Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

Houding voor gebed

Wanneer wij ons tot iemand richten doen wij dat met een bepaalde houding, nederig, niet hautain en met waardigheid. Volgens de status van de persoon tot wie wij spreken, richten wij ons op een bepaalde manier tot deze persoon.

People praying during Durga puja. Original tit...
Gebed gedurende Durga puja. In Bangladesh (Foto credit: Wikipedia)

Volgens de positie en volgens onze relatie tot een persoon zullen wij deze slechts nu en dan of regelmatig aanspreken. Jezus Christus zorgde er voor dat wij nu rechtstreeks tot de Vader kunnen gaan. Wij hoeven geen tussenpersonen meer. Jezus heelde de wonden van de eerste zondige mens. Hij herstelde de relatie tussen de mens en Schepper God zodat wij tot zijn Vader kunnen komen als om het even welk kind zou moeten doen tegenover zijn of haar Vader. Dat betekent intiem, regelmatig en zonder enige lasten om openlijk met die Vader te spreken die houdt van Zijn kind. Aangezien God de Schepper onze Vader is, zouden wij van Hem moeten houden en op Hem moeten vertrouwen. Eveneens zouden wij geen angst moeten hebben om Hem rechtstreeks aan te spreken of rechtstreeks in confrontatie met hem te gaan. Wij moeten durven om tot Hem te gaan met al onze problemen en om Hem al onze nieuwtjes te vertellen. Een vader houdt er aan om alles te horen en te weten te komen. Hij weigert nooit een geheim. Wij zouden trouwens geen geheimen voor hem moeten of mogen hebben.

Wij hebben anderen niet nodig om ons te begeleiden; wij kunnen op ons eigen naar de Allerhoogste gaan. Wij hebben geen speciale plaats of geen speciale menigte rond ons nodig om tot onze Vader te komen en met Hem te spreken. Dit spreken kunnen wij ‘bidden‘ noemen of de handeling: ‘gebed‘.

Wij zouden zeer zorgvuldig moeten zijn om niet in de verleiding te vallen van slechts te bidden daar waar ons gebed kan opgemerkt worden of enkel voor ‘openbare consumptie’ in een kerkvergadering. De congregatie mag zeker niet de enige plaats zijn waar u tijd kunt vinden om aan God te denken en tot Hem te bidden. God ook heeft ook helemaal geen behoefte aan het reciteren of aan eindeloze herhalingen van de zelfde woorden. Zou u met uw vertrouwelijke vriend op zulke wijze spreken? God berispt herhalingen niet, maar wel verwaande herhalingen. In de ondraaglijke pijn in de tuin van Getsemane bad Jezus ook drie keer met gelijkaardige woorden tot zijn Vader, waarbij Jezus slechts de wil van deze wenste te doen. Jezus gaf duidelijk te kennen dat niet zijn wil maar de wil van God moest geschieden. (Weer een bewijs dat Jezus niet God is en ook niet tot zichzelf bad, maar tot God de Allerhoogste).

Wij zouden ook van mening moeten zijn om enkel de Wil van onze Vader te doen. U kunt God over uw behoeften informeren. Wij kunnen God laten weten wat wij graag zouden willen, maar zouden altijd moeten rekening houden dat het het belangrijkste is dat datgene zal gebeuren dat God het meest geschikt voor ons acht.

File:Bhutan - Flickr - babasteve (73).jpg
Gebedswielen een vorm die God niet nodig heeft. Boeddhistische gelovigen buiten een dzong in Thimphu. – Foto: Steve Evans, van Citizen of the World

Verwaande herhalingen, als in sommige kloosters door Christenen en Boeddhisten worden gebracht, zouden wij moeten vermijden. Wij zouden zonder twijfel niet het gebruik van mechanische gebedswielen moeten opvolgen, waarbij door de wind de uitgeschreven verzoeken zich vóór de Almachtige zouden moeten uitspreiden. Ook het gebedswimpels plaatsen in bomen is om die redenen ongepast. De goede voorbeelden van heidense herhalingen worden gevonden in 1Koningen 18:26 en in Handelingen van de apostelen 19:34. De idee dat de gebeden door hun aantal eerder dan door hun eerlijkheid heersen is heidens, en wanneer het in christendom verschijnt, is het een corruptie. Degenen u voor geeft, spreekt u niet aan met oneigen herhaalde woorden maar met uw eigen woorden die regelmatig veranderen. Om die persoon aan te spreken hoef je ook geen andere toehoorders, maar kan je onder elkaar treffen. Bid ook wanneer u alleen bent. Overweegt wat u aan God persoonlijk moet zeggen en wat God aan u persoonlijk heeft te zeggen.

(5) „en wanneer u bidt, zult u niet als hypocrieten zijn. Want zij houden van status in de congregaties en van op de hoeken van de straten te bidden, om door mensen te moeten worden gezien {en op de hoeken van de straten om door mensen te worden gezien}. Echt, ik zeg aan u, zij hebben hun beloning. (6) „maar u, wanneer u bidt, gaat in uw ruimte {kamer}, en uw deur gesloten hebben, bid tot uw Vader die in de geheime plaats is. En uw Vader die in geheim ziet zal u openlijk belonen. (Mattheüs 6:5 – 6 De Geschriften 1998+)

Wij zouden gebed als iets speciaal moeten beschouwen, een heilige actie. Het gebed of het spreken tot God zou een teken van uw speciale relatie met Schepper God moeten zijn. Het bidden zou ook een soort belangrijke plicht moeten zijn, die deel uitmaakt van het Goddelijke bevel, naar het voorbeeld waarmee wij in de Heilige Schrift worden voorzien.

Wij zouden ons ook ervan bewust moeten zijn dat wij communale gebeden in de congregatie zouden moeten hebben maar dat wij zelfs meer persoonlijke gebeden moeten hebben. U zou kunnen zeggen dat er een noodzaak is van een geheim gebed dat de voordelen van privé toewijding zal hebben, naast de essentiële verbinding met ons openbaar nut.

Zoals Jezus niet tot zichzelf bad maar tot zijn Vader en aan zijn luisteraars, aanhangers en discipelen leerde om zich naar Jezus en onze Vader te richten om de Allerhoogste aan te spreken in gebed, met het hoogschatten of heiligen van Zijn Naam, moeten wij ook durven om die Voorname Naam uit te spreken en toewijding aan deze Heilige Naam „Jehovah“ te tonen.

Voor hen die niet het weten hoe ze zouden moeten bidden, gaf Jezus een goed voorbeeld.

„(1) en het kwam te zijn terwijl hij in een bepaalde plaats aan het bidden was, aangezien hij ophield, dat één van zijn onderwezenen tot hem sprak, „Meester, onderwijst ons om te bidden, als Yoḥanan ook zijn leerlingen onderwees te bidden.” (2) En hij zei aan hen, „wanneer u bidt, zegt: Onze Vader in de hemel, laat Uw Naam apart geplaatst {heilig} zijn, laat Uw rijk komen, laat Uw wens ter wereld worden gedaan zoals in de hemel. „(Lukas 11:1 – 2 De Geschriften 1998+)

Wanneer wij bidden, zouden wij moeten komen te gelovend in de onzichtbare Vader, en vertrouwen op in Zijn verfijnde regeling. Het ware gebed is enkel de schreeuw van kinderen tot hun Vader, en het is het kinderlijke gevoel van vertrouwen in Hem welke aan hun gebed al zijn doeltreffendheid geeft. {W. C. Smith, The Sermon on the Mount, p. 178.}

Wanneer wij tot God spreken, kunnen wij over ons en over anderen spreken. Wij kunnen dingen voor ons maar ook voor anderen vragen, wat wij zeker niet mogen vergeten. U kunt veronderstellen hoe moeilijk het kan zijn voor iemand anders om hulp te vragen. In onze meer en meer seculaire wereld is het nog moeilijker om anderen te vragen om voor ons te bidden. Wanneer iemand u om voor hen vraagt te bidden, doe dit. Voorbede is een bediening die zowel geschikt is voor, en binnen het vermogen, van iedere gelovige. Denk hier eens over als we kijken naar wat de apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan Timotheüs, waar hij wijst op het belang van het gebed namens alle mensen.

Women praying in the Western Wall tunnels. Thi...
Biddende Joodse vrouwen in de tunnels van de Westerse Muur, te Jeruzalem.

„(1) Eerst en vooral, dring ik erop aan {spoor ik aan} dat petities, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, (2) voor soevereinen {vorsten} en voor allen die in gezag zijn, opdat wij het kalm en vredevol leven {rustig en stil leven} in alle eerbied en ernst leiden. (3) voor dit is goed en aanvaardbaar vóór Elohim onze Redder, (1Timotheüs 2:1-3 De Geschriften 1998 +)

Het gebed is misschien het vreemdst en prachtigst of meest wonderlijke van al Gods voorschriften. Het is een manier waardoor een mens zijn goede invloed ver voorbij zijn natuurlijke bevoegdheden kan doen uitbreiden — zonder beperking — in eeuwige dingen. Een mens die de echte macht van gebed, in zijn leven en leven van anderen niet kan waarderen, is een mens met weinig van het ware geloof.

Wij worden constant verteld in de Geschriften over de macht en het belang van gebed. Zouden wij niet veel meer kunnen bidden dan wij doen, zodat anderen de Waarheid kunnen leren en God in de doop kunnen gehoorzamen? God heeft ons een enorm instrument voor het goede gegeven — voor het goed van de mens. Gebruiken wij ten volle?

Volg het voorbeeld van de apostel Paulus, in het bidden niet alleen voor ons in de ecclesia, maar voor anderen, zodat zij zich tot God zouden kunnen wenden. Dit was Paulus zijn hartenwens en gebed tot God. (Romeinen 10:1; Romeinen 9:2 – 3). Dit is waar gebed — gevuld met de liefde voor anderen die God ons wenst te tonen.

“Bidt zonder ophouden”, de innige smeekbede voor de zielige, doelloze ellende van blinde mensheid, tevergeefs op zoek naar een zelfgemaakte vrede en een onmogelijk geluk, tragisch zichzelf vernietigend met hun eigen ‘wijsheid’.

Is dat onze houding ten opzichte van de wereld? – Echte zorg voor hen, en voortdurend gebed dat ze geholpen kunnen worden uit het moeras. Er is een gevaar dat we de neiging hebben om te egocentrisch en te eng in onze belangen en gevoelens, behoeften en verdriet van andere mensen negeren, gehuld in onze “speciaal uitverkoren” zelve en de wereld als hopeloos afschrijven. Dit was Paulus ‘eerste verzoek – dus van het grootste belang. (“eerst en vooral” betekent niet alleen eerst in het tijdsgebeuren, maar vooral in volgorde van belangrijkheid.) Om gebeden en dankzeggingen aan te bieden ten behoeve van alle mensen is een plicht van dergelijk groot belang dat de apostel het als eerste plaatst onder de onderwerpen van zijn pastorale opdrachten vermelde.

Bidden met dankbaarheid zouden wij zelfs nog meer voor anderen dan voor onszelf moeten doen. God kent elke naam en kent de behoefte van elkeen! Zo kunnen wij zelfs voor mensen bidden die wij niet persoonlijk kennen en voor mensen die ver afgelegen van ons kunnen leven. Wij kunnen vele gelegenheden vinden welke de noodzaak voor een gebed oproepen. Zo zijn er de vele natuurrampen, aardbevingen, tsunamis, overstromingen ergens in de wereld en de vele mensen die geconfronteerd worden met ernstige moeilijkheden. Wij kunnen voor al die mensen bidden die lijden.

Als u in uw hart de behoefte voelt om voor iemand, die kent u, te bidden doet het! Op dat ogenblik kunnen zij een slag onder ogen zien die slechts zij en God ooit ongeveer zullen weten. Maar zij zullen die slagen of stoten beter kunnen verdragen dan zonder uw gebed.

Het bidden voor anderen maakt deel van uw dienst aan de gemeenschap en aan God uit. Wij zouden altijd moeten onthouden dat het Christelijk pad over de dienst gaat! Er kan niet zoiets als een egoïstische christen te zijn. Ongeacht hoe slecht de uitdagingen voor ons lijken, anderen worden nog geconfronteerd door slechtere situaties. Bid voor anderen in uw buurt die Christus nog niet kennen of die pijn veroorzaken. Bid voor de leiders van onze natie. Wij zijn voortdurend omringd door hen die dit gebed nodig hebben. Maak het onderdeel van uw gebedsleven om er voor te zorgen dat zij het krijgen.

Onze gedachten zouden niet alleen met anderen moeten zijn wanneer wij tot de dienst komen. Ook in onze persoonlijke omgeving zouden wij de mensen van deze wereld moeten herinneren. Het zijn met anderen en het zijn met God zou een deel van uw volledige dagelijkse routine moeten zijn.

New York – South Ozone Park Ecclesia

Een leven beleefd in geloof is een voortdurend gebed. Het gesprek met God vereist geen vaste plaatsen, geen vastgestelde tijden, of geen bijzondere houdingen, buiten de oprechte eerlijke houding. Hoewel het voor ons vrij onmogelijk is om altijd de woorden van gebed te uiten, is het mogelijk en noodzakelijk dat wij altijd in de geest van gebed zouden moeten leven.

„Alles is de moeite waard om voor te bidden, als het de moeite waard is om te doen, of zelfs waard is om er over te denken. Als u er niet over kunt bidden, is dat een zeker teken om het niet te doen — het is geen deel van het goddelijk leven. Er is niets groot of klein met God. Met hem, is alles dat met de mens te maken heeft, zeer klein. Daarom moeten wij niet denken dat de kwesties een bepaalde graad van „belang“ moeten hebben alvorens zij geschikte onderwerpen voor gebed zijn. Wat onze aandacht verdient ma eveneens ons gebed verdienen. Wij zouden ons tot God moeten richten in alles, zoals een klein kind zich tot een ouder richt. De menselijke mening en het vlees die zijn wat zij zijn, „zelfafhankelijk“ zijn de fataalste dwaasheid. Niets zal juist zijn zonder de directe begeleiding van God, en de heiliging en toewijding van het gebed ” (GVG)

“Het gebed is geen ritueel, maar een manier van leven — een constant gesprek met God. Onze gedachten omvatten Hem de hele tijd. Wij worden niet beperkt door tijd, onderwerp of vorm. Wanneer wij de dingen heroverwegen realiseren wij dat er werkelijk geen grens op tijd voor gebed bestaat. U kunt op om het even welk ogenblik van de dag bidden, waar u ook bent. U kunt in uw eigen huiskamer bidden of in de auto. U kunt bidden terwijl u zich aan het wassen bent of terwijl u aan het joggen bent. U kunt vóór die belangrijke vergadering bidden. U kunt in die belangrijke vergadering bidden! Er is geen beperking betreft het onderwerp. Allerlei dingen kunnen aangegrepen worden om voor of over te bidden.

Is God te druk om te worden opgenomen in zelfs de kleinste details van ons leven? Moeten we niet met Hem over alles praten? Hij weet hoeveel haren er op ons hoofd groeien, dus waarom zou Hij niet bezorgd zijn voor de details van de dagen van zijn kinderen? Het is niet zo dat Hij alleen de tijd heeft voor de ‘grote’ dingen! “(KT).

God staat klaar op elk moment van de dag of nacht om ons te ontvangen voor een gesprek en om naar onze stem te luisteren.

+

Voorgaand artikel: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Wordt vervolgd

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #6 Prayer #4 Attitude

Preceding article:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #3 Callers upon God

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 5. Geloof voor God aanvaardbaar
 6. Gehoorzamen aan God
 7. Gehoorzaamheid beter dan offers
 8. Gouden regel om geestelijke dingen te begrijpen is gehoorzaamheid
 9. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 10. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 11. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 12. Belangrijkheid van Gods Naam
 13. De Allerhoogste is het Opperwezen
 14. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 15. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 16. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 17. Gebruik van Jehovahs naam
 18. Jezus zoon van de Allerhoogste God
 19. Dienaar van zijn Vader
 20. Geloof in Jezus Christus
 21. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 22. Bidden is een eenvoudige blik op God
 23. God zal niet vragen …
 24. Relatie tot God
 25. Relatie tot Christus
 26. Relatie tot medemens
 27. In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste
 28. Eerste Eeuw van het Christendom
 29. Eerste eeuw Ecclesia
 30. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 31. Wordt nederig als Christus
 32. Er is geen ware en constante zachtheid zonder nederigheid
 33. Nederigheid
 34. Laat mij niet uit de hoogte doen
 35. Nederig opstellen
 36. Vergeven
 37. Eerlijkheid begin van heiliging
 38. Streven naar heiligheid
 39. Schoonheid van heiligheid
 40. Deelnemers worden van Gods heiligheid
 41. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 42. Geestelijke vorming tot heiligheid #4
 43. God maak ons heilig
 44. Bepaal de aandrijving
 45. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 46. Hoe omgaan met huidige moeilijkheden
 47. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 48. Congregation – Congregatie + Congregatie
 49. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap + Parochie
 50. Verzamelen of Bijeenkomen
 51. Missionaire hermeneutiek 4/5
 52. Missionaire hermeneutiek 5/5
 53. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 54. Ademen om les te geven
 55. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 56. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 57. Ik hef mijn ogen op naar God
 58. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 59. God dankend bij het denken aan mensen
 60. Praat een beetje met de Pottenbakker
 61. Zeg het toch maar
 62. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 63. Bidden en mediteren
 64. Heeft het zin om te bidden?
 65. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 66. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 67. Bidden voor wat we willen of niet willen
 68. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 69. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 70. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 71. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 72. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 73. Dankbaar voor datgene dat ons toekomt
 74. Geef me een dankbaar hart
 75. Een geschenk van 86.400 seconden
 76. Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden
 77. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 78. Goede impact van gebed op de mens
 79. Biddenden zijn nooit alleen
 80. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen
 81. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 82. Denkend aan de hulpbehoevenden
 83. Liefdadigheid vernedert nooit
 84. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 85. Gebed is een geloofszaak
 86. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 87. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 88. Een Niet-christelijke christelijke bediening
 89. Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken
 90. Het is niet proberen maar vertrouwen
 91. Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd
 92. Kracht van het gebed
 93. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 94. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 95. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 96. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 97. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 98. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
 99. Intenties van de ecclesia
 100. Al of niet verenigen
 101. Verenigen
 102. Structuur -structure +Structuur -structuren
 103. Een samenkomst of meeting
 104. To belong to = toebehoren of Toebehoren
 105. Meeting – Vergadering
 106. De ecclesia als lichaam van Christus
 107. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 108. Verzamelen of Bijeenkomen
 109. Congregation – Congregatie of Congregatie
 110. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap of Parochie
 111. Maken van een kerk
 112. Al of niet toegeven aan de wereld
 113. Kerkgroei en samengaan
 114. Keerpunt in de Kerk
 115. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 116. Groei in karakter
 117. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 118. Leer mij bidden
 119. Financiële crisis en gebed
 120. Jaar van Gebed
 121. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 122. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie

++

Aangeraden Engelse teksten / Recommended English texts:

 1. Wishing to do the will of God
 2. Obeying the King
 3. Synagogue, Church or Ecclesia for the Christian
 4. Democratic principles for the church of today
 5. United people under Christ
 6. Who are you going to reach out to today
 7. Congregate, to gather, to meet
 8. The Tongue an Outlet
 9. Character transformed by the influence of our fellowships
 10. A Living Faith #11 My place in the body of Christ and my ecclesia
 11. Being thankful

+

 1. How can we draw closer to God?
 2. ‘Hallowed Be Thy Name’ – What Name?
 3. Prayer—What About?
 4. How should we pray?
 5. What Can I Pray For?
 6. Does God listen to all prayers?
 7. Will God Help Me if I Pray?
 8. Why Pray in Jesus’ Name?
 9. Prayers in behalf of their beloved brother intense, heartfelt pleas
 10. What Is the Will of God for My Life?
 11. Prayers That Are Heard by God
 12. Why Pray? Will God Answer Me?
 13. What Are Two Reasons Why God Rejects Some Prayers?
 14. Is It Appropriate to Pray to “Saints”?
 15. Should I Pray to Saints?
 16. Should We Pray to Saints? Inclusive: Should you be afraid to approach God?
 17. Pray even if you don’t know what to say

+++

 • Are You Doing Your Part? (pastorbenk.com)
  The responsibility to ask, seek and find belongs to us. We must ask.  Billy Graham insightfully said, “Heaven is full of answers to prayers that were never prayed.”
  +
  The word to seek includes the thought of the exertion directed toward the purpose of obtaining the things for which the prayer is offered.
 • Pray sooner (godssceneryandpromises.wordpress.com) + Pray sooner (mustardseedbudget.wordpress.com)
  Sometimes people skip prayer, but this takes the grand prize of all the ages.
  +
  We become dulled to urgency others describe to us for the shoulds of life. I understand putting off prayer like I understand putting off organizing tax documents. It’s not the most exciting way to spend my Saturday.procrasti-nation
 • The Prayers of Paul #14 (pastorbenk.com)
  The church at Colossae was in danger of turning away from the truth of the gospel (1:5) to “Human tradition” rather than Christ (2:8) To fulfill his purpose of correcting their Christology he prays for them and prepares to focus on Christ in his great hymn on the supremacy of Christ. To fulfill his purpose, he focuses the church in this prayer on all God has done for them, calling the church to give thanks.
 • Your Will Be Done (devog.wordpress.com)
  Our Lord Jesus modeled the faith and trust that you and I need in order to live the life God has for us. He prayed, “I want Your will to be done, not mine.” That’s it, isn’t it? That says it all. Faith and obedience come together. Love and trust intersect.
 • The Ministry of Intercession (samuelatgilgal.wordpress.com)
  God grant that we may learn day by day to pray more consistently. We must pray for others and ourselves. We must give ourselves up to the ministry of intercession. We must pray more for God’s people in general, for God’s people around us, for the Spirit of love in ourselves and in them, and for the work of God in which we labor. According to Andrew Murray:
  +
  The state of Christ’s Church is indescribably low. Plead for God’s people that He would visit them, plead for each other, and plead for all believers who are trying to work for God. Let love fill your heart. Ask Christ to pour fresh love into you everyday. . . .
 • Fear into Thanksgiving (clairenecessary.wordpress.com)
  Completely by the grace and providence of the Lord, there was a woman standing there who kept an eye on him while my husband was in the restroom.  My husband later told me that when he walked out, he saw our son there and the lady was close by making sure nothing happened because she had noticed that he was by himself.
  +
  It was He who gave her alert eyes and a motherly instinct to notice what was going on.  I thanked and praised him for His protection.  I began to pray for immense blessings on her and her family.  I had made small talk with her in the pool and had seen her children.  I did not know any of their names, but I prayed for them and prayed and prayed and prayed.  I have been praying for them since then.  I am choosing to give thanks instead of letting fear consume me.
  +
  The amount that I have prayed for this woman is, sadly, a reflection of how much I can be consumed with worry, but it is also an encouraging example of how prayer and taking our thoughts captive transforms us.  We are told to meditate on “whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.”  This is the second part of the familiar Philippians verse 4:5-9.
 • Prayer is Powerful (onaspiritualpath.wordpress.com)
  All of us on this spiritual path needs to pray because prayer is Key to all your problems,when you’re sad,happy,hurt,mad,angry or when you just want to be in the Divine’s presence.
  +
  Prayer is also a good way to uplift you and your soul and your inner spirit and there’s just nothing but good things that come out of prayer.
 • Pray For Revival (inspirationalchristiansfortoday.com)
  Take time today to lift up our nation. Stand in the gap for others and repent for the deaths of unborn babies….abortion!! Confess other sins that our nation has celebrated by passing laws, laws that approve of things our God despises. There is a difference between hating a person and hating the sin they are committing.
 • Sermon Notes: Robert’s Rules For Prayer (faithinspires.wordpress.com)
  The following are Pastor Crutchfield’s notes from the 6/30/2013 service at Compassion Church of Katy. They are adapted from an article by the same title he wrote over a decade ago.

29 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

  1. Most of our postings are presented first in the original language, mostly Dutch, and then in the other languages like English first and then sometimes in French and German.

   To find the article in English you are best to see at the bottom of the article the version you want to read: i.e. English version and look at the underneath back links for the article. Clicking on that link will bring you to the translation in English.
   But mostly the articles follow each other up, (Dutch fist, than English)so you could find the link also above the article under “next”.

   Like

  2. When one post is published in one language, mostly a few days later there will be an other language version published. It will demand only a few days of patience and looking out for the version in the language you would love to see.

   Hopefully your son can help you when no version in your language is available. though, Mostly the articles will be presented in Dutch and in English.

   Like

  1. Our principal tongue or first language is Dutch. We have our headquarters in (Flemish Brabant) the Flemish region of Belgium where our national languages are Dutch, French and German. Next to those we offer our services also in English as the standard language to communicate with the many different people living in this tiny country.

   Like

 1. Jezus had zelf ook gebedsintenties: dat Petrus zijn geloof zou bewaren, dat Lazarus zou opstaan, dat zijn leerlingen in eenheid bewaard zouden blijven en beschermd tegen het kwaad. (resp. Lc. 22, 32; Joh. 11, 41-42 en Joh, 17.) In zijn parabels en onderricht laat Jezus juist zien dat men moet bidden zonder ophouden: “Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. (…) Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het Hem vragen” (Mt. 7, 7 11) of zoals Lucas preciseert: “hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.” (Lc. 11, 13) Maar de heilige Geest sluit de rest niet uit. Zou God zich niet interesseren voor de concrete omstandigheden van ons leven en voor onze zorgen? Natuurlijk niet! Zonder aarzelen moeten we belijden dat God een Vader is en geen abstract principe. Maar werkt Hij ook op het niveau van ons alledaags bestaan? Toch wel. Anders zouden we niet ver afstaan van de literaire godslastering van Prévert: “Onze Vader die in de hemel zijt, blijf waar je bent.” Hoe werkt het dan? Wonderen zijn heel zeldzaam – dat wil zeggen: een directe interventie – maar het kan gebeuren en niet alleen in Lourdes. Meestal gebeuren de wondertjes meer binnen in ons, met de kracht en de zachtheid van de heilige Geest. Meestal maakt God gebruik van gebeurtenissen waarin we niet rechtstreeks zijn hand herkennen, of gebruikt Hij onze vrijheid ten goede. Maar nog vaker reikt Hij ons gelukkige ontmoetingen aan, of een verbazingwekkende samenloop van omstandigheden die ongelovigen aan het toeval toeschrijven en wij aan de voorzienigheid.

  Like

  1. God is zeker niet iets abstract. Hij is werkelijk voelbaar en weet Zijn volgers op te volgen. Elkeen weet God ook op zijn manier te benaderen. Zo kan eenieder op een andere wijze getrokken worden tot God. Iedereen zal een ander parcours af leggen in zijn of haar leven, maar uiteindelijk zullen allen door die smalle poort moeten gaan om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

   Veelal begrijpen wij als eenvoudige zielen Gods keuzes en werkwijze niet. Zoals u zegt herkennen wij dikwijls Gods Hand niet in de vele gebeurtenissen die over ons en de wereld komen. Maar als wij echt goed kijken en luisteren zullen wij meer leren zien en horen dan wij eerst voor mogelijk achten. god is wonderbaarlijk hoe Hij diegenen die Hem echt zoeken ook wil helpen om Hem te vinden. god geeft ons zeer veel kansen. De gelukkige ontmoetingen moeten wij koesteren en ook al mogen die momenten voor anderen een gewone gang van zaken zijn of toeval, wij weten dat er buiten ‘het toeval’ iets bijzonders is dat alle menselijk denken te boven gaat.

   Laten wij dankbaar zijn voor de voorzienigheid en voor Gods Genade die ons verder in dit leven mag leiden.

   Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.