Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

1.3. Verspreiding van iemands woorden en naam

Met de boekdrukkunst werd de mogelijkheid geschapen om het Woord van God op een eenvoudiger manier te vermenigvuldigen zodat veel meer mensen bereikt konden worden. Men ging er ook toe over om de Heilige Geschriften om te zetten tot een coherent samen gebonden boek in een taal die de mensen konden verstaan. Om tot deze verschillende talen te komen moest men de Hebreeuwse, Aramese en Griekse woorden begrijpen en omzetten naar een equivalent in de andere taal. De woordkeuze was niet steeds eenvoudig en soms moest men overgaan tot eerder heidense woorden omdat de begripsomschrijving te uitvoerig zou zijn en de leesbaarheid van de tekst in de weg zou staan.

Men kan hierbij echter de vraag stellen in hoe verre men kan gaan om woorden te vertalen. Kan men zo bijvoorbeeld eigennamen en plaatsnamen vertalen, of moet men gewoon de naam gebruiken zoals hij oorspronkelijk was? Maar hoe moet men die weergeven en uitspreken als men moet vertrekken van tekens die men in de andere taal niet gebruikt?

In de opgetekende werken kan men lezen dat God zei: “Aldus moet gij aan de kinderen van Israël zeggen, Jehovah, de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u gestuurd: dit is mijn naam voorgoed, en dit is mijn monument naar alle generaties.” (Exodus 3:15) (Amerikaanse Standaard Versie in hertaling; ASVV)

1.4 Gods Naam en woord opgetekend

Een herinnering voor al de volkeren doorheen de tijden , zou de Naam van God voor goed ingegrift moeten zijn.

Om Gods Naam te verduisteren was helemaal geen goed idee daar God de mens had gewaarschuwd om niets aan Zijn Woord te veranderen of weg te laten. De Bijbel is een profetische boek, dat naast het verleden van de mens ook nog zaken vermeld die in de toekomst zullen gaan plaats hebben. Al de woorden er in zijn wel overwogen door de Schepper, die hiermee de bedoeling had Zijn Volk te onderrichten en inzicht te geven over Zijn (Gods) Werken en over wat Zijn Plan was met de wereld. Zij die iets zouden weglaten kunnen er op rekenen dat  hen door God hun recht zal ontnemen worden op de levensboom en de heilige stad, die in dit Heilige Boek de Bijbel beschreven zijn en in verwezenlijking zullen komen bij Jezus/Jeshua terugkomst en het Laatste Oordeel, wanneer de selectie zal plaats vinden van hen die zullen toegelaten worden tot het Koninkrijk van God.

“En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de boom des levens en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.’” (Openbaring 22:19 WV78)

1.5. De zoon wil zijn vader overal gekend gemaakt hebben

Jezus of beter Jeshua of Jehushua (van het Hebreeuws Yahushua), die als zoon van God door zijn Vader op deze wereld was geplaatst om God kenbaar te maken en het Goede Nieuws van dat Koninkrijk te verkondigen, kende zeer goed zijn Vader. Hij had alles voor zijn Vader en Zijn Volk over. Deze zoon van God zegt over zijn Vader dat wij deze moeten beminnen en Hem alleen eer geven. Jezus die bewust was van zijn taak hier op aarde maakte ook de naam van zijn Vader aan de mensen bekend. Hij verzocht ook zijn leerlingen om die Naam van de Enige Ware God, Elohim JHWH Jehovah (van het Hebreeuws Yehowah) aan anderen bekend te maken. Door “Uw Naam kenbaar te maken” hoopte Jezus ook dat zijn liefde voor zijn Vader weerspiegeld kon worden en in zijn leerlingen kon uitstralen zodat het ook in hen kon komen die de Blijde Boodschap

Wenceslas Hollar - Abraham's dream (State 2)
Abrahams's droom. Gods Naam ziende. Thomas Fisher Rare Book LibraryLink back to Institution infobox template Wenceslas Hollar Digital Collection - Image via Wikipedia

zouden aannemen.

“Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal dat blijven doen, want ik wil dat de liefde in hen is die u voor mij hebt, en dat ik in hen ben.’” (Johannes 17:26 GNB)

Zoals vroegere Schriftstellers wist Jezus dat het belangrijker is een  naam te verkiezen boven rijkdom en dat Gods Naam zeker niet op onwaardige wijze mocht opgenomen worden. (Spreuken 22:1; Exodus 20:7) Ook zijn volgelingen die aannamen dat redding in Jezus lag wisten, zoals Paulus, dat redding alleen daar kon komen waar de Naam van God werd aanroepen. (Romeinen 10:13)

Jezus waarschuwde:“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 7:21 STV)

***

+

Vervolg: Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer

++

Spelling van Bijbelse namen

Belangrijkheid van Gods Naam

Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

Niet bang voor Gods Naam: In de hand #5 Niet bang zich te geven

Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH

Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

Keuze van naam waar neimand tegen is: Bijbelvertalingen NBV blijft vragen oproepen

De verkeerde held

++

Video’s over Gods Naam:

Jehovah Yahweh Gods Name

The Divine name of the Creator

13 thoughts on “Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.