Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten

Als men een ecclesia of kerkgemeenschap wil verwezenlijken hangt men vast aan meerdere wetmatigheden en kan men bepaalde kosten niet vermijden.

In Jezus naam kunnen wij aan God vragen om een kerkgemeenschap te kunnen opbouwen. Hij zal ons daarbij steun geven en zo ook met de juiste mensen in contact brengen. Maar Hij laat ons ook voelen hoe wij noch steeds een deel van de wereld uit maken. De wereldse bekommeringen en beslommeringen zullen namelijk de gemeente blijven omcirkelen. wij hangen steeds vast aan de wereldse normen en verwachtingen. Waar men staat of gaat moet men wel iets betalen. Verblijfsbelasting, gas en elektra, kosten voor materialen, verplaatsingen en zo meer.

Om tot de groei van een ecclesia te komen is het niet slecht om een beleidsplan te hebben. Samen beraadslagen welke weg men wil uitgaan is daar een grote belangrijkheid. wij moeten rekening houden met de algemene ontkerkelijking en de desinteresse voor God, maar het mag ons niet ontmoedigen. Vergrijzing en secularisatie zijn eigenheden van onze leefwereld waar wij rekening mee moeten houden. Oog hebben voor de omgeving is essentieel. Maar wij mogen nooit de eigenheid van ons geloof opofferen om tegemoet te komen aan de tijdsgebonden wensen van de mensen in de buurt.

Team Workshop Diest BE - October 2010
Team Workshop Diest - Image by Nooku via Flickr

In eerste instantie is een neutrale bijeenkomstplaats best aangewezen, maar daarnaast zijn huis bijeenkomsten ideaal. De huiskerk is trouwens het meest aansluitend met de vroeg Christelijke traditie. Bijeenkomsten van vorming en toerusting moeten voorzien worden. Mits de leden voor onze geloofsgemeenschap meestal niet in ons geloof zijn opgegroeid moeten wij de moeilijkheid inzien om hen van hun gemeenschap waar zij zijn in opgegroeid zo ver te krijgen dat zij ook de onze wel eens willen bezoeken. Hiertoe is het belangrijk dat zij er zich welkom voelen en dat zij ook gewaar worden dat wij een gemeenschap zijn van mensen van deze tijd.

Wereldvreemde dingen moeten alleszins vermeden worden. En die dingen die op het eerste zicht vreemd lijken, vooral met het oog op de gangbare zaken, moeten verduidelijkt worden met het Woord van God. De Bijbelse uitleg moet steeds op de voorgrond liggen. Voor sommige mensen kan dat wel eigenaardig lijken dat er steeds naar Bijbelversen wordt gerefereerd, maar die Bijbel aanhalingen zijn belangrijk om het inzicht van Gods Woord naar voor te brengen.

Elke Kerkgemeenschap haar toekomst staat of valt met de mate waarin de kerk er in de toekomst in zal slagen tegemoet te komen aan de spirituele behoeften van de jongere
generatie zonder de oudere generatie van zich te vervreemden. Daarom kan het belangrijk zijn om de besprekingsonderwerpen in lijn te brengen naar aansprekingspunten voor beide partijen.

Wij mogen echter niet vergeten dat het steeds belangrijk is dat wij aan de omwonenden laten zien dat wij bezield zijn door het verhaal God met mensen begaan is en voor hen een oplossing in petto heeft. Het Plan van God ligt bij ons op het voorplan en in de volbrenging van het zoenoffer van Jezus Christus hebben wij de hoop bevestigd gekregen van het Nieuwe Verbond. Dat Verhaal gaat al duizenden jaren, en nog steeds worden er elke dag miljoenen mensen door geïnspireerd. Het vertelt ons van een liefdevolle God die aan mensen geborgenheid geeft in deze zoekende wereld. Het vertelt ons ook van Jezus Christus, die verzoening brengt in een wereld vol gewonde en verwonde mensen. Het vertelt ons van de Heilige Geest, die ons mensen – en deze wereld – kan vernieuwen.  Dit Verhaal is de oorsprong van de kerk in haar vele gestalten, de grond onder haar voeten, haar grootste vreugde en vaste hoop voor de toekomst. Wij moeten aan de buitenwereld laten zien dat wij in ons geloof hierin ook de kracht vinden om samen te delen en vooruit te gaan in deze wereld vol ongemakken om het zo dragelijker te maken voor iedereen.

Bijbel en Boekrol

De Heilige Geschriften, de teksten uit het Oude en Nieuwe Testament moedigen ons aan en dagen ons uit daadwerkelijk te zoeken naar wat ons verbindt in de ontmoeting met God en met elkaar. Uit de hoop die wij kunnen halen uit de Bijbel moeten wij de kracht halen om anderen tot God te brengen, uit liefde voor hen. Deze liefde voor hen moeten wij hun ook laten aanvoelen. Als zij bewust zijn van onze, zonder verkeerde bedoelingen, openheid en liefde, en onze eerlijke bezieling kunnen wij ze misschien overtuigen. Door onze woorden en daden moeten wij een voorbeeld zijn en waardig zijn Broeder van Christus genaamd te zijn. Niet enkel vocaal moet het tot uitdrukking komen maar de omstaanders moeten het ook kunnen vinden in onze bijeenkomsten en vieringen, waarin we Gods boodschap beter willen kenbaar maken. Vanuit de inspiratie van het Verhaal ervaren we een dringende behoefte om in deze tijd zichtbaar naar buiten te komen en van betekenis te zijn. Als gemeente moeten wij daarom naar buiten gericht en gastvrij zijn.

Onze activiteiten moeten laagdrempelig zijn maar moet steeds proberen toch iedereen bij de dienst te betrekken, daar dat een van onze eigenheden is dat wij samen dienst uit maken en dat iedereen gelijk is. Zo komt het er op aan dat wij ook iedereen er bij trachten te betrekken samen het Woord van God te lezen en te bespreken. Wij moeten iedereen laten voelen dat hoe klein hun bijdrage ook maar is deze welkom is en gewaardeerd wordt.

In elke bijeenkomst of viering moet er steeds ruimte gelaten worden voor actieve deelname van gemeenteleden, en tijd voor bezinning en stilte. bij de deelname van gemeenteleden moeten al die leden ook open staan voor niet leden, voor toevallige bezoekers of uitgenodigden.  Iedereen moet gevoelig gemaakt worden om oog te hebben voor een hernieuwd zoeken naar zingeving door mensen buiten de kerk. Allen moeten we willen leren om voor ons geloof uit te komen om zo een bezielde en wervende gemeente te worden. Waarin we  zorgzaam als gemeenschap willen zijn, zich bekommerrend om mensen in nood, dichtbij of ver weg, en bereid hen bij te staan en voor hen op te komen.

Als gelovigen die samen op weg willen gaan is het belangrijk dat wij het Goede Nieuws met elkaar delen en anderen laten zien dat we er deel van uit maken. Dat betekent dat we elkaar willen kennen, niet alleen herkennen.  Hierbij is het nodig dat wij aan ons zelf werken, een juist karakter vormen en juiste attitude aannemen. Zo moeten wij er ook aan werken dat wij zelf en de hele geloofsgemeenschap respect voor andere meningen vertoond en anderen laat zien dat wij willen luisteren naar elkaar. Door aan anderen te tonen dat onze broederlijke liefde niet geveinsd is maar uit oprechte bekommerdheid of medeleven, kunnen wij hen broederlijk opnemen in onze gemeenschap die wij open willen stellen als een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.

Het komt er op aan een gevoel van eenheid op te bouwen. Laat ons hopen dat iedereen die het geloof een warm hart toe draagt hierbij kan aan mee werken. Ieder kan en zou moeten een steentje bijdragen, en dat kan op allerlei manieren. Zij die geen tijd kunnen vinden om zelf actief te investeren kunnen misschien eerder door financieel bij te dragen zich gelukkiger voelen. En hoe men het draait of keert, kunnen wij in deze maatschappij het niet stellen zonder centen. Geld is nu een maal een noodzakelijk kwaad.

Een van de problemen waar de gemeente op stuit, is haar onzichtbaarheid. Voor velen is de kerk ook geen interessante en eigentijdse gesprekpartner. Als de gemeente iets van haar missionaire opdracht wil waarmaken, zal zij dit gesprek zelf moeten zoeken. Niet alleen door haar eigen activiteiten bij deze groepen beter onder de aandacht brengen, maar ook door mogelijk zelf aan te sluiten bij bestaande zingevingactiviteiten dan wel door de opzet van eigen activiteiten. Om goed in dit veld te kunnen opereren is toerusting nodig: de gemeente moet goed voor ogen houden dat het gesprek met mensen die weinig van het christelijk geloof weten, begint met een bezinning op wat het geloof hen zelf in hun leven te bieden heeft.

Mensen zien vandaag de kerk meer als een aanbieder van diensten dan als een gemeenschap waar men deel van uitmaakt. De gemeente zal ook voor deze mensen gastvrij moeten zijn zonder het eigen karakter van geloofsgemeenschap te verloochenen. Wij moeten daarom onderzoeken in welke mate wij daar tegemoet kunnen komen.

Active people at the ecclesia Leuven
Samenwerkende gemeenschap - CBM meeting Leuven 2007 Working together

Om plannen voor te leggen en te realiseren is steeds een goede communicatie nodig tussen al de betrokkenen, en voor de geloofsgemeenschap is het best als de gehele gemeenschap de betrokkenheid bij al de projecten kan aanvoelen. Samen moeten wij het waar maken.

Betreft het kostplaatje komst het er op aan dat iedereen een klare kijk kan hebben op de wereldse beslommeringen van een organisatie. Opdrachten kunnen verdeeld worden en diegenen die handig zijn of een beroep uitoefenen dat dienstbaar kan zijn voor de kerkgemeenschap kunnen dit met die ecclesia delen. Kosten kunnen gespaard worden door zijn eigen kunnen ter beschikking te stellen voor de gemeenschap. Zo zou het ideaal zijn indien iemand die een grote ruimte heeft waar hij of zij mensen kan ontvangen dit ter beschikking zou stellen voor de uitbreiding van het geloof door het bepaalde dagen open te stellen om er Bijbelstudie te houden of een huiskerk dienst te laten verlopen.

Wanneer we niet alleen bidden om verhoring van onze persoonlijke wensen, maar in gemeenschap zoeken naar wat God met ons voorheeft, namelijk de opbouw van het Rijk Gods, dan is niets onmogelijk. Dan zullen de harten veranderen, zullen toestanden veranderen, zal een stukje wereld rondom ons veranderen en zullen wij ook anderen de weg kunnen wijzen.

Lees ook: wat een ecclesia, kerkgemeenschap, geloofsgroep, geloofsgemeenschap kan zijn: Congregatie

Betreft mogelijke bijdragen en onkosten verloop: Bijdrage of contributie , Onkosten

Over de Gemeente of Parochie: Parochie

Over het bijeenkomen, vergaderen en de Ecclesia: Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen

10 thoughts on “Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.