Ademen om les te geven

Les geven of onderwijzen lijkt voor velen slecht een minderwaardige job voor diegenen die in de bedrijfswereld niet aan hun trekken komen. Maar hier hebben wij het niet over de gewone lesgevers of leraren. Maar kijken wij naar diegenen die anderen materiaal bij brengen waarmee zij anders niet in contact zouden komen.

De rondtrekkende Leermeester

Jezus heeft ons levensadem gegeven. Hij had slechts een klein drie jaar openbaar leven waarbij hij rond ging , in een toch tamelijk groot gebied. Daar waar hij kon komen rond zijn habitat, trok hij bijna dag in dag uit van de ene plek naar de andere. Niet voor sightseeing, maar om te praten. Hij legde afstanden af welke in zijn tijd vele uren in beslag namen. Vandaag kunnen we ergens ver weg gaan in een paar minuten of een paar uur. Voor de apostelen duurde het dagen om ergens heen te gaan, terwijl zulke afstanden voor ons vandaag slechts een paar uur vergen. Maar vandaag horen we meer excuses dan in Jezus tijd over het geen tijd hebben om anderen over het Koninkrijk van God te onderwijzen of anderen over de Bijbel te leren.

Niet veraf te zoeken

Om anderen meer te  weten te laten komen over de Bijbel moeten wij echter niet ver gaan. Dicht bij ons, rondom ons, zijn er voldoende mensen die weinig of niets van de Bijbel, het Boek der boeken afweten. Zelfs om mensen te bereiken die ver af wonen hoeven wij vandaag niet altijd uit huis gaan om hen te bereiken. We kunnen contacten leggen vanuit ons eigen huis. We hebben prachtige toestellen die ons heel gemakkelijk veel verder dan de anderen tot hun hun deur brengen. Jehovah Getuigen, voor een lange tijd, namen het voor lief dat de beste manier om mensen te bereiken was hen op elk moment van de dag lastig te vallen door aan te bellen en een gesprek proberen aan te gaan voor de deur. Maar het lijkt erop dat de Getuigen van Jehovah  vandaag ook, de moderne middelen van de computer en internet hebben gevonden. Op het internet lijken ze zich nu te hebben opengesteld en presenteren zij er meer literatuur aan het grote publiek. En dat is mooi, want ze hebben ook een zeer goede literatuur, die veel meer mensen tot God kan brengen.

Wij kunnen veel van hun lectuur aanraden, ook al zijn er toch nog wezenlijke verschillen met wat wij leren. Maar volgens ons is het niet slecht dat mensen verschillende meningen te horen krijgen en meerdere beschouwingen lezen.

Koninkrijkszaal

Maar we mogen hen ook niet al het werk laten doen en ze de mensen naar hun Koninkrijkszaal laten trekken, terwijl wij andere gedachten hebben waarvan we er zeker van zijn dat ze zij ook waardevol voor de mensen zijn en daarbij deze ook meer vrijheid laten voor elk individu. De religieuze vergaderplaats voor Jehova’s getuigen waar een of meerdere gemeenten vergaderen geeft de leden de kans om samen aan de Wachttoren studie deel te nemen. Wij vinden het echter belangrijker om samen de Bijbel te bestuderen. Bij de vergaderingen van de Getuigen hoopt men dat iedereen de lijnen van de Watchtower Society opvolgt. En de opleiding van verkondigers loopt volgens de strikte regels van die organisatie in Brooklyn.
Bij ons is elke persoon en elke gemeenschap zelf verantwoordelijk voor de vorming van verkondigers en van de wijze waarop men dienst wil houden. Iedereen hoort namelijk zijn eigen ademruimte te hebben en wij laten het toe dat wegens de individuele verschillen en verscheidenheid van karakters de mensen ook verschillende meningen kunnen hebben of graag op een of andere manier anders willen doen dan een ander. Wij moeten meer bewust zijn dat wij ook veel te bieden hebben aan de ongelovigen en mensen op zoek naar de Waarheid kunnen helpen. Wij horen aan zoveel mogelijk mensen de Waarheid aan te bieden. Om anderen die Waarheid te leren kennen kan men echter niet stilletjes lekker gezellig in ons kleine cocon van onze leunstoel thuis blijven zitten. We moeten ons achterste optillen en iets doen.

Het is meer dan de hoogste tijd dat meer mensen uit hun huis zouden komen en de taak opnemen welke Jezus gegeven heeft.

Wereldse en geestelijke werken

In de kleine drie jaar dat Jezus predikte bestede hij veel adem om mensen op het belang te wijzen om een juist beeld te krijgen van zijn Vader, Jehovah God. Jeshua of Jezus heeft ook veel woorden besteed aan verkondigen van het evangelie of het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God. In zijn tijd kon hij veel mensen vinden die geïnteresseerd in hem en zijn wonderen waren. Nooit beweerde Jezus uit eigen naam te spreken of wonderen te doen, maar verwees steeds naar zijn Vader die groter was dan hij.

“De Vader is groter dan mij.” (Johannes 14:28)

Toegegeven, het is waar dat onze wereldse werken op hun eigen ons niet ver zullen brengen en het is niet alleen door de werken der wet, dat wij geheiligd zullen worden. Genade  is tot ons gekomen door het aanbod dat Jezus bracht naar zijn Vader en naar de wereld toe. Deze man uit Nazareth, uit een eenvoudig arbeiders gezin, maar toch uit de stam van koning David, was bereid zijn adem voor God en de mens te gebruiken, tot hij zijn laatste adem uitblies aan de martelpaal.

Al heel vroeg in de mensheid hebben mensen hun adem aan veel nodeloze dingen verspild. Maar de Nazareen Jezus, wiens naam eigenlijk Jeshua was, heeft zich aangeboden om de verdorven mensenlucht te zuiveren en hen van hun zuchten te ontdoen. Ter zuivering van de mensheid heeft  Jezus zijn lichaam en bloed gegeven als een offerlam tot zijn Vader, opdat wij gereinigd zullen worden door Zijn bloed. Maar zijn dood op de martelpaal geeft niet zomaar ons een vrijgeleide, zoals vele christenen wel eens durven denken. Zijn zoenoffer brengt ons wel genade, maar geeft ons niet de toestemming om er zo maar op los te leven zoals we willen. Het gaat niet op om een frivool en zondig leven te leiden nadat men gedoopt is.  Door onze doop zijn we gereinigd en krijgen wij, als deelgenoten van het Nieuwe Verbond, een nieuwe start. Maar we moeten het waarmaken. Vanuit onze transformatie en doop moeten we spreken en handelen als mensen die zullen worden beoordeeld door de Thora van de vrijheid.

Afstamming, gehoorzaamheid en Wet

Zelfs al zouden joods we van geboorte zijn, geen zondaars uit andere etnische achtergronden, zouden we weten dat mensen niet rechtvaardig worden verklaard door te gehoorzamen aan sektarische wet, maar door het geloof in Jeshua Messias. Al degenen die zich christen noemen moeten niet alleen geloven in Jeshua, die ze meestal Jezus Christus noemen. Ze moeten weten dat om te worden rechtvaardig verklaard door het geloof in de Messias, en niet door sektarische wet, dat ze ook dienovereenkomstig horen te leven naar de wil en de wet van God.

Jezus heeft vele malen gesproken over die  rechtvaardiging en wetten van God. Hij gebruikte veel gelijkenissen of parabels om mensen te vertellen wat er kan gebeuren als we ons niet aan de Wetten van God houden. Hoewel, geen mens zal worden rechtvaardig verklaard door te gehoorzamen aan sektarische wet, als wij, terwijl het proberen om rechtvaardig verklaard te worden door de Messias, zullen wij ook als zondaars gevonden worden, maar dat betekent niet dat Jeshua Messias uit de zonde is.

Al diegenen die zich christen noemen, moeten ervoor zorgen om te sterven onder de Thora, zodat hij kan leven voor JHWH de Elohim Jehovah God. Zonde in voor ons met Jezus  de Messias aan de paal genageld en te niet gedaan. Vanaf nu zijn wij het niet meer die leven, maar de Messias die in ons leeft, en het sterfelijke leven dat we hebben geleefd voordat we christen werden kan nog steeds een levenseinde  ondergaan in deze wereld. De meesten van ons zullen vermoedelijk wel mensen levend achter laten, terwijl zij de dood tegemoet moeten zien. Maar het moet een leven vol van hoop zijn dat zij nu al kunnen leven, door het geloof in de zoon van God, die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft opgeofferd. We mogen de compassie van Jehovah niet negeren. Want indien de rechtvaardigheid haalbaar is door middel van sektarische wet, dan is de Messias voor niets gestorven.

Maar zoals er zovelen uit de werken van de Thora onder de vloek zijn, want er staat geschreven: “Vervloekt is een iegelijk, die niet in alles blijft doen wat er is geschreven in het boek van de Thora.” En dat niemand rechtvaardig wordt verklaard door Thora vóór Elohim is duidelijk, want “de rechtvaardige zal leven door geloof.” En de Thora is niet van geloof, maar “De man die ze {deze dingen } doet, zal daardoor leven.” Messias heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Thora, een vloek wordend voor ons – want er staat geschreven: “Vervloekt is een iegelijk, die hangt aan een boom {aan het hout }.” {1 } – {Voetnoot: 1 #De 21:23). } Opdat de zegen van Abmight {Abraham } over de volken zou komen in de Messias יהושע {Jeshua }, om de belofte van de Geest te ontvangen door het geloof. (Galaten 3:10-14 De Geschriften 1998 +)

En we weten dat wat de Thora zegt, zij dat spreekt tot degenen die in de Thora zijn, opdat elke mond kan worden gestopt en de gehele wereld onder het oordeel komt voor Elohim. Daarom zal uit de werken van de Thora geen vlees rechtvaardig worden verklaard vlak voor Hem, want door de Thora is de kennis van zonde.{1 } {Voetnoot: 1 (#Ex 20:20; Ro 4:15; Ro 7:7). } Maar nu, afgezien van de Thora, is een rechtvaardigheid van Elohim geopenbaard, getuigenis geweest zijnde van de Thora en de Profeten, en de gerechtigheid van Elohim is door het geloof in יהושע {Jeshua } Messias voor iedereen en op allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de achting van Elohim, rechtvaardig verklaard wordend, zonder te betalen, door Zijn gunst, door de verlossing die in Christus יהושע {Jeshua } is, die Elohim aangewezen {of voorbestemd } heeft als een verzoening {zoenoffer }, door middel van geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar in Zijn verdraagzaamheid Elohim over de zonden die hadden plaatsgevonden ervóór voorbijzag, om op dit moment Zijn gerechtigheid aan te tonen, dat Hij rechtvaardig is en degene rechtvaardig verklaart die het geloof in יהושע {Jeshua } beoefent. (3:19-26 Romeinen De Geschriften 1998 +)

“Wij, van Yehudby {Joodse} natuur, en niet die van de heidenen, zondaars, wetende dat de mens niet rechtvaardig verklaard wordt door werken van de Thora, maar door het geloof in יהושע {Jeshua} Messias, zelfs al hebben wij ook in de Messias יהושע {Jeshua} gelooft, om rechtvaardig te worden verklaard door geloof in de Messias en niet door de werken van de Thora, want door de werken van de Thora zal geen vlees rechtvaardig worden verklaard. “En als, tijdens het zoeken om rechtvaardig te  worden verklaard door Messias, ook wijzelf zondaars worden bevonden, is Messias dan een dienaar der zonde? Laat het niet waar zijn! “Want als ik weer opbouw wat ik ooit omverwierp, bevestig {betoon} ik me zelf tot een overtreder. “Want door Thora stierf ik om Thora, {1} om te leven tot Elohim. {Voetnoot: 1 Zie Rom. 7} “Ik ben gespietst {doorstoken/vastgepind} met Messias, en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. {1} En dat geen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van Elohim, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft gegeven. {Voetnoot: 1 Rom. 8:10, 2 Kor. 6:16, 2 Kor. 13:5, Ef. 3:17, Col 1:27, 1 Johannes 4:4.} “Ik zet de gunst van  Elohim niet ter zijde, want indien de rechtvaardigheid is door middel van Thora, dan stierf de Messias voor niets.” (Galaten 2:15-21 De Geschriften 1998 +)

Naam eervol te dragen

We mogen de eervolle naam die we dragen niet lasteren  en dat kunnen we alleen maar doen als we voldoen aan de Thora van Jehovah, de enige Ware God, de Allerhoogste. En om ons te helpen heeft God Zijn Woord in de Heilige Schrift laten overleveren aan meerdere generaties. Van generatie tot generaties  zijn de Woorden van God herhaald geworden, mondeling en schriftelijk. Oneindig veel keren zijn de geschriften gekopieerd geworden. En daarbij is het bijzondere dat deze minutieus blijken gekopieerd te zijn zodat er bij de kopieën bijna geen fouten op te merken vallen. Vandaag zijn er ook in meerdere talen kopieën te verkrijgen van Het Woord van God: de Bijbel. Deze moet dan ook gelezen worden. Al mag hij de Bestseller aller tijden zijn, zijn er nog veel te veel mensen die dat voorname boek werkelijk kennen. Zij weten wel van het bestaan af, maar echt weten wat er in staat weten slechts weinigen.

Binnenkant van een Koninkrijkszaal van de Getuigen van Jehovah waar men vergaderingen of bijeenkomsten houdt en o.a. de Wachttoren studies in de dienst gebruikt.

Veel christenen lijken te vergeten dat er in de Heilige Schrift, de Bijbel die we beschouwen als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, staat geschreven dat wie de hele Thora gehoorzaamt, toch op één punt faalt, schuldig is aan het overtreden van de hele Thora! Ja, het klinkt hard, maar het is de realiteit.

Een realiteit die vele christenen niet onder ogen willen zien en daarom vasthouden aan de valse leerstelling dat men eens en voor altijd gered is. Maar de Heilige Schrift is duidelijk dat geloof zonder werken dood is.

Wat is het nut, Vrienden, als een man zegt: “Ik geloof”, maar hij heeft geen werken? Kan zijn geloof  hem weer tot leven wekken?

Indien je echt er in slaagt het soevereine recht te bereiken op basis van de Schrift: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, ‘ dan doe je goed , maar als je partijdigheid toont, bega je zonde, wordt je schuldig bevonden door de Thora als overtreder. Want wie ook maar de gehele Thora onderhoudt, en toch op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want Hij die zei: “Pleeg geen overspel, heeft ook gezegd:” Pleeg geen moord. “Nu als je geen overspel, maar wel doodslag pleegt, zijt gij toch een overtreder van de Thora. Daarom, Spreekt zo en handelt zo als mensen die moeten worden beoordeeld worden door een Thora {of Wet} van vrijheid. {1} {Voetnoot: 1 Zie 1:25, en Johannes 8:32-36).} Want het oordeel is zonder mededogen aan degene die geen mededogen heeft getoond. En mededogen heeft meer dan oordeel. Mijn broers, wat voor nut heeft het voor iedereen om te zeggen dat hij gelooft, maar geen werken heeft ? Dit geloof is niet in staat om hem te redden. (Jakobus 2:8-14 De Geschriften 1998 +)

Veel mensen toen zij Jezus en zijn apostelen zagen herkenden hen. Dus de mensen haastten zich over land, vanuit alle omliggende steden, om Jezus te kunnen zien en om er zeker van te zijn dat ze een goed plaatsje konden bemachtigen om dicht bij hem te zijn en alles wat hij te vertellen had goed te kunnen horen. Overal waar Jezus kwam begon hij de mensen te vertellen over wat zijn Vader de wereld wenste te leren kennen. Jezus onderwees de leer van zijn Vader. Hij leerde hun vele dingen door analogieën.

En hij begon weer te onderwijzen bij de zee, en een grote menigte werd verzameld tot hem, zodat hij in een boot ging, om te zitten in de zee. En al de menigte was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel in gelijkenissen, (Marcus 4:1-2 De Geschriften 1998 +)

En Hij ging weg van daar en kwam naar zijn eigen land, en zijn aangeleerden volgden hem. En sabbat geworden, begon hij les te geven in de gemeente. En velen die hem hoorden, waren verbaasd en zeiden: “Waar heeft hij dit allemaal gekregen? {waar heeft hij dit alles vandaan?} En wat wijsheid is dit, die hem gegeven is, dat zulke wonderen worden gedaan door middel van zijn handen? (Marcus 6:1-2 De Geschriften 1998 +)

En uitgegaan zijnde, zag יהושע {Jeshua} een grote menigte en werd met ontferming over hen {met compassie voor hen} bewogen , omdat zij als schapen waren, die geen herder hebben. En hij begon hen veel zaken te leren . (Marcus 6:34 De Gechriften 1998 +)

Jezus had alles van zijn Vader geleerd. Wij kunnen ook veel leren van deze Vader, want zoals Jezus de Thora las en deze heel goed kende, kunnen wij ook de Thora en de verdere Heilige Schrift lezen, bestuderen, en proberen deze te begrijpen. Goed luisteren naar alle woorden in de Heilige Schrift zal ons in staat stellen om de stem van God te horen. De Bijbel schrijvers werkten voor de allerhoogste auteur, de Elohim Hashem, wiens naam Jehovah is en de God der goden. Jezus is zijn zoon die  ons de weg toonde en verzocht deze te volgen. We moeten daarom ook proberen om alles wat Jezus te vertellen heeft te horen. Christus zijn woorden zijn opgeschreven in het Nieuwe Testament. Die Bijbel gedeelte is beschikbaar in vele talen, dus we mogen geen excuus naar voor brengen dat het niet  in een taal voorradig zou zijn die we niet kunnen proberen te begrijpen.

Bereidheid te luisteren naar Christus

Getuigen van deur tot deur

Als we bereid zijn om te luisteren naar Christus en Gods Woord, zullen we hun adem voelen over ons leven. We zullen het gevoel hebben dat ze met ons willen zijn  en als we bereid zijn om onze geest open te stellen voor wat het Woord van God zegt dat we duidelijker zullen horen wat die woorden werkelijk bedoelden in hun tijd en wat ze betekenen in onze tijd.

Het horen van de oproep van Jezus om uit te gaan om te prediken zal er voor zorgen dat wij ook het graag zouden willen willen hebben en er aan meewerken dat het Woord van God  over de hele wereld meer gekend zal geraken. Hiervoor moeten we ons bewust zijn van deze belangrijke taak en stappen ondernemen om dit te doen, en dit niet alleen over te laten aan de Jehovah Getuigen.
Terwijl zij de wereld hun liefde voor het Woord van God laten zien, moeten alle christenen dat doen. Door het woord met anderen te delen zullen wij in de liefde van Christus kunnen blijven groeien met precieze kennis en geestelijk inzicht, maar zullen wij als anderen juist moeten reageren volgens de kennis die we ontvangen. Door het regelmatig bestuderen van  het Woord van God, de Bijbel, zal de lezer kunnen herkennen wat echt is, en zuiver en onberispelijk zijn in de Dag van de Messias, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jeshua Messias, tot eer en glorie, de pracht en lof van Jehovah.

Een Adem tot verzoening

Het lezen van de Bijbel  moet de lezer het gevoel van Gods Adem geven en er voor zorgen dat hij en omstaanders kunnen worden vervuld door de Heilige Geest om door deze te worden gedreven om verder het Goede Nieuws kenbaar te maken en bereid te zijn om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Vrienden in de dienst van onze Meester moeten moed hebben om uit te gaan en om Gods Boodschap zonder vrees te spreken zelfs brutaler dan ooit.

Sommigen kunnen misschien hun stem harder laten klinken dan anderen door afgunst en rivaliteit, maar anderen doen het van uit goede wil en in de liefde van de Messias, in de wetenschap dat Jezus en zijn apostelen zijn aangesteld om het Goede Nieuws te verdedigen. Maar degenen die de Messias aankondigen vanuit de motieven van rivaliteit en zelfzuchtige ambitie proberen meestal angst te veroorzaken. Hoe dan ook, hetzij door valse of ware motieven, wordt de Messias aangekondigd en dat is wat christenen moeten dragen op hun hart.

Wij die graag eerlijke christenen willen zijn en door het leven gaan als broeders en zusters in Christus, moeten het werk voor de Heer lief hebben en verwachten dat er nooit een broer of zus zich ooit zullen hoeven te schamen. Maar met vastberaden moed zullen wij nu verder, zoals altijd, om ofwel de Messias in ons lichaam verheffen, door onze eigen of door onze gezamenlijke dood. Want voor ons, moet het leven voor de Messias zijn, en als we sterven, zullen we nog steeds ‘winnen’.

Jezus in Delft
Jezus in Delft (Photo credit: Gerard Stolk ( vers la Toussaint ))

“Ga terug naar uw huis, en vertel wat Elohim voor je gedaan heeft.” En hij ging weg verkondigend door de hele stad wat יהושע {Jeshua} voor hem deed. (Lukas 8:39 De Geschriften 1998 +)

Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Meester totdat hij komt. (1 Korinthiërs 11:26 De Geschriften 1998 +)

En dit bid ik, dat uw liefde meer en meer in erkentenis en alle gevoelen zou mogen uit breiden, zodat u de zaken die verschillen zou onderzoeken, om zo oprecht te zijn, en niet te struikelen, tot op de dag van de Messias, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, {1} tot en met יהושע {Jeshua} Messias, om de achting en lof {tot eer en glorie} van Elohim. {Voetnoot: 1 mt. 3:8-10, Rom. 6:22, Rom. 14:17, 2 Kor. 9:10, Ef. 5:9, Gal. 5:22, Col 1:10, Hebr. 12:11, Jam. 3:18.} En ik wens dat je weet, broeders, dat wat mij is overkomen, bleek voor de vooruitgang van het Goede Nieuws te zijn, zodat het bekend is geworden aan de gehele paleiswacht, en aan al de anderen, dat mijn kettingen in de Messias zijn; en de meeste van de broers, vertrouwend op de Meester vanwege mijn kettingen, zijn veel meer dapperder om onbevreesd het woord te spreken. Sommige inderdaad verkondigen Messias zelfs uit nijd en twist, maar sommigen ook uit plezier – de eersten verkondigen Messias uit zelfzuchtige ambitie, niet zuiver, er aan denkend ongemak toe te voegen aan mijn kettingen, maar de laatsten uit liefde, in de wetenschap dat ik benoemd ben voor de verdediging van het Goede Nieuws. Wat dan? Alleen dat in alle opzichten, hetzij onder een voorwendssel of in waarheid, is de Messias aangekondigd. En daarin verblijd ik mij, in feite, zal ik juichen. Want ik weet, dat dit voor mijn bevrijding zal blijken door uw gebed en de levering van de Geest van יהושע {Jeshua} Messias, volgens mijn intense verlangen en verwachting dat ik totaal niet zal beschaamd worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, dus nu ook Messias groot zal worden gemaakt in mijn lichaam, hetzij bij het leven of de dood. Want voor mij, te leven is Messias, en is het sterven gewin. (1:9-21 Filippenzen De Geschriften 1998 +)

Geen Uitstel

Gelieve niet wachten tot morgen. Stel niet uit.

U kunt een werkgroep vormen, zodat u er niet alleen voor staat en u ook langdurige christelijke vriendschappen kan ontwikkelen. U kunt  Bijbelstudies hosten op je blog, Twitter, Facebook, enz. Het is ook niet slecht om devoties op een blog te schrijven, dat van u of voor een ander blog, of zelfs een ebook met een verzameling van devoties te schrijven.
Als je niet weet waar ze te plaatsen of geen eigen blog wilt beginnen, probeer ze dan te delen op blogs van anderen, zodat de blog een groter platform kan worden, waar gelijkgestemde mensen elkaar kunnen ontmoeten en anderen meer informatie kunnen  vinden en meer onder de indruk van het Woord van God kunnen geraken.

Er zijn ook verschillende manieren om online een klas of workshop te organiseren. Voor degenen die wel al werken in de gemeenschap, is het slechts een kleine moeite om de voorbereidende werkzaamheden te delen met anderen op het net. Maar je moet ook kunnen overwegen van het voeren van een klas om lessen te leren op het net, net als zondagsschool. U kunt mensen uitnodigen tot uw virtuele klas en hen in staat stellen om zo te communiceren, hand-outs te geven, en zelfs uw les op te nemen.

Prediking over de gehele wereld

Allen die zich christenen noemen moet proberen te doen wat Jezus deed. Zij moeten proberen om de boodschap over te brengen door middel van geschriften, getuigenissen, gebeden, liedjes, video’s en ga zo maar door.

Opgroeien in de liefde van Christus, zou je het gevoel moeten geven dat zijn adem je inspireert en aanmoedigt. Met de groeiende jaren van bijbelstudie zou je voldoende kennis moeten krijgen om genoeg te weten om te kunnen delen, ook al was het een minimum aan kennis. Degenen die een gave van schrijven en / of onderwijzen hebben moeten die gaven gebruiken om te verlichten en anderen om hen heen, in hun gemeenschap, parochie, dorp, stad, aan het werk op hun blog of webpagina’s, aan te moedigen.

Dus, aarzel dan niet en gebruik je adem om Christus Jezus te verkondigen en de wereld te laten zien hoe het rustiger en vreedzamer kan worden, en hoe mensen die God liefhebben een beter leven kunnen vinden in de toekomst.

Christus en het Goede Nieuws van het Evangelie moet gepredikt worden over de hele wereld en dan zal het einde kan komen. Wij allen moeten getuigen zijn tot Jezus, zoals de apostelen dit moesten zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de apartgeplaatste Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in geheel Yehudand Shomeron, en tot aan het einde van de aarde.” (Handelingen 1:8 De Geschriften 1998 + )

“Je weet wat woord kwam te zijn in alle Yehuḏah, beginnende van Galil {Galilea} na de onderdompeling die Yoḥanan proclameerde {verklaarde, verkondigde}: hoe Elohim  יהושע {Jeshua} van Natsareth zalfde deed met de apart geplaatste Geest en met kracht, die is rondgegaan, weldoende en allen genezende, die werden onderdrukt door de duivel, want Elohim was met hem. “En wij zijn getuigen van alles wat hij deed, zowel in het land van de Yehudand in Yerushalayim, die hem zelfs doden door ophanging aan een stuk hout. “Elohim wekte deze ene op de derde dag, en liet hem zien, niet tot al het volk, maar aan de getuigen, die al eerder gekozen waren door Elohim – voor ons, die aten en dronken met hem nadat hij uit de dood was opgestaan. “En hij gebood ons te verkondigen aan de mensen, en te getuigen dat hij het is, die werd benoemd door Elohim tot rechter over levenden en de doden. {1 Voetnoot: 1 Zie 17:31, Johannes 5:29, Ps. 96:13, Ps. 98:9, Openbaring 19:11.} “Om deze ene dragen al de profeten getuigenis, dat door zijn naam, iedereen die gelooft in hem vergeving van zonden ontvangt.” (Handelingen 10:37-43 De Geschriften 1998 +)

“En hij zei: ‘De Elohim van onze vaderen heeft u aangesteld om Zijn verlangen te kennen en de Rechtvaardige te zien, en om de stem te horen uit zijn mond. ‘Omdat gij Zijn getuigen zult zijn voor alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. ‘En nu, waarom zou je uitstellen? Sta op, wordt ondergedompeld, en was uw zonden af, onder aanroeping van de Naam van יהוה {Jehovah}. “(Handelingen 22:14-16 De Geschriften 1998 +)

“{Maar wie zal hebben doorstaan ​​tot het einde zal gered worden.} Maar hij die tot het einde het zal doorstaan hebben zal gered worden. {Maar degene die volhardt tot het einde zal worden gered} {1 Voetnoot 1 Zie Mattheus 10:22}: “En dit goede nieuws van het koninkrijk zal worden verkondigd in de gehele wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:13-14 De Geschrift en1998 +)

+

 1. Lees ook:
 2. Bestseller aller tijden
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Fundament in de Schrift
 5. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 6. Geloof in Jezus Christus
 7. Geloof in slechts één God
 8. Geloof voor God aanvaardbaar
 9. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 10. Bijbelstudie
 11. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 12. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 13. Één met Christus
 14. Christelijke hoop op eeuwig leven
 15. Christelijk leven
 16. Christen genoemd
 17. Christen mensen met ons geloof
 18. Christus toebehorenden
 19. Broers en broeders
 20. Christadelphian mens
 21. Dankbaar voor verkregen offer
 22. Doop + Doopsel
 23. God komt ons ten goede
 24. Gods hoop en onze hoop
 25. Gods redding
 26. Het zoenoffer
 27. Hoop op een man
 28. Hoop voor de toekomst
 29. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 30. Koninkrijk Gods
 31. Koninkrijk van God
 32. Lam van God
 33. Levenslessen
 34. Liefdemaaltijden
 35. Menselijke natuur
 36. Op wie hoop stellen
 37. Organisatie der broeders in Christus
 38. Organisatie gemeenschap
 39. Persoonlijkheid
 40. Rechtvaardigen
 41. Redding
 42. Redding door volharding
 43. Redding verliezen
 44. Redenen om gedoopt te worden
 45. Relatie tot Christus
 46. Relatie tot God
 47. Relatie tot medemens
 48. Sleepnet
 49. Uitvaren
 50. Verandering door de Bijbel
 51. Verkondigen
 52. Verwachtingen
 53. Volgens eerste eeuw patronen
 54. Volharding & Bijbelstudenten
 55. Vrije wil
 56. Wat is Gods doel met de aarde?
 57. Wat is wedergeboorte
 58. Wat te vinden in de Bijbel
 59. Werking van de hoop
 60. Wie, wat & hoe Christadelphians
 61. Woord van God
 62. Zijn kruis dragen
 63. Zoenoffer

++

 1. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 2. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 3. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 4. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 5. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 6. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 7. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 8. Door verkondiging ook geruster
 9. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 10. Getuige of Broeder

30 thoughts on “Ademen om les te geven

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.