Gehoorzaamheid beter dan offers

“Maar Samuel sprak: ‘Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken.” (1Samuel 15:22 WV78)

“(4:17) Weet wat je doet als je naar het huis van God gaat. Erheen gaan om te luisteren is verstandiger dan er offers te brengen zoals de dwazen: ze beseffen het niet eens wanneer ze kwaad doen.” (Predikers 5:1 WV78)

Als de schepper van hemel en aarde behoort alles reeds toe aan God. Al de materie is reeds van Hem en daarom kunnen wij ons de vraag stellen of er wel iets is dat wij Hem kunnen geven. God heeft gezegd: “Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart: dan kan ik een antwoord geven aan wie mij versmaadt.” (Spreuken 27:11 WV78)

Door wijs te leven zullen wij God vreugde kunnen geven. Ook een luisterend oor en onze gehoorzaamheid kunnen wij schenken.  “Sinds Ik uw voorvaderen uit Egypte gevoerd heb tot vandaag toe heb Ik hen nadrukkelijk en onophoudelijk gewaarschuwd: Luister naar mij.” (Jeremia 11:7 WV78)

“Beter dus uw leven, luister naar Jahwe uw God. Misschien krijgt Hij dan spijt over het onheil waarmee Hij u heeft bedreigd.” (Jeremia 26:13 WV78)

God wenst dat wij Zijn wil doen en die wens kunnen wij vervullen met volle overgave. Daarnaast verlangt Hij dat wij Hem vrijwillig volgen en Hem trouw blijven. Vroomheid verlangt Hij van ons.  Dat is veel belangrijker dan enige materiële afstand. “Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan brandoffers.” (Hosea 6:6 WV78)

Gods hoop is dat de mensen Hem zullen liefhebben. “en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf gaat boven alle brand – en slachtoffers.’” (Markus 12:33 WV78)

Het niet gehoorzamen van God geeft Hem leed (Psalmen 78:40,41) en zal voor ons de verschrikking inhouden van de verdoemenis. Maar als wij ingaan op de verordeningen van God zal ons het geluk toelachen.

“Dit alleen heb Ik hen bevolen: Luister naar Mij, dan zal Ik uw God zijn en gij zult mijn volk zijn. Volg de weg die Ik u wijs, dan zal het u goed gaan.” (Jeremia 7:23 WV78)

“Als gij aan mijn woord gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge – hoewel de hele aarde Mij toebehoort – van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn.” (Exodus 19:5 WV78)

“die Ik uw voorvaderen heb gegeven, bij hun uittocht uit de ijzeroven van Egypte, toen Ik hen zei: Luister naar Mij en doe alles wat ik u voorschrijf. Dan zult gij mijn volk en Ik zal uw God zijn.” (Jeremia 11:4 WV78)

+++
2015 update of related articles:

16 thoughts on “Gehoorzaamheid beter dan offers

  1. “Aan U, Jahwe, behoort de grootheid en de kracht, de luister, de roem en de majesteit, want aan U, Jahwe, behoort alles in de hemel en op de aarde. Aan U, Jahwe, behoort het koningschap, aan U, die als hoofd boven alles verheven bent. Rijkdom en heerlijkheid komen van U; Gij heerst over alles. In uw hand ligt de macht en de kracht, in uw hand ligt het, iedereen groot en sterk te maken.” (1Kr 29:11-12 WV78)
     “Want ik, evenals mijn volk, ben niet in staat zoveel vrijwillige gaven te schenken. Van U komt dit alles en wij schenken U slechts wat wij uit uw hand ontvangen hebben.” (1Kr 29:14 WV78)
     

    Like

  2. “En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: ‘Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!’” (Opb 5:13 WV78)God behoort de grootheid, de macht, de heerlijkheid, het opperste koningschap. “De Heer is koning, Hem viere de aarde; vreugde reike van kust tot kust.” (Ps 97:1 WV78)  “opdat de mens weet van uw macht, van uw koningschap, stralend in luister. Uw heerschappij blijft: de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht.” (Ps 145:12-13 WV78)  “(3:33) Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van geslacht tot geslacht.” (Da 4:3 WV78) “Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen! Amen.” (1Ti 1:17 WV78)God komt het hoogste toe en daar zijn wij maar kleine garnalen en zijn onderworpen aan de natuurwetten en aan de menselijke onhebbelijkheden. De uiteindelijke heerschappij over mens en dier behoort ook de Soevereine Heer toe, die ook boven de engelen staat. Op alles, wat wij Hem in onze meest verheven lof kunnen toeschrijven, heeft Hij een onbetwistbaar recht. Wij zijn niets tegenover Hem en zijn uiteindelijk afhankelijk van Hem. Aan Hem behoort de macht toe en al de macht van de schepselen is ontleend aan Hem en van Hem afhankelijk. Macht kunnen wij hem niet geven maar wel toekennen of erkennen. Wij kunnen ons ook in volle onderworpenheid aan Hem geven.  Al de heerlijkheid, die wij Hem kunnen geven met ons hart, onze lippen en ons leven, blijft oneindig ver achter bij hetgeen Hem toekomt.Laten wij de weerbaarheid die wij van God krijgen gebruiken om Zijn Naam te verheerlijken. “(68:36) Geducht vanuit zijn heiligdom God, God van Israel, Hij die verleent weerbaarheid, oerkracht aan zijn volk. Gezegend zij God!” (Ps 68:35 WV78) Laten wij dankbaar zijn voor die oerkracht die voor ons ter beschikking ligt.“Daarom, onze God, prijzen wij U en loven wij uw luisterrijke naam. Want ik, evenals mijn volk, ben niet in staat zoveel vrijwillige gaven te schenken. Van U komt dit alles en wij schenken U slechts wat wij uit uw hand ontvangen hebben.” (1Kr 29:13-14 WV78)Wat wij aan God geven is eigenlijk de rente van het Zijne. Laten wij daarvoor dankbaar zijn en Hem dienen met een volkomen hart. [“En jij, mijn zoon Salomo, erken de God van je vader en dien Hem met een onverdeeld hart en met vreugde. Want Jahwe doorgrondt alle harten en doorziet ieders gezindheid. Als je Hem zoekt, dan staat Hij voor je, maar als je Hem verlaat, dan verwerpt Hij je voor eeuwig.” (1Kr 28:9 WV78)]

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.