Jaar van Gebed

Sommige kerken vieren een Jaar van Eucharistie, anderen vieren een Jaar van Gebed.
Dan zijn er diegenen die zeggen dat dit onlosmakend verbonden is met elkaar, omdat de Eucharistie het Hoogste Gebed is en deel uitmaakt van het Gebedsleven van elke Christen.
Ter gelegenheid van het ‘Jaar van het Gebed’ publiceerden de Belgische Katholieke bisschoppen de brochure ‘Heer, leer ons bidden’.
De Gentse bisschop Luc Van Looy stond op woensdag 14 september stil bij de betekenis en het belang van het gebed als centrale thema voor het nieuwe werkjaar, zowel voor de gelovigen persoonlijk als voor de parochies.

Dispute on the Blessed Sacrament.
Discussie over het Heilig Sacrament. - Dispute on the Blessed Sacrament. - Image via Wikipedia
De Diocesane Pastorale Dienst van het bisdom Antwerpen organiseerde drie avonden verspreid over het bisdom van 19 – 28 september, om  in de lokale geloofsgemeenschappen het persoonlijk gebed te stimuleren.
Op de startavonden van het nieuwe pastorale werkjaar ‘Heer, leer ons bidden’ van het bisdom Hasselt werd achtergrondinformatie gegeven aan priesters, diakens, parochieassistenten en de leden van de parochieteams – en raden. Er werden eveneens praktische wegen voorgesteld om het persoonlijk gebed in de parochies te bevorderen.
Op Wereldvrededag, 21 september werd opgeroepen tot  een gebedspermanentie en vredeswake en probeerden verscheidene katholieken een mantra te maken.
Elke gelovige zou tot een punt moeten komen dat het gebed volledig deel uit maakt van zijn leven. toen Christus Zijn omstanders een voorbeeld gaf hoe en tot wie te bidden, was Hij duidelijk dat zo als Hij tot Zijn Vader bad, wij ook tot Zijn en Onze Vader moesten bidden. enkel tot God mogen wij ons gebed richten, maar mogen dit ook wel doen door bemiddeling van Christus met bevraging in Jezus Naam. Daardoor erkennen wij dat wij als zondig mens Jezus Zijn voorspraak nodig hebben.
Wij moeten God zoeken en aanroepen terwijl hij te vinden is. wij kunnen Hem roepen terwijl Hij nabij blijkt te zijn. Indien wij Gods wil proberen na te leven en een poging doen om het kwade van ons af te zetten, zal God ons ook een luisterend oor geven.
 
Goddeloze kunnen hun weg verlaten en de man van schadelijkheid kan zijn gedachten op zij zetten. Door gebed en inroeping van Gods hulp zal eenieder kunnen terugkeren tot Jehovah, die hem barmhartig zal zijn, en tot onze God, want hij zal rijkelijk vergeven.
 
Steeds zal diegene die bid wel volgens een door God aanvaardbare wijze moeten bidden, want God verlangt pure aanbidding, voor slechts één God, Hem de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
 

Jes. 42:8, Belgische PB; Matth. 4:10, PC: „Ik ben de Heer [„Jahweh”, PC; „Jehovah”, NW], dit is mijn naam: mijne eer sta ik aan een andere niet af; de lof die mij toekomt aan geene beelden.” „Ge zult den Heer uw God [„Jehovah, uw God”, NW] aanbidden, en Hem alleen dienen.” (Ook Psalm 115:4-8, of 113:4-8 tweede stel nummers in PB.) (Het gebed is een vorm van aanbidding. Zou het God behagen als u voor beelden geknield [of in een andere houding] zou bidden?)

God heeft het door de eeuwen heen duidelijk gesteld dat Hij geen aanbidding van beelden wenst. Dankzij de offerdaad van Christus zijn andere offers in wezen ook niet meer nodig. Jezus, de zoon van God heeft er voor gezorgd dat wij nu rechtstreeks tot Zijn en onze Vader kunnen bidden.

7 thoughts on “Jaar van Gebed

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.