvaardigen naar eeuwig leven.”

+

Johannes 13:1-20:

1 Voordat het Peschafeest plaatsvond, wist Yeshu’ dat de tijd was gekomen dat hij uit deze wereld moest vertrekken, naar zijn Vader. Hij had wie van hem waren in deze wereld tot het einde lief.

2 Tijdens het avondmaal werd door Satana in het hart van Yihuda, de zoon van Shem’un Scharyuta, gegeven dat hij hem zou verraden.

3 Maar omdat Yeshu’ wist dat de Vader alles in zijn handen had gegeven en dat hij van Alaha was gekomen en naar Alaha zou gaan,

4 stond hij op van het avondmaal en deed zijn mantel uit, nam een doek en sloeg het om zijn middel.

5 Daarna goot hij water in een kom en ging de voeten van zijn leerlingen wassen en hij droogde ze met de doek die om zijn middel was geslagen.

6 Toen hij bij Shem’un Kiefa kwam, zei Shem’un hem: “Heer, gaat u mijn voeten wassen?”

7 Yeshu’ antwoordde en zei tegen hem: “Wat ik doe begrijp je nu niet maar later zal je het begrijpen.”

8 Toen zei Shem’un Kiefa tegen hem: “In de eeuwigheid zult u mijn voeten niet wassen!” Yeshu’ zei tegen hem: “Als ik je niet was, zal je geen deel met me hebben.”

9 Shem’un Kiefa zei tegen hem: “Mijn Heer, was niet dan alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd!”

10 Yeshu’ zei tegen hem: “Wie zich heeft gebaad, hoeft slechts zijn voeten te wassen want hij is al rein; dus zijn jullie allen rein maar toch niet allen.”

11 Want Yeshu’ wist wie hem zou verraden, daarom zei hij: “Niet elk van jullie is rein.”

12 Toen hij hun voeten had gewassen, deed hij zijn mantel aan en ging zitten en zei tegen hen: “Begrijpen jullie wat ik voor jullie heb gedaan?

13 Jullie noemen mij ‘onze Leraar’ en ‘onze Heer’, en dat zeggen jullie juist, want dat ben ik.

14 Maar als ik, jullie Heer en Leraar, jullie voeten heb gewassen, hoeveel meer moeten jullie elkaar de voeten wassen?

15 Daarom heb ik jullie dit voorbeeld gegeven. Zoals ik heb gedaan, moeten ook jullie doen.

16 De waarheid: ik zeg jullie dat er geen bediende is die groter is dan zijn heer. Er is geen zendeling, die groter is dan degene die hem heeft gezonden.

17 Als jullie deze dingen weten, zijn jullie gezegend als jullie ze doen.

18 Ik sprak dit niet over jullie allen, want ik ken degenen die ik heb gekozen, maar dat de Schrift vervuld mag worden: “Degene die brood met mij eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.”

19 Vanaf dit uur vertel ik jullie voor het gebeurt, dat als het gebeurt, jullie zullen geloven dat ik ben.

20 De waarheid: ik zeg jullie dat wie degene ontvangt die ik heb gezonden, mij ontvangt. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die ik heb gezonden.”

Teksten van de Nederlandstalige Peshitta in vertaling van E. Nierop, 2009 uitgave

+

“O Jahweh/Jehovah, echt ik  (ben) Uw knecht, ik (ben) uw dienaar, ( en)  de zoon van uw dienstmaagd: Je hebt mijn banden losgemaakt” (Psalm 116:16 KJBPNVnl)

“En zeide tot mij: Gij  (zijt) mijn knecht, Israël, in wie Ik zal verheerlijkt worden.” (Jesaja 49:3 KJBPNVnl)

“Hij zal vanuit zijn ziel de arbeid zien , (en) zal voldaan worden: Door zijn kennis zal mijn rechtvaardige dienaar de mens rechtvaardigen, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen” (Jesaja 53:11 KJBPNVNn)

“Hoor nu, Oh hogepriester Jozua, u en uw medemensen die zitten voor je, want zij ( zijn) mannenwaar men  zich over verwondert : want zie, Ik zal Mijn Knecht, de TAK {scheut, spruit, loot} verwekken {laten voortkomen}.” (Zacharia 03:08 KJBPNVnl)

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienstknecht is niet hoger geplaatst {niet meer} dan zijn heer, noch hij, die gezonden is door Hem .” (Johannes 13:16 KJBPNVnl)

“Door uw hand uit te strekken  om te genezen; en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Yahshua/Jeshua.” (Handelingen 4:30 KJBPNVnl)

“Er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije, er is geen man noch vrouw: u bent allen één in de Messias Yahshua/Jeshua.” (Galaten 3:28 KJBPNVnl)


Engelse versie / English  version:  Slave for people and God

+

Gelieve verder in het Nederlands te vinden:

 1. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 2. Een Groots Geschenk om te herinneren
 3. Geen Wegvluchter
 4. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 5. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 6. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 7. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 8. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 9. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 10. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 11. Jesaja profeet en boodschapper van God
 12. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 13. Toewijding van ons
 14. 1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.
 15. Een Niet-christelijke christelijke bediening
 16. Roeping een dynamishc begrip en blijvende bron van kracht
 17. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 18. Het niet goed gaan in de Kerk
 19. Verspreiding van het Goede Nieuws Fw: Remember matthew 24:14!
 20. Actualiteit Banner of Truth conferentie Predikant Heraut

Aanvullen lectuur in het Engels kan u vinden:

 1. The Ecclesia in the churchsystem
 2. Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian
 3. Self inflicted misery #2 Weakness of human race
 4. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 5. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 6. A Great Gift commemorated
 7. Not making a runner
 8. The Soul confronted with Death
 9. Manifests for believers #5 Christian Union
 10. Companionship
 11. What’s Wrong with “User Friendly”?
 12. Foolishness of Preaching and God’s instrument
 13. Preaching to an unbelieving world
 14. Evangelism takes many forms
 15. Verspreiding van het Goede Nieuws Fw: Remember matthew 24:14!

+++

2015 update of related articles:

Read Full Post | Make a Comment ( 5 so far )

Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal

Posted on February 17, 2010. Filed under: Aankondiging, Christendom en Christenheid, Heilige Schrift, Koninkrijk van God, Studiedag | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Om het best tot een goed Christen en heiliging te komen is het essentieel om de Bijbel te lezen en trachten te begrijpen. Voor sommigen is de taal ouderwets, maar daar kunnen wij slechts aanraden om uit te zien naar een meer hedendaagse vertaling. Men kan zo veel verschillende Bijbelvertalingen op de markt vinden dat er wel iets tussen moet zitten dat in een vlot leesbare taal voor die persoon aanvaardbaar is. Maar sowieso moet men bij het lezen van de Heilige Schriftrekening houden met het Bijbels taalgebruik.

Op zaterdag 13 maart a.s houden de Nederlandstalige Broeders in Christus hun jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag in ‘t Nieuwe Kerkehuis, hoek Daltonstraat/Leusderweg in
Amersfoort.

Tijdens die dag gaan wij één van de meest opvallende kenmerken van Bijbels taalgebruik onder ogen nemen. Het is de taal die veel mensen onterecht afschrikt en waarbij sommigen het moeilijk hebben om er in te komen.

Opvallend bij de verschillende denominaties in het Christendom is ook hoe uiteenlopend de mensen die Schriftuurlijke teksten wensen te benaderen. Ook de beweringen van de kerkgemeenschappen liggen soms ver uiteen, met de ene die vindt dat wij alles letterlijk horen te nemen en de ander die vindt dat het allemaal figuurlijk of als een verhaalstelling moet opgenomen worden.

Op de studiedag willen de Nederlandse Broeders laten zien dat het eigenlijk jammer is dat de beeldtaal, die zo kenmerkend is voor de Bijbel, onvoldoende herkend wordt. Want juist die beeldtaal laat ons doordringen tot de kern van de Bijbelse boodschap. Het is juist de taal die de Schrift zo wil verlevendigen.

In seminarvorm willen de Broeders drie veel voorkomende vormen van beeldtaal laten zien: de Gelijkenis of de Parabel, de Verpersoonlijking en de Voorafschaduwing. Het zijn de twee laatste vormen die het meest voor problemen in de Kerk zorgen. De Verpersoonlijking laat namelijk velen geloven dat er werkelijk bepaalde mensen worden bedoeld terwijl het over eigenheden of toestanden gaat. Men krijgt ook beelden die abstracte begrippen omzetten in gemakkelijk te begrijpen (en te herkennen!) sleutelwoorden. Men moet ze echter herkennen. Door de verpersoonlijking worden namelijk veel personen verward of tot het verkeerd vermengen van personages en kan zo
voor sommigen een lam Jezus worden maar ook God. Velen kunnen of willen niet de rode draad zien welke door de gehele Schrift loopt.

De drie vormen van beeldtaal kunnen ons een dieper inzicht schenken in de ware persoon van Christus. Dat zijn ‘levende’ beelden die ons de hoogst noodzakelijke inzichten verschaffen, die we nodig hebben voor een zuiver begrip van Jezus’ positie ten opzichte van zijn Vader en ten opzichte van ons als zijn kinderen. Maar ook voor een zuiver
inzicht in de ware bedoeling van de Mozaïsche Wet enerzijds, en de tekortkomingen van het Oude Verbond anderzijds. Een inzicht dat we op zijn beurt weer nodig hebben om te onderkennen wat nu precies de toegevoegde waarde is (en wat niet!) van het Nieuwe Verbond in Christus, waar ons heil uiteindelijk toch van afhangt.

De Nederlandse Broeders in Christus willen stagebegeleiders zijn die ons op weg willen helpen naar beter inzicht tot Bijbellezen. Het is namelijk zo dat men slechts goede Bijbellezers kan worden als men inzicht heeft in het taalgebruik van die 66 Boeken der Heilige Schrift.

Iedereen is van ganser harte uitgenodigd om een boeiende studiedag bij te wonen en kans te maken om met andere gelovige Christenen contact te maken en gezellig samen te zijn met Bijbelstudie en twee maaltijden.

Thema van de dag:

Het koninkrijk van God is als

De zeggingskracht van beelden in de Bijbel

9.45-10.30
Ontvangst

Programma

10.30
Introductie:

Wat is beeldtaal?

En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en
door de dienst van profeten zal Ik in ‘beelden’ spreken. (Hosea 12:10 NBG’S1)

11.10
Eerste studie:

Gelijkenissen

Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik
het vergelijken?

Het/ijkt op (Lucas 13:18 NBV)

11.50-12.15
Gezamenlijke discussie over de studies van de ochtend. 12.15-13.45 Gelegenheid
voor gesprekken en warme maaltijd.

14.00
Tweede studie:

Verpersoonlijking

Een van de zeven engelen … kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.
‘(Openbaring
21:9
NBV)

14.45
Derde studie:

Voorafschaduwing

Want deze Melchisedek is
vooreerst koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning des vredes… en, aan
de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. (Hebreeën
7:1-3 NBG’S1)

15.30-15.45
Pauze

15.45-16.30
Gezamenlijke discussie en beantwoording van vragen. 16.30-18.00 Gelegenheid
voor gesprekken en broodmaaltijd.

Naast
het volgen van de studies is er ruime gelegenheid voor onderlinge gesprekken of
persoonlijke vragen aan de sprekers.

Ook
bent u van harte welkom bij de lectuurtafel.

Broeders in Christus, Postbus
520, 3800 AM Amersfoort,

e-mail: info@broedersinchristus.nl website: www.broedersinchristus.nl

Lees hier meer over:
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #3 De Gelijkenis
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing

Read Full Post | Make a Comment ( 6 so far )

Eindtijd

Posted on February 12, 2009. Filed under: Eindtijd, Koninkrijk van God, Linken | Tags: , , |

Woodcut for "Die Bibel in Bildern", ...

Eindtijd - Woodcut for "Die Bibel in Bildern", 1860.

Read Full Post | Make a Comment ( 4 so far )

Zondag 16 november Een dag in het leven van Christus

Posted on November 14, 2008. Filed under: Dienst, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Koninkrijk van God, Verkondigen en Verkondiging | Tags: |

Jehovah-God%27s_Name_

De te Verkondigen Naam van God Jehovah - Jehovah the Name of God - Image by ideacreamanuelaPps via Flickr

In de zondagavonddienst gaan wij het hebben over de dagen in de tijd van Jezus. In het evangelie van Lukas zien wij dat Jezus rond ging om het Koninkrijk van God te verkondigen. Al de zeven parabels opgeschreven in Mattheus 13 zijn gelijkenissen over het Koninkrijk. De zendingsopdracht van Jezus komt ter sprake en wij zullen de wijze waarop Jezus onderrichte bespreken. Onder zijn hoorders waren volgelingen van hem maar ook mensen met kwade bedoelingen en zijn vijanden. Jezus had geen gemakkelijke tijd en geraakte vermoeid. De apathie tegenover onze Meester is vandaag wie weet groter dan toen en is als zondig als in het verleden hen die hem ter dood brachten .
Wij vragen ons af of wij langs de weg zijn gevallen of versmacht zijn geraakt door de distels? Of hebben wij voor ons zulk een verhard pad gemaakt dat niets er in kan groeien?
Wij hebben het privilege om samen te kunnen gaan.  Samen hebben wij het gemeen dat wij weten welk een goddelijk plan voor ons ligt.
+++
Christadelphians verkondigen de boodschap van het Goede Nieuws en maken Gods Naam kenbaar over de gehele wereld, zoals ook andere maar meer gekende Getuigen van Jehovah dit doen:
 • jwitness.wordpress.com/ + Russia continues to violate religious freedom of Jehovah’s Witnesses (jwitness.wordpress.com)
  As we do, those Witnesses believe it is very important to spread the message of the endtimes and the promise of Gods Kingdom. It is of an urgent nature to let the world know what is going to happen in the near future.
  All the signs of the last days are here, they say, plain as the nose on your face and the tornadoes in your backyard. As predicted in Daniel, God’s Kingdom will crush all other kingdoms so, “Let God’s Kingdom Come!”
  The Jehovah Witnesses theme of the seven-week convention of 2011 is a declaration that the Kingdom called forth in the Bible is a real government, to supplant all other regimes, and that it means to be carried out on Earth.
 • Jehovah’s Witnesses bring message to Mullins Center for six weekends
  The floor of the Mullins Center can be transformed from hockey rink to basketball court to mosh pit in short order – but a swimming pool? As the banners of hoops legends Burke, Erving and Roe fluttered overhead like towels on a line, the blue water of a large oval swimming pool twinkled beneath them.

  For six weekends to come, the pool will be there at stage right and as many as 80 people may be baptized in it. Once again, the arena this summer is a staging ground for this faith’s campaign for the only government its members acknowledge – “God’s Kingdom.”

  “No one made me; I worked at it, said Tiffany Badillo, who started taking Bible study five years ago and was baptized last year at 26. She and her mother are often seen witnessing together, bringing the news to as many strangers as possible before it’s too late.

  “The future of the world is in chaos right now,” Cynthia Badillo said. “An ungodly and unjustified system is going to be done away with.”

 • Reims: 5000 Jehovah’s Witnesses at Exhibition. (jwitness.wordpress.com)
 • 200 Volunteers Help Clean-Up Vinton, Iowa. video (jwitness.wordpress.com)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Geduld

Posted on September 23, 2008. Filed under: Gebeden, Koninkrijk van God | Tags: , , , |

Heer God
leer mij geduldig te zijn
en geef mij een luisterend oor
alsook een zachte gemoedsrust om hoopvol uit te kijken
naar Uw Koninkrijk.

Koninkrijk van God
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

God heeft u lief en heeft een plan met uw leven

Posted on March 14, 2006. Filed under: Gezondheid en welzijn, Koninkrijk van God | Tags: , |

 GOD HEEFT U LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET UW LEVEN.

GODS LIEFDE

,,Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

GODS PLAN

Jehovah heeft alles geschapen en heeft in Zijn Schepping de mens geplaatst en de opdracht gegeven de schepping te beheren en zich  voort te planten.

Gods Woord was er van het begin en heeft de wereld nooit verlaten, maar heeft constant de wereld richtlijnen gegeven. Door het Woord van God is ons ook een toekomst gegeven. God heeft ons zijn Zoon geschonken om ons tot Zijn kinderen te laten uitgroeien.

Jezus zei: ,,Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).

+++

Lees ook:

Plan van God

Plan van god en wereldvrede

Image of the divine name Iehova printed on Sør...

Beeltenis van de goddelijke Naam -Divine Name of Ieohova printed on Sør-Fron church in Norway - Image via Wikipedia

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

Posted on February 20, 2006. Filed under: Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Koninkrijk van God, Religie | Tags: , , , , |

Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden.
(#Pr 16:3):

Afwentelen van de werken: keren van de werken naar God. Aanbevelen van je werken aan God.

Wij moeten niet op onze eigen vermogens rekenen, maar uitzien naar datgene wat God met ons kan doen. Indien wij bereid zijn om ons aan Hem over te geven en Hem te laten werken door ons, zullen wij zeker bepaalde dingen verwezenlijken, die God ook degelijk verwezenlijkt wil zien. Hij zal er wel op toe zien dat Zijn Plan tot volbrenging kan gebracht worden. Indien wij Zijn wil wensen te doen en er ons willen op toe leggen om mee te werken aan Zijn Plan, zal Hij ons ook wel te zijner tijd de gepaste middelen geven en het werk doen slagen.

(#Ps 37:5): 5 Wentel uw weg op Jehovah, En verlaat u op hem, en hijzelf zal handelen.

(#Ps 55:22): 22 Werp uw last op Jehóvah, En hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

(#Php 4:6-7): 6 Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging UW smeekbeden bij God bekend worden; 7 en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal UW hart en UW geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus.

Plannen zullen bevestigd worden:

(#La 3:37): 37 Wie nu heeft gezegd dat er iets moest gebeuren [wanneer] Jehovah zelf het bevel niet heeft gegeven?

(#Mt 6:33-34): 33 Blijft dan eerst het koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en al deze [andere] dingen zullen U worden toegevoegd. 34 Weest dus nooit bezorgd voor de volgende dag, want de volgende dag zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

(#Ps 37:25): 25 Eens was ik een jonge man, ook ben ik oud geworden, En toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien, Noch zijn nageslacht zoekende brood.

(#2Sa 7:12-16): 12 Wanneer uw dagen hun volle duur bereiken en gij bij uw voorvaders moet neerliggen, dan zal ik stellig uw zaad na u verwekken, dat uit uw inwendige delen zal komen; en ik zal zijn koninkrijk waarlijk stevig bevestigen. 13 Hij is het die mijn naam een huis zal bouwen, en ik zal de troon van zijn koninkrijk stellig tot onbepaalde tijd stevig bevestigen. 14 Ík zal zijn vader worden, en híj zal mijn zoon worden. Wanneer hij verkeerd doet, dan wil ik hem terechtwijzen met de roede van mensen en met de slagen van de zonen van Adam. 15 Wat mijn liefderijke goedheid betreft, ze zal niet van hem wijken, zoals ik haar van Saul heb verwijderd, die ik wegens u heb verwijderd. 16 En uw huis en uw koninkrijk zullen stellig tot onbepaalde tijd bestendig zijn voor uw aangezicht; ja, uw troon zal er een worden die tot onbepaalde tijd stevig bevestigd is.”’”

God drager van onze lasten en verwezenlijker of volbrenger van onze werken.

(#Ps 68:19): 19 Gezegend zij Jehovah, die dagelijks de vracht voor ons draagt, De [ware] God van onze redding. Sela.

(#1Sa 2:8-9): 9 De voeten van zijn loyalen behoedt hij; Wat de goddelozen betreft, zij worden in de duisternis tot zwijgen gebracht, Want niet door kracht toont een man zich superieur.

(#1Pe 1:5-7): 5 die door Gods kracht door middel van geloof behoed wordt tot een redding welke gereed ligt om in de laatste tijdsperiode geopenbaard te worden. 6 In dit feit verheugt GIJU zeer, alhoewel GIJ op het ogenblik voor een korte tijd, indien het zo moet zijn, door velerlei beproevingen wordt bedroefd, 7 opdat de beproefde hoedanigheid van UW geloof — welke van veel grotere waarde is dan goud, dat vergaat ook al wordt het door vuur beproefd — een reden tot lof en heerlijkheid en eer bevonden moge worden bij de openbaring van Jezus Christus.

(#Mt 6:33): 33 Blijft dan eerst het koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en al deze [andere] dingen zullen U worden toegevoegd.

(#Ec 9:1-3): 9 Want ik nam dit alles ter harte, ja, om dit alles uit te vorsen, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van de [ware] God zijn. De mensen zijn zich niet bewust van hetzij al de liefde of de haat die er vóór hen was. 2 Allen zijn hetzelfde in wat allen hebben. Eén afloop is er voor de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine en de onreine, en degene die slachtoffers brengt en degene die geen slachtoffers brengt. De goede is hetzelfde als de zondaar; degene die zweert is hetzelfde als al wie bevreesd is geweest voor een gezworen eed. 3 Dit is hetgeen rampspoedig is in alles wat er onder de zon is gedaan, dat, omdat er één afloop voor allen is, het hart van de mensenzonen ook vol slechtheid is; en er is waanzin in hun hart tijdens hun leven, en daarna — naar de doden!

(#Ja 4:15-17): 15 In plaats daarvan zoudt GIJ moeten zeggen: „Indien Jehovah wil, zullen wij leven en ook dit of dat doen.” 16 Maar nu gaat GIJ prat op UW aanmatigend gesnoef. Al zulk pochen is goddeloos. 17 Indien iemand daarom weet hoe hij het juiste moet doen en het toch niet doet, is het hem tot zonde.

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Ik hef mijn ogen op naar God

Posted on February 17, 2006. Filed under: Gebeden, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Koninkrijk van God, Leven en Dood | Tags: , , |

Elke dag moeten wij er op nieuw tegen aan gaan.

Alsof wij een lange pelgrimstocht ondernemen kunnen wij de dagen aan met het goede vooruitzicht van het Komende Koninkrijk van God.

Laat ons bidden:

“Ik hef mijn ogen omhoog naar verre landen en naar de bergen:
“Vanwaar komt mijn hulp?”

Ik reken er op Mijn God dat mijn hulp komt van U Jahweh, Jehovah de God der Allerhoogste. Die hemel en aarde heeft gemaakt!

 Laat mijn voeten niet struikelen, slaapt niet, en verslapt Uw aandacht niet, mijn Behoeder.

U bent mijn Wachter, die niet sluimert noch dommelt, Israëls Beschermer!

 Jehovah is mijn Behoeder, De Beschermer waar ik op kan rekenen, de schaduw aan mijn rechterhand.

 Behoedt mij voor iedere ramp.

U bent mijn Bewaarder die bezorgd bent voor mijn leven en voor het leven van Uw Getrouwen.

Jehovah waak over mijn komen en gaan

Van nu af tot in eeuwigheid.

(naar Ps 121:1-8)

Read Full Post | Make a Comment ( 3 so far )

Vandaag 22 September en vooruitzicht op Vrede

Posted on September 23, 2005. Filed under: Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Koninkrijk van God, Nieuws en politiek | Tags: , , |

United Nations Peacekeeping Forces

United Nations Peacekeeping Forces Uniform - Image by United Nations Photo via Flickr

In 1961 werd door een Agentschap van het Staatsdepartement van de Verenigde Staten een Vredeskorps opgericht welk op 22 september 1981 een volledig eigen statuut kreeg.
De vrijwilligers, welke 2 jaar dienen, helpen gemeenschappen in ontwikkelingslanden om hun sociale en economische toestanden te verbeteren.
Ook België heeft haar Vredestroepen welke op verscheidene plaatsen proberen te vrede te handhaven.
De Vredestroepen van de Verenigde Naties hebben heden hun handen meer dan vol en blijken op sommige plaatsen wel te dweilen met de kranen open.
Nochtans kan iedereen een uitzicht hebben op een toekomst vol vrede. Iedereen heeft de vrije keuze gekregen om aan de vredesboodschap te werken en deelgenoot te zijn van werkelijke vredebrengers.
Men hoeft slechts te kiezen voor één Koning en één Heer.
Jehovah, onze Schepper en Vredelievende Vader heeft iedereen uitgenodigd om de offerdaad van Zijn Zoon te aanvaarden als het ultieme Vredesoffer.
 • United Nations Peacekeeping Forces
  United Nations Peacekeeping, not being a particular singular country force, helps countries torn by conflict create the conditions for lasting peace. They are comprised of civilian, police and military personnel and depend on contributions from Member States.
  In addition to maintaining peace and security, peacekeepers are increasingly charged with assisting in political processes; reforming judicial systems; training law enforcement and police forces; disarming and reintegrating former combatants; supporting the return of internally displaced persons and refugees.

 • Four UN peacekeepers killed, 7 injured by landmine in Abyei (cnn.com)
  Zelfs na jarenlange strijd en overeenkomst om het land te splitsen, proberen volkeren nog verder de regieo’s op te splitsen en weinig te doen voor de armoede en honger van de bevolking.
  In de regio zo groot als Connecticut, vindt men Abyei de thuisbasis van de Ngok Dinka mensen, die nauw zijn verbonden met het Zuiden, maar het gebied dient ook als begrazing gronden voor de noordelijke Misseriya stammen.
  Een slagveld voor tientallen jaren in de wrede burgeroorlog, uitgevochten tussen noordelijke en zuidelijke krachten, blijft het nog een heikel twistpunt. Een referendum over de vraag of het gebied deel moeten uitmaken van het noorden of het zuiden wordt vertraagd door meer dan onenigheid over wie in aanmerking komt om te stemmen.

  map

  Soudan

 • Tropical Storm Emily on Path Toward Haiti (foxnews.com)
  Ook bij stormen kunnen de UN troepen klaar staan.

  Tropical Storm Emily brushed past Puerto Rico (August 2-3, 2011) and set its sights on the Dominican Republic and Haiti, where more than 630,000 people are still without shelter after last year’s earthquake.
  The United Nations peacekeeping force in Haiti notified its 11,500 troops to be on standby in case they need to respond, said Sylvie Van Den Wildenberg, a spokeswoman for the U.N. peacekeeping mission. The International Federation of Red Crossand Red Crescent Societies also, put emergency teams on standby, which have access to relief supplies already in place for up to 125,000 people in seaside towns throughout the country.

  tropical_storm_emily_AP/Weather_underground

  Aug. 2: This NOAA satellite image shows Tropical Storm Emily spinning over the eastern Caribbean Sea bringing heavy rain and strong winds to the Lesser Antilles and Puerto Rico.

 • French peacekeepers hurt in Lebanon bombing (cnn.com)
  UNIFIL has been in southern Lebanon since a 1978 conflict with Israel. After the 2006 war between Israel and Lebanon’s Hezbollah militia, the peacekeepers’ mandate was expanded to include helping Lebanon keep the country’s south “free of any armed personnel, assets and weapons” other than government troops.
 • Ook al vindt men over de gehele wereld Unifil of UNForce troepen kunnen deze blauwhelpen dikwijls niet echt verder veel doen en moeten zij soms toekijken zoals in Cebrenica hoe mensen uitgemoord worden.
 • Envoyé spécial génocide cebrenica 8ooo hommes massacrés pourquoi ?
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 922 other followers

%d bloggers like this: