Het belang van het lezen van de Schrift

In Belangrijkheid van de Heilige Schrift hebben wij gezien dat veel mensen moeten lachen om degenen die genieten van het lezen van het Oude Boek der boeken, de Bijbel, maar dat mag ons er niet van weerhouden om toch die zeer oude boeken ter hand te nemen en te gaan bestuderen.

Als wij die Oude Boeken gaan doornemen zullen wij een beeld krijgen van de gebeurtenissen die de mensheid tot bepaalde punten hebben gebracht. In de latere boeken kunnen wij ook meer te weten komen hoe de beweging van de Joodse sekte De Weg uitgegroeid is geworden tot het grote verscheidenheid van mensen die onder de naam Christenen worden gecatalogiseerd.

Paulus krijgt bij Ananias het gezichtsvermogen terug (Handelingen 9:18)
De eerst tegen de volgelingen van Jezus verzettende Saul of Paulus krijgt bij Ananias het gezichtsvermogen terug nadat hij tot inkeer is gekomen en een voorspreker voor Jezus werd

Van de Nieuwe Testament lezingen brengt de Handelingen van de Apostelen voor ons een beeld hoe het evangelie zich verspreide van Jeruzalem naar Rome van Jood tot niet gelovige of heiden. Lukas begint en eindigt met zijn gedachten over het Koninkrijk Gods en geeft ons met de later geconverteerde Saul of  Paulus van Tarsus een idee van wat moois er is weg gelegd voor ons.

Jeshua, beter bekend als Jezus (dat eigenlijk betekend Heil tot Zeus), kende het Woord van God door en door. Hij sprak meerdere malen uit de Thora en probeerde de woorden van God uit te leggen aan diegenen die naar hem wilden luisteren of hem bevroegen. Jezus van Nazareth (Jeshua) wilde dat we op de beste manier meer te weten konden komen over de Schepper. Voor deze grote leraar afkomstig uit zo’n kleine plaats, is het ongelofelijk hoe hij in zijn tijd zulke grote afstanden wist af te leggen en zo veel mensen wist te bereiken. Hij sprak massa’s mensen aan. Hij voelde zich nooit te min om tegen de een of andere bedelaar of rijke te praten.  Geen rang of stand was hem te veel of te min. Tegenover de mensen die hij aansprak beloofde hij mooie dingen, maar hij gaf hen ook raad en opdrachten om dat voorspelde moois, te kunnen krijgen en zeker om het niet te verliezen.

Mensen moesten hem en zijn Vader leren kennen. De man van Nazareth was duidelijk dat hij van zichzelf niets kon doen. Altijd maakte hij duidelijk dat mensen zijn Vader moesten leren kennen, namens wie hij sprak en handelde.  Het is omdat hij goed op de hoogte was van wat er geschreven staat in de Thora (de Hebreeuwse geschriften) dat hij ook zo goed kon uitleggen hoe wij ook zouden kunnen leren wie God is en wat God van de mensen verlangde. Omdat zo goed de Heilige Schrift  kende kon hij ook vertellen aan anderen wat zijn Vader hem had geleerd en kon hij verbanden leggen tussen de vele jaren eerder geschreven teksten en latere gebeurtenissen.

Jezus, die op een speciale wijze ter wereld was gekomen, was ook door God begenadigd met inzicht. Als profeet van God was hij naar deze wereld gezonden om alles wat duidelijker te maken.

Jezus was er zich ook bewust van dat de Ene die hem gezonden had steeds bij hem was.  Hij, Jehovah God, heeft Jeshua (Jezus) de Messias niet overgelaten aan zichzelf, omdat Jezus altijd deed wat God blij maakte. Jezus is de enige mens die er in geslaagd is om zonder fout te blijven en volledig de Wil van de Vader te doen. Ook wij, als volgelingen van Christus moeten proberen om onze Vader te behagen door te trachten enkel dat gene te doen wat God van ons verlangt en dat wat volgens de normen van God voor Hem aanvaardbaar is.

Veel mensen die Jezus hoorden vertellen zijn Vader te eren van hem tot die Allerhoogste, die in de hemel is, hoorden bidden vonden in die spreker de eerlijkheid van een oprecht mens en vertrouwden in hem. Dus zei Jeshua tegen de Judeërs of Joden, die hem hadden vertrouwd “als je gehoorzaam bant aan wat ik zeg, dan moet je echt mijn talmidim (leerlingen) zijn, u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

” Ik heb veel te zeggen en te oordelen over u. Maar Hij die mij gezonden heeft is waar, en wat ik hoorde van Hem, zijn deze woorden die ik spreek in de wereld.”  Ze wisten niet dat hij tot hen sprak over de Vader. Dus zei יהושע (Jeshua) tegen hen: “Wanneer u de Zoon van Adam oplift zult u weten, dat ik het ben, en dat ik helemaal niets doe uit mijzelf, maar als mijn vader mij leerde {maar zoals mijn Vader mij onderrichtte}, spreek ik deze woorden.”  “En Hij die mij gezonden heeft is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat Hem behaagt.”  Toen hij deze woorden sprak, geloofden velen in hem.  Dus zei יהושע tot deze Yehuḏim (Judeërs/Joden) die in hem geloofden: “Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn aangeleerden (talmidim of: leerlingen) ,  en gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:26-32 De Geschriften 1998 +)

De Zoon des mensen werd opgetild, en we moeten weten dat hij Jezus (Jeshua) is en de enige om tot verlossing te komen. Hij is het die wij horen te volgen en die wij moeten geloven. Hij zei dat hij de zoon van God was en de mensenzoon was die hield van zijn Vader en bad tot Hem. We horen ook zoals Jezus te doen. Zoals hij het belang benadrukte om zijn Vader te leren kennen moet wij er ons ook bewust van zijn hoe belangrijk het is om de Vader te leren kennen. Om deze Vader van Jezus te leren kennen moeten we luisteren naar de woorden van Christus, maar ook naar de woorden van degene ,aar wie Jezus luisterde. Om te luisteren naar degene die hem gezonden heeft en hem leerde moeten we ons toevlucht nemen tot de Bijbel. In die Heilige Schrift moeten wij lezen en over de woorden van God, die daar zijn opgetekend, bij nadenken.

Voor de meester leraar was het duidelijk dat zijn opdracht op deze wereld moest verder gezet worden door diegenen die hem wilden volgen. Voor Jezus stond het vast dat niet alleen hij moest uit gaan in de wereld om het prachtige Goede Nieuws te vertellen, van wat er zou gaan tot stand komen, door de wil van God. Voor Jeshua was het duidelijk, zij die hem wilde volgen, moesten naast zijn leer op volgen, de Wil van de Vader herkennen en moesten de prediking van het evangelie als voornaamste doel hebben.

Enkel door te luisteren naar het Woord van Christus en het Woord van God, Jezus en onze Vader, zullen wij kunnen groeien, de Waarheid leren kennen en Vrij gezet worden.

Vandaag is dat nog steeds niet veranderd. Degenen die zichzelf christen noemen moeten naar de betekenis van dat woord, echte volgelingen van Jezus Christus zijn. Als leerlingen en volgelingen van Christus Jezus moeten zij dan zijn leer na komen en zijn opdrachten ook opvolgen. Eén van de opdrachten van Jezus was het moeten verspreiden van het Woord van God en het Evangelie of Goede Nieuws. Jezus volgelingen moeten aan anderen vertellen over het goede nieuws over de dingen van het Koninkrijk van God. De verkondiging mag niet opzij geplaatst worden voor wereldse zaken.

“Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord.” (Handelingen 6:1-2 NBV)

Wat betreft de twaalf die het hele lichaam van leerlingen bij elkaar riepen, om de gemeenschap of  ecclesia er toe aan te zetten zich niet zo maar te concentreren om te kunnen eten en drinken of te overleven op materieel vlak, werd verbondenheid op geestelijk vlak gevraagd en een inzet om dat geestelijke ook verder uit te dragen. De apostelen maakten het in de vroege tijden ook al duidelijk dat het niet goed is dat we de prediking van het Woord van God zouden moeten verwaarlozen om te zorgen voor de rekeningen of voor het levensonderhoud van anderen. Het komt er namelijk op aan om er voor te zorgen dat we kunnen groeien in het woord van God en dat we van een goede reputatie kunnen zijn, die zowel praktisch als geestelijk gelijkgezind is. Als individuen, maar ook als een gemeenschap van broeders en zusters moeten we ons van ganser harte aan het gebed en de bediening van het Woord zetten. Bezorgdheid om de wereld en het helpen van wereldse liefdadigheidsinstellingen is goed, maar het mag nooit de aandacht wegnemen van de liefde voor het Woord van God en de inzet om het geestelijk leven hoog te houden.

Hoewel Jezus zelf wist dat wanneer hij zou weg gaan, velen zouden opstaan en allerlei dingen komen te verkondigen. Net als grimmige wolven zouden een aantal predikers komen tussen de mensen en degenen die in Jezus geloven en zij zouden allerlei leringen brengen die verwarring zouden veroorzaken. Voor Jezus was het duidelijk dat zij er niet voor zouden terugschrikken om niemand van de kudde te sparen. Hij waarschuwde hen ook dat zelfs uit hun eigen rangen er mannen zouden  opstaan, die verdraaiingen van de waarheid zouden aanleren, om de leerlingen of talmidim weg te trekken naar zichzelf. “Dus blijf alert!” waarschuwde Jezus zijn discipelen en ook ons. Omdat het gesproken woord van vele jaren geleden hier nog steeds vandaag moge zijn.

In de korte tijd van drie jaar openbaar leven, waarschuwde Jezus de mensen dag en nacht. De apostel Paulus deed hetzelfde als Christus en stopte nooit met waarschuwen van de leden van de vergadering. Maar hij wist dat zijn tijd op deze wereld heel kort was en hij moest gaan en daarom vertrouwde hij hen aan de zorg van God en tot de boodschap van Zijn liefde en vriendelijkheid. Hij deed dat, omdat het hen zou kunnen op bouwen ze en ze een erfdeel geven onder al diegenen die apart zijn gezet voor God.

Nederlands: Oude boeken in Klooster en kerk Si...
Nederlands: Oude boeken in Klooster en kerk Sint-Gabriël in Hekendorp. (Photo credit: Wikipedia)

“18 En toen zij tot hem waren gekomen, hij zei tegen hen:” Weet je, vanaf de eerste dag dat ik  naar Azië kwam, hoe ik de hele tijd bij u was, 19 de Meester dienende in alle nederigheid, met veel tranen en beproevingen die mij overkwamen door de plannen van de Yehuḏim (Jehoediem/Joden), 20 Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen winstgevend was, maar het aan u verkondigde, en u in het openbaar en van huis tot huis leerde, 21 bekering tot Elohim en geloof in onze Meester יהושע (Jeshua) Messias getuigend tot  Yehudim en aan Grieken. ” 22 “En nu zie, ga ik zeker in de geest naar Yerushalayim (Jeruzalem), niet wetende wat er mij daar gaat gebeuren, behalve dat de apart geplaatste Geest zal getuigen in elke stad, zeggende dat kettingen en druk me daar te wachten zullen staan.” 24  “Maar ik tel mijn leven niet als van enige waarde voor mij, opdat ik mijn missie met vreugde zal kunnen volbrengen, en de dienst die ik heb gekregen van de Meester יהושע, om te getuigen van het Goede Nieuws van de gunst van Elohim. ” 25 “En nu zie, ik weet dat u allen, tot wie ik ging om het bewind van Elohim te verkondigen, mijn aangezicht niet meer zullen zien.” 26  “Daarom getuig ik tot u vandaag dat ik duidelijk ben van het bloed van alle.”  27 “Want ik hield niets achter om u allen de raad van Elohim te verklaren. ” 28 “Ziet daarom toe op uzelf en op de gehele kudde, waaronder de apart geplaatste Geest die u tot opzieners heeft gemaakt, om de bijeengeschaarden (de kudde) van Elohim te hoeden, die hij heeft gekocht met zijn eigen bloed. ” 29 “Want dit weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven {1} zullen komen in het midden onder u, de kudde niet sparende. {Voetnoot: 1See Mt. 7:15-23, Mt. 10:16, Lk. 10:3, Johannes 10:12}. ” 30 “Ook uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, een vervormde leer sprekende, om de  aangeleerde, naar zichzelf te trekken.”  31 “Daarom kijk uit, eraan herinnerend dat gedurende drie jaar, dag en nacht, ik niet ophouden heb aan een ieder met tranen te vermanen. ” 32 “En nu, broeders, ik verplicht u tot Elohim en het woord van Zijn gunst, dat in staat is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al die zijn apart gezet. ” 33 “Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd . ” 34 “En je weet zelf dat deze handen mijn behoeften hebben voorzien, en voor degenen die met mij waren. ” 35 “Dit alles heb ik laten zien, door te arbeiden zoals dit, dat je de zwakken moet helpen. En denk aan de woorden van de Meester יהושע (Jeshua), dat hij zei: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ “” (Handelingen van de apostelen 20:18-35 De Geschriften 1998 +)

“Maar hij (יהושע Jeshua) antwoordde en zei: ” Er staat geschreven, ‘De mens zal niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van יהוה (Jehovah). “” {1 Voetnoot: 1 Dt. 08:03}. “(Mattheüs 4:4 De Geschriften 1998 +)

Willen we een volledig zinvol leven vinden moeten we vertrouwen in יהושע Jeshua/Jezus hebben en de woorden van zijn Vader leren kennen. Jezus zijn Vader is ook onze Vader en moet ook onze God zijn zoals Hij de God van Jezus is. Jehovah  יהוה onze Elohim, is de enige die we hebben te eren en te dienen zo goed als we kunnen.

“Dan zei יהושע (Jeshua) tegen hem:” Ga weg, Satan! Want er is geschreven, gij zult יהוה (Jehova) uw Elohim aanbidden, en Hem alleen zult gij dienen. “” {1 Voetnoot: 1 Deuternonmium 6:13}. (Mattheüs 4:10 De Geschriften 1998 +)

Wij mogen enkel één Heer als God aanbidden, en Hem alleen dienen, en dat is de Allerhoogste God der goden, wiens naam Jehovah is.

We moeten weten dat het niet van het fysieke en praktische wereldse werk is dat we het maximale uit ons leven kunnen krijgen. We moeten ons er goed van bewust zijn dat het de geest is die leven geeft, en dat het vlees ons tot geen hulp is. Het zijn zo ook de woorden van Jezus voor de wereld geest en leven zijn, en moeten worden opgevolgd.

“” Het is de Geest die levend maakt, het vlees brengt totaal geen winst op. De woorden, die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. {1 Voetnoot: 1 zie Johannes 6:68, en 1 Korinthiërs 15:45}. Woord en Geest zijn in eenheid. “(Johannes 6:63 De Geschriften 1998 +)

Jezus heeft dus zijn leerlingen laten weten dat God dat zijn Vader zijn discipelen kon maken als bevoegde ministers van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de Geest, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Mensen die de Heilige Schrift lezen moeten niet enkel de zwart-wit letters zien, maar de kleurschakeringen achter de woorden. Men moet naar de geest van het neergeschreven woord kunnen zien.

“4 “En zulk vertrouwen hebben we in de richting van (Alaha), Elohim {Allah de Elohim}, door Mshicha (de Messias). 5 Niet dat we bevoegd zijn vanuit onszelf om alle problemen aan te gaan, maar onze bekwaamheid is van (Alaha), Elohim {Allah de Elohim}, 6 die ook ons bevoegd gemaakt heeft als dienaren van een hernieuwd verbond, niet van de letter, maar van de Geest, want de letter doodt maar de Geest geeft leven {of: “die ook ons competent heeft gemaakt als dienaren van een hernieuwd verbond, niet van de letter, maar van de Geest, want de letter doodt maar de Geest maakt levend.}. “(2 Korinthiërs 3:4-6 De Geschriften 1998 +)

We kunnen veel lettertekens of brieven op papier of op het scherm vinden, maar de woorden zullen  een betekenis moeten krijgen anders blijven het nietszeggende lettertekens. Er zijn veel schrijvers, en door de eeuwen heen is er al heel wat neergepend geworden. Tussen de vele wereldse schrijvers kunnen wij ook mensen vinden die onder leiding van God hun handen die Woorden van God lieten optekenen. Die neergeschreven woorden van God, kunnen ons de belangrijkste woorden brengen om op de beste manier door het leven te gaan.

Petrus, die geloofde dat Jezus de heilige van God was en de Christus, Zoon van de levende God, vroeg de meester naar waar te gaan, maar wist dat Jezus de woorden had van het echte leven, het eeuwige leven. (Johannes 6:68-69) In de korte tijd dat Jezus predikte liet hij de mensen horen en zien hoe ze dat mysterieuze leven konden  vinden en hoe zij ook alle antwoorden in het Boek der boeken konden vinden. Hoewel ze ver in het verleden kunnen geschreven zijn, werden ze geschreven om ons te leren, zodat met de aanmoediging van de Tenach of de Schriften, wij geduldig kunnen vasthouden aan onze hoop.

“En al deze dingen kwamen over hen als voorbeeld, en ze werden geschreven als een waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen is,” (1 Korinthiërs 10:11 De Geschriften 1998 +)

“Alle Schrift is van God ingegeven, en nuttig tot onderwijzing, tot overtuiging, tot verbetering, tot onderrichting, in al wat de rechtvaardigheid betreft; Opdat de aan Gods gewijde mens volkomen zij, tot alle goed werkzaamheid vol komen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 PALM)

Wetende dat de Heilige Schrift, als Uniek Boek,  alleen maar door God kan ingegeven zijn kunnen we er zeker van dat deze ook rendabel is voor het onderwijs, voor weerlegging, tot verbetering, en voor de opleiding in gerechtigheid. Door het lezen en bestuderen van het Woord van God kunnen we God de Allerhoogste beter leren kennen, maar ook kunnen wij te weten komen wie iedereen juist is alsook wie wij zelf zijn of kunnen zijn. Door het bestuderen van de Heilige Schrift kunnen wij namelijk ons beter leren kennen en inzien waar wij horen te staan in de maatschappij. Wij kunnen er uit leren aan ons zelf te werken, zodat wij als kinderen van God onszelf completer kunnen laten worden, en volledig uitgerust worden voor alle goed werk op een andere manier dan een heiden goede werken zal kunnen doen. Wij zullen te zien krijgen dat het Woord van God zo krachtig is dat het ons ook zal bloot leggen voor wat we werkelijk zijn. We kunnen ons nooit verstoppen voor God, Hij kent onze innerlijke gedachten. Maar voor de mens kunnen we ons misschien anders voordoen dan wij werkelijk zijn. Voor de wereld kunnen wij misschien een ander masker en een schild opzetten. Jehovah God weet alles van ons. Hij weet wanneer we gaan zitten en als we opstaan en Hij onderscheidt onze neigingen van verre.

“(1) O יהוה (Jehovah) U zocht mij en kent me. (2) U kent mijn zitten en mijn opstaan; U begrijpt mijn gedachten van verre. (3) U zift mijn gaan en mijn liggen, En weet ook al mijn wegen. (4) Want er is geen woord op mijn tong, maar zie, o יהוה, Je weet het allemaal! ” (Psalm 139:1-4 De Geschriften 1998 +)

Wanneer gaan we de Schrift gaan onderzoeken is het belangrijk dat we het doen met de juiste redenen, omdat de Adonai Jehovah Elohim, de Allerhoogste het hart onderzoekt en de innerlijke motieven test, zodat Hij aan iedereen datgene kan geven wat zij volgens hun handelingen en gedragingen verdienen.

“” Ik, יהוה (Jehovah), onderzoek het hart, ik probeer {toets} de nieren, en geef elke mens naar zijn wegen, naargelang de vruchten van zijn daden. “(Jeremia 17:10 De Geschriften 1998 +)

Wanneer we het Boek van het Woord van God opnemen en regelmatig in de Bijbel lezen zal het in staat zijn om ons te vormen en te transformeren. Door het lezen van Zijn Woord zullen we te weten komen wat God aan ons kenbaar wil maken. Zijn spreken zal ons duidelijk worden. Door het veelvuldig Bijbellezen zullen wij niet alleen te weten komen wat God zegt tegen ons, maar ook wat Hij van ons wil. Wij zullen de hulpmiddelen leren kennen om ons sterker te maken en om verleidingen te weerstaan. Wij zullen inzicht krijgen in wat goed is en van wat er verkeerd of fout is (zonde). In de woorden zullen we vinden hoe we in staat zijn om God te behagen en hoe we kunnen vermijden om tegen zijn wil  in te gaan (zondigen). Door het vermijden van de zonde of het doen van wat er mis is kunnen we ons zelf beschermen tegen de gevolgen van een dergelijke fout.

In het Boek der Boeken zullen we in staat zijn om uit te vinden hoe ons te gedragen in deze wereld. Uit de vele geschriften zullen we in staat zijn om de noodzakelijke dingen om aan onszelf te werken te filteren. Niet alleen zullen we leren wat voor soort mentale vooruitzichten we hebben, maar ook hoe te komen tot betere mentale vooruitzichten. Veel zaken zullen veel duidelijker worden. Door de woorden in ons te laten werken zullen wij ook leren geduldig te zijn in plaats van wrevel of woede op te roepen.  We zullen in staat zijn om ons denken veel meer te beheersen, zodat wij mindere  aan slechte dingen zullen denken.  Wij zullen merken dat we meer aan de goede dingen en positief zullen denken in plaats van stil te staan bij het negatieve. In de transformatie die we kunnen ondergaan door het regelmatig de Bijbel lezen zullen wij tot de mogelijkheid komen om echte liefde en mededogen te leren. Liefde op basis van seksualiteit, persoonlijke hebzucht of egoïsme, en hard intolerantie zal plaats maken voor de ware Agape liefde. Nederigheid in plaats van arrogantie zal in het hart komen dat meer zal open staan voor iedereen welke ook hun overtuiging moge zijn .

De vele verhalen van andere mensen zullen ons meer inzicht geven hoe ze zich gedroegen, wat de gevolgen waren en hoe wij ons moeten gedragen. We zullen in staat zijn om de vele instructies over hoe we tegenover onze partner of andere mensen moeten staan. Wij zullen kunnen leren hoe we onze kinderen best kunnen opvoeden, hoe te handelen op school of  werk, hoe te reageren op anderen of om hen te helpen, zelfs om  goed te zijn tegenover degenen die ons minder goed behandelen of ons zelfs pijn doen, en hen daarbij de kans geven om ook betere burgers te worden . De Bijbel zal ons leren hen die pijn doen of hebben, ook te troosten.

In de woorden van God zal u in staat zijn om een manier te vinden om zelf een betere persoon te worden en hoe u het leven gemakkelijker en aangenamer voor u zelf en mensen om u heen zal kunnen maken. Door te leren hoe u zekerheid in uw leven kan hebben, want we kunnen vertrouwen in Jezus en op zijn vader kunnen we rekenen. Jezus zijn Vader zal er namelijk altijd zijn voor diegenen die op zoek zijn voor Hem. Op Jehovah God mogen we rekenen op elk moment van de dag of nacht.  Hij zal er ieder ogenblik klaar staan om ons kracht te geven in onze zwakheid, om ons geloof te geven als we twijfelen, en ons vrede te geven als we in rep en roer staan. In tijden van tegenspoed zullen we in staat zijn om troost te vinden door het lezen van Zijn Woord. Dat zijn voldoende redenen om de moed op te nemen om regelmatig door te gaan met het lezen in de Bijbel.

Hoe meer we in de Heilige Schrift lezen des te meer we leren over God en wat Hij voor ons wil. Door het bestuderen van Zijn Woord zal u ook leren wie u bent en in welke verhouding tot God staat.

Terwijl wij de Bijbel lezen en bestuderen, zullen we ontdekken dat God van ons een nieuwe schepping maakt, zoals Hij zal ons zal helpen ons volledige menselijk potentieel te bereiken. Jehovah, de Schepper van alles, heeft het menselijk ras met de Bijbel een Instructie Boek of “Handleiding voor het leven” gegeven. We zullen geconfronteerd worden met vragen. We zullen ook keuzes moeten maken in wat te geloven of op welke wijze verder te gaan. Maar als we echt open minded willen zijn  en wij al die dogma’s die we hebben geleerd door de menselijke leringen en bevooroordeelde populaire menselijke geschriften willen terzijde leggen, dan zullen we ontdekken dat de Bijbel een eye-opener kan zijn, die alle antwoorden voor ons leven biedt . Door het regelmatig lezen van de Bijbel zal het gemakkelijker worden om Gods leiding te onderscheiden in ons leven. Volledig begrip komt alleen voort uit de tijd doorgebracht in Zijn woord. Hoewel we binnen één  nacht geen wonderen behoeven te verwachten. Het is niet dat wij tot een ongelooflijke verandering zullen komen in één, twee, drie klikken van de vingers. Het zal geduld vergen. Maar van dag tot dag zullen een paar kleine veranderingen onze persoonlijkheid over de maanden of jaren ons kneden en in staat stellen om te groeien tot een nieuw persoon, het op een gegeven moment het keerpunt zal bereiken om als ‘herboren’ te worden.

Wij hopen dat u wilt geduldig te zijn en de Heilige Schrift, meer dan een keer zal willen lezen, zo dat het een bijzondere ervaring zal mogen zijn die je uit de buurt krijgt  van deze harde wereld meer dan één keer in je leven. Telkenmale je de Bijbel ter hand neemt kan het een verrijking zijn en u inspiratie en levenslust geven.

Bible and Scroll for the Study of Word of God
Boekrol en Bijbel voor Studie van het Woord van God

Wat er ook gebeurt weet dat alles steeds aan het licht zal komen en dat voor anderen ook alles zal open gelegd worden zodat zij de ware toedracht zullen herkennen. Een slechte ervaring mag u niet doen afschrikken, maar moet je ook leren gebruiken als een ervaring en leerschool. Bedenk ook dat u altijd op God kan beroep doen. Hij is steeds bereid om je gebeden te beantwoorden zolang deze in overeenstemming zijn met Zijn wil. Hij zal geven aan elk van ons wat onze daden verdienen.

“Maar alle zaken die afgekeurd worden {1} manifesteren zich door het licht, want alles wat tot uiting komt is licht . {Voetnoot: 1 of weerlegd, of blootgesteld}.”  (Efeziërs 5:13 De Geschriften 1998 +) Daarom wordt gezegd: “Ontwaak, al wie slaapt! Sta op uit het graf en de Mshicha zal jullie verlichten.”

“En ik zal haar kinderen met de dood slaan. En al de Gemeenten zullen weten, dat Ik Degene ben die nieren en hart doorzoekt . En ik zal aan ieder van u geven naar uw werken.” (Openbaring 2:23 De Geschriften 1998 +)
“” Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en voor u zal opengedaan worden. “(Mattheüs 7:7 De Geschriften 1998 +)

Wie vraagt zal ontvangen, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Maak daarom graag tijd om te bidden en de Bijbel te lezen. Graaf in de Heilige Schrift om te vinden wie wie is en om nieuwe weilanden te vinden plus om te weten te krijgen wat Gods plan is met deze wereld. Wees niet bang om tot God te bidden voordat u start met uw lees sessies. In het geval u met iemand anders samen kunt lezen zal u in staat zijn om de lees-fragmenten met elkaar te bespreken en kan u elkaar helpen om een beter begrip van het blootgestelde materiaal te verkrijgen. Neem de tijd om het Woord van God tot u te nemen en het te laten doordringen. Sla bij het lezen in de Heilige Schrift acht op de dingen die God verlangt. Probeer te horen wat God wil vertellen aan u, en werk er aan om die leringen op te nemen in je leven.

Wat je ook leest of ziet laat het altijd in het licht van Gods Woord komen. Laat ieder woord of handeling worden gecontroleerd met wat de Bijbel verlicht en neem vervolgens actie in het licht van het geleerde. Laat je toenemende inzicht je ondernemen om de juiste veranderingen aan te brengen.

En vergeet nooit dat als je een christen wil zijn het nog belangrijker is om de Heilige Schrift te lezen dan wanneer je niet zou geloven in een god of in de God die we moeten eren.

Jezus heeft de Schrift nooit gekleineerd (zoals sommige moderne critici doen), of het opzij gelegd (zoals de Joodse leiders van zijn dagen dat hadden gedaan met hun orale tradities), of gaf er nooit kritiek op (hoewel hij degenen bekritiseerde die het misbruikten), of  sprak het nooit tegen (hoewel hij vele interpretaties daarvan verwierp), noch sprak hij in een of andere hoogdravende manier zoals ‘hogere’ critici van het Oude Testament (Tenach) dit wel doen.

Jezus gehoorzaamde het Woord van God, niet de mens. Hij was onderworpen aan dat Woord van God. Als sommige leiders hun inzicht van inspiratie waar was, zou Jezus onderworpen geweest zijn aan een dwaling, in plaats van aan een achteloos weggegooid-samengeraapt ” woord van de mens. “Jezus zou dan onderworpen geweest zijn dan, aan de wil van de mens, niet aan de wil van God. Maar voor hem was het over duidelijk, hij zoals elk ander mens, hoorde naar God te luisteren, welk kon gebeuren door het lezen en bestuderen van de Heilige Schrift.

Wacht niet tot het morgen of te laat is om de Bijbel te bestuderen. Het is een veel te belangrijke boek om er geen belangrijke tijd aan te besteden.

+

 Engelse versie / English version: The importance of Reading the Scriptures

++

Lees ook:

 1. Voorgaand artikel: Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 2. Boek der boeken
 3. De kunst van het neerschrijven
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. Het schrijven van de Pentateuch
 6. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 7. De Bijbel is het Woord over God
 8. De Bijbel Woord van God tot ons gebracht als Heilig Schrift.
 9. Waarom de Bijbel lezen?
 10. Nut van het lezen van de Bijbel
 11. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 12. De Bijbel als instructieboek
 13. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 14. De Bijbel onze Gids
 15. De Bijbel voor u en voor uw leven
 16. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 17. Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal
 18. Lezen wat er staat geschreven
 19. Symboliek in de Heilige Schrift
 20. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 21. Onzeker over relevantie Bijbel
 22. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 23. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 24. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 26. De verkeerde held

42 thoughts on “Het belang van het lezen van de Schrift

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.