Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

De Stem horen in de Heilige Schrift

Woorden te voeden

Door verder te gaan lezen in de woorden van God, opgetekend in de Heilige Schrift, zal de Heilige Geest ons voeden. Hij zal zich bereid tonen om dichter tot ons te komen en onze vragen of gebeden te beantwoorden. Maar om de stem van God te kunnen horen moeten wij dan wel de juiste houding aan te nemen. We moeten nederig de Schriften ons laten dingen aanleren, ons te onderrichten, ons laten berispen en terechtstellen, dingen duidelijk te laten maken en voorop te stellen,maar ons ook laten disciplineren en ons laten vormen in gerechtigheid. Jehovah weet wat we nodig hebben, voor Zijn gedachten zijn zo veel hoger dan onze gedachten. Door de geïnspireerd Schriften, vertelt Hij ons wat gunstig is voor ons zodat we volledig kunnen worden uitgerust en bevoegd geraken voor het goede werk van getuigenis voor Zijn Naam en Koninkrijk. De apostel Paulus geeft dit uitstekende advies in het kader van het beschrijven van de “kritische tijden” die “in de laatste dagen komen”: “Al de Schrift is geïnspireerd door God en gunstig voor de praktijk, voor berisping of afkeuring, geschreven tot onze lering; opdat wij door onze volharding en door de vertroosting en door de opwekking die de  Schriften geven hoop zouden hebben. (Romeinen 15:4, 2 Timotheüs 3:16-17)

Ingebonden Bijbel
Ingebonden Bijbel

6 Zoek de heer  יהוה {Jehovah} terwijl Hij moet gevonden worden, roep op Hem terwijl Hij in de buurt is. 7 Laat de verkeerden zijn manier, en de onrechtvaardige man zijn gedachten verzaken. Laat hem terug naar de heer יהוה {Jehovah} keren, die mededogen heeft met hem, en tot onze Elohim, omdat Hij veel gratie verleent {die hem ruimhartig vergeeft}. 8 “Voor Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, noch zijn uw manieren Mijn manieren {noch zijn Mijn wegen uw wegen},” verklaart de heer יהוה {Jehovah}.9 “voor zoals de hemelen hoger dan de aarde zijn, zo zijn Mijn Wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 “Voor als de regen naar beneden komt en de sneeuw uit de hemel neerdaalt, en er niet naar terugkeert, maar de aarde met water voorziet, en het doet voortbrengen en doet bevruchten (of ontknopen) en laat gedijen zodat het zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo is dus Mijn woord dat weer uit Mijn mond gaat – het keert niet (vruchteloos) leeg terug naar Mij, maar het zal doen wat Ik wil En het zal zeker kunnen bereiken waarvoor ik het stuurde {Het zal zeker datgene kunnen verwezenlijken/volbrengen waarvoor ik het stuurde.}. 12 „voor met vreugde gaat u uit, en met vrede wordt u binnen gebracht {in vrede zal u huiswaarts keren} – de bergen en de heuvels breken vooruit in het zingen (of juichen) vóór u, en alle bomen van het gebied klappen in de handen. 13 „in plaats van de doornstruik komt de cipres omhoog, en in plaats van de netels komt de mirte op. En het zal aan יהוה {Jehovah} voor een naam zijn {Zo zal Jehovah een Naam of roem verwerven}, voor een eeuwig teken dat niet wordt afgesneden.“ (Jesaja 55:6 – 13 De Geschriften 1998+)

Wanneer wij de Bijbel lezen kunnen wij naar God Zijn Woord luisteren. Door naar Zijn stem te luisteren en door er aan te houden zullen wij antwoorden kunnen krijgen en volledig de adem van het leven krijgen, want Hij is uw leven en lengte van uw dagen.

19 „Ik heb de hemel en de aarde als getuigen vandaag tegen u opgeroepen: Ik heb vóór u het leven en dood, de zegen en de vloek geplaatst. Daarom zult u leven kiezen, zodat u leeft, zowel u als uw zaad, 20 יהוה {Jehovah } uw Elohim lief te hebben, Zijn stem uit te gehoorzamen, en zich aan hem vast te klampen – voor Hij is uw leven en lengte van uw dagen – om in het land te verblijven dat יהוה {Jehovah } aan uw vaders, aan Ab’raham, aan Yitsḥaq, en aan Ya’aqob zwoor, om hen te geven.“ (Deuteronomium 30:19-20 De Geschriften 1998+)

Groot zou onze vreugde en dankbaarheid moeten zijn omdat wij kunnen lezen en herlezen, kunnen bestuderen en opnieuw bestuderen, en kunnen mediteren op deze kostbare waarheden, voor echt „de gehele Schrift wordt geïnspireerd door God en is voordelig,“ leidend naar het eeuwige leven of in hemel of op een paradijsaarde. (Johannes 17:3; Efeziërs 1:9 – 11) Dan zal alles ‘heiligheid tot Jehovah zijn’. (Zacharia 14:20; Openbaring van Johannes 4:8.)

De bijbel deel van het vrije gesprek

Met het Woord van God in de Heilige Geschriften verstrekt Jehovah, de Schepper van alle dingen, een middel om in gesprek met hem te komen. In de Heilige Geschriften kunnen wij antwoorden vinden op onze vele vragen. Het zou verkeerd zijn enkel om het geschrift als ongeïnspireerde menselijke pentekening te nemen. Wij mogen niet zomaar eenvoudig woorden lezen. Wanneer wij de woorden op papier voor ons vinden, zouden wij er ons aan moeten herinneren dat het de Stem van God was die de menselijke schrijvers inspireerde om de Woorden van God neer te zetten.

Wij zouden de situaties moeten visualiseren waarover wij lezen, de stemmen veronderstellend van hen die worden geciteerd.

Als je de openingshoofdstukken van de Bijbel leest, hoor Jehovah zelf openbaren, geleidelijk, stap voor stap, wat er aan gedaan wordt om de aarde geschikt te maken voor de mens. Luister wanneer Hij vertelt dat de tijd is gekomen om de eerste mensen in bestaan te brengen. Vorm er u een beeld van. Stel u voor hoe God het één na het ander schiep. Beeld de scène in hoe Adam en Eva rebelleerden en hoe God een passend oordeel over hen uitsprak, en Hij hen wegstuurt uit het Paradijs. (Ontstaansboek Genesis hoofdstukken 1-3) Voel een betekenis van verwondering wanneer u leest dat een Stem van de hemel Jezus-Christus identificeert als geliefde Zoon van God, gezonden door God om zijn leven voor de mensheid te geven. (Mattheus 3:16, 17) Probeer om de apostel Johannes zijn reactie voor te stellen wanneer hij hoort dat Jehovah verklaart: „Kijk! Ik maak alle dingen nieuw.“ (Revelatie of Openbaring van Johannes 21:5)

Met het Boek van 66 boeken gaf de Schepper God de wereld het Boek van het Leven. Wij zouden dit Boek van de Revelatie voor nog geen minuut uit onze gedachten mogen laten gaan. Dit Boek vol instructies en wetten zou voor ons een hoogtepunt in ons leven moeten zijn. Het toont ons de wijze hoe te leven en hoe te overleven. Wij zouden er dag en nacht over moeten nadenken en mediteren, ervoor zorgend dat wij dingen betrachten en oefenen welke er in beschreven worden. Dan zullen wij daar geraken waarnaar wij willen gaan. Dan zullen wij kunnen slagen in het leven en zullen wij manieren vinden om te slagen, ons leven bloeiend makend terwijl wij wijs zullen kunnen handelen.

StatenBijbel
De Nederlandse Staten Bijbel

“Laat dit Boek van de Torah {dit Wetboek} niet van uw mond wijken, maar u zal er dag en nacht op mediteren, zodat u er op kan toezien om alles te doen volgens datgene dat daarin wordt neergeschreven. Voor dan zult u uw weg bloeiend maken {Dàn zult ge voorspoed hebben op uw weg}, en wijselijk handelen.” (Joshua 1:8 De Geschriften 1998+)

Bijbelse contemplatie van aard en mens begint van en beëindigt in God en wordt levend gehouden door de Adem en de Stem van God. De eigenlijke kleinheid van de mens maakt de revelatie van God in Zijn transacties met hem groot. Voor elke Christen zou Jehovah de enige Ware God moeten zijn, de enige allerhoogste, enige briljante Heer van de Heer des heren en een huishoudnaam.  De Naam van God zou vooraan op de tong moeten liggen bij elke gelovige Christen. Wij zouden een flikkerende reflectie kunnen zijn, zichtbaar voor elk oog dat van „deze schemerige vlek wordt omgedraaid die de mensen aarde noemen.“ Maar wij zouden moeten weten dat de Schepper het belangrijk vindt dat de mensen Hem leren kennen bij Zijn Naam en dat Hij die Naam graag zou zien schijnen over de gehele aarde als een majestueuze naam over heel de aarde.

O יהוה {Jehovah}, onze Meester, hoe uitstekend is Uw Naam over heel de aarde, U die Uw glorie boven de hemel plaatst! (Psalmen 8:1 De Geschriften 1998+)

5 Laat hen de Naam van יהוה {Jehovah} prijzen, want Hij beval en zij werden gecreëerd. 6 en Hij vestigde hen voor eeuwig en altijd, Hij gaf een wet en zij overtreden deze niet. 7 Prijs יהוה {Jehovah}, van de aarde, u grote zeeschepselen en alle diepten, 8 Vuur en hagel, sneeuw en wolken, Stormachtige wind die Zijn Woord volbrengt {die doet wat Hij zegt}, 9 De bergen en alle heuvels, de fruitbomen en alle ceders, 10 Wilde dieren en alle vee, Kruipende schepselen en vliegende vogels, 11 Soevereinen van de aarde en alle volkeren, Heersers en alle rechters van de aarde, 12 Zowel jonge mannen als meisjes, Oude mensen en kinderen. 13 Laat hen de Naam van יהוה {Jehovah} prijzen, want Zijn Naam alleen is (hoog) verheven, Zijn glorie is boven de aarde en de hemel {Zijn glorie gaat de aarde en hemel te boven.}. 14 Hij verhoogt het aanzien van Zijn mensen (Zijn volk), de roem van al wie hem trouw zijn; Van de kinderen van Yisra’ ĕl, een volk dat Hem nabij is {een Hem toegenegen volk}. Lof Yah! (Psalmen 148:5 – 14 De geschriften 1998+)

Wij zijn best om wijselijk te handelen door onze ogen op de Woorden van God in Heilige Geschriften te leiden. Wanneer wij toestaan dat die Woorden van God uit het document in ons hart komen zullen wij voelen dat God tot ons wil komen en bereid zal zijn om ons tot hulp te komen. Dan zal God ook bereid zijn om ons inzicht te geven in Zijn vele Woorden en ons helpen de vele woorden in die Heilige boeken te begrijpen. Hoe meer tijd u besteedt aan het lezen van de Bijbel, hoe groter uw tevredenheid zal zijn, aangezien u in kennis van de wil van de God zal toenemen. U zal minder vlug bang gemaakt worden omdat u zult weten dat de God dicht bij u is. U zal ook niet meer zo vlug panikeren. De verzekering dat de Allerhoogste God met u is zal het leven zo veel gemakkelijker maken. Er is geen behoefte te vrezen mits Jehovah uw God is, wanneer u bereid bent om Hem als Enige God goed te keuren. Hij zal u sterkte geven. Hij zal u helpen. Hij zal u regelmatig bijstaan, u standvastig maken en een vaste greep op u houden.

“Vrees niet, want Ik ben met u. Kijk niet rond, want Ik ben uw Elohim. Ik zal u versterken, Ik zal u ook helpen, Ik zal u ook recht houden met Mijn rechterhand van Mijn oprechtheid {Ik zal u onderhouden door de rechterhand van Mijn gerechtigheid.}.” (Jesaja 41:10 De Geschriften 1998+)

Wanneer u luistert naar al die woorden die van de Hoogste Krachtige, Aller-machtigste God komen, zult u voelen dat de Bijbel lezen zo iets is als een zeer diep gesprek voeren. Zulk een gesprek kan ook een gebed worden genoemd. Het in diepe meditatie gaan over wat in de Bijbel wordt geschreven zal  u dichter bij uw Schepper brengen. Echt, het lezen van het Woord van God is op deze wijze een verrukkelijke ervaring!

Wanneer u uw lezing van de Bijbel doet, verg dan de tijd om na te denken over de betekenis van wat u leest – wat het u over Jehovah vertelt, hoe het uw leven voordelig kan beïnvloeden, en hoe u het kunt gebruiken om anderen te helpen.

Wanneer uw regelmatige lezing u de hulp verstrekt moet u wijselijk met de problemen omgaan en deze behandelen. U zal dan misschien voelen zoals de psalmist zich voelde, die zei: „Uw herinneringen zijn prachtig. Dat is waarom mijn ziel ze heeft waargenomen” (Psalm 119:129) U ook zult zich kunnen verheugen als u de Bijbelse principes zal leren onderscheiden. Die Bijbelse principes zullen u kunnen helpen om uw denken en uw wensen op een goddelijke wijze te vormen. Het zou u kunnen verrassen dat de manier van God niet altijd uw manier zal zijn, maar dat wanneer u de manier van God volgt, zal u merken dat die opvolging de gemakkelijkste manier is. Maar herinner dat Jehovah niet  op dezelfde wijze denkt als wij mensen. De wijze waarop u werkt is niet de manier waarop God werkt. God Zijn gedachten zijn het meest subliem en Zijn manieren zijn ook zo veel beter dan de onze. Jehovah Zijn Besluit zou het belangrijkste moeten zijn voor ons om te volgen en zou ons moeten toelaten om dichter tot de Almachtige God Elohim terug te keren of te komen tot de Enige God Jehovah.

Excerpt from Origenis Hexaplorum, edited by Fr...
Uittreksel uit Origenis Hexaplorum, uitgegeven door Frederick Field, 1875, (page 316). “Jova”, een Latijnse vorm van het Tetragrammaton dat staat voor de Naam van God: Jehovah kan hier gezien worden. (Foto credit: Wikipedia)

6 Zoek de heer  יהוה {Jehovah } terwijl Hij moet gevonden worden, roep op Hem terwijl Hij in de buurt is. 7 Laat de verkeerden zijn manier, en de onrechtvaardige man zijn gedachten verzaken. Laat hem terug naar de heer יהוה {Jehovah } keren, die mededogen heeft met hem, en tot onze Elohim, omdat Hij veel gratie verleent {die hem ruimhartig vergeeft }. 8 “Voor Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, noch zijn uw manieren Mijn manieren {noch zijn Mijn wegen uw wegen },” verklaart de heer יהוה {Jehovah }.9 “voor zoals de hemelen hoger dan de aarde zijn, zo zijn Mijn Wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 “Voor als de regen naar beneden komt en de sneeuw uit de hemel neerdaalt, en er niet naar terugkeert, maar de aarde met water voorziet, en het doet voortbrengen en doet bevruchten (of ontknopen) en laat gedijen zodat het zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo is dus Mijn woord dat weer uit Mijn mond gaat – het keert niet (vruchteloos) leeg terug naar Mij, maar het zal doen wat I k wil En het zal zeker kunnen bereiken waarvoor ik het stuurde {Het zal zeker datgene kunnen verwezenlijken/volbrengen waarvoor ik het stuurde. }. “ (Jesaja 55:6 – 11 De Geschriften 1998+)

Blijf het geïnspireerde verslag lezen, en u zult Jehovah als Majestueuze en Ontzagwekkende Persoon, de Grote Instructeur, komen te kennen. U zult u sterk aangetrokken voelen tot Diegene die van ons houdt, ons mild behandelt, ons helpt als wij nederig proberen om Zijn wil te doen, en ons toont hoe te genieten van succes in dat alles dat wij doen.

Als wij de Bijbel lezen, zullen wij ontdekken dat Jehovah dichtbij ons komt en dat Hij, als een Vader van ons wenst te houden, die weet welke problemen er zullen voortvloeien wanneer wij aan onvolmaakte vlezige wensen toegeven. Hiervoor toont god zich bereid om ons morele raad te geven, welke ons van kwaad kan en zal beschermen. Ook toont Hij ons de juiste manier. Hij wil ons niet aan de vreselijke gevolgen doen lijden die onvermijdelijk zullen komen uit het afwijzen van Zijn hoge morele normen. Jehovah God is een liefhebbende, gevende en zorgdragende Vader die wilt dat wij op de beste manier van het leven zullen kunnen genieten. Onze lezing van Zijn Woord helpt ons om vollediger te waarderen wat een zegen het is om Hem als onze God en hemelse Vader te hebben.

Dagelijkse Woorden van comfort

Wanneer wij van God houden, zullen wij bereid zijn om regelmatig naar Zijn Wijze Woorden te luisteren. Wij moeten niet naar theologische hogescholen of universiteiten gaan of uit te hangen bij een Zaal van de Zonde, niet slinkend langs de Doodlopende Weg, niet naar de Universiteit van de Wijze Praat gaand. In plaats daarvan kan u ontroerd worden of tot een aangrijpende, opwindende ervaring komen door het doornemen van het Woord van God, er dag en nacht op kauwend. Als u zich zo laat voeden door dat Woord van God zal u er geen bezwaar tegen hebben dat het u plant en laat opgroeien van een klein kiemend zaadje tot een volwaardige boom in de tuin van Eden. U zal er niets op tegen hebben dat de Heilige Schrift U een boom in Eden laat zijn welke elke maand vers fruit draagt, nooit een blad laat vallen en zelfs altijd in bloesem komt. U wilt niet als de meerderheid of gemeenschappelijke slechte mensen zijn, die zuiver door de wind opgeblazen stof zijn.

Ecclesia in Brussels hotel
Samen het Woord van God bestuderen in Ecclesia in Brussels hotel

1 Gezegend is de man die niet in de raad van de verkeerden zal lopen en zich niet in de weg van zondaars zal bevinden en niet zal gaan plaats nemen in de zetel van spotters, 2 Maar zijn verrukking is in de Torah {Thora/Wet} van יהוה {Jehovah} {in de Wet van Jehovah}, en hij mediteert in Zijn Torah {Thora/Wet } dag en nacht. 3 Want hij zal als een boom zijn die door de rivieren van water wordt geplant, die zijn fruit in zijn seizoen opbrengt, en waarvan het blad niet verwelkt, en wat hij ook doet werpt haar vruchten af {wat hij ook verricht slaagt}. 4 De verkeerden zijn niet zo, Maar zijn als het kaf dat de wind wegblaast. 5 Daarom zullen de verkeerden {(de goddelozen)} niet stand houden in het oordeel, noch zondaars in de congregatie van rechtvaardigen toenemen. 6 voor יהוה {Jehovah} kent de weg van rechtvaardigen, maar de weg van verkeerden zal tot niets komen {(zal tot onbelangrijkheid vergaan)}. (Psalmen 1:1-6 De Geschriften 1998+)

De dagelijkse lezing van de Bijbel zal Gods Woord elke dag dichterbij in ons hart brengen en zal ons als de noodzakelijke borstvoeding voor de baby ons het nodige krachtvoer geven. De regelmatige lezing en de toepassing van wat er in het Woord van God staat zal ons in staat stellen geestelijk opgebouwd te worden alsook ons toelaten om in alles te slagen dat onze verhouding met Jehovah impliceert.

Zelfs wanneer wij het niet meer zien zitten in deze wereld en deze wereld niet kunnen volgen zullen wij de noodzakelijke oplossing kunnen vinden in de lezingen van de dag en worden gezegend wanneer wij aan het eind van ons Latijn zijn. Met minder van u zal er meer van God en Zijn regel kunnen zijn. Anderen mogen ons dan misschien de zwakkeling of naïeveling noemen. Zij mogen ons de slechte noemen, maar wij zouden er niet moeten op letten. Wij kunnen volgens hen de armen van geest zijn, maar onze geestelijke behoefte kennend, zullen wij degenen zijn die zich zullen kunnen verheugen waar wij onze hoop op gesteld hebben. Wij zullen diegenen zijn die zullen mogen uitkijken naar de hoop die werkelijkheid wordt, zodat God Zijn koninkrijk van ons kan zijn. (Mattheüs 5:3)

Dit zal slechts waar zijn als wij bereid zijn om ons aan dat Woord van God aan te passen. Als wij onze prioriteiten aanpassen om elke dag een gedeelte van de Bijbel te lezen, zouden wij over die woorden die wij lezen moeten nadenken, en hen aan het werk zetten in ons leven. Wij zouden het Woord met al bereidheid van open gedachten of mening dagelijks moeten ontvangen, de Geschriften onderzoeken en nagaan of die dingen zo waren en zijn. (Handelingen van de apostelen 17:11)

Laat ons de eerste Christenen hun voorbeeld volgen en ook open meningen hebben, een open geest voorleggend welke de behoefte erkend, meningen overwegend, met dagelijkse toepassing, en enthousiasme.

Bible-class Newburry
Bijbelstudie klas

„Gij onderzoekt de Tanakh of Geschriften {U/Gij zoekt in (of bestudeert) de Schrift}, omdat gij denkt dat gij in haar het eeuwige leven bezit {omdat gij denkt daarin eeuwig leven te hebben}. En dit zijn degenen die getuigenis van me dragen {en deze leggen juist getuigenis van mij af/en juist die zijn het die over mij getuigen}. “ (Johannes 5:39 De Geschriften 1998+)

In een theoretische betekenis het nooit genoeg om goed geïnformeerd te zijn in de Geschriften. De studie van het Woord van God moet ons ertoe brengen om te weten te komen wie de Messias is en om Christus, met onze gehele hart en mening, te omhelzen. De kennis alleen is steriel. Wetenschap op zichzelf zal geen elven in jou brengen. Maar de vertrouwelijke, persoonlijke ervaring van Christus bewerkstelligt diepe en duurzame veranderingen in ons leven, en leidt naar het eeuwige leven dat slechts door hem kan worden bezeten.

„De Schrift is de Koninklijke koets waarin Jezus rijdt, en het is met liefde voor de dochters van Jeruzalem bedekt. De Geschriften zijn de luiers van het heilige kind Jesus; rol hen uit en u vindt uw Redder. De quintessentie (De Kwintessens of de hoofdzaak)van het woord van God is Christus ” (CHS).

+

Voorgaand:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate

++

Vindt ook:

 1. De Bijbel of Heilige Schrift: Het woord van God of het woord van mensen
 2. Bijbel Woord afkomstig van God
 3. Heilige Schrift Woord van God
 4. Het betrouwbare woord
 5. De Bijbel als instructieboek
 6. Voorschriften ons gegeven
 7. Het boek in onze handen
 8. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 9. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 10. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 11. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 12. Nut van het lezen van de Bijbel
 13. De Bijbel onze Gids
 14. De Bijbel als Gids De Bijbel als leidraad
 15. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 16. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 17. De Allerhoogste is het Opperwezen
 18. Jehovah mijn sterkte
 19. De gevende en beschermende God
 20. Christelijke hoop op eeuwig leven
 21. Spelling van Bijbelse namen
 22. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 23. Belangrijkheid van Gods Naam
 24. God over zijn Naam יהוה
 25. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 26. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 27. Aleph als beginletter voor titels van God
 28. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 29. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 30. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 31. Een Naam voor een God #4 Naam voor altijd
 32. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 33. Een Naam voor een God #6 Hoeveel Lettergrepen
 34. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 35. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 36. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 37. Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid
 38. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 39. Gebruik van Jehovahs naam
 40. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 41. Jehovah wiens Naam heilig is
 42. Eigenheden aan God toegeschreven, Zijn Naam, bijnamen en titels
 43. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 44. Jehovah Yahweh Gods Name
 45. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 46. De NIV en de Naam van God
 47. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 48. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 49. Onze God ook deze van de moslims
 50. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 51. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 52. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 53. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 54. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 55. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 56. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 57. Gericht op God
 58. Moed voor het dagelijkse leven
 59. Bidden en mediteren
 60. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 61. God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen
 62. God is de sterkte van mijn hart
 63. Dagelijkse sterkte
 64. Nieuwe energie ontwikkelen
 65. Wees sterk en moedig
 66. Wanneer de wind hard blaast tegen een boom

 

43 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.