Omgaan met zorgen in ons leven

Posted on November 4, 2014. Filed under: Christen zijn en Christus volgen, Ecclesia, Geloven en Geloof, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Leven en Dood, Lijden, Naam van God, Verkondigen en Verkondiging | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Vorig seizoen hebben wij een ogenblik getracht om menselijke bijstand te verkrijgen en onze ecclesiae te laten verbinden met de gemeenschappen van een andere vereniging Christadelphians. Dit is echter niet gelukt en daarbij hebben wij tot onze schaamte ook moeten ondervinden dat het veel beter is om op God te vertrouwen en in alle rust af te wachten tot alles juist valt in Zijn tijd en niet volgens ons verwachtingspatroon.

In onze diensten en in ons schrijven in de loop van het afgelopen jaar hebben wij dan ook zeer veel aandacht geschonken aan dat belangrijk punt voor een gelovige, namelijk om op God te vertrouwen en in Hem alle hoop te stellen. Ook gaven we aandacht aan ons geloof in vertrouwen, roeping en het toeschrijven aan Jehovah. daarbij keken wij naar de belangrijkheid van de aanbidding en hoe dat best kan gebeuren.

Op onze zondag dienst van twee weken geleden (2014/10/19) keken wij nogmaals naar het belang van het gebruik van God Zijn Heilige Naam en keken wij naar de positie van Jezus in deze relatie tot zijn hemelse Vader en welke houding zijn discipelen aannamen.

Virgin Mary and Jesus, old Persian miniature. ...

Maagd Maria (Miriam) en Jezus (Jeshua), oude Perzische miniatuur. In de islam worden ze Maryam en Isa genoemd. (Foto credit: Wikipedia)

Jezus moest lasten ondergaan

Net als elke andere persoon in deze wereld, moest de man Jezus, geboren te Bethlehem, de lasten ondergaan van het menselijk leven. Hij werd wel op bijzondere wijze op deze wereld geplaatst, maar dat nam niet weg dat zodra hij werd geboren een element van zorgen was voor zijn aardse ouders, Jozef en Miriam (Maria). Maria als een speciaal uitverkorene van God kon niet verhinderen dat haar zoon moeilijkheden moest ondergaan en ze had te leven met de pijn in haar hart voor die problemen en pijn Jezus moest ondergaan.

Maria leidde haar zoon op en leerde hem goed en slecht, zoals elke moeder zou doen. Ze had vele keren dat ze moest zorgen voor haar veiligheid en voor de veiligheid en de goede naam van haar zoon. Op bepaalde momenten vertelde haar zoon haar zo geen zorgen te maken of om geduldig te zijn, want de dingen moesten gebeuren in de tijd van zijn hemelse Vader en niet volgens hun verwachtingen wanneer zij wensten dat het zou gebeuren.

Entry into Jerusalem from the large cycle in t...

Intocht in Jeruzalem uit de grote cyclus in de Scrovegni-kapel van Giotto, c. 1266. (Foto credit: Wikipedia)

Beperkte tijd

Jezus wist hij al snel bij zijn publieke optreden dat zijn tijd beperkt was (drie jaar) en dat hij een ​​taak voor God had om te doen in die korte tijd, maar dat hij zijn discipelen die opdracht van God moest gegeven zo dat zij zijn werk zouden verder zetten. Zij zouden het predikingswerk moeten overnemen en mensen moeten vormen die op hun beurt weer verder in de wereld zouden gaan om op hun beurt het Goede Nieuws te verkondigen.

Jezus was zich goed bewust van wat er voorspeld was en hoe zijn hemelse Vader telkens woord had gehouden. Dus alles wat van tevoren voorspeld was en nog niet gebeurd was zou dan ook nog gaan gebeuren. Als zodanig had Jezus al snel door dat zijn taak beperkt was in tijd en dat de dood dichter bij kwam​​. Geen prettige gedachte. Met zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem kon hij zien hoe de tijd voor hem naderbij gekomen wast. Hij kon zien dat profetieën in vervulling kwamen en de tijd inluidden om zich aan te bieden als offer voor de mensheid.

Gevoelen bij zorgen

Kun je je voorstellen hoe Jezus zich gevoeld moet hebben? Hoe zou jij je voelen als je weet dat je dood in de buurt is? als je weet dat je over enkele dagen gaat sterven, wat zou jij nu doen?

Velen van ons hebben veel zorgen te maken, denken ze. In deze wereld zijn er genoeg problemen alsook zijn wij er ook meestal goed van voorzien. Vreemd genoeg willen veel mensen toch ook nog problemen zoeken daar waar er geen zijn. Er zijn er velen die zich om bagatellen zorgen maken of denken dat zij zorgen moeten maken over bepaalde zaken. Er zijn nog genoeg mensen die denken dat ze meer zorgen moeten hebben. Veel mensen zijn nog niet tevreden. Verscheidene van hen zijn natuurlijke piekeraars“, terwijl anderen meer geneigd zijn om de gebeurtenissen te laten komen zoals ze komen. Sommigen willen gerust de houding aan nemen van “we zullen wel zien wat komt”.

Herfstperiode

Nu de herfst is aangetreden worden wij geconfronteerd met steeds korter wordende dagen. Het herfst seizoen brengt de tijding van de donkere dagen en al snel gaan weer veel mensen zitten tobben, rouwen en na te denken over hun voortbestaan en de dood. In geval zij denken over degenen die in de vele oorlogen geleden hebben en gestorven zijn, zou je kunnen denken dat het niet slecht is dat ze stil staan ​​bij de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Maar op de eerste dag van november zullen ze ook een dag vrij hebben om na te denken over de dode familieleden, waarbij zij op Allerheiligen en Allerzielen ook naar de graven zullen trekken van hun geliefden om deze proper te makenen met bloemen te versieren. Alsook komt er een tijd voor velen om na te denken over onze situatie als ons leven tot een einde komt.

Je zou denken dat dit genoeg reden zou geven voor mensen om na te denken over de toekomst onze toekomst, de toekomst van de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zijn geboren. Hoe velen zouden zich zorgen gaan maken over hun relatie met de Schepper en de positie die ze hebben in te nemen in deze wereld?Jezus maakte zich zorgen over die toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de vele anderen, zelfs voor mensen die hij niet persoonlijk kende. Maar ook zijn eigen toekomst maakte hem ongerust. Hoe zou je zelf zijn als je wist dat men je zou komen gevangen nemen en dat je een verschrikkelijke dood tegemoet kon gaan. Hij wilde God zijn wil doen en vertrouwde zijn hemelse Vader, maar tegelijkertijd was hij ook bang om wat er zou gebeuren met hem.

Ongerustheid in onzekere tijden

Men kan indenken hoe een persoon in zulke onzekere tijden ongerust kan zijn en heel wat kopzorgen kan hebben. Er waren ook momenten dat Jezus niet zo goed wist hoe hij een situatie zou behandelen of hoe hij tot zijn hemelse Vader kon spreken. Jezus wist zijn doel hier op aarde en wenst het ook te vervullen volgens de Wil van zijn hemelse Vader. Maar hij durfde God toch te vragen hem te bevrijden van wat er hem te wachten stond.
“Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.” (Johannes 12:27 NBV)

“‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’” (Lukas 22:42 NBV)

Bij de gedachte aan zijn lijden en dood was Jezus zijn hart ook vertroebeld. Net als ieder mens was Jezus ook bang voor wat over hem zou komen. Hij toonde ons duidelijk dat hij elke ervaring van de menselijke zwakheid (afgezien van de zonde), die hem zou passen om een meelevende priester of dienaar van God te zijn heeft gekend.

De eerste Griekse woorden van Johannes versie van de Heiland zijn uiting zijn een echo van een vers van de Judica, Psalm 42 (43): 6, dat ook wordt weerspiegeld in de Tristis est anima mea van Gethsemane. Het parallellisme met de lijdensweg in de tuin is opvallend:

“5 (42:6) Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. {-(42:6-7) mijn God die mij ziet en redt./Mijn ziel is bedroefd\ Volgens sommige Hebreeuwse handschriften, de Septuaginta en de Pesjitta. MT: ‘die hem ziet en redt.// Mijn God, mijn ziel is bedroefd’.}
6  (42:7) Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. 7 (42:8) De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen-al uw golven slaan zwaar over mij heen. 8 (42:9) Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ‘s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. 9 (42:10) Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ 10 (42:11) Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ 11 (42:12) Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.” (Psalmen 42:5-11 NBV)

Wanhopige ziel en hoop

Jezus wist waarschijnlijk dat zijn ziel (zijn wezen) niet in wanhoop had moeten zijn. Hij vroeg zich zelfs af waarom hij zich ook zo gestoord voelde. Hij had altijd opgekeken naar zijn hemelse Vader, die hij anderen ook wilde leren kennen. Hij had altijd hoop op God gesteld en vertelde anderen om hun leven ook in de handen van zijn hemelse Vader te geven in volle vertrouwen. Hij wist en overtuigde mensen er van dat zijn hemelse Vader, Jehovah God, aan Die hoop van ons vervulling kon geven. Jezus zei altijd tegen anderen dat hij zelf het niet was die de wonderen verrichte, maar zijn Vader in de hemel. Hij vertelde de mensen dat ze hun vertrouwen en hoop in zijn Vader moesten stellen. Op Hem wiens naam was bekend als Jehovah moesten zij hun vertrouwen stellen. Jeshua (Jezus) verwees altijd naar zijn Vader in de hemel, die volgens hem alle eer toe kwam. Het was trouwens tot die Enige Ware God dat Jezus zich steeds in gebed richtte. Tot Hem was het dat Jezus bad en lof gaf .

“Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’” (Mattheüs 4:10 NBV)

“15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17  Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. 19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:

‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.” (Johannes 5:15-27 NBV)

Aan het einde van Jezus zijn openbare leven prees hij nog steeds God voor de reddende hulp van Zijn aanwezigheid, maar gaf ook de aankondiging van zijn ziel die zich in wanhoop bevond in hem. Jezus (Jeshua) was er ook zeker van dat het maar één God was, de HEERE, de Elohim Hashem Jehovah,  die Zijn goedertierenheid commando overdag als in de nacht, in de uren wanneer alles goed gaat, maar ook in de uren wanneer alles lijkt slecht te gaan, zou laten gelden.

Twijfelen door angst en beproeving

Hoewel in de tijd dicht bij zijn dood zijnde, durfde Jezus ook te twijfelen aan de Allerhoogste. Hij bracht dan ook een gebed tot de God van zijn leven. Hij durfde zijn God, welke ook de God van Abraham is, en zijn rots, waarom Hij (Jehovah) hem (Jezus / Jeshua) was vergeten of verlaten zou hebben.

“Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’” (Mattheüs 27:46 NBV)

We kunnen parallelle passages in het Nieuwe Testament vinden, waar Jezus zijn doodstrijd wordt beschreven vinden. Mattheüs 26:39, Marcus 14:36 ​​en Lucas 22:42, vinden plaats in de Tuin van Gethsemane vlak voor de arrestatie van Jezus en laten ons zien dat Jezus ook bezorgd was. In al deze passages vraagt ​​Jezus nooit om de kruisiging te voorkomen maar geeft hij wel uitdrukking zijn angsten voor de moeilijkheden, de pijn en het lijden dat hij gaat tegenkomen in de komende uren, in de vorm van zijn beproevingen, afranselingen, zweepslagen, eenzaamheid en vervreemding van mensen en als hij zal genageld worden op de houten staak.

Jezus wist dat hij een zware beproeving zou ondergaan, maar voor hem was het belangrijker dat God Zijn wil en niet zijn wil zou worden uitgevoerd.

De lezing van de dag in het evangelie van Johannes (12:27) vindt plaats voor de hierboven beschreven omstandigheden. Er is gezegd geworden, terwijl Jezus spreekt tot een menigte van mensen tijdens het Pascha Festival in de tempel in Jeruzalem (in feite zelfs voorafgaand aan de bijeenkomst van de twaalf met Jezus aan de bovenkamer te Jeruzalem).

Jezus weet dat de gebeurtenissen zich snel zullen ontplooien. Toch is deze verklaring gezegd in antwoord op een aantal Grieken die net iets van Jezus hebben gevraagd langs zijn discipelen om. Waren ze er om hem een uitweg uit zijn aanstaande problemen te bieden? Misschien, maar Jezus hoeft hen niet te ontmoeten en antwoordt zelfs op hun verzoek om hem te ontmoeten op deze manier. Hij bevond zich in een situatie waarin het niet duidelijk was hoe hij kon omgaan met de stijgende paniek en dus zocht Jezus toevlucht tot een verklaring, of beter, een verzoek. Vader, verheerlijk Uw Naamwas een formaat dat Jezus voelde dat hij zou kunnen gebruiken op dit moment. Het hoeft niet meteen resultaat te oefenen op de specifieke zorg Jezus had maar eerder is iets wat hij kon gebruiken op elk gewenst moment in zijn leven, toen hij zulk een zorg voelde.

Verzoeking en opvolging

Dit is een proces dat wij ook als zijn discipelen kunnen volgen. Jezus was in alle dingen verzocht gelijk als wij(Hebreeën 4:15) en daarom moeten we in staat zijn om ons met hem te identificeren als we zorgen hebben in ons leven. Jezus blees steeds trouw aan zijn Vader in de volle overtuiging dat Jehovah de Enige Ware God is die alles kan waar maken, maar ook waarop wij ten volle kunnen bouwen. Hij (Jehovah, God) is degene die ons uit het vuur kan halen.

“want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden.” (Daniël 3:17 NBV)

Jezus is op de aarde geplaatst geworden niet om gediend te worden, maar om ons een voorbeeld te stellen en om zowel God te dienen als zijn medemensen. Zonder zijn nederige instelling en zonder zijn opoffering zouden wij geen genadegave hebben ontvangen door zijn Zoenoffer.

 “zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’” (Mattheüs 20:28 NBV)

Voorbeeld voor ons

In het voorbeeld dat Jezus met zijn dienstbaarheid heeft gegeven en met de leerstellingen die hij heeft verkondigt, met kennis van de vroegere profetieën, zouden wij moeten weten wie wij moeten volgen en wie wij moeten erkennen als de beloofde Messias. Die erkenning houdt dan wel in dat wij niet meer van de wereld mogen zijn, in die mate dat wij niet met de wereld moeten mee heulen en niet mogen vasthouden aan die wereldse tradities, zoals bepaalde feesten (als Halloween) In zekere zin moeten wij ons zelf ook opzij zetten om echte leerlingen van Christus te kunnen zijn.

 “Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Mattheüs 16:24 NBV)

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’” (Johannes 8:12 NBV)

Hij die mij zou willen dienen moet mij volgen en bereid zijn om zijn leven te haten; omdat de teerling voor mijn leven allang is geworpen en verscheurd met emotie en verdriet Is vertroebeld’ of ‘is onrustig ‘= is geweest en is nog steeds verontrust; een frequente betekenis van de Griekse voltooide tijd.

Madonna of humility by Fra Angelico, c. 1430.

Madonna van de nederigheid van Fra Angelico, c. 1430. (Foto credit: Wikipedia)

We hebben de figuur Jezus. In de evangeliën wordt genoeg over hem verteld om hem beter te leren kennen. We kunnen zien dat de mens van vlees en bloed op een speciale manier werd geplaatst in de schoot van zijn moeder. Hij is echt een man die rechtstreeks van God komt door die wonderbaarlijke plaatsing. Niet tegenstaande moest hij ook zijn eigen angsten overwinnen. Zo dan, wanneer in een tijd van stijgende paniek Jezus zijn toevlucht neemt tot het gebruik van een formaat (een motiverende verklaring) dan is dat iets wat we kunnen kopiëren, zelfs met behulp van dezelfde verklaring.

Antwoord op Jezus zijn gebed

In het geval van Jezus, was de intonatie een gebed en het vond de vraag van יהושע {Jeshua (Jezus)} direct een antwoord,

“Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’” (Johannes 12:28 NBV)

Er kwam dan ook, dat wil zeggen in antwoord op het gebed van Christus, de stem van God, dat sommigen konden onderscheiden terwijl weer anderen dat woord of spreken, niet kon onderscheiden, terwijl sommige verward de geluiden voor een natuurfenomeen namen. Terwijl ze het oneens waren, sommigen zeggende dat het donder was, anderen dat het een engel was die sprak, vertelde Jezus hen dat de stem niet was gekomen om hem te zien, maar om hen te verzekeren. Gods stem moest hen gerust stellen zoals het ons ook nu zou moeten gerust stellen. Hij legde aan hen uit hoe God wordt verheerlijkt in hem. In die verheerlijking vinden wij de eer aan De Ene Naam van de Allerhoogste (Jehovah) wiens Naam heilig is,  en de andere heerlijkheid van de naam van Jeshua of Jezus (wat eigenlijk betekent ‘Heil Zeus’ en daarom niet zo goed is om die naam te gebruiken).

Verheerlijking van Gods Naam

De woorden die werden gesproken zijn van belang. Ze spreken over het feit dat Gods Naam was verheerlijkt in het verleden en dat deze terug zo zou  verheerlijkt worden. Maar voor Jezus deze woorden hoorde in deze tijd, zouden ze hem herinneren aan hoe Gods Naam werd verheerlijkt in de opwekking van Lazarus slechts een paar dagen er voor en ook weer zou verheerlijkt worden bij zijn kruisiging een paar dagen later. De woorden hebben Jezusgeest niet weggetrokken van de uitdaging die voor hem lag, maar eerder hem in staat gesteld om het te bekijken met hernieuwde kracht en moed.

De woorden waren ook persoonlijk aan Jezus gericht en waren een verdere aanmoediging dat zijn Vader met hem was op dat moment in de tijd en met hem zou blijven doorheen de tijd van het komende offer.

Spiegelen aan Jezus

In geval zouden we een soortgelijke houding als Jezus zouden aannemen zouden we misschien ons ook op ons gemak vinden. Indien wij in onze zoektocht naar God ons er op zouden toeleggen in Hem te berusten, zou het veel makkelijker gaan om zowel Hem verder te leren kennen alsook om Zijn begeleidende Hand te voelen. Zeker, als we ons vertrouwen volledig op God zouden stellen moeten wij niet bang zijn, want dan zullen wij veilig in zijn handen zijn. Hij is de meest betrouwbare.

In zijn redevoeringen gaf Jezus wel te kennen dat wij eerder God dan de mensen moesten vrezen, maar dat wij meer op Hem zouden op aan kunnen dan te rekenen op mensen. De angst van Jezus was weg toen hij de Naam van God riep. Dit kan ook voor ons werken. Net als Jezus zijn angst werd vervangen door een gevoel van voldoening, doel en kracht, kunnen wij ook op vertoon van ons vertrouwen in de Allerhoogste onze nauwe band met God en Zijn beschermende hand voelen.

Als we ons belaagd voelen met zorg, laten we onze gedachten rusten op een echte verklaring zoals Jezus deed, of zelfs hardop zeggen wat er op onze lever ligt. Laten wij onze vrees verdringen door ons vertrouwen in de Allerhoogste. door ons bereidwillig te tonen om ons leven in Zijn Handen te leggen zullen wij geruststelling verkrijgen en ons zelf weer onder controle krijgen. Door Gods hulp te voelen zullen wij beter in staat zijn om daar te gaan wat de uitdaging ook moge zijn.

Omgaan met toenemende vrees

In de 19de oktober lezing van het evangelie zien we hoe Jezus koos om te gaan met stijgende vrees. Dit was effectief in het doen verdwijnen van de paniek en in het vervangen met vertrouwen. Dus waarom volgen wij niet zijn voorbeeld als wij met moeilijkheden worden geconfronteerd? Waarom volgen we niet het voorbeeld van Jezus Christus als wij in die omstandigheden bevinden die ons angst aanjagen? Als we het gevoel hebben dat wij door de problemen op het punt staan om te verdrinken kunnen wij best god ter hulp roepen en Zijn Naam aanroepen.
Als we voelen belaagd met zorg laten we onze gedachten rusten op een echte verklaring zoals hij deed, of zelfs zeggen het hardop, zelfs over en weer als dat helpt. Het zal ons helpen terug in de controle weer te voelen, en met Gods hulp te voelen beter in staat om te gaan met wat de uitdaging is dat voor ons ligt.

Als je dan zorgen hebt over hoe om te gaan met de situatie en hoe tot God te spreken, geeft de Bijbel ons genoeg antwoorden hoe we kunnen omgaan met verschillende situaties en hoe we de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde kunnen benaderen.

Het belangrijkste om te onthouden is wat Jezus gebruikte,

“Verheerlijk Uw Naam”.

Glorie brengen en Kenbaar maken van Gods Naam

Bij verschillende gelegenheden zei Jezus ook tegen zijn discipelen om uit te gaan in de wereld en de Naam van God te laten worden weerklinken zodat deze bij meerderen zou gekend worden. De uitspraak van Jezus in ons achterhoofd nemend, is het handig omdat het ons herinnert over God en dat het ook meer is over Hem dan over ons. Het helpt ons om onze gedachten, woorden en daden te kaderen in de algemene context van het willen veheerlijken van Gods Naam. Dit is een zeer hoge roeping.

We moeten weten dat het een belangrijke taak is die Jezus heeft gegeven aan elke volgeling van hem. Dat wil zeggen dat elke persoon die zich wil een christen” wil noemen hieraan zou moeten voldoen en steeds heerlijkheid aan Jehovah zou moeten aanbieden.

Ongeacht welke moeite we kunnen komen te doorstaan, ​​laat ons altijd denken aan de moeilijkheden waarmee Jezus werd geconfronteerd en hoe hij werd vernederd en geminacht. Laten we ook niet vergeten hoe de andere mannen van God, de profeten, die de woorden van God opgeschreven hebben, zodat latere generaties van hen kunnen leren, ook zeer veel moeilijkheden moesten doorstaan en meer dan eens hun leven in gevaar voelden. Al die mannen van God waren bewust over het belang van God Zijn Naam. Al jaren hebben velen geprobeerd om de Naam van God uit te faden. doorheen de geschiedenis heeft men al geprobeerd om de mensen de Naam van God te doen vergeten. Men heeft zelfs pogingen gedaan om de Naam van God uit de Heilige Geschriften te verwijderen. Ze hadden een goede reden om het te proberen, omdat het veel meer kracht kon geven om meer mensen te controleren. Maar vandaag de dag zijn er nog steeds veel mensen die het belang van Gods naam kennen en die niet bang zijn om deze heilige Naam uit te spreken. Zij weten ook dat in het geval ze in zulke moeilijke situaties zouden komen dat het lijkt alsof ze niet in staat zouden zijn om er uit te komen, ook zij kunnen doen als Jezus. Ook zij zullen een manier weten te vinden waarop zij kunnen handelen in deze moeilijke omstandigheden, die glorie zal brengen aan de Naam van God.

+

Engelse versie / English version: Dealing with worries in our lives

++

Lees ook:

 1. Geloof in slechts één God
 2. Belangrijkheid van Gods Naam
 3. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 4. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 5. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 6. Jehovah wiens Naam Heilig is
 7. God over zijn Naam יהוה
 8. Gebruik van Jehovahs naam
 9. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 10. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 11. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 21. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 22. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 23. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 24. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 25. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 26. Op de eerste dag voor matzah
 27. Jezus moest sterven
 28. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 29. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 30. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 31. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 32. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 33. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 34. Tevreden zijn met Gods keuze
 35. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 36. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 37. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 38. Herinner dat er een licht is in de volgende dag
 39. Wees niet bang om uw beste te geven om wat schijnbaar kleine banen zijn
 40. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking
 41. Nieuwe energie ontwikkelen
 42. Tel uw zegeningen
 43. Euthanasie debat geopend in 2005
 44. Dood niet te vrezen
 45. Gebed werkt
 46. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 47. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 48. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 49. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten: met o.a.: Halloween, Allerheiligen, Allerzielen

+++

 • Huckabee’s Mumbo-jumbo (venitism.blogspot.com)
  That nonbelievers somehow deserve to be discriminated against is a view widely shared, particularly among Christian conservatives who seem to think religion by the sword is an oldie but a goodie.
  +
  Bishops have corrupted Jesus’s doctrine.  Bishops might be pro-Christ, but they are definitely anti-Jesus.  Jesus is a legend, but Christ is a myth!  Jesus on the other side must be very upset with bishops, because they call him names, such as Christ and Theanthrope!
 • Perfection Series VI:II Reparation (supertradmum-etheldredasplace.blogspot.com)
  Wherefore, even as consecration proclaims and confirms this union with Christ, so does expiation begin that same union by washing away faults, and perfect it by participating in the sufferings of Christ, and consummate it by offering victims for the brethren. And this indeed was the purpose of the merciful Jesus, when He showed His Heart to us bearing about it the symbols of the passion and displaying the flames of love, that from the one we might know the infinite malice of sin, and in the other we might admire the infinite charity of Our
 • Leadership on the Road to Jerusalem (bpardekooper.wordpress.com)
  Jesus, with his impending fate upon his mind, has a conversation with the brothers about the cup and the baptism he is about to partake in, and, finally, graciously lets them down by telling them it is not within his authority to grant their request. With his disciples beginning an argument about the brothers beating them to the request of honored seats in Jesus’ coming kingdom, and with the sun moving toward the horizon marking the coming end of another of his final days, Jesus begins to teach about what true leadership looks like; not in his coming kingdom, but as his disciples on earth.
 • Understanding the Deeper Things of God (theeyesoffaith.wordpress.com)
  Knowing the name of God was important to the people of Israel because an individual’s name in Biblical times gave an indication of their character, ability, or heritage.

The Hebrew word for “the Lord” is the word “Jehovah” which means “the self-existent one”.

 • The Mystery of Jesus Name (theeyesoffaith.wordpress.com)
  “Jehovah-Jireh” means “the Lord will provide” or “the Lord will see to it”. Abraham discovered Jehovah as the Lord who will see to it, or the Lord who will provide whatever is needed.
  +
  There the Israelites came to know God as “Jehovah-Nissi” which means “the Lord our Banner.” They realized that if they would lift up the Lord’s Name in Praise and Worship the Lord would fight for them and they would be victorious.
 • A Message On Faith (thoughtprovokingperspectives.wordpress.com)
  I started with the Council of Nicea that took place more than three hundred years after Jesus lived in 325 A.D. This historic meeting, by order of the Roman Emperor Caesar Flavius Constantine, who by the way was a murder, defined or created Christianity as we know it.  Nicea was located in Asia Minor, east of Constantinople. At the Council of Nicea, Emperor Constantine presided over a group of church bishops and leaders with the purpose of defining the true God for all Christians and eliminating all the confusion, controversy, and contention within Christ’s church.

  The Council of Nicea affirmed the deity of Jesus Christ, painted by a European around the same time, and removed his blackness from the consciousness of the faith. There is no need to debate Jesus’ completion because, at that point in time, there were only two people in the region – Romans and Jews to which it is a fact that black people was the original Jew. At that conference, Constantine established an official definition of the Trinity – the deity of The Father, Son, and Holy Spirit under one God head, in three co-equal and co-eternal Persons.

  Constantine, and this is debatable, a converted Christian, called for a council meeting to be held in Nicea with the bishops of the Christian church to resolve escalating quarrels and controversy mounting to a bitter degree of disunity among the church leadership concerning theological issues. The failing Roman Empire, now under Constantine’s rule, could not withstand the division caused by years of hard-fought, “out of hand” arguing over doctrinal differences. He saw it not only as a threat to Christianity but as a threat to his rule.

  Therefore, at the Council of Nicea, Constantine demanded that the Christians settle their internal disagreements and become Christ-like agents who could bring new life into a troubled, beaten-down empire. Constantine felt “called” to use his authority to help bring about the unity, peace, and love, all for which Christ stands. He and the bishops had reason to worry about the future survival of Christianity within the Roman world empire, let alone the survival of his world empire. The Council of Nicea, led by Emperor Constantine, was the meeting to settle differences, to become like-minded, all to the glory of Christ.

 • The Fallibility Of Papal Infallibility (psalm115three.com)
  There are a lot of disagreements about when Popes are infallible and when they aren’t. The First Vatican Council and other recent Catholic sources that have claimed infallibility for the Pope have been interpreted in different ways by different people. Catholics don’t agree with each other about papal infallibility, and non-Catholics also disagree over how to interpret the doctrine. Since Popes have often erred, some Catholic apologists have claimed that papal infallibility has only been exercised twice: the Immaculate Conception decree of Pope Pius IX in 1854 and the Assumption of Mary decree of Pope Pius XII in 1950. However, even those decrees have errors in them. For example, in the Immaculate Conception decree, Pope Pius IX referred to Mary as the crusher of Satan’s head in Genesis 3:15. That interpretation was derived from a mistranslation of the passage that was part of Catholic Bibles for centuries. The crusher of Satan’s head in Genesis 3:15 is actually masculine, not feminine.
 • A Necessary Reminder of A False Seer (supertradmum-etheldredasplace.blogspot.com)
  What is most crucial is whether Vassula’s teachings are true to the Catholic and Orthodox faith which we have received from our Lord through the Apostles and the Tradition of the Church. My first concern in evaluating her messages was that nothing contradict the New Testament, the Councils, or authoritative Church teaching.
  Ryden discounts any assertions that she is “influenced by the subconscious, or by evil spirits, by psychological disturbances.” Some theologians claim to find many good fruits in her writings. What does she teach? What are the doctrinal strengths and problems? This article is based on reading the first five published volumes of photocopied notebooks written by and (she alleges)throughVassula. (Please note: The grammar, punctuation, spelling, emphasis, and capitalization are quoted directly from Vassula’s notebooks. I put “Jesus” in quotation marks to refer to the one that Vassula claims is writing through her.)
Read Full Post | Make a Comment ( 2 so far )

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

Posted on June 24, 2014. Filed under: Bijbel Studie en Bijbel Lezing, Christen zijn en Christus volgen, Ecclesia, Heilige Schrift, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Kerkplanting | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Vervulling of volbrenging

Cover of "The Apostles"

Cover of The Apostles

Nood aan dingen

Zoals wij in de vorige hoofdstukken toonden kenden verscheidene mensen van God zeer goed hun positie en waren deze overtuigd dat zij de Aller Hoogste Schepper van alle dingen nodig hadden. Zelfs eiste de zoon van God nooit iets zonder de Kracht van zijn Vader te kunnen doen. Hij wees steeds de mensen er op dat hij niets kon zonder zijn Vader.
Hij bad ook vaak voor uitgebreide tijdsspanne tot zijn hemelse Vader (Lukas 6:12). Vaak trok Jezus zich terug om alleen met zijn Vader te zijn, maar bij vele gelegenheden nam hij ook zijn discipelen met hem om tot God te bidden. De apostelen en hun aanhangers richtten ook kleine groepen op die zij opleidden en waar het lezen van de Geschriften en het bidden een belangrijke rol speelden. De vroege kerk „wijdde zich aan gebed“ (Handelingen van de apostelen 2:42). De apostelen zagen toewijding aan gebed als één van hun primaire verantwoordelijkheden als leiders van de kerk (Handelingen 6:4). Het was Cornelius’ zijn voortzette gebeden die Peter naar zijn huis brachten (Handelingen 10:4).

English: folio 11 recto of the codex with the ...

Folio 11 recto of the codex with the beginning of the Acts of the Apostles (Photo credit: Wikipedia)

Ten tijde van de profeten konden we zien hoe God reageerde op de ernstige gebeden van degenen die bereid waren om God als hun belangrijkste leider te hebben. Maar de beantwoording van gebeden werd niet beëindigd door de dood van de beloofde Messias. Zelfs na dat de apostelen zagen dat Jezus zijn belofte van een Trooster nakwam, hebben ze niet afgezien van hun gebedstijden. Continue bleven zij gebedstijden voorzien als onderdeel van hun dagelijkse leven.
In de jaren daarna, op verzoek van de apostelen en de mensen om hen heen, kon het bidden voor de vroege kerk, er toe bijdragen dat die Kerk kon blijven groeien. En de gevangenen die op hun oordeel wachtten konden na hun gebeden zelfs hun gevangenis ketens zien gebroken geraken waarna zij zich vrij konden bewegen om het geloof verder voort te planten (Handelingen 12:4-7).

In de brieven van de apostelen kunnen we vinden dat ze voortdurend baden voor de Ecclesiae of kerken, en Paulus vermaande hen om hetzelfde te doen (Romeinen 1:10; 12:12, 15:30, 1 Korintiërs 7:05; Efeziërs 1: 16, 06:18, Filippenzen 4:06, Col 4:02, 12; 1 Thessalonicenzen 1:02; 1 Timotheüs 2:01, 5:05, Filemon 1:04, 22).

In de Heilige Schrift kunnen we een duidelijke opdracht met betrekking tot gebed vinden en tot betrekking de houding die we moeten nemen tegenover God. {Zie het betreffende hoofdstuk.}

Mary Magdalene, in a dramatic 19th-century pop...

Mary Magdalene, in a dramatic 19th-century popular image of penitence painted by Ary Scheffer. (Photo credit: Wikipedia)

Verzoekstelling

Zoals we eerder gezegd hebben gebruiken veel mensen die bidden deze tijd alleen maar om God voor bepaalde dingen te vragen die aan hen ten goede kunnen komen. Daarna overwegen ze nooit wat ze moeten doen voor God. Eveneens zijn ze vaak niet zozeer geïnteresseerd in het Woord van God. Hoe velen die regelmatig bidden lezen ook regelmatig de Heilige Schrift? Veel mensen willen wel de steun van de Allerhoogste, maar zouden Zijn positie niet echt accepteren. Velen durven zelfs om andere goden te maken naast de Allerhoogste. Zelfs onder de zogenaamde christenen  zijn er mensen die Jezus als hun god nemen, maar nog steeds foto’s, beelden en andere dingen gebruiken in hun aanbidding. Ze buigen zelfs naar beneden en gaan op hun knieën voor kruisen of afbeeldingen van kruisingen; hoewel volgens de Heilige Schrift dergelijke bewegingen een gruwel zijn in de ogen van God. Nochtans ziet men juist in die kerkgemeenschappen waar Jezus als God wordt aanbeden, vele afgodsbeelden van allerlei heiligen en iconen en presentatie en verheerlijkingsvoorwerpen met lichaamsdelen of kleren, heiligen schrijnen, monstransen enz.. In het bijzonder als Jezus dan wel God zou zijn zou het helemaal niet kunnen om van hem afbeeldingen te maken.

Aanvaarding van Jezus

Mensen zouden de woorden van Jezus zelf moeten geloven en aannemen wat Jezus over zichzelf en zijn Vader zegt. Ook de woorden van de Vader over Zijn zoon zouden zij niet in de wind mogen slaan. Duidelijk spreken beiden over hun verschillenden in hun eenheid, welke slaat op de eenheid in denken en gevoelens. Maar Jezus is een mens van vlees en bloed, die na zijn dood ook de wonden liet zien aan zijn volgelingen om te bewijzen dat hij geen geest was terwijl zijn hemelse Vader een eeuwige Geest is, die aldus geen begin en geen einde heeft en niet kan sterven, maar dat hij werkelijk gestorven was en door zijn Vader opgenomen was uit de doden.

File:Cain leadeth abel to death tissot.jpg

Kaïn de landbouwer en de oudste zoon van Adam en Eva, leidt zijn jongere broer Abel , de schaapherder, naar de dood, omdat God Abels dieroffer wel aannam, maar het offer van Kaïn, een deel van de oogst van het land, niet.

Nooit veranderende God

Veel christenen vergeten dat in veel gevallen er een voorwaarde is voor het bidden en dat God niet zomaar elke vorm van aanbidding zal accepteren. God is dezelfde vandaag en morgen, dus hij is nog steeds dezelfde als in de tijd van Abraham. De Heilige Schrift is duidelijk in haar uitspraken hoe de Schepper van hemel en aarde nooit verandert, noch terug zal gaan op Zijn Woord en welke de Wensen van de Allerhoogste zijn.

Al in de tijd van Kaïn en Abel liet God zien hoe bewust Hij was voor het juiste aanbod. Het was namelijk de duidelijke uiting van Zijn voorkeur voor het juiste offer dat weer een daad van onmacht zonde over de mens liet brengen.

Bidden teken van geloof

We mogen niet vergeten dat bidden een teken hoort te zijn dat de persoon die bidt gelooft in degene waarmee hij of zij praat. Het betreft een communicatie waarbij de biddende gelooft dat de aangesprokene hem of haar zal horen en tegemoet zal komen. Maar het gebed moet ook volgens de Wil van God zijn. We moeten niet bidden om te krijgen wat wij willen, maar om wat God wil voor ons of voor degenen voor wie we bidden. Wij kunnen Gods gedachten niet veranderen, maar we moeten bidden tot Hem om onze gedachten te veranderen zodat zij gelijk lopen met zijn gedachten. Wij moeten hopen in overeenstemming met Gods Wil te leven. Alsook moeten wij er geloof in stellen dat God best wel weet wat voor ons het beste zal zijn. Wij moeten daarom Hem verzoeken het beste voor ons te brengen en niet zozeer focussen op wat zelf voor ons graag zouden hebben. Aan Hem kunnen wij vragen ons te hulp te komen in die mate wat voor ons het beste is. Onze ogen moeten op God gericht zijn en niet zo zeer op onze uitdagingen.

Gods voorwaarde tot steun

Christenen en iedereen die een beroep doen op God en Zijn naam aanroepen, moeten Hem prijzen voor wie Hij is; een liefdevolle, vergevende Vader, die nooit zonder genade en liefde zal geraken.

In Psalm 1:1 lezen we:

“Gezegend is de man die niet wandelt in den raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in het gestoelte der spotters.”

Wat is Gods voorwaarde voor Hem om ons te steunen?

God belooft om altijd Zijn kinderen te ondersteunen, maar we moeten, als christenen, het volle evangelie begrijpen.

“Als we doen wat juist is zullen we worden geaccepteerd, maar als we doen wat verkeerd is, is zonde aan onze deur, en wil zij heersen over ons. Laat ons, daarom, doen wat juist is, dat God ons kan ondersteunen overeenkomstig Zijn beloften. God zegene u mijn vrienden en bid altijd voor elkaar.

“Het gebed is niet Gods tegenzin overwinnen, maar zich onderschrijven aan Zijn bereidheid.”

Martin Luther

Laat het gebed iets zijn dat ons de hele dag doordringt, zelfs in het midden van onze bedrijvigheid. Tijdens ons werk kunnen wij ook met onze gedachten dicht bij God zijn. Elk moment van de dag kunnen wij gebruiken om Hem aan te spreken, waar wij ook mogen zijn, in de huiskamer, de keuken, onderweg naar ergens, in de tuin of openbaar domein of op het werk. We hoeven niet veel woorden te gebruiken. God heeft geen behoefte aan ellenlange litanieën of herhalingen van woorden of gebeden. Wij kunnen gewoon onze problemen voorleggen aan God. Breng wat tijd door het bidden met de beloften van de Bijbel; zet uw focus gericht op God en tracht de gedachten op uw omgeving van u af te zetten . Laat die moeilijkheden die schijnbaar zo onoverkomelijk zijn aan God kenbaar worden en durf alles in Zijn handen te laten..

Laat het gebed een continu proces zijn dat tijd in beslag mag nemen om verandering te zien in onze omstandigheden en verandering in onszelf.
Dat wij in ons gebed de vrede van God mogen ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over ons hart en gedachten, omdat wij verbonden zijn in Christus Jezus.

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” Filippenzen 4:7

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment

++

Aanvullende lectuur:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. De Allerhoogste is het Opperwezen
 3. Eigenheden aan God toegeschreven
 4. God versus goden
 5. Geloof in slechts één God
 6. Jehovah wiens Naam Heilig is
 7. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 8. Gebruik van Jehovahs naam
 9. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 10. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 11. De Bijbel en Bidden
 12. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 13. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 14. Rond Jezus
 15. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 16. Christus Jezus: de zoon van God
 17. Zoon van God
 18. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 19. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 20. Christus kennen is zin geven aan het leven
 21. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 22. Ongelezen bestseller
 23. Positie en macht Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom 2. Aanzien als een gevaar
 24. Politiek en macht eerste prioriteit #1
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 26. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 27. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 28. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 29. God zal niet vragen …
 30. Schoonheid van heiligheid
 31. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 32. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 33. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 34. Aanbid enkel de Schepper van alles
 35. Kracht van het gebed
 36. Bidden is een eenvoudige blik op God
 37. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 38. Gebed is een geloofszaak
 39. Bidden en mediteren
 40. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 41. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 42. Goede impact van gebed op de mens
 43. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 44. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 45. Biddenden zijn nooit alleen
 46. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 47. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 48. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden
 49. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 50. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 51. Financiële crisis en gebed
 52. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 53. Oprechtheid geen test van de waarheid
 54. Kruisen en Iconen stukslaan
 55. Onze houding voor moeilijke taak
 56. Niets kan de man met de juiste mentale houding stoppen van de verwezenlijking van zijn doel
 57. Wacht niet op anderen voor een gezonde houding
 58. Houding van Christen bij pest gedrag
 59. Mensen vergeten niet hoe je hen liet voelen
 60. Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?

+

Additional literature in English

 1. Only worship the Creator of all things
 2. Acknowledge the majesty of the Lord’s reputation!
 3. Holiness and expression of worship coming from inside
 4. Sincerity not a test of truth
 5. The big agenda item
 6. Relapse plan
 7. God won’t ask
 8. Don’t wait to catch a healthy attitude
 9. Wishing to do the will of God
 10. Our attitude at a difficult task
 11. Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal
 12. People will never forget how you made them feel

+++

Also of interest:

 1. Prayer – What About?
 2. Who Is Listening to Your Prayers?
 3. Why Is Prayer Important?
 4. Thy Kingdom Come and Thy Will Be Done – as it is done in Heaven – also upon this earth.
 5. Exchanging the Truth of God for a Lie 
 6. The Lords Prayer Part One…..
 7. Wednesday Morning Prayer
 8. Church Leadership: Dealing With Difficult People
 9. Keeping Silent
 10. Sniper-chat
 11. Prioritize!
 12. Power To Change Situations

+++

 • Prayer for You (loveunderstandserve.wordpress.com)
  I pray that our marvelous, powerful, gracious God would lead you by the hand throughout your life. I pray that God’s love would so permeate your spirit, that love would flow over into your every word and action. I pray that God would open your eyes to the needs of people around you, and give you the courage and strength to help in meaningful ways. I pray that you would have God’s peace and joy in your soul. And when you struggle in this life, I pray that even in the midst of the pain you would have a deep understanding of your eternal worth in God’s eyes, and an assurance of your place in God’s kingdom.
 • Prayer points for Nigeria (April-May 2014) (disciplesofhope.wordpress.com)
  Due to the prayers of the church the Apostle Peter was saved by the Lord’s angel from the prison and the evil plans of Herod and the Jewish leaders. The power of the church praying together is still there and alive today. All you need to do is to believe and pray. God will totally demolish the plans of the Evil one especially when people of the church start praying for those who are persecuted for Christ. Not just for the persecuted but also for those who are in any other sort of need be it physical or spiritual.
 • Praying for Others (dailybibleplan.com)
  As followers of Christ, we all understand the power of prayer.  Prayer is a powerful thing, and it is one way that we can connect with God on a personal level.  For most new Christians, prayer typically begins with asking God for the things that they need in their own lives.  As we mature in our faith, we will usually find that more and more often we will be praying not just for ourselves but for other people.  In fact, we will likely spend more time praying for others than for ourselves.  This change in our prayers happens because as we grow in Christ and get to know Him better, we get more and more of His heart for other people.  As our love grows for others, we will want to spend more time praying for them.
 • Lord’s Day 50: The Only Source of Everything Good (urcpsalmody.wordpress.com)
  Contrary to our human instincts, the motivation for praying “Give us this day our daily bread” has nothing to do with worry.  Only a few verses after setting forth the Lord’s Prayer, Jesus directly tells his disciples, “Do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on” (Matt. 6:25 ESV).  The point is not whether we will have “our daily bread”—we will—but that our eyes are turned in the right direction; that we understand that our heavenly Father is indeed “the only source of everything good.”
 • Sermon: Acts – Healing And Blessing (bigcircumstance.com)
  A much-loved member of the church died, and somebody told my friend that they should go to the hospital mortuary and pray for this person to come back to life. My friend didn’t know what to do. There are a few biblical stories of people being raised back to this life, but at the same time the final enemy of death has not yet been ultimately defeated, and in those circumstances it seems wise to pray for a ‘good death’.
 • He will deliver you. (josephsdailywalkwithjesus.wordpress.com)
  It took a few years in my infancy walk with Christ to understand that the Lord delivers the best justice. After all who knows the offender better and how to administer truer justice you or Jehovah?
 • A Woman’s Prayer (seunsotonade.wordpress.com)
  Hannah portrays this hearty prayer that I think only women might be able to explain. It’s a kind of prayer when you don’t know where to start or what you want to say, but you just want to kneel down, bow your head, squeeze your toes and begin.
 • Are prayers heard by God? (troyschweer.wordpress.com)
  A large part of the population has prayed at one time, or another. Many do it to feel better; they seek its soothing effects. Others pray only when they are in need. They want or need something.
  The Bible shows that prayer is more than something to make us feel good. Rather, it is a precious way to draw close to God.
  God is very interested in our innermost thoughts since he wants us to be close to him. In fact, Jesus encouraged his followers to pray. The point is, as we share our thoughts with God in prayer, the greater our bond will be with him (Matthew 6:6-8.)
  +

  Stress and ways to cope

 • What does JEHOVAH want for me? (topetychus.wordpress.com)
  GOD is going to give us every last drop of good thing He has promised to us (Matt 7:11, John 16:33, Romans 8:28) but not just in this evil-filled world because they’re just going to get polluted (by the evil) when we get them.
  +
  let’s be more Heaven conscious than world conscious; focus more on the permanent, everlasting things than on the temporary, just-for-a-while things. Pray more for the grace to overcome SIN and live aright than for (the grace to thrive more in SIN with) more riches and worldly success. When experiencing hard and trying times; pray for the grace to come out stronger and victorious, don’t wallow in self-pity, bitterness, and excessive complaints because what JEHOVAH wants for you and I is to come live with HIM in eternity.
 • Love Your Church – Jesus Does! (6) (lacykitkat.wordpress.com)
  Notice what Solomon prayed for at the dedication of the temple.
  +
  Pray with confidence in times of economic difficulty. One of the names by which Israel knew God was “Jehovah Jireh,” which means “The Lord will provide.” Your security isn’t in Wall Street, Main Street, or any other street! It’s in God’s unfailing goodness (See Ps23:6).
Read Full Post | Make a Comment ( 4 so far )

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Posted on January 17, 2013. Filed under: Eindtijd, Geloven en Geloof, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Leven en Dood, Naam van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Spoedig in de tijd van het gecreëerde heelal kregen de mensen te begrijpen zij tot God moesten roepen. De mensen begonnen de naam van Hoogste Elohim יהוה Jehovah te verzoeken. Meer dan eens gingen de dingen verkeerd en meer dan eens deden mensen tegengesteld aan hun Schepper Zijn wensen, maar telkens was hij bereid om weer tot hen te komen en hen te helpen. In de vroege tijden kenden zij het belang om de Schepper God met Zijn Naam die Heilig was, aan te roepen.

“En ook tot Sheth was er hem een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Daarna werd begonnen met een beroep te doen op de Naam van יהוה {Jehovah} {1}.” {Voetnoot: 1De eerste optekening van “een beroep doen op de Naam van יהוה” of “de naam van Jehovah te verzoeken.“
(Genesis 4:26 De Geschriften 1998 +)

“Aldus vertrok Abram, zoals יהוה {Jehovah} hem geboden had, en Lot ging met hem mee. En Abram was vijfenzeventig jaar oud toen hij uit Haran weg trok.”
(Genesis 12: 4: De Geschriften 1998 +)

“7 En יהוה {Jehovah}verscheen aan Abram en zei: “Aan uw zaad zal Ik dit land geven.” En hij bouwde aldaar een altaar voor יהוה {Jehovah}, die hem verschenen was. 8 En van daar ging hij naar de berg ten oosten van Bĕyth El { bethel}, en hij sloeg zijn tent op, met Bĕyth El { bethel } op het westen en Ai in het oosten. En hij bouwde aldaar een altaar voor יהוה {Jehovah}, en riep de Naam van יהוה {Jehovah} aan.”
(Genesis 12: 7-8: De Geschriften 1998 +)

Vele keren worstelden de mensen met vele problemen, vaak veroorzaakt door hen zelf omdat zij zich niet aan de Bevelen of Geboden van God hielden of niet naar Zijn Stem luisterden. Massa’s bevelen en horden beloften werden gegeven aan God Zijn mensen. Vele zegens kwamen over hen, maar oh zo vaak waren zij deze snel vergeten. Vlug hadden zij geen oog meer voor wat God voor hen had gedaan. In hoge nood wisten zij Hem echter weer te vinden en vond hun god het niet erg om terug tot hen te komen.

Telkens was God daar opnieuw om dicht bij hen te komen en meerdere keren verscheen God aan Zijn gekozen mensen om hen te vertellen wat ze moesten doen en te vertellen over in de toekomst nog te gebeuren zaken.

“23 En van daar ging hij naar Be’ĕrsheba. 24 En יהוה {Jehovah}verscheen hem in die zelfde nacht en zei: “Ik ben de Elohim van uw vader Abraham. Wees niet bang, want Ik ben met u, en zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen omwille van mijn dienaar Abraham. ‘ 25 En hij bouwde daar een altaar, en riep de naam van יהוה {Jehovah}, en hij sloeg zijn tent op, en de dienaren {bedienden} van Yitsḥaq groeven daar een put.” (Genesis 26: 23-25: De Geschriften 1998 +)

De schepper vertelde Zijn gekozen mensen hoe hij aanroepen moest worden en dat Zijn Naam helemaal over de wereld zou moeten gekend worden.

“En Hij zei: “Ik ben de Elohim van uw vader, de Elohim van Abraham, de Elohim van Yitsḥaq, en de Elohim van Ya’aqoḇ.” En Mosheh verborg zijn gezicht, want hij was bang om naar Elohim te kijken (Exodus 3:6 De Geschriften 1998 +)

“En nu, zie, is de kreet van de kinderen van Israëlieten tot Mij gekomen, en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Mitsrites hen verdrukken {onderdrukken}. (Exodus 3:9 De Geschriften 1998 +)

“En Elohim zegt aan Mosheh, ik BEN wie ik BEN (“Ik Ben die Ben” of “Ik Ben die Is”): en hij zegt, zegt zo aan de zonen van Yisra El, Ik Ben heeft mij naar u gestuurd. En opnieuw zegt Elohim aan Mosheh:, „ik ben dat wat ik ben. “ {1} en hij zei, „zo zult u aan de kinderen van Yisra’ ĕl, ‘zeggen: “De Ik Ben heeft mij naar u gestuurd.’’ (Voetnoot: 1 De Hebreeuwse tekst leest: ‘ eyeh’ asher’ eyeh, het woord eyeh uit hayah afgeleid betekent te zijn, maar de bestaande Aramese tekst hier in v. 14 geeft te lezen: ayah ashar ayah. Dit is niet Zijn Naam, maar het is een verklaring die tot de revelatie van Zijn Naam in v. 15 leidt, namelijk: יהוה.) En Elohim zei verder aan Mosheh, „zo moet u aan de kinderen van Yisra’ ĕl zeggen, ‘יהוה Elohim van uw vaders, Elohim van Ab’raham, Elohim van Yitsḥaq, en Elohim van Yaʽaqoḇ, heeft me naar u gestuurd. Dit is voor altijd Mijn Naam, en dit is Mijn herinnering aan alle generaties.’ (Exodus 3:14-15 De Geschriften 2011 Vertaling)

“Ga, en gij zult de oudsten van de Israëlieten verzamel en tot hen zeggen: ‘יהוה {Jehovah } Elohim van uw vaderen, de Elohim van Aḇraham, van Yitsḥaq, en van Ya’aqoḇ, verscheen tot mij, zeggende”: Ik heb u inderdaad bezocht en gezien wat u wordt aangedaan in Mitsrayim; (Exodus 3:16 De Geschriften 1998 +)

“Jehovah” at Exodus 6:3 (1611 King James Version) (Photo credit: Wikipedia)

2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes} en zei tegen hem: “Ik ben יהוה. 3 “En ik verscheen aan  Aḇraham {Abraham} , Yitsḥaq {Isaak}, en Ya’aqob {Jakob}̱, , als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste}. En bij mijn naam יהוה {Jehovah}, was ik niet bekend bij hen? 4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kena’an {Kanaän} te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen}, waarin zij als vreemdeling hebben verkeerd. 5 “En ik heb ook het gekerm {weeklaag} gehoord van de kinderen van Yisra’ĕl {Israël} welke de Mitsrites {de Egyptenaren} tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht. 6 “Zeg dan ook, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël}: ‘Ik ben יהוה {Jehovah}, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren}, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken }, 7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn}. En gij zult weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah} uw Elohim {de Eeuwige, uw God}, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten}van de Mitsrites {Egyptenaren}. 8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Aḇraham {Abraham}, Yitsḥaq {Isaak}, en Ya’aqob {Jakob}, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai} יהוה {Jehovah}. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

“En voor deze reden heb ik u omhoog opgeheven om u Mijn macht te tonen, en om Mijn Naam over de gehele aarde te verklaren.” (Exodus 9:6 De Geschriften 1998+)

“En op die dag zult u zeggen, “Prijs יהוה {Jehovah }, aanroep (of verzoek) Zijn Naam; maak Zijn daden onder de volkeren bekend, maak vermelding dat Zijn Naam verheven is.” (Jesaja 12:4 De Geschriften 1998+)

“13 Omdat “iedereen die de Naam יהוה {Jehovah} aanroept zal gered worden.” 14 Hoe dan zullen zij hem dan uitnodigen in wie zij niet hebben geloofd? En hoe kunnen zij dan in hem geloven van wie zij niet hebben gehoord? En hoe zullen zij zonder één afkondiging kunnen horen? 15 En hoe zullen zij kunnen verkondigen als zij niet worden uitgezonden? Zoals het staat geschreven, „hoe aangenaam zijn de stappen van hen die het Goede Nieuws van vrede brengen, zij die het Goede Nieuws van het goede brengen!“ 16 Nochtans, gehoorzaamde niet iedereen het Goede Nieuws. Mits Yeshayahu {Isaiah/Jesaja} zegt, “יהוה {Jehovah}, wie geloofde ons rapport?“ 17 Zo komt dan het geloof door te horen en, het horen door het woord van Elohim.” (Romeinen 10:13-17 De Geschriften 1998+)

Wat God ook in Zijn Woord prominent heeft gemaakt, Zijn bedoeling was opvallend in ons leven te zijn. Hij verlangde er naar dat wij Hem goed zouden kennen en dat wij voor Hem zouden kiezen totaal uit vrije wil. Alsook verlangde Hij er naar dat wij Hem bij Zijn Naam zouden noemen.

God drong erop aan dat de mensen Zijn Woorden zouden volgen en dat zij Hem en niet op andere goden zouden roepen. Meer dan eens toonde Hij anderen hoe nutteloos het trouwens is om de goden van de aarde te verzoeken. In de vele verhalen van het Oude Testament kunnen wij zien hoe zelfs de grote of voorname mensen, die ‘goden’ waren in hun tijd, er niet op konden om met de Hemelse God van de goden, te concurreren.

“En gij zult op de naam van uw machtige roepen, en ik, ik roep de Naam van יהוה {Jehovah} aan. En de Elohim die door vuur antwoordt, Hij is Elohim. “Zo antwoordde al het volk en zei:” Het woord is goed. ” {= Heel het volk stemde met dit voorstel in.}
(1 Koningen 18:24 De Geschriften 1998 +)

Jehovah-God%27s_Name_

Jehovah – Gods Naam_ (Photo credit: ideacreamanuelaPps)

De gewone mensen maar ook de hoger geplaatste personen, de priester s en de koningen moesten Jehovah herinneren, die groot en vreselijk is, (Nehemiah 4:14). De grote Koning David wist dat de God Jehovah de Almachtige God was aan wie hij altijd bereid was om het dankzeggingsoffer aan te bieden en in naam van Adonai Elohim Jehovah te bidden. En voor zij die Zijn Naam aanriepen, was die God bereid om Zijn Geest uit te storten. Degenen die het meest van Hem hielden beloofde Hij dat hun jonge mensen visies zouden zien en dat Hij Zijn Geest op de bedienden, de mannen en de vrouwen allebei zelfs zou uitstorten. Hij ontvouwt wonderen in de hemel hierboven en geeft tekens hieronder op de aarde. Vóór de Dag van het Oordeel van God, de enorm en ontzagwekkende Dag. Eenieder die vraagt, “Help, Jehovah!” zal ook hulp krijgen. Op de berg Zion en in Jeruzalem zal er een grote redding plaatsvinden- zoals de bovengenoemde God Elohim ook zei.

“16 O יהוה {Jehovah}, ik ben echt Uw knecht, ik ben Uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd; U heeft mijn banden losgemaakt. 17 Ik breng U een slachting van dankzegging, en doe een beroep op de Naam van יהוה {Jehovah}. 18 Ik betaal mijn geloften aan יהוה {Jehovah} In aanwezigheid van geheel Zijn volk, 19 In de voorhoven van het huis van יהוה {Jehovah}, in uw midden, o Jeruzalem. Lof zij Yah! {Geprezen zij Yah} (Psalmen 116:16-19 De Geschriften 1998 +)

Jezus, leerde ook de mensen rond hem tot zijn Vader te bidden en Hem te vertellen dat Zijn Naam Heilig is en als Heilige Naam zou moeten worden geëerd.

“Dit, is dan de manier waarop u zou moeten bidden: ‘Onze Vader die in de hemel is, laat Uw Naam uitzonderlijk zijn,” (Mattheüs 6:9 De Geschriften 1998 +)

“En hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde afzonderlijk gesteld {Uw Naam worde geheiligd}, laat Uw heerschappij komen, laat Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” (Lukas 11:02 De Schrift 1998 +)

“Toen zei Mosheh {Mosje/Mozes} tegen Aharon { Aaron}:” Dit is wat יהוה {Jehovah} zei, laat me apart geplaatst worden {geheiligd} door hen die dicht bij Mij in de buurt komen! En vóór al het volk laat Mij geacht zijn! {tot aanschouwen van het ganse volk wil ik verheerlijkt worden.}”” En Aharon was stil { Aaron zweeg}. “(Leviticus 10:03 De Geschriften 1998 +)

“26 En laat Uw naam groot worden gemaakt voor altijd {tot in de eeuwigheid}, zeggende: ‘יהוה {Jehovah} der heirscharen is de Elohim over Yisra’ĕl.’ {Jehovah van de hemelse machten is Elohim, Allerhoogste God over Israël of ‘voor de Israëlieten’}.’ En laat het huis van Uw dienaar Dawid {David} worden vastgesteld vóór U. 27 “Voor U, O יהוה {Jehovah } der heirscharen, de Elohim van Yisra’el, hebt dit geopenbaard aan Uw dienaar, zeggende: ‘Ik bouw je een huis.’ Daarom heeft Uw dienaar het zich ter harte genomen om dit gebed te bidden tot U. {daarom heeft uw dienaar het hart gehad om tot u te bidden.} 28 “En nu, o Meester {Jehovah} יהוה, U bent Elohim, en Uw woorden zijn waarachtig, en U heeft deze goedheid tot Uw dienaar gesproken. {U hebt dit goede tot uwen knecht gesproken.} “(2 Samuël 7:26 De Geschriften 1998 +)

“24 Laat het aldus vast staan en Uw Naam groot zijn voor altijd, te zeggen: ‘יהוה {Jehovah } der heirscharen {Jehovah van de hemelse machten }, Elohim van Yisra’ĕl, is Elohim te Yisra’ĕl. {Allerhoogste van Israël, Allerhoogste over Israël. }En laat het huis van Uw knecht Dawiḏ {David}worden vastgesteld vóór U. ‘ {en laat het (konings)huis van uw dienaar David altijd vóór u standhouden.} 25 “Voor U, O mijn Elohim, hebt aan Uw dienaar geopenbaard om een huis voor hem te bouwen. Daarom heeft Uw dienaar moed gevonden om te bidden vóór U. 26 “En nu, יהוה {Jehovah}, U bent Elohim {U bent de Allerhoogste}, en hebt dit goede aan Uw knecht beloofd. 27 “En nu, bent U al blij het huis van uw knecht te zegenen om voor altijd vóór U te zijn. Want U hebt het gezegend, o יהוה {Jehovah}, en het is voor altijd gezegend. {Omdat U Jehovah het gezegend hebt is het voor altijd (eeuwig) gezegend.}”.” (1 Kronieken 17:24-27 De Geschriften 1998 +)

“4 Toen Yĕshua {Jeshua} en Bani, Qadmi’ĕl, Shebanyah, Bunni, Shĕrĕbyah, Bani, Kenani op de trappen van de Lĕwites {Levieten} stonden en met een luide stem riepen tot יהוה {Jehovah} hun Elohim {Allerhoogste}. 5 Dan zeiden de Lĕwites, Yĕshua en Qadmi’ĕl, Bani, Ḥashabneyah, Shĕrĕbyah, Hodiyah, Shebanyah, Pethaḥyah: “Sta op, zegen יהוה {Jehovah}, uw Elohim voor eeuwig en altijd! En laat hen Uw gewaardeerde naam zegenen, die verheven is boven alle lof en prijs! 6 “U bent יהוה {Jehovah}, U alleen. U heeft de hemel, de hemel der hemelen, en allen die er in zijn, de aarde en alles wat er zich op bevindt, de zee en al wat er in is gemaakt, en U hebt leven gegeven aan hen allen {dat alles}. En de gastheren van de hemel buigen zich voor U.
7 “U bent יהוה {Jehovah}, de Elohim {Allerhoogste} die Abram koos, en hem uit Ur van de Chaldeeën bracht, en hem de naam gaf van Abraham, 8 en zijn hart voor U te vertrouwen vond, en een verbond maakte met hem door het land te geven van de Kena’anites, de Hethieten, de Amorieten, en de Ferezieten, en de Yebusites, en de Girgasieten – om het aan zijn zaad te geven. En U hebt Uw woorden vastgesteld, want U bent rechtvaardig, “(Nehemia 9:4-8 De Geschriften 1998 +)

“17 Laat Zijn Naam voor eeuwig zijn, Zijn Naam voortgezet voor de zon, en dat zij zich zegenen in Hem; Laat alle volken Hem gezegend noemen.
18 Gezegend zij יהוה {Jehovah} Elohim, Elohim {de Allerhoogste} van Yisra’el, Hij alleen doet wonderen!
19 En gezegend in eeuwigheid Zijn gewaardeerde naam! En laat de ganse aarde gevuld zijn met Zijn achting. Amen en Amen. . “(Psalm 72:17-19 De Geschriften 1998 +)

File:Jhwh4.jpg

Op de muur achter de preekstoel wordt Gods naam JHWH met Hebreeuwse medeklinkers aangetroffen in de oude kerk van Ragunda

De allerhoogste God der goden verstrekte Zijn enige zoon zodat een losgeld voor Zijn mensen zou kunnen worden betaald, zodat niemand van Zijn kinderen zou omkomen. Deze zoon had alles over voor zijn Vader en bood zich dan ook aan als Zoenoffer om zo het nodige Losgeld te betalen. Er is geen groter offer dan uw enige zoon op te geven omwille van onze redding. Dat is echt de grootste voorziening die onze Hemelse Vader ons heeft gegeven. Hij gaf opdracht om Zijn Overeenkomst voor altijd te behouden. Hij is zo persoonlijk en heilig, dat ook wij hem steeds zouden moeten verzoeken en roepen tot de anderen, „Heilig, Heilig, is de Aller Hoogste God, Jehovah-van-de-engelen-legers. Zijn heldere glorie vult de gehele aarde.” “Heilig is Zijn Naam!”

“9 Hij zond verlossing naar Zijn volk, Hij heeft zijn verbond voor eeuwig opgedragen. Apart geplaatst en ontzagwekkend is Zijn Naam. 10 De vrees voor יהוה {Jehovah} is het begin van wijsheid, Al die dat doen hebben een goed begrip. Zijn lof is voor altijd staande. “(Psalmen 111:9-10 De Geschriften 1998 +)

“En de een riep de ander toe,” Apart geplaatst, apart geplaatst, apart geplaatst {Heilig, Heilig, Heilig} is יהוה {Jehovah} der heirscharen {gastheer van de hemelse machten} van de gehele aarde! Gans de aarde is gevuld met Zijn achting {Geheel de aarde is vervuld van zijn heerlijkheid/hoogachting}”” (Jesaja 6:3 De Geschriften 1998 +)

Wij ook zouden Zijn grote en heilige Naam moeten plaatsen. Die Naam welke in zo vele landen is verguisd en geruïneerd. Die Naam die zo velen waar zij ook maar gaan, op vertoning zwart maken. Voor jaren heeft men de Naam van God in de vergeethoek willen doen krijgen. Men heeft al het mogelijke in het werk gesteld om de Naam van God te doen verdwijnen. Maar Gods Naam is zo bijzonder dat de Allerhoogste er zelf voor gezorgd heeft dat deze onuitwisbaar is.

Vandaag is het meer dan hoog tijd dat de naties zullen realiseren wie de God van goden is. De gehele wereld zou een duidelijk beeld moeten krijgen van die Allerhoogste God, het Opperwezen. De wereld moet de Enige Ware God leren kennen. Wie Hij werkelijk is, dat Hij, Jehovah God is. Wanneer Hij Zijn heiligheid door ons zal tonen, zullen wij worden tevredengesteld dat zij het met hun eigen ogen zullen kunnen zien. Misschien zal het niet zo lang meer duren vooraleer de God de wereld zal tonen hoe groot en hoe heilig Hij is, omdat Hij, de Adonai, zichzelf over de gehele wereld zal laten kennen. Dan zullen zij realiseren dat hij GOD is. Jehovah God zal koning over geheel aarde zijn, één GOD en slechts één zijn. Wat een Dag zal dat zijn! Hij zal helemaal over de wereld worden geëerd. En er zijn mensen, over de gehele wereld die het weten hoe Hem te aanbidden, die Hem eren door het beste van zichzelf aan Hem aan te bieden. Zij zeggen het overal: „God is groter, deze God-van-de-engelen-legers.“ „Jehovah Zijn Naam zal groot onder alle naties zijn “.

“En ik zal Mijn grote Naam apart zetten {heiligen}, die ontheiligd is geworden onder de heidenen, die gij ontheiligd hebt in hun midden. En de heidenen zullen weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah}, “verklaart de Meester יהוה {Jehovah},” als ik apart geplaatst ben in u voor hun ogen. {Wanneer ik geheiligd ben in u voor hun ogen.} (Ezechiël 36:23 De Geschriften 1998 +)

“Want de aarde zal vervuld worden met de kennis van de achting van יהוה {Jehovah}, zoals de wateren de zee bedekken {1}! {Voetnoot: 1 (#Isa 11:9)} “(Habakuk 2:14 De Geschriften 1998 +)

“En יהוה {Jehovah} zal Soeverein zijn over de ganse aarde {1}. In die dag zal er één יהוה {Jehovah} zijn, en Zijn Naam één. {Voetnoot: 1 Isa. 24:23, Dan. 2:44, Openbaring 11:15.} {Op die dag zal blijken dat Jehovah één is en Zijn Naam één zal zijn}. “(Zacharia 14:9 De Geschriften 1998 +)

“Want van de opgang der zon, tot zelfs haar ondergaan, is Mijn Naam groot tussen de naties. En op elke plaats wordt wierook aangeboden aan Mijn Naam, en een zuiver aanbod {een zuivere offergave/ een rein offer}. Voor Mijn Naam is groot onder de naties {Want Mijn Naam is groot onder de naties.}”, zei יהוה {Jehovah} der heerscharen. {Zebaôth./ De Ene Jehovah van de hemelse machten}.” (Maleachi 1:11 De Geschriften 1998 +)

“28” En na dit zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest uitstort op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 “En ook op de mannelijke bedienden en op de vrouwelijke bedienden zal Ik Mijn Geest uitstorten in die dagen.
30 “En ik zal tekenen in de hemelen en op de aarde geven: bloed en vuur en zuilen van rook, 31 de zon wordt omgezet in duisternis, en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van יהוה {Jehovah}.
32 “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van יהוה {Jehovah} uitspreekt zal bevrijd worden {1}. Want op de berg Tsiyon en in Yerushalayim zal er een ontsnapping zijn {2} zoals יהוה {Jehovah}heeft gezegd, en onder de overlevenden, die יהוה { Jehovah} aanroepen. {Voetnoten: 1 Handelingen 2:21, Romeinen 10:13. 2 Isa. 4:2-3, Obad. v. 17, Rev 14:1.} “(Joël 2:28-32 De Geschriften 1998 +)

Dichter bij de Eindtijd komende wordt het nog belangrijker dat mensen Jehovah God aanroepen. Wij moeten beseffen dat de Tijd steeds dichterbij komt. Maar wij mogen niet onvoorbereid voor de tests en de proeven komen te staan wanneer zij komen.

In deze tijden moeten wij ons op Jehovah Jireh, de leverancier God verheugen. Jehovah is de Voorziener die voor elk leven zorgt. Zonder Hem is er gewoon weg geen leven. Hij voorziet al het nodige. Hij is de Persoon betreffende het leven, de Rots waarop wij ons bevinden. Maar wij moeten aan Hem tonen dat wij bereid zijn om ons op hem te verlaten. Als wij bereid zijn om ons aan Hem te geven is Hij bereid om ons zijn met al haar fouten en tekortkomingen goed te keuren. Zo kunnen wij beter aan God het nodige vragen en op Hem vertrouwen stellen in plaats op de gewone mensen rondom ons; Hij is de meest toegewezen persoon om ons verder vooruit te helpen in dit leven. Als wij ons voor Hem ter beschikking stellen zal Hij ons ook tegemoet komen. Dit omdat Hij de meest perfecte Vader is en ook van ons houd als onze Vader, die naar ons zal luisteren.

In gebed kunnen wij ons leven opbouwen en ons voorbereiden op de komende tijden. Door gebed bereiden wij ons hart voor en bereiden wij onze geest voor om tegen de komende moeilijkheden bestand te zijn. Laten wij onze hoop stelen op de Allerhoogste, de Voorzienier in Rechtvaardigheid. Laat ons in Hem berusten. Hij is ons toevluchtsoord, in Hem kunnen wij ons verbergen; Hij is onze sterkte. Laten wij ons opstellen met Hem; Hij is onze hulp, laat ons op Hem berusten; Hij is onze aller huidige hulp, laat ons nu al in Hem berusten.

Wij moeten God de nodige gepaste glorie geven die Hij verdient en waardig is. Wij moeten Zijn wensen volgen. Onder die wensen is het bekend maken van Zijn Naam. God wenst dat Zijn Naam over de gehele aarde zal gekend zijn. Wij kunnen en moeten daar aan mee werken. Wij horen God Zijn Naam te beminnen en alle eer toe te brengen die deze verdient. Zijn naam horen wij boven alle namen te verheerlijken. Wij moeten die Naam als bijzonder beschouwen, verhogen, apart plaatsen of ‘heiligen’. Boven alle namen moeten wij Hem hoogachten. Deze totaal verschillende god dan de vele goden die over de hele aarde, op dit ogenblik worden aanbeden, is de Aller Hoogste, de Elohim, meer dan alle. Hij is de אהיה אשר אהיה „ik BEN die Ben.” de eigenlijke Bron van het leven en van al het goede dat er in deze wereld wordt gemaakt.

Wij zouden God deze glorie moeten willen geven, in ons gebed, vooral omdat dit de toon voor de rest van het gebed bepaalt. Het eist van ons om in vrees terug te deinzen voor de Almachtige God. Het doet ons beven voor deze grote God, welke wij alle eer verschuldigd zijn. Hij is de enige persoon tot wie wij horen te bidden en onze toevlucht moeten nemen. Als wij Zijn Waarde en Grootsheid en Macht kennen en beseffen wat Hij voor ons al gedaan heeft en nog kan doen, zullen wij er niet aan twijfelen om Hem regelmatig in liefde aan te spreken. Wij zullen er dan niet voor terugschrikken om met Hem in gesprek te treden. Ook zullen wij er dan niet voor terugschrikken om door zijn gunst te converseren. Aan hem zouden wij alle lof moeten toebrengen om geen andere reden dan dat Hij in onafhankelijkheid en heiligheid bestaat, een macht en een liefde bevat, die wij niet bepaald kunnen begrijpen. Het is niet dat wij uit vrees moeten bidden, maar uit eerbied en met vertrouwen dat Hij als de Meest perfecte Vader wil zijn, die bereid is om naar Zijn kinderen te luisteren en hen te geven wat zij nodig hebben.

“En Ik zeg u: vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en u zal opengedaan worden. (Lukas 11:9 De Geschriften 1998 +)

+

Voorgaand: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God

Volgend: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

++

Lees meer over Gods Naam:

 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. God versus goden
 4. De Allerhoogste is het Opperwezen
 5. Spelling van Bijbelse namen
 6. Belangrijkheid van Gods Naam
 7. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 8. Eigenheden aan God toegeschreven
 9. God over zijn Naam יהוה
 10. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 11. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 12. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 13. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 14. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 15. Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid
 16. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 17. Jehovah wiens Naam Heilig is
 18. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 19. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 20. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 21. Gebruik van Jehovahs naam
 22. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 23. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 24. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 25. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 26. De NIV en de Naam van God
 27. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 28. Nieuwe energie ontwikkelen
 29. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 30. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 31. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 32. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 33. Aanbid enkel de Schepper van alles

In het Engels raden wij aan ook te lezen:

 1. The Bible and names in it
 2. Creator of heaven and earth and everything aroundיהוה The Only One Elohim who creates and gives all
 3. Does He exists?
 4. The wrong hero
 5. A god between many gods
 6. God of gods
 7. Only one God
 8. Attributes to God
 9. Jehovah Yahweh Gods Name
 10. God about His name “יהוה“
 11. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 12. Titles of God beginning with the Aleph in Hebrew
 13. Archeological Findings the name of God YHWH
 14. I am that I am Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 15. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 16. The Divine name of the Creator
 17. I Will Cause Your Name To Be Remembered
 18. Some one or something to fear #1 Many sorts of fear
 19. Some one or something to fear #2 Attitude and Reactions
 20. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 21. Some one or something to fear #4 Families and Competition
 22. Some one or something to fear #5 Not afraid
 23. Some one or something to fear #6 Faith in the Most High
 24. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 25. For Jehovah is greatly to be praised
 26. Praise the God with His Name
 27. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 28. Prophets making excuses
 29. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 30. The NIV and the Name of God
 31. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 32. Without God no purpose, no goal, no hope
 33. Developing new energy
 34. Praise and give thanks to God the Most Highest
 35. Listening and Praying to the Father

Andere aanverwante artikelen op niet verbonden websites:

 1. In Names Of God en Old Testament Names For God worden verscheidene titels of graden van God opgesomd. Nog uitvoeriger kan u deze vinden in ons basisartikel: Eigenheden aan God toegeschreven of in Attributes to God en Titles of God beginning with the Aleph in Hebrew
 2. Die titels van God zijn van wezenlijk belang, en wij zouden deze beter kennen. Een visueel overzicht van enkele voorname wordt gegeven in de tabel Your Need, Is His Name.
 3. Als wij god beter willen kennen, kunnen wij best Zijn Woord, de Bijbel ter hand nemen en veelvuldig lezen maar ook het aan Hem zelf vragen dat Hij Hem leert kennen. Alsook kunnen wij best vragen om zijn Wil te leren opvolgen. Teach me to do your will of “Leer mij Uw Wil te doen” zou dagelijks op onze lippen moeten zijn.
  +
  Considering Gods will turn to precise definitions, as both King David left us, excellent examples of this issue and tried to see things from God and his will.
  David had great respect for the name of Jehovah.
  +
  We can cultivate our faith in God in everything we do every day. For example, we can open discussions about the Bible. The courageous like David relied on God while working and so build their faith.
  +
  When we study the Bible, it is wise to contemplate what we read, and we keep our hearts in order to discern what pleases the Lord in every case.
 4. God heeft zich zelf tot Mozes beschreven. Hij vroeg zich ook af Wat Gods Naam eigenlijk inhield. >  So What Is In The Name We Choose To Call GOD (YHWH)? De schrijver gaat dieper in op waarom God de naam koos “Ik ben die ben.” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, ʾehyeh ʾašer ʾehyeh). Over namen in de Bijbel verwijzen wij u ook naar ons artikel: The Bible and names in it
  +
  The uncreated creator who has always existed with no beginning nor end, Mankind’s redeemer and Lord, always with us in the present plus will be in the future.
  +
  The power in God’s name is to create life and free us from death.
 5. I Will Sing the Praises of the Name of the Lord Most High
  Jesus talks specifically about not showing off about your acts of giving, fasting and praying.  Do it discreetly, he says.  And as for some guidance on praying, Jesus gives us a template
 6. Have Mercy On Me and Hear My Prayer kijkt naar de antwoorden die God gaf aan hen die Hem gehoorzaamden. zij verzoekt haar lezers hetzelfde vertrouwen te hebben als de vroegere Bijbelse figuren. > May it be that we have the same degree of confidence in taking our petitions to God.
  +
  David is direct and honest in his plea to God when he says:
  Answer me when I call to you,     my righteous God.  Give me relief from my distress;    have mercy on me and hear my prayer.
 7. Partakers of the Promise.
  Covenant people live under an open window of God’s blessing. You have a right to live in the land of blessing and prosperity that God will lead you to when you obey the laws of the land (Deuteronomy 28).
 8. The Old and the New Covenant kijkt naar de verkeerde denkwijze dat de idee van eeuwig leven niet Joods maar Christelijk zou zijn. Koning David zijn psalmbede wordt als goed voorbeeld aangehaald.
  King David was preaching of something that is going to last longer than mortal men.
 9. Ook dansen maakt onderdeel van het gebed uit. Zo kan men ook zingen: Tambira Jehovah – dance for the Lord
  one of the praise team leaders at the worship service I attended introduced the Zimbabwean praise song “Tambira Jehovah” and it truly unleashed a spirit of joy and praise and dance among God’s people.
 10. Jehovah Rophi, de God die Heelt en Voorziet, wonderen vervult in de wereld en wat nog belangrijker is, belofte van bescherming geeft die eeuwig zal duren.
  Why would a place with undrinkable water take precedence over a long awaited oasis?
 11. Een andere visie op de Naam van God kan u vinden in The Name of the True GOD waarbij men vele argumenten kan oproepen voor de ene versie van naam keuze of de andere. De schrijver haalt ook de Hebreeuwse wortels aan van het Christendom, welke door velen wel eens vergeten worden.
  The name of the Creator, YHWH, has been in the Holy Scriptures since they were originally written, in every generation since the time of Moses.  All that is needed to prove this is to consult the Old Testament in the Hebrew language, and there it is!  The four letters (the Tetragrammaton), the sacred name YHWH.  All Hebrew Scriptures contain the name YHWH, and have done so since about 1,490 B.C.E.
 12. U kan zich afvragen of het wel belangrijk is om een bepaalde naam zus of zo uit te spreken. En wat zit er eigenlijk in een naam? Er is een tijd geweest dat men niet veel belang hechtte aan een naam. Maar in de Oudheid was het wel belangrijk en vooral Bijbelse namen zijn van grote betekenis en onthullen veelal de aard van hun drager . What’s in a Name gaat zo onderandere in op de naamsweiziging avan Abram naar Abraham. De schrijver maakt het duidelijk dat de “H” in het Hebreeuws staat voor Gods adem, en toen Hij de H in Abram’s naam brachtblies Hij nieuw leven in het kinderloos echtpaar.
  +
  God says we are His people which are called by His name (2 Chronicles 7:14). In Christ, we have a new name. Jesus has promised, “Him that overcometh-.-.-.-I will write upon him my new name” (Revelation 3:12).
 13. How do I know that your god is The One, True God: Q18?
  eval2
  The Mesha Stele relict, what should be one of the most important archaeological specimens in all of Judaism as well as Christendom (not so much in Islam). Popularized in the 19th century as the “Moabite Stone”, it is a black basalt stone bearing an inscription by the 9th Century BCE ruler Mesha of Moab in Jordan.
 14. A Sermon With Charles Spurgeon
  God often delays in answering prayer.
  +
  God knows that delay will quicken and increase desire, and that if he keeps thee waiting thou wilt see thy necessity more clearly, and wilt seek more earnestly; and that thou wilt prize the mercy all the more for its long tarrying.
  +
  The Abrahamic god’s personal name was YHWH, which in Hebrew is pronounced YO-VAY (It is NOT pronounced YAH-WAY).
  +
  If Jave/YHWH is the One, True God, he lied and misrepresented himself to two different populations for some inexplicable reason. We say this because the theology of the two religions is not consistent. These are two different religions too similar to have independent origins.
 15. Whose God Is It?
  In the biblical stories, God is often referred to as YHWH, sometime spoken Yahweh, by the ancient Hebrews. Much later, Yahweh would be given the name Jehovah which is a name that is still in use today. Among other things, Yahweh was said to have created Adam and Eve and later would enter into a covenant with Abraham which would eventually lead to the creation of the nation of Israel. Such was the basis for Judaism and their worship of one god, and the beginning of monotheism as a form of worship.
  +
  down through the ages man has made a habit of using the name “God” to describe the deity of their own personal belief system.  All one can say, at best, is that such a deity is in reality only “a god”, or the God Below God as I like to refer to him.
Read Full Post | Make a Comment ( 24 so far )

Icons and crucifixes

Posted on August 20, 2012. Filed under: Being Christian = following Jesus Christ, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jesus Christ Jeshua the Messiah Jahushua | Tags: , , , , , , , , , , , , , |

 

In Belgium the “Roman Catholic Church” has dominated for years and brought in a lot of tradition, though many based on the old Celtic traditions. To be able to win more souls Catholic Church has always been very handy to adopt many of the local traditions and insert them in their local liturgy. Because of that you can notice lots of differences between a Holy Mass done in Western Europa, Africa or Asia.

In many Belgian houses it has been the tradition to put onto the walls a cross, to keep away the demons out of the house. According to the choice or taste of the person it could be a very old fashion cross or a modern one,  an empty piece of wood or metal, or a cross with a figure on it. The Mosaic Law prohibits any pictures of God and warns Gods people not to pray to any figurines, statues or any pictures of gods. The Catholics and many Christians do say Christ Jesus is God and use painting and statues of this god to pray to. This being agains the Law of God, written in the Holy Scriptures.

Jesus Christ Crucifix

Jesus Christ Crucifix (Photo credit: Wikipedia)

Enter the Church that preaches “Christ crucified” (1 Corinthians 1:23).  For Catholics, the crucifix (the cross that is not empty, but has the figure of the crucified saviour upon it) is everywhere – it’s around many believers necks, hanging in their living, kitchen, bedroom, in their schools and even in some offices. Often it is central in their churches, but most importantly, for Catholics it should be emblazoned upon their hearts.

Some priests or pastors would like to recommend gazing upon the crucifix from time to time – because according to them it is a reminder of the love of God for us, but even more importantly, it re-centers the soul upon him whom it should be focused on as much as possible. They do forget that our first focus should be on the Creator of all things, God our heavenly Father and the Father of Jesus Christ.

Putting up a crucifix on the wall is like putting a picture of the most beloved son car-wreck in which he died. When you would have a beloved who died in car-crash or on a ship, would you put photos of the wrecked ship/car everywhere in the house? Would you put a picture on the walls of the human wreck? Several Christians do like to remember Christ Jesus that way, as an awful person full of agony, hanging lost, to die. Instead of heaving pictures of his resurrection they do prefer to present all the suffering. For them those pictures seem to be the only way how they can remember the offering Jesus has given the world. The cruelty and brutality has to be pictured to be taken up in the mind of the believers and to be accepted as something cruel which had to happen to save the world.

For many the crucifix can cause even the most hardened soul to contemplate things it may not wish to contemplate.  It is like otherwise they are not able to see their Saviour upon the stake, dying for all the world out of love. It seems that otherwise they would not be able to see in it their redemption and his limitless love for us.  They want to take it as the only true symbol that can ground them, and remind them of what their central focus should be.

Many people do light a candle before one’s crucifix, and kneel in prayer before it.  They speak to Christ upon the cross in prayer, contemplate his wounds that he suffered for them, and come to the realization of how very much indeed he loves them.  It is a pity that they can not come to the understanding of the big offer Jesus brought for them, without such a visual heathen picture and heathen actions.

They should remember that concerning things sacrificed to idols, pictures or statues Christians should know that they should have enough knowledge to know better. They have learned that offerings to statues does not bring anything better or worse to them or others.
Christians should also know that no idol is [anything] in the world, and that there is no God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or on earth; as there are gods many, and lords many;  yet to them there should be only one God, the Father, of whom are all things are. Also we should be of this Father as we should be in Christ like Christ was in God, we unto Jeshua the Messiah whom we have as our master; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.

“1  now about food sacrificed to idols: we know that, as you say, “we all have knowledge.” yes, that is so, but “knowledge” puffs a person up with pride; whereas love builds up. 2 the person who thinks he “knows” something doesn’t yet know in the way he ought to know. 3 however, if someone loves god, god knows him. 4  so, as for eating food sacrificed to idols, we “know” that, as you say, “an idol has no real existence in the world, and there is only one god.” 5 for even if there are so-called “gods,” either in heaven or on earth—as in fact there are “gods” and  “lords” galore— 6 yet for us there is one god, the father, from whom all things come and for whom we exist; and one lord, Yeshua the Messiah, through whom were created all things and through whom we have our being. 7  but not everyone has this knowledge. moreover, some people are still so accustomed to idols that when they eat food which has been sacrificed to them, they think of it as really affected by the idol; and their consciences, being weak, are thus defiled.” (1 Corinthians 8:1-7 CJB)

Like the people in the time before Christ were not allowed to make unto them a graven image, nor the likeness of any form that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth, we should not use any image to pray for or to use in our worship. We only should worship the Only One God, not having to have any picture or statue to remind of Him or His son. The memory of the son and the memory of the Most High should be engraved in our heart.

“you are not to make for yourselves a carved image or any kind of representation of anything in heaven above, on the earth beneath or in the water below the shoreline.” (Exodus 20:4 CJB)

In case Jesus would be God then surely those Christians who believe that, should put away all images of Christ Jesus away and not burn candles in front of it or kneel down in front of it, because that would be blasphemy in the eyes of the Lord.

English: The icon was painted by artist Nichol...

English: The icon was painted by artist Nicholas Morosoff in 1935 at the request of Bishop Wedgwood for the St Francis Church in Tekels Park, Camberley, and hangs above its main altar. Courtesy Liberal Catholic Church of St Francis of Assisi. (Photo credit: Wikipedia)

Long ago, images and icons were beaten to pieces. There were people who rightly assumed that no effigies could be there to worship. The destruction of the property of others was wrong. But if we ourselves have such pictures or images in the house, we must be careful that we do not pray or use them to worship. there should be a clear separation of the icon as art or as a religious object.

Do you have a crucifix hanging on the wall? How to proceed there? What do you do with it?

+

Dutch version: Kruisen en Iconen stukslaan

+++

 • The Greatest Moment in History (iseekhim.com)
  “The crucifix is a sign that Jesus’ greatest moment in the world was when people thought He was defeated. The crucifix points to the greatest moment in history.”
 • Why One Should Gaze Upon the Crucifix Often… | Ascending Mount Carmel (amhec.wordpress.com)
  Growing up as a Seventh-Day Adventist, the crucifix was an entirely Catholic thing – over there somewhere, buried amongst the many evils and frightening aspects of the Babylonian aggressor that was viewed as the “Roman Catholic Church”.
 • Communist authorities force Catholics to replace crucifix with picture of Ho Chi Minh… (ucanews.com)
  Government authorities from a district in the Central Highlands last week compelled ethnic villagers to remove Catholic pictures and items from their chapel and replaced them with images of Ho Chi Minh last weekend.
 • Jon Kay: Dear Ms. Marois, does my chai pendant count as a banned ‘religious sign’? (fullcomment.nationalpost.com)
  As Graeme Hamilton reported this week, PQ leader Pauline Marois is promising Quebecers a “Charter of Secularism” that would prevent public-sector workers from brandishing “conspicuous religious signs.” But she is employing a rather selective definition of “conspicuous” here. Crosses and crucifixes — like the big one that hangs in Quebec’s National Assembly — would be exempt; while Muslim headscarfs, Jewish yarmulkes and Sikh kirpans would be verboten.

If you ask me, the law would be a lot more clear if the word “conspicuous” were simply replaced with “ethnic.” Ms. Marois is just fine with religion per se. It’s the kind that comes with an accent and a suntan she doesn’t like.
+
here’s the devilish part: Even the cross and the crucifix — the non-ethnic religious symbols that Ms. Marois likes because they’ve “allowed the Quebec people to survive on American soil” — can be problematic.

That’s because, as this web pageshows us, the familiar Christian symbol comes in a bewildering number of variations. And some, I hate to inform Ms. Marois, are brandished primarily by immigrants.

 • Christ Crucified(samuelatgilgal.wordpress.com)J. C. Rylereminds us that the church cannot be the Church unless the doctrine of the cross is central in its teaching:+Whenever a Church keeps back Christ crucified, or puts anything whatever in that foremost place which Christ crucified should always have, from that moment a Church ceases to be useful. Without Christ crucified in her pulpits, a church is little better than a cumberer of the ground, a dead carcass, a well without water, a barren fig tree, a sleeping watchman, a silent trumpet, a speechless witness, an ambassador without terms of peace, a messenger without tidings, a lighthouse without fire, a stumbling-block to weak believers, a comfort to infidels, a hot-bed for formalism, a joy to the devil, and an offence to God. (“The Cross of Christ”)
 • Quebec election: Crucifix stays, but hijabs go under Parti Quebecois government, party leader says (calgaryherald.com)
  Parti Québécois leader Pauline Marois shakes hands with a supporter outside a former sawmill during a campaign stop in Trois Rivières on Tuesday, Aug. 14, 2012.
 • Canada’s Own Little Racist Secret (zwingliusredivivus.wordpress.com)
  Attention public servants: turbans, kippahs and hijabs will not be allowed in the workplace under a Parti Québecois government, but by all means, sport that crucifix, as long as it’s not too ostentatious.  The party hoping to form the next government Sept. 4 tried to expand on its contradictory plan to protect Quebec values during a campaign stop Tuesday in Trois Rivières.“We don’t have to apologize for who we are,” said PQ leader Pauline Marois, while saying the so-called charter of secularism would be adopted as soon as they come to power. “We are one of the most tolerant and open people on the planet, but we want our values, such as equality between the sexes, respected by everyone.”

 

Read Full Post | Make a Comment ( 8 so far )

Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

Posted on August 11, 2012. Filed under: Breken van het Brood, Dienst, Ecclesia, Religie, Vergaderen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Onder de Tags of Woordverwijzers zal u onder Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed volgende elementen kunnen vinden:

Het aanbidden kan slaan op het opzien naar iemand of iemand verheerlijken.  Het kan een veruiterlijking zijn van het vurig liefhebben en hoogachten. In de op deze site aanwezige artikelen zal het in hoofdzaak slaan op het goddelijke eer bewijzen.

De aanbidding slaat op de verheerlijking, de verering van een godheid, waarbij die god een opperwezen maar ook elke voornaam geachte persoon kan zijn. Er zijn genoeg mensen die andere mensen, dieren, of voorwerpen verheerlijken waarbij zij een aanbidding brengen naar die goden of vergoddelijkte natuurverschijnselen of schepselen.

In de meeste gevallen zal het hier dus slaan op de in- en uitwendige akte van verering.

Normaal komt enkel God de Schepper van hemel en aarde de opperheerschappij toe en de verheerlijking, maar wij zullen zien dat God Zijn Schepselen hier van afgeweken zijn. Het is zelfs zo ver gekomen dat de meeste mensen niet de Allerhoogste God verheerlijken, maar zich tot andere godheden hebben gewend ofwel helemaal hebben afgezien van enige godheid en religieus leven.

Zo kan men onder de woordverwijzer

Aanbidden vinden:

 1. het aanbidden of erededienst houden: worship
 2. de verering van een heilige of hoger geplaatste: venerate, adore
 3. het hoogachten en liefhebben: adore
 4. God aanbidden: worship/adore God

Aanbidding:

 1. verering als god/God: worship
 2. heilige verering, veneratie: venerration, adoration
 3. gedurige aanbidding: perpetual adoration
 4. in aanbidding neerknielen: kneel in worship
 5. aanbidding van het Lam: adoration of the Lamb
 6. eerbiedige bewondering: worship, reverence

Bij oude en primitieve godsdiensten kan men verscheiden vormen van aanbidding en verering vinden.
In polytheïstische godsdiensten vindt men eveneens vele aanbiddingsvoorwerpen.
In monotheïstische godsdiensten is de aanbidding niet enkel een religieuze handeling maar vormt ze meestal een religieuze manier van leven die gericht is op slechts één god, die als de ‘enige ware’ wordt beschouwd.

In vroegere vormen vond men ook de aanbidding of adoratio van hoger geplaatsten zoals de Paus: Adoratio Papae.

In het Katholicisme en de Oost-orthodoxie wordt er onderscheid gemaakt  tussen aanbidding of latria (Latijn adoratio, Grieks latreia, [λατρεια]), die enkel op God gericht is , al hoewel bij de Katholieken daar onder een Drie-enige God wordt onder verstaan. Zij houden dan een latreutische eredienst voor die godheden.

Daarnaast hebben zij de verering of dulia (Cultus Dulia: Latijn veneratio, Grieks douleia [δουλεια]), die rechtmatig kan worden aangeboden aan de heiligen (volgens hen), maar ook aan voorwerpen wordt aangeboden. De externe daden van verering lijken op die van aanbidding, maar verschillen in doel en opzet. Ook al is er in het Oude Testament de waarschuwing gegeven om geen afbeeldingen van God te maken, vereren de Katholieken Jezus ook als God en maken er wel afbeeldingen van die zij zelfs vereren om niet te zeggen aanbidden. Naast kruisbeelden bidden zij ook voor Maria en heiligen beelden, maar ook tot relieken waarin God en Jezus Christus indirect worden vereerd.

In de Katholieke strekkingen zijn er wel die er hun gelovigen op wijzen dat de verering geen aanbidding mag worden of zijn, maar daar is het voor de gelovigen niet duidelijk wat het verschil mag zijn of is.

Voor Protestantse christenen is zulk een verering van beelden of andere voorwerpen vroeger aanschouwd geworden als heilig schennis, maar na de tweede wereld oorlog kwamen in verscheiden protestantse kerken ook meer voorwerpen naar voor die werden vereerd. Oorspronkelijk werd in bepaalde protestantse kerken met de Bijbel een rondgang gemaakt voor de dienst. Later werden ook andere voorwerpen op verhogen geplaatst of werd er voor de voorwerpen gebeden.

Meerdere Protestantse Christenen stellen echter nog vragen bij zulke handelingen en vragen zich ook af of een dergelijk onderscheid altijd in stand wordt gehouden in de werkelijke devotionele praktijk, vooral op het niveau van de volksreligie.

Het Orthodoxe jodendom of Orthodox Judaïsme en de orthodoxe soennitische islam houden voor dat alle verering moet worden beschouwd als hetzelfde als gebed; orthodoxe jodendom (misschien wel met uitzondering van enkele Chassidische praktijken), orthodoxe soennitische islam, en de meeste vormen van protestantisme verbieden verering van heiligen of engelen, deze acties classificerend als verwant aan afgoderij.

Verering of adoratie wordt voor hen aanschouwd als een vorm van aanbidding.

Om tot aanbidding van God te komen hoort er een zekere vroomheid te zijn en godsvrucht.

Aanbidding veruiterlijking van Godsvrucht

Dus onder deze “Tag” of onder het “Etiket” van “Aanbidding” zal het hoofdzakelijk over de Godsvrucht gaan en de uitoefening van die Godsvrucht. Het zal hoofdzakelijk gaan over het godvruchtig en godvrezend zijn waarbij een godsdienstige houding wordt aangenomen om in godgetrouwheid godgevallig te zijn, godgezind, godminnend, godlievend, godverheerlijkend.
Het zal hoofdzakelijk gaan over het God voor ogen hebben, onderdanig zijn en hoogschatten, het God dienen, prijzen, verheerlijken, zegenen, loven, erkennen, en praktikeren.

Hierbij zullen volgende woorden in aanmerking komen:

vroomheid,’ vromigheid, innigheid, zalving, devotie, piëteit, religie, geloofsvertrouwen, godsgemeenschap, gemeenschapsoefening, genadestand, genadetijd, gelatenheid, godgelatenheid, resignatie, quiëtisme, spiritualiteit, mysticisme, mystiek, geloofsverdediging, godsdienstijver, geloofsijver, zelotisme, congregatie, kwezelarij, bigotterie, tartufferie.

godvruchtige, vrome, godskind, beeldenvereerder, iconoduul, heilige, werkheilige, mysticus, ijveraar, arbeider, congreganist, geloofsheld, held, kerkpatroon, zeloot, zelateur, zelatrice, kerkpilaar, een heilig boontje, kwezelaar, kwezel, dibbe (zn.).

Gebed

Voor de aanbidding kunen er gebeden gebruikt worden, liederen gezongen worden of bewegingen uitgevoerd worden en aanroepingen geuit worden.

De Aanroeping wordt aanschouwd als een smeekbede of smeekgebed tot God om zijn hulp te verkrijgen, of (bij de Katholieken) het inroepen van de voorspraak van heiligen bij God.

Naar het “Gebed” toe, zal het gaan over het figuurlijk spreken tot de hoger geachte, en de vorm van godsdienstbeoefening.

In de Katholieke middens zal men zo onder “Gebed” het bidden en lezen van gebeden kunnen vinden. Plus: de godsdienst beoefenen, kerken, kerk houden, tempelen, zich recueilleren, tot God gaan, God genaken, tot God roepen, neerknielen, zijn devotie doen, zijn hoofd in den devotiehoek dragen, een kruis slaan (maken), het teken van het kruis maken, zich kruisen, zich bekruisen, de handen vouwen, de armen omhoog (ten hemel) heffen, gebeden opzeggen (uitspreken, uitstorten, zeggen, prevelen, afprevelen, opzenden, ten hemel zenden), de lippen roeren, een goed woord spreken, aanbidden, adoreren, danken, de gratie zeggen (zn.), smeken, iets van boven afsmeken, een ramp afsmeken, rampen afbidden, aflezen (zn.), den naam des Heeren aanroepen, mediteren, overwegen, zijn rozenkrans afbidden, de kruisweg bidden, beevaarden, beewegen, zich Gode aanbevelen, zijn leven stellen in Gods hand, toewijden aan God, heiligen, iem. in zijn gebeden indachtig zijn (gedenken), iem. in een gebed sluiten, voorbidden, toebidden, uitbidden, zijn tijd verbidden, kwezelen, het koor zingen, psalmodieëren, psalleren, psalmzingen, anticiperen.

Zo zal men ook het volgende onder het “Gebed” kunnen aantreffen:

gebed, bede, kerkgang, knieling, kniegebed, prostratie, prosternatie, actus fidei, mondgebed, meditatie, overweging, aanbidding, adoratie, dankgebed, dankzegging, smeekgebed, aanroep, toewensing, boetgebed, sleurgebed, morgenbede, avondgebed, nachtgebed, huisoefening, tafelzegening, tafelgebed, kerkbezoek, kruisgebed, bedevaart, heiligdomsvaart, bidweg, beeweg, slotgebed, triduum, novene, retraite, gebedenreeks, gebedsverhoring, boetvaardigheid, koorgebed, psalmodie.

biddag, bededag, devotiedag, gebedsuur, biduur, bidstond, bedestond, kerktijd, mettentijd, bidplaats, bedeplaats, bedehuis, gebedenhuisje, retraitehuis, oratorium, bedevaartplaats, bedevaartsoord, genadeplaats, genadeoord, kerk

gebedsformulier, gebed, kruis, bede, voorbede, voorgebed, wisselgebed, litanie, akte, morgengebed, ochtendgebed, avondgebed, avondbe’de, tafelgebed, gratie, gratias. verzuchting, schietgebed, het gebed des Heeren, het Vaderons, het Onze Vader, het Paternoster, het Weesgegroet, het Ave, de Rozenkrans, het Rosarium, een paternoster, het psalterium Maria’s, rozenhoedje, een tientje, het Angelus, de bede, het Salve Regina, het Regina Cceli, het Stabat Mater, het Magnificat, het Te Deum, Tantum ergo, het Itinerarium, jaargebed.
liturgisch gebed, kerkgebed, de H. Mis, breviergebed, getijden, de metten, nocturne, les, de laudes, daggetijden. de uren, horce, prime, tertia, sexten, nonen, vespers, completen, completorium, psalm, vesperpsalm, dankpsalm, boetpsalm, klaagpsalm, treurpsalm, het Miserere, het De Profundis, de 15 Trappsalmen, hymne, kerkhymne, cantica, invitatorium, antiphoon, responsorium, doxologie, het Gloria Patri, slotkapittel, het Hosanna, het Alleluia, het groote Halleluia, Amen, het Libera.

Español: Te Deum Ecuménico realizado en la Cat...

Español: Te Deum Ecuménico realizado en la Catedral Metropolitana de Santiago, durante la celebración de las Fiestas Patrias 2009. (Photo credit: Wikipedia)

gebedenboek, kerkboek, kerkbijbel, communieboek, communieplaatje, getijdenboek, koorboek, mettenboek, breviarium, brevier, psalmboek, psalter, psalterium, diurnaal, antiphonenboek, antiphonarium, kyriale.

sacramentaliën, schapulier, rozenkrans, bidsnoer, paternoster, beiër (zn.), paternosterbol, paternosterkraal, paternosterkruis, wijwater, wijbrood, Hubertusbrood, zweetdoek, deugdroos, gouden roos, palmtak, aschkruisje, reliquie, reliek, heiligdom, geloftegift, votiefgeschenk, offerbeeld, votiefsteen, votieftafel.

Eredienst

Onder “Eredienst” zullen wij het uitvoeren van de devotie en onderdanigheid met het uitoefenen van werken en gebeden tegenover de hoger geplaatste, met in bijzonderheid God.

De eredienst houdt de dienst ter verering van een god of het Goddelijk Opperwezen in. Het is de godsdienstoefening.

Die eredienst kan het uitoefenen van een kerkdienst zijn of van een kerk houden.

kerkdienst verrichten, kerk houden, leeskerk houden, ministreren, oefenen, of[eren

De eredienst omsluit een liturgisch ritueel.

liturgisch, ritueel.

Men kan zo hebben:
eredienst, godsdienst, cultus, Mariadienst, Mariavereering, heiligenvereering, dulia, liturgie, rituaal, ritus, rite, rubriek, liturgiek, ritualisme, ritueel, cartabel, cartabellist, kerktaal.

godsdienstbeoefening, oefening, dienst, kerkdienst, ceremonie, godsdienstplechtigheid, kerkplechtIgheid, godsdienstgebruik, kerkgebruik, godsdienstvorm, kerk, zondagsdienst, sabbatsdienst, vroegdienst, morgendienst, morgenkerk. ochtenddienst, ochtendkerk, vroegmette, voormiddagdienst, middagdienst, middagkerk,- namiddagdienst, avonddienst, hoogmis

avondgodsdienstoefening, avondkerk, lof, voetwassing, sleurgodsdienst, psalmgezang, sacramentshymne, kerstgezang, kerstlied, paasgezang, paaslied, paschaverering, pascha offering, laatste avondmaal viering, memorialviering, herinneringsmaaltijd, herinneringsviering

protestantse/katholieke eredienst, kinderkerk, leeskerk, verbondsmaal, avondmaal(s)viering, avondmaal, nachtmaalsviering, nachtmaal, aannemingsdienst, nachtmaalsbeker, nachtsmaalswijn, nachtsmaalstafel, verbondstafel, avondmaalsbrood, nachtmaalsbrood, avondmaalswijn, nachtmaalszang, nagezang, breken van het brood, nemen van de symbolen, herinneringsmaaltijd, gedachtenisviering

aanbidder, avondmaalganger, avondmaalsganger, nachtmaalsganger, zoenofferdienaar, offerdienaar, misvierder, eucharistievierder, gedachtenisvierder, eucharistieganger, misganger, kerkganger

In de eredienst zal men over gaan tot het zeggen van gebeden en worden meestal ook geestelijke teksten voorgedragen of gereciteerd. Alsook brengen vele gemeenschappen in hun eredienst offers en wordt er aan altaarbediening of altaardienst gedaan.

Offer

In christelijke gemeenschappen worden er ook liefdemaaltijden of agape maaltijden, agapen gebracht. In de eredienst worden soms ook onbloedige offers gebracht of dierenoffers,

offeren, opofferen, sacrificeeren, sacrifieeren, zoenofferen, slachtofferen, rooken, wijn plengen, wierooken, bewierooken, berooken, de H. Mis opdragen (doen, lezen, zingen, celebreeren), officieren, bineren, assisteren, consacreren, de Mis dienen, dienen, naar de Mis gaan, Mis horen, maandstond houden.

In de eredienst of offerdienst kan men onder de geloofsgemeenschappen van de verscheidene religies vinden:

altaarbediening, altaardienst, liefdemaaltijden, agapen, offering, offer, offerdienst, offerplechtigheid, altaaroffer, tempeloffer, offerande, sacrificie, altaargeheim, hefoffer, brandoffer, zoenoffer, verzoeningsoffer, zondeoffer, schuldoffer, vredeoffer, zegeoffer, plengoffer, dankoffer, smeekoffer, bloedig offer, bloedplenging, slachtoffer, hecatombe, vleesoffer, dierenoffer, stierenoffer, onbloedig offer, spijsoffer, rookoffer, reukoffer, gedenkoffer, drankoffer, geldoffer, libatie, plengfeest, offergebed, offermaal, avondmaal, herinneringsviering, gedachtenisviering.

Vergaderen

Bij de Christadelphians maakt de Eredienst deel uit van het “Vergaderen” of het samen komen om God te eren en te loven en elkaar verder geestelijk op te bouwen door het doornemen van de Heilige Schrift en het bespreken van de Bijbelteksten, waarbij in de dienst een onderrichtingstekst of ‘vermaning’ of ‘lezing’ wordt gegeven ter instructie van de geloofsgemeenschap, “exhortatie” genoemd.

Het in gemeenschap samenkomen is een onderdeel van de opvolging van Jezus aanmaning om regelmatig samen te komen en te vergaderen. Die bijeenkomsten gebeuren in de gemeenschap van gelovigen ofwel bij iemand thuis of in een aangepast of in een openbaar gebouw dat dan dienst doet als ‘kerkgemeenschapshuis’ of ‘Ecclesia’. De samengang van gelovigen die God willen dienen noemt men de ecclesia en de eredienst wordt eenvoudig de ‘dienst’ genoemd of wanneer het Avondmaal wordt herdacht “de avondmaalsviering” of het “Breken van het Brood”. Die dienst kan eenvoudig of luisterrijk met liederen gebeuren.

Read Full Post | Make a Comment ( 18 so far )

Geen Wegvluchter

Posted on March 27, 2012. Filed under: Christen zijn en Christus volgen, Feesten, Heiliging, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Leven en Dood, Lijden | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

File:JoshuaSun Martin.jpg

Jozua gebied de zon stil te staan - 1816 John Martin (1789–1854)

Toen de profeet Jona een taak kreeg van God was hij bang voor zijn eigen welzijn en probeerde de taak te vermijden. Jeremia durfde soms wel eens klagen. Terwijl Mozes meer dan eenmaal vragen stelde bij de opdrachten die hij van God kreeg. Regelmatig vergat Mozes dat de Schepper het beste voorhad met hem en zijn volk. Tijdens het begeleiden van het Volk van God vergat Mozes ook wel eens de werkelijke verzorger te melden. In plaats van duidelijk te melden dat het God was die de dingen deed leek hij uit te schijnen dat het hij was die het deed. Mozes had een erge moeilijke taak en wij kunnen ons voorstellen dat het niet altijd gemakkelijk was om zijn humeur niet te verliezen, zoals hij wel eens deed. Voor hem moet het moeilijk geweest zijn te zien hoe mensen die zo vele zegeningen kregen en van slavernij werden bevrijd nog steeds de Allerhoogste vergaten die voor hen had gezorgd. Hoe was het mogelijk dat zij er toe kwamen een gouden kalf te vereren? Mozes had zijn haren uit kunnen trekken. Ook al wenste hij Gods Plannen zo goed mogelijk te laten verlopen, moest hij herkennen dat hij in die plannen die  God voor hem beschreven had, niet geslaagd was. Jozua, Joshua of Jehosjoe’a (Hebreeuws: יהושע) (Yahshua) leidde de mensen die God had gekozen naar het beloofde land.

Een andere Yashua of Yahushua (Jeshua> Jezus ) nam een stap verder. In die man van Nazareth kunnen wij de enige profeet vinden die in staat was om alle instructies van God na te komen. Het was de enige profeet die God niet in vraag stelde of aan Zijn verordeningen twijfelde. Jezus discussieerde nooit met Hem.

Jeshua was een nederige arbeiderszoon, die wel op een zeer bijzondere wijze tot bestaan kwam en geboren raakte uit een maagd. Deze man van Nazareth gaf er niet om dat mensen op hem spuwden of hem vuile namen noemde indien dit gebeurde onder het werken voor zijn Allerhoogste Vader in de hemel . Jeshua zei zelfs dat mensen voor het lasteren van hem zouden kunnen vergeven worden, maar dat niemand voor het lasteren van God, zijn Vader die hem stuurde, zou worden vergeven. Ook al vertolkte Jezus de gedachten van zijn Vader, Yah (Yah is de geest), Yahuwah of Jehova , wilde hij iedereen zijn Vader laten kennen en laten weten wat die Vader in petto had voor de mensheid. Jezus nam het op hem om rond te trekken en mijlen te lopen voor  het Goed Nieuws dat door God voorzien was voor ieder lichaam dat wilde horen.

Jezus verplichte niemand om te luisteren naar hem, maar hoopte toch dat de mensen zijn stem konden horen en zo konden luisteren wat God te vertellen had. Want Jezus bracht de Woorden van God tot de massa. Jezus trachtte ook de Wil van God aan de mensen duidelijk te maken, alsook verduidelijkte hij de Schriftstellingen.

Terwijl God niet verleid of beproefd worden, kon Zijn zoon wel onderworpen worden aan verleiding. Jezus  ontmoette vele tegenstanders van God, de Satans van deze wereld. Maar hij viel nooit in hun val, behalve wanneer het al te gortig werd.  Op een bepaald ogenblik deed het Jezus walgen hoe mensen verachtelijk omgingen met het huis van zijn Vader. De tempel van zijn Vader was heilig en kon zo niet behandeld worden als de kooplui en muntwisselaars deden. Toen Jezus dit zag verloor hij totaal zijn humeur en wierp de winkeliers en geldwisselaar uit het Huis van God. Zij gingen te ver en het was ook te veel voor Christus Jezus geworden om te kunnen verdragen dat zijn Vaders plaats zo bezoedeld werd. De tempel hoorde namelijk een plaats van verering te zijn.

Jezus wilde de plaats van Zijn Vader reinigen, omdat hij zo veel hield van zijn Vader en omdat hij dit totaal onwaardige vond.

“Ga, onze Vader wil helpen onze harten schoon te maken tot er niets meer is dat storend is. En Hij had de mensen een plaats gegeven waar zij zouden naar toe kunnen komen om dicht bij Hem te zijn. Maar God had gezien dat zo’n plaats niet altijd de oplossing bracht. Vele Tempels of Huizen van God, Gebouwen voor God, of kerk-gebouwen, werden misbruikt voor andere doeleinden. Om die reden zou Christus Jezus zelf de Tempel worden én de Hogepriester én de bemiddelaar tussen God en de mensen.

Die standvastige tempel die God oprichtte op een stevig fundament verlangt geen  tempelgaven meer. Jehovah heeft geen brandoffers meer nodig, alsook geen geldoffers. Trouwens Hij die alles heeft geschapen en tot wie alles toebehoort, wat zouden wij Hem kunnen geven die reeds alles bezit? In Gods Kerk is er geen aanbod noodzakelijk, offergang of geldaanbod of bijdragen vereist. In Zijn enige voortgebrachte zoon had Hij die ene gevonden die er in slaagde om alles te doen naar Gods Wens. In die Nazareen vond God diegene die bereid was volledig naar Hem te luisteren en zonder tegenpruttelen te doen wat God wenste. Nooit dacht Jezus er aan om zijn hemelse Vader in vraag te stellen. Deze man van Nazareth, die geboren was in Bethlehem, heeft geen aarzelingen getoond terwijl zo vele andere profeten dit wel hadden gedaan. In Jezus had God een bescheiden man gevonden die altijd een hart had om datgene te doen om God te Gehoorzamen! Jezus was nooit beschaamd voor Hem die hem gidste of voor Zijn Woord dat over de gehele wereld zou moeten gekend geraken.

Voor de rest van de tijd was Jezus de kalmte zelf. En als het wat te moeilijk werd voor zijn apostelen kon hij deze ook tot rust brengen. Zijn rust straalde ook verder uit naar anderen.

Rembrandt Harmensz. van Rijn 035

De offering van Isaak door Abraham - 1635 Rembrandt (1606–1669)

Zelfs op het zwakste moment van  zijn leven riep Jezus naar Zijn Vader en vertelde hem dat hij bang was, maar er niet tegen op zag om datgene te doen dat Zijn Vader van hem verlangde ook al zou deze hem een vreselijke dood insturen. Jezus had de verzekering van verlies maar ook van winst. Hij vertrouwde zijn Vader. Zelfs voor het geval dat God wilde dat Zijn zoon zijn leven zou geven, was Jezus gewillig zich aan te bieden als ‘slacht offer’ zoals een lam op de ‘offer-tafel’ zoals Isaak (Yitsḥaq ) dat had voorgedaan. Jezus gaf zijn volledig hart aan zijn Vader. Ook al zag Jezus misschien ook geen absolute noodzaak om meer te lijden dan enige zondaar leed om het losgeldvoor de  mens te betalen.

Normaal wenste God geen mensenoffers, zoals voor sommige afgoden eerstgebroenen kinderen werden geofferd. {bijboorbeeld aan de Ammonitische God Moloch (2 Koningen 23:10; Leviticus 18:21) en de Kanaänietische Baäl (Jeremia 19:5; 32:35).} Geen mens kan een ander vrijkopen want de prijs voor een mensenleven is immers altijd te hoog. Wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen. Steeds zullen wij moeten aanzien dat wijze mensen sterven zoals ook de onredelijke en domme mensen allemaal sterven. Het is onmogelijk dat iemand altijd blijft leven en nooit zou sterven. Steeds weer moeten mensen hun aardse bezittingen aan anderen nalaten, want zij kunnen deze niet meenemen in het graf om er nog iets mee te doen. In de dood is iedereen gelijk.

“(49-9) Te hoog is de prijs van zijn leven, Ontoereikend voor eeuwig. \@De mens in weelde, die het niet wil begrijpen, \@\@Lijkt op vee, dat geslacht wordt.\@ (49-10) Of zou hij eeuwig blijven leven, En zijn graf niet aanschouwen? (49-11) Neen, men ziet de wijzen sterven, Den dwaas met den domoor vergaan;” (Psalmen 49:8-10 Canis)
“Want mens en dier hebben hetzelfde lot. De één moet sterven even goed als de ander; Want beiden hebben zij dezelfde adem. De mens heeft niets vóór boven het dier; Waarachtig, alles is ijdelheid! Zij gaan beiden naar dezelfde plaats; Beiden kwamen zij voort uit stof, En beiden keren zij terug tot stof.” (Prediker 3:19-20 Canis)
“(22-30) Hem alleen moeten huldigen alle machten der aarde! Dan buigen zich ook voor Hem neer, die in het stof zijn gezonken, En geen leven meer hebben.” (Psalmen 22:29 Canis)

God, wiens wonderen ontelbaar zijn, heeft reeds alles in Zijn bezit. Voor Hem  gaat het niet om slacht of spijsoffers. God vraagt niet om brand en zondoffer. Veel mensen vergeten dat voor God de mens zijn gehoorzaamheid telt. God kan volledig voldaan worden als het hart van de mens ernaar verlangt om Zijn wil te doen. Indien Gods Wet ons leven is, is God gelukkig en tevreden. En daar zien wij Christus Jezus die zijn Vader tevreden wil stellen door volledig die wil van zijn Vader te doen. Zoals David vertelde hij de mensen ook  de blijde boodschap van Gods liefde en rechtvaardigheid in de samenkomsten. Ook hij liet niet na over God te spreken, zoals David en andere profeten voor hem reeds gedaan hadden. Ook hij verzweeg Gods rechtvaardigheid niet en sprak over Zijn trouw en bewaring. Aan grote groepen mensen vertelde hij  over zijn Vader die ook de onze was en vol goedheid, liefde en waarheid was.

“(40-6) Ontzaglijke wonderen hebt Gij gewrocht, O Jahweh, mijn God; En in uw raadsbesluiten over ons Kan niemand zich met U meten. Ik zou ze willen verhalen en melden, Maar ze zijn niet te tellen. (40-7) Slacht- en spijsoffers wilt Gij niet, Maar Gij hebt mij de oren geopend; Brand- en zoenoffers eist Gij niet, (40-8) Daarom zeg ik: “Zie, ik kom!” In de boekrol staat mij voorgeschreven, (40-9) Uw wil te volbrengen: Mijn God, dit is mijn hartewens, En in mijn boezem draag ik uw Wet. (40-10) Uw goedertierenheid heb ik verkondigd In de grote gemeente; Ik hield mijn lippen niet gesloten, Jahweh, Gij weet het! (40-11) Uw gerechtigheid verborg ik niet in mijn hart, Uw trouw en hulp sprak ik openlijk uit; Uw liefde en gunst heb ik nimmer verzwegen Voor de talloze schare!” (Psalmen 40:5-10 Canis)

“Maar Isaäk zei tot zijn vader Abraham: Vader! Hij antwoordde: Wat is er, mijn jongen? Hij zeide: Zie, we hebben wel vuur en offerhout, maar waar is het schaap voor het offer? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerschaap zorgen, mijn kind. En samen gingen ze verder. Toen zij aan de plaats waren gekomen, die God hem genoemd had, bouwde Abraham daar een altaar, en stapelde het hout op. Dan bond hij zijn zoon Isaäk, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, om het mes te grijpen, en zijn zoon te doden. Daar riep de engel van Jahweh uit de hemel hem toe, en sprak: Abraham, Abraham! Hij zeide: Hier ben ik. Hij sprak: Sla uw hand niet aan den knaap, en doe hem geen kwaad. Want nu weet Ik, dat gij God vreest; want ge hebt Mij uw enigen zoon niet willen onthouden. Nu sloeg Abraham zijn ogen op, en zag een ram, die met zijn horens in het struikgewas zat verward; Abraham greep den ram, en droeg hem als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham gaf die plaats de naam: “Jahweh draagt zorg,” daarom wordt ook nu nog gezegd: “op de berg van Jahweh wordt zorg gedragen”. Voor de tweede maal riep de engel van Jahweh Abraham uit de hemel toe, en sprak: Ik zweer bij Mijzelf, Luidt de godsspraak van Jahweh! Omdat ge dit hebt gedaan, En uw enigen zoon niet gespaard hebt: Daarom zal Ik u zegenen, En uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, En als het zand aan het strand van de zee; Uw kroost zal de poorten van zijn vijanden bezitten. In uw zaad zullen alle volken der aarde worden gezegend, Omdat gij naar mijn stem hebt gehoord.” (Genesis 22:7-18 Canis)
“en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe.” (Lukas 22:42 Canis)

Jezus bood zichzelf vrijwillig aan aan God in de hoop te kunnen voldoen aan de wens van zijn Vader en was bereid zijn leven te geven waardoor zijn Vader hem ook innig zou liefhebben. Jezus besefte dat de dood de prijs van de zonde was en was bereid een leven  aan te bieden om die dood tot een einde te brengen. Ook al vroeg er niemand om, gaf hij het uit zichzelf.

“Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht om het te geven, en macht om het weer terug te nemen. Dit is de opdracht, die Ik van mijn Vader ontving.” (Johannes 10:17-18 Canis)

slachtschaap.jpg

Dierenoffers wegens hun onschuld

Al de offers die in de tempels werden gebracht waren slechts onvoldoende substituten. De offerdienst impliceert in de eerste plaat de notie van plaatsvervanging aangezien het offerdier de plaats inneemt van de persoon die schuldig tegenover God staat. In dit offerssysteem werden dieren gebruikt omdat dieren amoreel zijn – zij kunnen niet zondigen. Zoals dieren niet kunnen zondigen en daarmee zonder zonde zijn, bood Jezus die ook zonder zonde was, zich nu ook als Izaäk vrijwillig aan als een lam. Zoals een lam in staat van zondeloosheid was en aldus geschikt kon bevonden om een vervanger voor de schuldige zondaar te zijn, zo ook was Jezus, door zijn aanbod, een rechtvaardige vervanger. Terwijl een dier eigenlijk onschuldig was en geen verantwoordelijkheid droeg bood Jezus  zich aan bij zijn Vader. Jezus kon wel zondigen, en was dus wel verantwoordelijk voor zijn eigen zonde indien hij die zou begaan hebben. Maar Jezus slaagde er in, zoals geen enkel ander mens, om totaal zonder zonde te blijven.

Voor Jezus was de Will van zijn Vader Heilig en zat die zoals bij Koning David in zijn aders. Ook naar zijn volgelingen toe zei hij dat zijn voedsel was dat hij de wens zou moeten doen  van diegene die hem gezonden had. Voor Jezus was het het belangrijkste dat hij de Wil zou doen van diegene die hem gestuurd had zodat hij Zijn werk zou kunnen doen en zou  kunnen beëindigen.

Wanneer wij met onverdeelde aandacht naar de Voortbrenger en Perfecter van ons geloof kijken zien wij יהושע Jezus, die, wegens de vreugde die voor hem neergezet werd, verdroeg om de inzet van foltering aan een houten paal te zijn, waarbij hij bloed zou laten en dood tegemoet zag. Uit liefde voor zijn Vader en voor zijn medemens negeerde Jezus de schande en kunnen wij nu zeker zijn dat hij nu komen te zitten is aan de rechterhand van de troon van zijn Vader יהוה Jehovah, de Enige Ware God.

“Jesus sprak tot hen: Mijn spijs is, de wil te volbrengen van Hem, die Mij heeft gezonden, en zijn werk te voltooien.” (Johannes 4:34 Canis)
“Toen zeide Ik: Zie Ik kom! In de boekrol staat van Mij geschreven, Uw wil te volbrengen, o God! Daar Hij nu eerst heeft gezegd: “Offers en gaven, brand- en zoenoffers hebt Gij niet gewild, behaagden U niet,” ofschoon ze volgens de Wet worden geofferd; en Hij vervolgens sprak: “Zie Ik kom, om uw wil te volbrengen”; zó heeft Hij het eerste afgeschaft, om het tweede in te stellen.” (Hebreeën 10:7-9 Canis)

“het oog gevestigd op Jesus, aanvang en einde van het geloof. Hij heeft in plaats van de vreugde, die Hem toekwam, een kruis op Zich genomen, en de schande niet geacht; maar is dan ook gezeten ter rechterzijde van Gods troon.” (Hebreeën 12:2 Canis)

Jezus werd door God onderricht. Tijdens zijn korte openbaar leven maakte Jezus vele woorden van God duidelijk en legde hij uit hoe wij het Woord van Zijn Vader zouden moeten bestuderen en moeten begrijpen.  Ook gaf Jezus duidelijk aan naar wie wij moesten opkijken naar begeleiding en tot wie wij moesten bidden om ons dagelijks brood te ontvangen.  Niet hem moesten de mensen danken voor de wonderen die hij in naam van God verrichte. Ook niet tot hem moesten de mensen bidden, maar wel naar zijn Vader die in de hemel was. Jezus moet niet aanbeden worden , maar wel God.

“Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: “Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen”.” (Mattheüs 4:10 Canis)
“Jahweh, uw God, moet ge vrezen, Hem moet ge dienen, bij zijn Naam \@alleen\@ moogt ge zweren. Loopt niet achter vreemde goden, achter de goden der volken, die u omringen, opdat de toorn van Jahweh, uw God, niet ontbrandt, en Hij u van de aarde verdelgt; want Jahweh, uw God, die onder u toeft, is een naijverige God.” (Deuteronomium 6:13-15 Canis)
“Vrees Jahweh, uw God; dien Hem, hecht u aan Hem, en zweer alleen bij zijn Naam. Hij is uw glorie, Hij is uw God, die voor u die machtige en ontzagwekkende dingen gewrocht heeft, welke gij met eigen ogen aanschouwd hebt.” (Deuteronomium 10:20-21 Canis)
“Niet, dat Ik mijn eigen eer zoek; daar is er Eén, die haar zoekt, en oordeelt.” (Johannes 8:50 Canis)

“Zó zult gij dus bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd.” (Mattheüs 6:9 Canis)

Als aanhangers van Christus Jezus zouden wij leerlingen van hem moeten zijn die ook een gewillige leerling van God was, en zijn woorden opvolgen. Jezus woorden zijn als geboden van Christus. Wij zouden mee met anderen in de voetsporen van Jezus moeten stappen en zoals hij uitkijken naar diegenen die naar anderen zoeken die de waarheid kunnen zien, omdat het heel hard is omringd te zijn door hen die weigeren te luisteren en niets meer willen dan er op los te leven en op het brede pad te lopen. Jezus voorbeeld volgend moeten wij samen gaan met hen die het uitgestippelde pad voor ons op te gaan al is dat niet het breedste pad dat niet gaat door de wijdste poort.  Zoals Jezus in de enige te nemen  richting ging, zouden wij ook dat juiste pad moeten nemen. Hoewel Christus Jezus onberispelijk kon blijven, moeten wij, die bewust zijn van onze zondige natuur, het toch proberen om met een minimum aantal zonden te blijven. En wanneer wij iets zouden fout doen of zondigen, moeten wij hiervoor vergiffenis durven vragen. Eerst moeten wij dan over dat verkeerd gaan spijt hebben. Wij moeten dan beseffen dat wij verkeerd gehandeld hebben en het betreuren dat het gebeurd is en vervolgens moeten wij naar God komen om vergevingsgezindheid te vragen. Wij zouden dus eerst wroeging moeten tonen voor wat wij onjuist gedaan hebben en dan het geprobeerd hebben  om het opnieuw te goed maken.

Zoals  Jezus Zijn Vader vertrouwde zouden wij ook dat volledige vertrouwen in zijn handen moeten geven en Jezus als bemiddelaar aannemen . Maar wij zouden ook moeten aannemen dat door de aanbieding van Jezus zijn offer wij allen nu rechtstreeks naar Jezus zijn en onze Vader en kunnen komen en Jehovah zouden moeten kennen en weten dat de dingen Hij van ons vraagt altijd voor het goede van ons en het beste zijn voor deze wereld.

Wij zouden ons moeten herinneren dat de Vader van Jezus de Elohim Hashem Yah, De Enige God  is en er is geen andere God van goden, enkel de steeds bestaande Jehovah die alles creëerde. Jehovah was de “Yah” (“Ja”) of het “Ja” (“Ja”), het Wezen van het Zijn; zonder Hem was of is geen leven mogelijk. Yahweh en Zijn Geest, Zijn Denken zijn één en hetzelfde en geen afzonderlijke entiteiten, dus geen twee-eenheid, die dan op haar beurt nog eens deel uit zou maken van een Drie-Eenheid of Heilige Drievuldigheid.
Diegene welke geplaatst is door de Heilige Geest in de baarmoeder van de reine maagd Maria is de “Yah shua” de Jeshua die werd gegeven dit stel apart geest en werd gegidst door “Yah”, het wezen van en het zijn van God. In al zijn wegen nam Jezus de begeleiding van God Zijn Geest in hem op en was volledig opmerkzaam naar Hem. Wij zouden ook moeten proberen naar deze Heilige Geest te luisteren en Zijn begeleiding te volgen.

Jezus deed er alles aan om zijn Vader te behagen, tot zelfs optredende als Gods Dienstknecht zijn leven opofferende voor anderen als een zoenoffer en losprijs, en daardoor verdiende  hij het om hoger geplaatst te worden dan gewone mensen en dan de engelen, hoewel hij eerst lager was dan hen.

“Laat dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jesus was. Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten, heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen. En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Maar daarom dan ook heeft God Hem verheven en Hem de Naam gegeven hoog boven alle namen,” (Filippenzen 2:5-9 Canis)
“Hoe God Jesus van Názaret met den Heiligen Geest en met kracht heeft gezalfd hoe Hij weldoende rondging en allen genas, die door den duivel werden beheerst, omdat God met Hem was.” (Handelingen 10:38 Canis)
“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus, die zich gaf als losprijs voor àllen. Zo luidt de getuigenis voor onze tijd;” (1 Timotheüs 2:5-6 Canis)

“Hierdoor heeft Gods liefde zich aan ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft bemind en zijn Zoon heeft gezonden tot verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4:9-10 Canis)
“heeft Hij ook in Christus betoond, door Hem uit de doden op te wekken, en Hem te doen zetelen aan zijn rechterhand in de hemel: hoog boven alle heerschappij en macht en kracht en hoogheid, en boven elke naam, die genoemd wordt in deze wereld niet alleen, maar ook in de toekomstige wereld; “en alles heeft Hij onder zijn voeten gesteld.” En Hij heeft Hem aan de Kerk geschonken als Hoofd van alles;” (Efeziërs 1:20-22 Canis)

Wanneer Jezus ter dood werd gebracht aan een houten paal vertrouwde hij tenvolle op God zijn Vader in wiens handen hij zijn geest legde.

Stations of the Cross 1, Notre-Dame, GenevaEDIT

Jezus wordt ter dood veroordeeld - Chemin de croix, 1, Notre-Dame, Genève, Suisse, par Jean-Baptiste Du Seigneur.

“Daar Jezus nu op het punt stond naar Jeru̱zalem op te gaan, nam hij de twaalf discipelen apart en zei onderweg tot hen: „Ziet! Wij gaan op naar Jeru̱zalem, en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden worden overgeleverd, en zij zullen hem ter dood veroordelen  en aan [mensen uit] de natiën overleveren ten einde de spot met hem te drijven en hem te geselen en aan een paal te hangen, en op de derde dag zal hij worden opgewekt.” ” (Mattheus 20:17-19 NWV)

“Toen riep Jesus met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. Na deze woorden gaf Hij de geest.” (Lukas 23:46 Canis)

“die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, den zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door wiens wonden gij zijt genezen.” (1 Petrus 2:24 LUNT04)
“Christus heeft ons vrijgekocht uit de vloek der Wet door voor ons een vloek te worden,- omdat geschreven staat: ‘vervloekt is al wie hangt aan een stuk hout’, (-){#De 21:23}” (Galaten 3:13 NB)
“De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij gedood hebt, en gehangen aan het hout;” (Handelingen 5:30 NLB)

Sommigen zouden kunnen argumenteren dat het iets verschrikkelijks was dat de Schepper en Vader van Jezus vroeg van Zijn zoon. U zou kunnen debatteren dat de dood aan de houten paal niet noodzakelijk was als onze losgeldprijs. Maar de Vader vereiste deze extreme gehoorzaamheid als een test, en de trouw van onze lieve Redder werd helemaal geattesteerd.

Jezus die vraagt dat de beker zou worden weggehaald  wilde niet aan de dood ontsnappen.

“en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe.” (Lukas 22:42 Canis)

Duidelijk geeft Jezus aan dat niet zijn wil belangrijk is maar vraagt hij dat de wil van zijn Vader zal gebeuren. De beker, die hij vroeg om onttrokken te worden  was de schande en schandelijkheid van arrestatie als een delinquent, een openbare terechtstelling en veroordeling en verdere kruisiging als een misdadiger. Zoals normale mensen zouden doen, was Jezus niet zeker dat hij dit zou kunnen doorstaan of het verzoek, dat Zijn Vader had gemaakt, zou kunnen volbrengen. Hij twijfelde niet aan de Vader, maar aan zichzelf. Hij  wilde niet verzuimen of falen in de bekwaamheid om zo vele levens te redden. Jezus extreem angstig voor zichzelf, angstig opdat hij niet een misstap zou maken en aldus het volledige plan van God zou kunnen bederven. Jezus wenste volledig in Gods Plan te passen en te voldoen aan de verwachtingen van God en hen die reeds zo lang wachtten op de Messias. Tot nu toe was Jezus steeds gewillig geweest en had hij altijd in Gods naam gesproken en gehandeld. Gehoorzaam aan zijn Vader had hij alles ondernomen naar best vermogen en had zich dus zo ver loyaal opgesteld.
Hoewel de maat van God niet onze maat is heeft Jezus zich niet bedacht overeenstemmend de maten van God te leven en als een lasteraar of moordenaar te sterven.

Jezus wilde noch proberen zijn eigen ideeën te volgen noch zijn eigen wens te oefenen. Voor hem was het belangrijk dat de Wil van Zijn Vader volbracht werd en wel zodanig dat aldus aan de mensheid de redding van de bedreiging en dood aangebroken door de 1° Adam kon aangeboden worden. Hij wilde zich tot God richten en zich als 2° Adam aan God aanbieden en zo de weg tot  de Vernieuwde Wereld openen van  aldus de Eerste Geborene van die Nieuwe Creatie of de Nieuwe Schepping zijn.

Voor het geval dat wij aanhangers of navolgers van Christus die opgenomen zijn in de gemeenschap van christenen zouden wij hetzelfde gospelgeloof moeten hebben als Christus Jezus . Zoals Jezus zijn Vader vertrouwde zouden wij hem en zijn Vader die hem had gestuurd, moeten vertrouwen.  Zoals Jezus ons vertelde om tot zijn Vader te bidden zouden wij die Vader ook moeten vertrouwen en hem daadwerkelijk aanspreken in gebed.

Jezus aan de houten martelpaal ter dood gebracht

Wij komen dicht bij de 14de van Nisan wanneer wij ons zullen herinneren dat Jezus de Laatste Maaltijd met zijn volgelingen nam en zijn lichaam aanbood, zijn vlees en bloed, voor de gehele mensheid. Wij zijn slechts niet gered omdat wij geloven dat Jezus Christus voor ons op het Kruis stierf, maar omdat wij op hem vertrouwen die stierf en in Hem die hem op deze wereld had gestuurd.

Het is de persoonlijke toets of aanraking tussen Christus en onszelf die er zorg voor draagt dat zijn leven in onze natuur langskomt, zodat wij gezond evenals beschut en veilig kunnen vinden.

Het bloed van de lieve redder moet voortdurend opgeroepen worden voor het reinigen van de geringste bezoedeling van het geweten, zodat  het huwelijkskleed, van de toegeschreven rechtschapenheid van onze Heer, onbesmet kan blijven. Dankzij Jezus’ Zoenoffer kan de geringste plek verwijderd worden, kunnen wij het hebben “zonder plek of rimpel of elk zulk ding”.

Wat doet u die gewillige overgave van de Nazarener Jezus Christus? Wat betekend voor u het ‘Kruis ‘, Jezus zijn kruisdood, of de Houten Paal als Inzetmiddel voor u en mij?

Betekent het niet dat daar onze heer zich absoluut naar de wil van de Vader gaf? Nooit maakte hij zich de oorsprong en bron van zijn actie, maar was ooit het lege kanaal waardoor God zich goot over deze wereld. Jezus vernederde zich en werd gehoorzaam naar de dood toe, “zelfs de dood van het kruis”. Het scheen alsof hij de diepten inging en zich neer liet, trede na trede op de ladder liet hij zich neer tot hij Hades bereikte, waar hij alles opgaf om de Wil van God op te volgen, maar uit de laagste diepten verhoogde God hem tot op de Eeuwige Troon.

“Bewaart die geestesgesteldheid in U welke ook in Christus Jezus was,  die, alhoewel hij in Gods gedaante bestond, geen gewelddadige inbezitneming heeft overwogen, namelijk om aan God gelijk te zijn.  Neen, maar hij heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden.  Meer nog, toen hij zich in de hoedanigheid van een mens bevond, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood aan een martelpaal.  Juist daarom heeft God hem ook tot een superieure positie verhoogd en hem goedgunstig de naam gegeven die boven elke [andere] naam is,  zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de grond zijn, en iedere tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader. ” (Filippenzen 2:5-11 NWV)

Graag herinneren wij dat Laatste avondmaal, de offerdaad van Jezus, zijn onnoemelijk afzien voor zijn slachting aan de houten paal, zijn begrafenis, zijn verrijzenis en de plaatsing van zijn naam boven alle namen. Alsook willen wij iedereen oproepen om dit mee te gedenken opdat op het horen van de naam van Jezus de knieën gebogen worden van  allen op de aarde. En dat iedereen mag  belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot glorie en eer van God, de Vader.

Nog meer dan in de tijd van Jezus Christus is de wereld afgegleden van de Allerhoogste. De geest van de aarde is vervuild en dit is waarom de apart geplaatste geest voor nieuw is.

Wanneer wij gekozen hebben Christus Jezus te volgen, maar sommige slechte momenten krijgen, wat doen wij dan? Als wij beginnen te lijden als Jezus deed (voor het doen van de juiste dingen, voor rechtschapenheidsbelang) zijn wij dan bereid om sterk genoeg te zijn verder het juiste pad op te gaan? Zijn wij dan stabiel genoeg om recht te blijven staan in de branding en door de storm heen te gaan?

Onder alle verdrukking, pijn en spot, hoe ver kunnen wij gaan en het volhouden?

“Hiertoe immers zijt gij geroepen; want ook Christus heeft geleden voor u, en u een voorbeeld nagelaten, opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen.” (1 Petrus 2:21 Canis)
“Och, verdraagt van mij eens wat onverstand! Zeker, dat verdraagt gij wel van mij.” (2 Corinthiërs 11:1 Canis)
“Wie beweert, in Hem te blijven, die moet wandelen zoals Hij heeft gewandeld.” (1 Johannes 2:6 Canis)

Wanneer wij hier op deze aarde lopen en zijn met de tegenstanders van God worden geconfronteerd, zullen wij onze kracht kunnen vinden  in de wijze waarop Jezus trouw en medelevend was  en steeds op zijn Vader vertrouwde.

Zijn wij gewillig hetzelfde vertrouwen in Jezus en zijn Vader te hebben? Wanneer wij op Hem in onze nood roepen durven wij dan ook zeggen dat het niet onze wil is die moet gebeuren maar  zeggen dat “Uw wens zal gebeuren”? Willen wij ons hart aan de Allerhoogste toevertrouwen zonder enige voorwaarde? Durven wij nederig die plaats in nemen die God voor ons toestemt en ons vertrouwen in Hem plaatsen die weet wat het beste voor ons is?

Zoals Christus Jezus mogen wij de discipline van de Enige Ware God יהוה   Jehovah, Vader van יהושע  Jezus (Jeshua) maar ook van ons.  Christus had tegen niemand iets. Zoals hij niemand verachte mogen wij ook tegen niemand bezwaren hebben en mogen wij het niet verachten wanneer wij zoals hij getest worden.  Als wij het moeilijk hebben kunnen wij dan denken aan hem die onterecht moest lijden en door zijn bloed ons verlossing heeft gegeven.  Door het zoenoffer van Jezus, zijn sterven aan de houten paal, en door onze overgave om in Christus te worden zijn wij beter af dan de vele anderen die het bloed van Christus niet als vergeving tot zonden wensen te aanvaarden. De inzet van de op speciale wijze voortgebrachte eniggeboren zoon die aan de houten paal stierf was hoog maar het ultieme offer voor God, dat over ons de hoogste zegening brengt en de bevestiging is van het Nieuwe Verbond.

“Mijn zoon, sla de lessen van Jahweh niet in de wind, Heb geen afkeer van zijn bestraffing; Want Jahweh tuchtigt hem, dien Hij liefheeft, Kastijdt het kind, dat Hij mag.” (Spreuken 3:11-12 Canis)
“Houdt Hem toch voor ogen, die van de zondaars zulk een tegenspraak heeft verduurd, opdat gij niet uitgeput raakt en de zielskracht verliest. Nog hebt gij niet ten bloede toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde; en zijt gij dan reeds de vermaning vergeten, die u als zonen toespreekt: Mijn zoon, verwerp de kastijding des Heren niet, En wees niet ontmoedigd, zo ge door Hem wordt bestraft. Want de Heer kastijdt dien Hij bemint, Tuchtigt elken zoon, dien Hij liefheeft. Verdraag het dus als een kastijding; God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet wordt gekastijd? Zo gij dus zonder kastijding zoudt wezen, waarvan allen hun deel krijgen, dan waart gij bastaards en geen zonen.” (Hebreeën 12:3-8 Canis)

Zijn wij bereid Gods berispingen te aanvaarden? Durven wij de bestraffingen die hier op de wereld ons toe komen zonder afschuw te ondergaan?

Het lijden van Christus voor ogen houdend moet het tot ons doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Door deze kennis mogen wij e moed niet verliezen en het niet opgeven U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.

Alles wat met ons hier op aarde gebeurt moet gelden als een leerschool. Evenals Jezus een kind van God is zijn wij in zijn dood tot kinderen van God geworden en behandelt God ons ook als Zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?

U wil toch ook een kind van God zijn en geen bastaard?

Zonder Jezus zouden wij nergens staan. Dan zouden wij niet kunnen gered worden en zouden wij  zo’n prachtig vooruitzicht niet hebben.

Daarom kunnen wij dankbaar zijn dat Jezus de Wil van zijn Vader volgde en zich aan alle geboden van zijn Vader kon blijven houden. In herinnering voor  wat hij deed voor ons zullen wij samen komen om zijn leven even onder de loep te nemen en de redenen te onderzoeken waarom hij zijn leven opgaf en  niet weg liep voor hen die hem wilden doden.

De Herinneringsdienst zal voor het jaar 2012 op donderdag, 5 april, vallen, na zonsondergang, wanneer wij de Pesha of (Paas)Overgang herinneren met het bloedteken op de deurlijst voor de Eerstgeborenen in de gezinnen in Egypte. Eveneens zullen wij dan het Laatste Avondmaal, het Pascha nemen ter herdenking van het menselijk Lam met onze voordracht van de “Bestelling van het Pascha dat zich Aanbiedt” en het Lam van God dat tot de slachttafel werd gebracht.

Voor de Herdenkingsdienst op de 5de april zal er een dienst in het Nederlands en één in het Engels zijn in Kessel-Lo, en een Engelse dienst in Mons.

Op zondag de 8ste april zullen wij met gedoopte broeders en zusters uit meerdere windstreken samen komen in Parijs om een ganse dag van herinnering aan Jezus offergave en zijn herrijzenis, door te brengen. Deze dienst zal tweetalig Frans-Engels zijn.

+

Engelstalige versie / English version: Not making a runner

Aansluitend:  Prophets making excuses

Lees ook:

 1. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 2. Rond het Paasmaal
 3. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 4. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 5. Bedenking rond Onveranderlijkheid
 6. Een gedicht voor Pasen
 7. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 8. Niet goddelijkheid van Christus toch 
 9. Vrijheid in Christus #1 Onder de Wet
 10. Pijn lijden
 11. De verdwijnende heerlijkheid 
 12. Jood of Christen zijn
 13. Doen wij alles zoals Jehovah het ons beveelt

En aanverwante lectuur:

Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?
De dood van Jezus Christus aan het kruis is een schending van het gebod tegen mensenoffers, zo beweert Rabbi Stuart Federow, die eraan toevoegt dat God mensenoffers haat.

In het Engels:

 1. Abraham’s Faith Proved – Not Tested
 2. A new exodus and offering of a Lamb
 3. Jesus Christ, His Sacrifice
 4. Day of remembrance coming near
 5. The Truth Shall Make You Free: From Death to Immortality
 6. Impaled until death overtook him
 7. Did Jesus die on a Cross or Stake (Stauros)
 8. The Cross and Crucifixion
 9. Did Jesus die on a cross?
 10. Why did Jesus have to die
 11. The Stauros of the New Testament: Cross or Stake?
 12. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 13. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe

+++

Aanverwante lectuur:

Rond Pasen:

 1. Groeien naar de Gedachtenisviering
 2. Rond het Paasmaal
 3. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 4. Jezus is verrezen
 5. Alles zal worden opgeslorpt door de overwinning van het goede
 6. Een gedicht voor Pasen
 7. Een Konijn dat Paaseiren legt
 8. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 9. 14 Nisan nu woensdag 12 april 2006

Rond het Nieuwe Verbond

 1. Groeien naar de Gedachtenisviering
 2. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing
 3. Bedenkingen Het Begin Joh 1
 4. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 5. De verdwijnende heerlijkheid
 6. Wat te doen met de sabbat?
 7. Eet een Christen varkensvlees?

 

In het Engels: Related articles in English:

 1. Observance of a day to Remember
 2. Around the feast of Unleavened Bread
 3. Jesus memorial
 4. Jesus is risen
 5. Risen With Him
 6. The Law of Christ: Law of Love
 7. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs

+++

Related articles

 • The LORD Jesus Christ- Our Passover (zionsgate.wordpress.com)
  When the Apostle Paul- under the anointing of the Holy Spirit wrote this to the Corinthian church (who were predominantly non-Jewish believers), he was encouraging them and all true Christians throughout the Church Age to deliberately and very soberly observe the spring feasts of Passover and by implication Unleavened Bread and  Firstfruits.
  +
  In fulfillment we see that when Jesus died on the Cross, He was both the Lamb  and the blood-sprinkled door.  In His death He is the Lamb, but in His resurrection He is the Door- the only entrance of the Household of faith, the Household of the Living GOD (John 10:19).
  +
  Each Israelite must feed on the ‘virtues’ of the lamb;  the head, the legs, and the inward parts were to be fed upon.  So we as believers feed on Christ’s mind (the head), the walk of Christ (the legs) and the inward motives and affections of Christ (the inward parts).
 • Nisan/Aleph. (workofheartandsoul.wordpress.com)
  Nisan (or Nissan) is the first month of the ecclesiastical year and the seventh month (eighth in a leap year) of the civil year, on the Hebrew calendar.
 • Bijbelse Kalender (biblespace.wordpress.com)
  Nisan (Aviv) = maart/april
 • Passover & Seder (chosen4more.wordpress.com)
  The Passover is a Jewish ritual feast that marks the beginning of the Jewish  holiday of Passover. It is conducted on the evenings of the 14th day of Nisan in the Hebrew calendar, and on the 15th by traditionally observant Jews living outside Israel.
 • This Week’s Torah Portion – VAYIKRA (And He Called) (terri0729.wordpress.com)
  In last week’s Parsha, the Mishkan (Tabernacle) was completed and the cloud rested over it, signifying that the Divine Presence had come to dwell within it.
  +

  God made Nisan the first month of the year because it was the month in which the Jewish people were freed from slavery in Egypt.So too, may we remember our freedom from the slavery of sin and death through Yeshua (Jesus) the Messiah.
  +

  The word atonement in English actually comes from at-one-ment, and originally it meant to be at one, or at harmony with someone.Behind this word is a sense of a dispute being resolved and a relationship  reconciled. Similar to the word atonement, the Hebrew word koper means to atone, to reconcile, or to bring back into unity, persons at variance with one another.The atoning sacrifice, therefore,  re-establishes a right relationship with God.

  +
  Yeshua’s atoning sacrifice did far more than the blood of bulls and goats and the ashes of the red heifer could ever do, since they could only make the penitent ritually clean.  Only He is able to make the repentant sinner inwardly clean (Hebrews 9:11-15; 10:4).

 • Jesus is Up! 3 A M (doublelattebooks.wordpress.com)
  the reason behind the practice of Easter every April even though Easter its self is not a biblical holiday. The time of Jesus’ arrest, death and resurrection was during the time of the Passover, the Jewish holiday which reflects on the exodus out of Egypt. “Passover” refers to the fact that God “passed over” the houses of the Jews when he was slaying the firstborn of Egypt. Moses by God’s hand delivered the Jews as a people. The last supper was a Passover Seder before Jesus was crucified.
  +
  We you accept Jesus in your life you become a new creature. The appetite for sin will change in you. We still sin but there is no longer the pleasure of sin. The Holy Spirit convicts us and helps us to walk with God. We are not alone in walking with God. We are filled with his Spirit and have power and insight from on high to get through this earth
 • Passover and the Feast of Unleaven Bread (ourcommunityatfbcdc.wordpress.com)
  Passover Dinner, commemorates the protection of God as the Angel of Death passed over every Jewish family there in Egypt and protected them by the Blood of the Paschal Lamb. That Lamb was the Lord Jesus Christ. The symbolism is unmistakenable. Israel, God’s chosen people were in slavery in the foreign land of Egypt. Egypt, in the Bible, symbolically always stands for the lost world ruled by Satan.
 • The Passover Type and Its Anti-type (compasschurchamman.wordpress.com)
  Instructions regarding the observance of Passover are found mainly in the Pentateuch. The account in Exodus 12:1-13:16 outlines the historical setting and ordinances governing the last meal in Egypt:
  +
  The Passover lamb, whose blood was sprinkled on the doorposts as a sign of deliverance, was early considered a type of Christ. Paul, in his fight against the pagan morals of his day, reminds the Corinthian Christians that “Christ our Passover has been sacrificed for us; therefore let us celebrate the feast” (1 Corinthians 5:7, 8). Further, the passing over of the destroyer who smote the firstborn of the Egyptians began with the Jews slaughtering a lamb and smearing its blood on their doorposts. The Christian Passover began with the slaying of Christ on the cross and the pouring out of his blood. The Passover lamb was not a sacrifice in the strictest sense of the word, but it became associated with atonement (cf. Ezekiel 45:18:22).
 • The earliest gospels 5 – Gospel of John (according to P L Couchoud) (vridar.wordpress.com)
  The logical impossibility of being both spirit and flesh at one time in one body was resolved by mystic illumination that passes rational understanding.
  +
  After the crushing of Bar Kochba’s revolt in 135 a number of rabbinic exiles sought refuge in Ephesus. They brought with them their hostility against those they believed were worshiping a second God in Christ alongside the One True God. Conflict with these Jews, absent from the earlier epistles, is expressed in the Gospel that seeks to explain that Jesus was from the beginning One With the Father.
 • Not making a runner (christadelphians.wordpress.com)
Read Full Post | Make a Comment ( 20 so far )

Gehoorzaamheid beter dan offers

Posted on October 12, 2008. Filed under: Bezinning, Bijbel Aanhalingen, Bijbel Studie en Bijbel Lezing, Christen zijn en Christus volgen | Tags: , , , , , , , , , |

“Maar Samuel sprak: ‘Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken.” (1Samuel 15:22 WV78)

“(4:17) Weet wat je doet als je naar het huis van God gaat. Erheen gaan om te luisteren is verstandiger dan er offers te brengen zoals de dwazen: ze beseffen het niet eens wanneer ze kwaad doen.” (Predikers 5:1 WV78)

Als de schepper van hemel en aarde behoort alles reeds toe aan God. Al de materie is reeds van Hem en daarom kunnen wij ons de vraag stellen of er wel iets is dat wij Hem kunnen geven. God heeft gezegd: “Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart: dan kan ik een antwoord geven aan wie mij versmaadt.” (Spreuken 27:11 WV78)

Door wijs te leven zullen wij God vreugde kunnen geven. Ook een luisterend oor en onze gehoorzaamheid kunnen wij schenken.  “Sinds Ik uw voorvaderen uit Egypte gevoerd heb tot vandaag toe heb Ik hen nadrukkelijk en onophoudelijk gewaarschuwd: Luister naar mij.” (Jeremia 11:7 WV78)

“Beter dus uw leven, luister naar Jahwe uw God. Misschien krijgt Hij dan spijt over het onheil waarmee Hij u heeft bedreigd.” (Jeremia 26:13 WV78)

God wenst dat wij Zijn wil doen en die wens kunnen wij vervullen met volle overgave. Daarnaast verlangt Hij dat wij Hem vrijwillig volgen en Hem trouw blijven. Vroomheid verlangt Hij van ons.  Dat is veel belangrijker dan enige materiële afstand. “Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan brandoffers.” (Hosea 6:6 WV78)

Gods hoop is dat de mensen Hem zullen liefhebben. “en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf gaat boven alle brand – en slachtoffers.’” (Markus 12:33 WV78)

Het niet gehoorzamen van God geeft Hem leed (Psalmen 78:40,41) en zal voor ons de verschrikking inhouden van de verdoemenis. Maar als wij ingaan op de verordeningen van God zal ons het geluk toelachen.

“Dit alleen heb Ik hen bevolen: Luister naar Mij, dan zal Ik uw God zijn en gij zult mijn volk zijn. Volg de weg die Ik u wijs, dan zal het u goed gaan.” (Jeremia 7:23 WV78)

“Als gij aan mijn woord gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge – hoewel de hele aarde Mij toebehoort – van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn.” (Exodus 19:5 WV78)

“die Ik uw voorvaderen heb gegeven, bij hun uittocht uit de ijzeroven van Egypte, toen Ik hen zei: Luister naar Mij en doe alles wat ik u voorschrijf. Dan zult gij mijn volk en Ik zal uw God zijn.” (Jeremia 11:4 WV78)

+++
2015 update of related articles:
Read Full Post | Make a Comment ( 12 so far )

Jaar van Gebed

Posted on September 23, 2005. Filed under: Breken van het Brood, Religie | Tags: , , , , , , , , |

Sommige kerken vieren een Jaar van Eucharistie, anderen vieren een Jaar van Gebed.
Dan zijn er diegenen die zeggen dat dit onlosmakend verbonden is met elkaar, omdat de Eucharistie het Hoogste Gebed is en deel uitmaakt van het Gebedsleven van elke Christen.
Ter gelegenheid van het ‘Jaar van het Gebed’ publiceerden de Belgische Katholieke bisschoppen de brochure ‘Heer, leer ons bidden’.
De Gentse bisschop Luc Van Looy stond op woensdag 14 september stil bij de betekenis en het belang van het gebed als centrale thema voor het nieuwe werkjaar, zowel voor de gelovigen persoonlijk als voor de parochies.

Dispute on the Blessed Sacrament.

Discussie over het Heilig Sacrament. - Dispute on the Blessed Sacrament. - Image via Wikipedia

De Diocesane Pastorale Dienst van het bisdom Antwerpen organiseerde drie avonden verspreid over het bisdom van 19 – 28 september, om  in de lokale geloofsgemeenschappen het persoonlijk gebed te stimuleren.
Op de startavonden van het nieuwe pastorale werkjaar ‘Heer, leer ons bidden’ van het bisdom Hasselt werd achtergrondinformatie gegeven aan priesters, diakens, parochieassistenten en de leden van de parochieteams – en raden. Er werden eveneens praktische wegen voorgesteld om het persoonlijk gebed in de parochies te bevorderen.
Op Wereldvrededag, 21 september werd opgeroepen tot  een gebedspermanentie en vredeswake en probeerden verscheidene katholieken een mantra te maken.
Elke gelovige zou tot een punt moeten komen dat het gebed volledig deel uit maakt van zijn leven. toen Christus Zijn omstanders een voorbeeld gaf hoe en tot wie te bidden, was Hij duidelijk dat zo als Hij tot Zijn Vader bad, wij ook tot Zijn en Onze Vader moesten bidden. enkel tot God mogen wij ons gebed richten, maar mogen dit ook wel doen door bemiddeling van Christus met bevraging in Jezus Naam. Daardoor erkennen wij dat wij als zondig mens Jezus Zijn voorspraak nodig hebben.
Wij moeten God zoeken en aanroepen terwijl hij te vinden is. wij kunnen Hem roepen terwijl Hij nabij blijkt te zijn. Indien wij Gods wil proberen na te leven en een poging doen om het kwade van ons af te zetten, zal God ons ook een luisterend oor geven.
 
Goddeloze kunnen hun weg verlaten en de man van schadelijkheid kan zijn gedachten op zij zetten. Door gebed en inroeping van Gods hulp zal eenieder kunnen terugkeren tot Jehovah, die hem barmhartig zal zijn, en tot onze God, want hij zal rijkelijk vergeven.
 
Steeds zal diegene die bid wel volgens een door God aanvaardbare wijze moeten bidden, want God verlangt pure aanbidding, voor slechts één God, Hem de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
 

Jes. 42:8, Belgische PB; Matth. 4:10, PC: „Ik ben de Heer [„Jahweh”, PC; „Jehovah”, NW], dit is mijn naam: mijne eer sta ik aan een andere niet af; de lof die mij toekomt aan geene beelden.” „Ge zult den Heer uw God [„Jehovah, uw God”, NW] aanbidden, en Hem alleen dienen.” (Ook Psalm 115:4-8, of 113:4-8 tweede stel nummers in PB.) (Het gebed is een vorm van aanbidding. Zou het God behagen als u voor beelden geknield [of in een andere houding] zou bidden?)

God heeft het door de eeuwen heen duidelijk gesteld dat Hij geen aanbidding van beelden wenst. Dankzij de offerdaad van Christus zijn andere offers in wezen ook niet meer nodig. Jezus, de zoon van God heeft er voor gezorgd dat wij nu rechtstreeks tot Zijn en onze Vader kunnen bidden.

Read Full Post | Make a Comment ( 7 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 877 other followers

%d bloggers like this: