Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

De gebeden die men wil voeren kunnen van lengte zeer verschillend zijn. Een gebed hoeft niet perse lang te zijn om van waarde of enige grotere betekenis te zijn.

File:Jesus Praying Stained Windows in Bukit Doa Getsemane.JPG
Jezus Christus (Jeshua) de zoon van God, biddend op zijn knieën tot zijn Vader, de Enige Ware God

Een gebed kan en mag zeer kort zijn. Het is niet dat wanneer wij die gebeden lang of ingewikkeld maken dat zij meer succesvol zouden zijn. De reactie van de God is niet afhankelijk van uw „veel spreken“ (Mattheus 6:7), of van de tijdsduur die u aan het bidden besteedde. God kent uw hart en weet wat u nodig hebt. Als liefhebbende Vader zal Hij u zelf aan het eind versterken zolang u bereidt bent om in Hem te geloven en in Zijn Verordeningen te lopen. Belangrijk is het dat bij de Dag van onze heer Jezus Christus u onschuldig zal kunnen worden gevonden. Wanneer wij geloof in de Hoogste Elohim houden, geen kwestie welke goede woorden wij gebruiken om met Hem te spreken, zal Hij ons niet ontbreken.

“(8) Wie u ook zal bevestigen tot het einde, onberispelijk voor de dag van onze Meester יהושע {Jeshua} Messias. (9) Elohim is betrouwbaar, door Wie u geroepen was tot de gemeenschap van Zijn Zoon, יהושע {Jeshua} Messias onze Meester. “(1 Korintiërs 1:8-9 De Geschriften 1998 +)

Hoe meer wij vertrouwen op en geloven in God hoe meer het zal lijken dat wij Zijn werken rond ons zullen kunnen zien en ook hoe meer onze ogen zullen geopend worden voor de giften die Hij rond ons al heeft gelegd, welke wij voordien hebben overzien of gewoonweg niet konden zien. Als wij geloof hebben zouden wij ons moeten verplicht voelen om de werkzaamheden van geloof te tonen. Één van de eisen van Christus was, om in de wereld uit te gaan, om anderen de Werkzaamheden van God te laten kennen, en om de Hemelse Vader in unie te aanbidden.

File:Jan Luyken's Jesus 25. Christ Prays in the Garden. Phillip Medhurst Collection.jpg
Jezus gaf ons meerdere voorbeelden om te bidden. Ook hij vroeg aan zijn hemelse vader, dat niet zijn wil, maar de wil van God zou geschieden.

Door samen te komen in de ecclesia kunnen wij niet alleen aan de wereld onze broederschap en verbondenheid tonen d.w.z. de unie met God Zijn Zoon Jezus Christus. Wij werden geroepen in gezelschap en participatie met Jezus Christus onze Hoofdleraar, de Messias die de bemiddelaar is geworden tussen God en mensen. De apostel Paulus vertelt dat zij die zich verenigd hebben met Christus ook zouden moeten verenigd zijn met elkaar en zich van geschil en partijgeest moeten onthouden. Als verenigden in Christus kunnen die aanhangers van Christus hun eenheid tonen en kunnen dan ook zo tezamen vragen in overeenkomst tot God richten. Zij kunnen samen voor de zelfde dingen bidden, waardoor zij de vervulling van hun verzoek in de naam van Jezus zullen kunnen zien.

God Zijn beloften kunnen worden vertrouwd en wij kunnen voordeel halen uit onze gebeden of op de gevolgen aan het goed vinden er van, wanneer wij in de kennis van onze oprechtheid in Christus Jezus lopen. Dit is de schoonheid van gebed. Het (vasthoudende) gebed van een rechtvaardige mens stelt enorme macht ter beschikking, dynamisch in zijn werken. Het zal krachtig efficiënt zijn.

“(15) En het gebed van het geloof zal de zieke behoeden, en de Meester zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal hij vergeven worden. (16) Belijdt zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Het vurig {ernstig/eerlijk} gebed van een rechtvaardige kan veel bereiken. “(Jakobus 5:15-16 De Geschriften 1998+)

God zal luisteren naar hen die houden van Zijn zoon en zal bereid zijn om tot hen te komen horen, om hen die aan te bieden die zij nodig hebben.

“(14) En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat als we vragen wat volgens Zijn wens is, Hij ons verhoort. (15) En als we weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten we dat we de verzoekschriften hebben die wij van Hem hebben gebeden. “(Brief 1 Johannes 5:14-15 De Geschriften 1998+)

“(7)” Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en u zal opengedaan worden. (8) “Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt zal worden open gedaan. (9) “Of is er een man onder u, zo zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen zal geven? (10)” Of als hij een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? (11) “Indien dan gij, hoewel slecht, weet hoe je goede gaven moet geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, het goede geven aan wie hem erom vragen!” (Mattheüs 7:7-11 De Geschriften 1998+)

“(22)” En wat je ook maar in gebed zou mogen vragen, gelovende, zult gij ontvangen. (Mattheüs 21:22 De Geschriften 1998+). “”

“(9)” En Ik zeg u: vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en u zal opengedaan worden (10) “Voor iedereen die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt , en voor wie klopt zal worden opengedaan. (11)” En wat voor vader onder u, wiens zoon hem om brood vraagt zal hem een steen geven, of zo hij hem om een vis zou vragen, zou hem een slang in plaats van een vis geven, (12) of als hij om een ei vraagt hem een schorpioen zal geven? (13) “Indien dan gij, hoewel slecht, weet hoe goede gaven te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Apart geplaatste Geest geven aan wie Hem erom vraagt!” “(Lukas 11: 11-13 De Geschriften 1998+/2014)

“(19)” Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u op de aarde over alle aspecten die ze vragen akkoord gaan, zal het voor hen worden gedaan door mijn Vader in de hemel. “(Mattheüs 18:19 De Geschriften 1998+)

(13) ” En wat je ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader gewaardeerde zou kunnen zijn in de zoon. (14) “Als je wat vraagt in mijn naam, zal ik het doen (Johannes 14:13-14 De Geschriften 1998+)

“(23)” En op die dag zult gij mij helemaal niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij de Vader in mijn naam vraagt zal Hij u geven. “(Johannes 16:23 De Geschriften 1998+)

“(22) En wat wij ook maar mogen vragen ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden bewaken en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht {1} {Voetnoot: 1 Spreuken 28:9, Johannes 9:31, Jakobus 5:16.} “(brief 1 Johannes 3:22 De Geschriften 1998+)

“(9) Ik zeg u ook, Bidt, en u zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan (10) Voor iedereen die vraagt, ontvangt, en diegene die zoekt, vindt, en wie klopt, voor hem wordt geopend (11) Want wie is onder u, een vader, als zijn zoon hem brood zou vragen, waarom zou hij hem een steen overhandigen en als hij hem een vis zou vragen, waarom zou hij hem een slang overhandigen in plaats van een vis? (12) En als hij hem zou vragen om een ei, waarom zou hij hem een schorpioen overhandigen? (13) Dus als jullie, die dwalen, weet hoe goede gaven te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader de Heilige Geest uit de hemel geven aan hen die hem vragen? “(Lukas 11:9-13 Lamsa NT Nl)

Uit het bovenstaande kunnen we begrijpen dat het gebed niet voor elke mens effectief zal zijn, maar dat het gebed van de rechtvaardige wordt gehoord door de Vader en dat daaraan zal worden beantwoord op basis van de wens en de wil van de Allerhoogste Elohim Hashem Jehovah! Zo’n gebed zal enorme kracht beschikbaar weten te maken.

File:0000 Franciscan Crown .JPG
Een Paternoster of Rozenkrans, een gebedskraal of bidsnoer dat ware christenen niet zouden moeten gebruiken

Uit de vorige hoofdstukken en deze overweging kan u opmaken dat het belangrijkste voor een geslaagd gebed de intentie is en de hoedanigheid van het hart van diegene die bidt. God houdt niet van ‘aframmelarij’ en om Hem niet tegen de borst te stoten horen wij dan ook niet zulk een gebedssessies te voeren, zoals het bidden van een paternoster of rozenkrans en dergelijke. Het ene na het andere zelfde gebed blijven herhalen, zoals het continue opzeggen van een “Onze Vader” is niet wat God graag heeft en zal dan ook niet veel uit maken. Het bidden tot andere goden of mensen of heiligen hoort zeker niet te gebeuren, mits het een vervloeking in de ogen van God is. Dus een veelvuldig bidden van “Wees gegroetjes” is zeker iets dat God verfoeit en ware gelovigen niet horen te doen.
Een eenvoudig kort gebed, uitgesproken met eigen woorden is voor God reeds voldoende.
Laten wij daarom als wij God iets willen vragen dat met onze eigen woorden doen in alle eenvoud en in alle oprechtheid.

God heeft ons enkele voorbeelden van gebeden ter beschikking gegeven in de Heilige Schrift. Die gebeden van vrome mannen in de Bijbel kunnen wij ook voor ons zelf gebruiken of aanpassen naar onze noden.

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Volgende aflevering: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #17 Sorts of prayers

 ++

Aanvullend:

 1. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 2. Hou vast aan één God
 3. Alles aan de Ene onderworpen
 4. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 5. Vrees hebben voor de juiste persoon
 6. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 7. Roep tot God zodat Hij u kan verhoren
 8. God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.
 9. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 10. Laat God ons bevestigen om zijn wil te doen
 11. God wil u gunst betonen
 12. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 13. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 14. Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen
 15. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 16. Wat betreft Waarom geloven in God?
 17. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 18. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 19. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 20. Kleed jezelf met compassie, zachtheid, vriendelijkheid, nederigheid, en geduld
 21. Bepaal de aandrijving
 22. Nederig opstellen
 23. Laat ons samen komen
 24. Verjaag elke gedachte van zelfzuchtigheid
 25. Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest
 26. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 27. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 28. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 29. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 30. Lastigheid om te bidden
 31. Leer mij bidden
 32. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 33. Aanbid enkel de Schepper van alles
 34. Kracht van het gebed
 35. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 36. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 37. Tot U kom ik Mijn God in de hoop Uw doel te bereiken
 38. Geef uw zorgen aan God
 39. Vertrouw de toekomst aan God toe
 40. Zet het gehele pantser op van God
 41. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 42. U God houdt de toekomst in handen
 43. Reeds meer gekregen dan ik verdien
 44. Niets kan ons scheiden van de liefde van God
 45. Kies voor Leven
 46. Geen Wegvluchter
 47. Gebed voor de dag
 48. Jaar van Gebed
 49. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 50. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 51. We moeten beperkende teleurstelling accepteren
 52. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 53. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 54. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 55. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 56. Eenheid in Jezus en Jezus in ons en God in hem
 57. Woorden in de Wereld
 58. Tong in bedwang houden tegen overvloed van woorden
 59. Eerst denken dan praten
 60. Luister, of uw tong houdt u doof
 61. Laat geen slecht woord over mijn lippen komen
 62. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 63. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 64. Het woord van waarheid rechtuit spreken en doortastend zijn
 65. Bidden is een eenvoudige blik op God
 66. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 67. Heeft het zin om te bidden?
 68. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 69. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 70. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 71. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 72. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 73. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 74. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 75. Gebed is een geloofszaak
 76. Bidden en mediteren
 77. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 78. Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden
 79. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 80. Bidden voor wat we willen of niet willen
 81. Onze Vader
 82. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 83. Als u integriteit hebt
 84. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 85. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen + Verzamelen of Bijeenkomen
 86. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 87. Samen komen in huizen
 88. Een samenkomst of meeting
 89. Vergadering – Meeting
 90. Laat ons samen komen
 91. Congregation – Congregatie + Congregatie
 92. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 93. De Kerk als realiteitsspel
 94. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 95. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 96. De ecclesia als lichaam van Christus
 97. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 98. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 99. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 100. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 101. Wat levert het mij op?

+++

Related articles

 • Trust in the Lord (supportforoscar.wordpress.com)
  God se ; wees stil en weet Ek is God. Hy sien elke traandruppel, Hy hoor elke sug, Hy ken elke hart, Hy weet van die pyn en seer. Ons moet steeds op God vertrou en ons geloof in Hom behou – daar gaan ‘n positiewe deurbraak kom – hy sal vry kom, ons God is Almagtig.
  +
  God tells us he knows about every tear, every sigh and he knows about every heart. He also knows about our pain. We need to trust in that Lord and continue to be faithful, there will be a positive outcome. Our almighty Lord will free us.
 • Divine service (18-8-2013): “The fear of God – central to our faith/Godsvrees – die kern van ons geloof” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Laat God – en nie jy nie – die middelpunt van jou lewe wees. Verwyder jou van daardie dinge wat nie die guns van die Here geniet nie.
  +
  Make God – not yourself – the focus of your life. Keep a distance from those things that do not please the Lord.
 • Divine service (2-10-2013): “That which pleases God/Wat God behaag” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Dit word beskou as ʼn offer in die oë van die Here wanneer ons:
  • Hom loof en eer – in gebed sowel as in ons gesprekke met mekaar.
  • Die skatte van ons geloof, wat ons van die Here ontvang het, met andere deel.
  +
  It is considered a sacrifice in the eyes of the Lord when we:
  • Praise and glorify Him—in prayer as well as in our conversations with one another.
  • Share the riches of our faith, which we have received from the Lord, with others.
 • Week 15: Friday – The Great I am (bolmdevotional.wordpress.com)
  When God names himself, it does not only describe who he is but it also reveals what he intends to do. When the Lord reveals himself to us, as we open ourselves to God, it allows us to know Him- his character, love, purpose, mission, and even his power. Knowing Him allows us to strengthen our faith and put our trust in Him. “And those who know your name put their trust in you.” (Psalm 9:10)
 • Mediator (evanlaar2013.wordpress.com)
  Look at any of the major religions of the world and you will find that every one of them demand some “work” that needs to be done, some fulfillment of process that needs to be accomplished and then they “might” if their god is having a good day, be allowed to come into heaven.  Let’s face it, looking at some of the requirements that these religions are asking for and you and I both know that none of them are going to make it.
 • Our Father (pastorbenk.com)
  To pray, “Hallowed is thy name” is to pray with an awareness of who God is. We are praying to our Heavenly Father, who is the God who can meet every need in our lives.
  +

  Holy Hands – Prayer Devotion
  Prayer takes us into the Holy of Holies. Anything less than Holy hands makes us unfit at the altar of His presence. Attitudes and actions of anger and disputing are also foreign to the holy place of prayer just as sullied hands. Anything that hinders prayer or distracts from prayer that God hears must be set aside.
  +

  Hindrances To Prayer
  Prayers can be hindered. The enemy will do all he can to impede, obstruct, prevent, block, restrain, and frustrate effective prayer.  Hindrances to prayer are a reality every person of prayer must be aware of and watchful for every time they pray. Prayer is too important and significant to allow anything to hinder it.

  Yet, even with this realization, they pursue their religious practices because they have no other hope.  Until, that is, they meet you or I, and we share with them what Jesus has done for them and present the hope that is found in the new covenant.  We step in as mediators between life and death and introduce those who have no hope to the author of hope, Jesus.

 • Prayer – What About? (illustrationstoencourage.wordpress.com)
  Jesus’ words suggest that God’s will is just as certain to take place on earth as it is in heaven, where God dwells. God’s will has proved unstoppable in heaven; there, God’s Son waged war against Satan and his cohorts, casting them down to the earth. (Revelation 12:9-12) This third petition of the model prayer, like the first two, helps us to keep our focus on what matters most—not our own will, but God’s. It is his will that always brings about the greatest good for all creation. Thus, even the perfect man Jesus said to his Father: “Let, not my will, but yours take place.”—Luke 22:42.

 

24 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.