Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Communicatie en manifestatie

John Calvin 2.jpg
Jehan Cauvin of Johannes Calvijn – 1554 portret gemaakt te Barcelona, Spanje

Johannes Calvijn (oorspronkelijk: Jehan Cauvin, later Jean Calvin) de belangrijke FransZwitserse christelijke theoloog tijdens de Reformatie die zich af vroeg of het recht is dat wij meer de mensen zoeken te behagen dan God, vatte gebed samen zoals wanneer wij “hem, Jehovah God, verzoeken Zich aan ons in al Zijn perfecties te vertonen.“

Volgens Calvijn geeft God in het gebed ons een kans om Gods voorzienigheid in onze harten naar de mate van onze zwakheid door de ervaring en de ondervinding zelf te laten versterken. Het gebed is ook voor ons een mogelijkheid om een teken te geven van ons vertrouwen in Hem dat Hij niet slechts belooft dat Hij ons nooit zal verlaten en dat Hij uit eigen beweging in tijden van nood de mogelijkheid om Hem aan te roepen biedt, maar dat Hij ook altijd zijn hand uitgestrekt houdt om de zijnen te helpen en dat Hij hen niet bedriegt met woorden maar hen met krachtdadige hulp beschermt.

Calvijn schrijft over het gebed in de Institutie, deel 3, hoofdstuk 20. Daar zijn vier regels te vinden die volgens Calvijn bij een ?recht gebed? horen: diepe eerbied, een goede hartsgesteldheid, ootmoedig bij de Here komen om genade en bidden in zekerheid en met vrijmoedigheid.

Daarnaast speelt het beloftebegrip volgens Calvijn een grote rol in het gebed: het gebed richt zich op Gods beloften en Gods beloften roepen om het gebed. De biddende mens gaat vertrouwelijk om met Jehovah. God hoort het gebed en het draagt vrucht. Maar we weten niet altijd hoe.
Emotie krijgt bij Calvijn een plaats in het gebed, maar het gebed is geen eenzijdige gevoelszaak. Het gebed wordt door de Geest verwarmd, niet door de mens. Bij Calvijn blijft daarnaast de spanning staan: God is nabij als verheven God. Ten slotte stelt Calvijn dat het gebed niet te zeer een persoonlijke toon moet krijgen. Het draait niet om de mens op zichzelf, maar om het Koninkrijk van God. Doch is er de voorziening van het gebed niet voor God gekomen maar omwille van de behoeftige mens zelf.

Ook Jan Hoek lijkt geïnspireerd door Calvijn als hij schrijft:

Bidden is een hartelijk gesprek met God de Here voeren, om Hem iets te vragen of Hem te danken. Het is de voornaamste vorm van persoonlijke omgang met God” {Een jaar van gebed,’ in: CV-Koers januari 2008, 2}

Calvijn stelt de vraag, of God niet al onze behoeften bij voorbaat al kent, zodat het overbodig is dat wij Hem vragen. Hij antwoordt dat wie deze vraag stelt, nog niet goed door heeft waarom de Heer ons heeft leren bidden. Wij moeten onszelf trainen, zodat ons hart nooit lauw wordt, maar altijd vurig begeert, God te zoeken. Wij moeten onszelf eraan wennen, ons hart voor God open te leggen, zodat wij er ook leren, niets in ons hart toe te laten dat God onwelgevallig is. En zo weet Calvijn nog een aantal belangrijke effecten van het gebed op het hart van de gelovige te noemen

“Weet God niet, zonder dat wij het hem te kennen geven, in welke moeilijkheden we zijn en wat nuttig voor ons is? Is het eigenlijk niet overbodig dat we hem met onze gebeden lastig vallen, alsof hij zou sluimeren of slapen, totdat hij door onze stem wakker wordt gemaakt?”

“God heeft het gebed niet geboden omwille van zichzelf maar omwille van ons.” {Boek III, hoofdstuk XX, paragraaf 3}

Zowel bij Calvijn als bij Luther was het gebed een dialoog, en niet, zoals in de mystiek, een monoloog. Het gebed is een respons op het Woord, dat voorafgaat.

Hoewel bij Calvijn ‘persoonlijke relatie’ geen sleutelterm is, laat deze term zich goed gebruiken om het kader waarbinnen Calvijn het gebed plaatst, te karakteriseren. In het gebed richt de gelovige zich, in alle intimiteit, tot zijn of haar God waarbij het accent ligt op de vertrouwelijke omgang van God en het individu. {Calvijn, Institutie III 20, 30, 32}

Wij kunnen verschillende aspecten van gebed vinden.

 1. Het gebed vermeldt het verzoeken van iemand. Het is het in contact komen met iemand. In dit geval zou het de Hoogste God Elohim, Jehovah moeten zijn. Als dusdanig kunnen wij de schepselen zijn die met onze Schepper communiceren. Aangezien wij Hem verzoeken zou het voor ons voordeel kunnen zijn.
 2. Het gebed moet ons helpen er door te komen.
 3. Het gebed is de manier om onze vrees, onze hoop, en onze wensen, maar ook het geven van onze stem aan onze dromen, onze zorg, en onze bekentenissen uit te drukken.
 4. Het is een uitdrukking van onze bereidheid dat wij bereid zijn om te tonen naar waar wij op weg willen gaan.
 5. Het gebed is een uitdrukking van onze wens vóór God.
 6. Het is een verzoek en een pleidooi voor God om Zich aan ons te openbaren.
 7. Het gebed is onze manier om de God te beschrijven tot wie wij ons willen richten en naartoe wij willen bidden. Het beschrijven van God in termen van Zijn deugden, Zijn eigenschappen, en Zijn acties.
 8. Het gebed is de berichtgeving van bereidheid om de Hoogste God de aanvaardbare dienst te geven.
 9. Het is zich gewillig aanbieden aan Jehovah.
 10. Het gebed is een dankzegging voor de verzekering dat wij de verwezenlijking van het grote doel van ons leven vrijwel wordt beveiligd en hebben ontvangen.
 11. Het gebed erkent de perfecties van God.
 12. Het is het eren en heiligen of apart plaatsen van Jehovah Zijn Naam.
 13. Het gebed is ook de uitdrukking van vertrouwen in God dat Hij zal verstrekken.
 14. Het is een middel tot een eind maar niet het eind zelf.

Omdat de Schepper God reeds alles heeft en alles al aan Hem behoort is er niets dat wij aan God kunnen geven wat niet reeds behoort tot God. Daarom kan ons bidden nooit in het voordeel van God zijn.

bidden2.jpg
Ingetogen voor God bidden

Door te bidden komen wij in een gesprek met onze hemelse Vader waarbij wij onze Schepper, kunnen verzoeken en in vertrouwelijke gemeenschap of communie treden met hem. Door onze drang voor zulk een gesprek tonen wij of erkennen wij onze uiterste afhankelijkheid op Zijn voorziening. Wanneer wij communiceren met en naar onze hemelse Vader luisteren, groeien wij in Zijn gunst en in Zijn kennis, die gevoeliger en bewuster voor kan worden voor Zijn constante aanwezigheid en bescherming in ons leven.

Het gebed zou het middel moeten zijn waardoor wij ons tot onze Schepper kunnen richten en Hem verzoeken om over ons leven te beslissen. Wij zouden ons zelf aan de kant moeten zetten en God in poolpositie moeten brengen. In onze gebeden zouden wij moeten tonen dat wij begrijpen dat alles van God komt en tot God behoort. Door tot God te bidden, erkennen wij dat wij Hem nodig hebben en dat wij realiseren dat Hij krachtig en machtig is en dingen kan veranderen. Maar door onze gedachten voor Hem te openen staan wij Hem toe om in onze omstandigheden te komen, en door Zijn soevereine bevoegdheid in ons leven alle dingen voor ons goed samen te doen laten werken, aangezien wij van Hem houden en aangezien wij op Hem vertrouwen.

Bidden
Volgens de Heilige Schrift communiceren met Jehovah God

Wanneer wij bidden laten wij toe dat Jehovah zich moeit met ons leven en dat Hij zelfs ons leven regelt. Door zulk een overgave erkennen wij Zijn capaciteit om in ons leven zaken te kunnen verwezenlijken welke wij nooit zonder Hem zouden kunnen klaren. Alsook erkennen wij Zijn goedheid in het midden van om het even welke omstandigheden die Hij heeft toegestaan om in ons leven voor te komen. Het gebed is dan een demonstratie van absoluut vertrouwen en afhankelijkheid bij de perfecte voorziening van onze Vader.

De heilige Schrift brengt meerdere verslagen van vele mensen die hun gebeden beantwoord kregen. Wij kunnen zien dat de Bijbelse gebeurtenissen waar God soms tussenbeide kwam tot bestaan kwamen omdat de mensen durfden God een gunst of om hulp te vragen. De mensen die hun gebeden beantwoord kregen waren diegene die met een wens baden. Zonder een wens, is er ook geen behoefte aan gebed. Als datgene waarvoor wij echt bidden uit de bodem van ons hart komt, zullen de antwoorden op onze gebeden zeker niet uit blijven. Maar die Bijbelse figuren wisten dat zij niet zonder God konden en waren volledig bewust van de behoefte of noodzaak aan gebeden.

De schrijver Phillips Brooks pende deze worden:

„Als de mens mens is en de God God is, is leven zonder gebed niet slechts een vreselijk ding; het is een oneindig dwaas ding.“

Standbeeld van Wesley bij Asbury Theological Seminary in Wilmore, Kentucky

John Wesley was overtuigd dat de gebeden van de mensen van God eerder dan hun prediken er duizenden toe bracht om rekenschap te geven aan Christus en tot zijn gemeenschap te komen.

Het is het Wonder van God, het Almachtige Wezen, dat leidt tot bestaan of ontstaan maar ook tot het einde en vernietiging. Zonder de Almachtige Macht van de Eeuwige Geest zouden de dingen chaotisch blijven en zouden de mensen alles door elkaar halen, dat het onmogelijk maakt om voor iedereen uit te werken. Het zou een chaotische bedoening worden waar eenieder voor hem of haar het beste zou willen en creëren zonder echter altijd het goede voor de ander teweeg te brengen. Maar door de Hand van God zal er een tijd komen wanneer alles voor het goede zal werken en de gehele wereld zal worden hersteld. Ondertussen moeten wij in dit „wereldse leven“ leven en op de krachtige God rekenen.

 • Als de God niet goed was, alle dingen voor het goed van zijn mensen samenwerkend, waarom zouden wij dan moeten bidden?
 • Als de God niet overal aanwezig was, bekwaam om bij de behoeften van elk van zijn kinderen te antwoorden te voorzien, waarom zouden wij dan moeten bidden?
 • Als de mens zelf voor alles een goede oplossing kan brengen, waarom dan kunnen wij niet op mensen vertrouwen?

Onze gebeden erkennen onze eindige hulpeloosheid, en de oneindige wijsheid en voorziening van de Almachtige God.

Het Oor van God hoort, en met Hem gaan het Oor en het Hart samen, en treuzelt de Hand niet lang.

„(9) יהוה {Jehovah} heeft mijn het pleiten gehoord; יהוה {Jehovah} ontvangt mijn gebed. „(Psalm 6:9 De Geschriften 1998+)

„(7) „toen mijn leven binnen me verzwakte, herinnerde ik me יהוה {Jehovah}. En mijn gebed ging naar U uit, in Uw apart geplaatste Hĕḵal {heilige templel} „(Jonas 2:7 De Geschriften 1998+)

„(1) en Jonas bad tot יהוה {Jehovah} zijn Elohim van uit de maag van de vis. (2) En hij zei, „Ik riep tot יהוה {Jehovah} wegens mijn nood, en Hij beantwoordde me. Van de maag van het graf heb ik geschreeuwd, en U hoorde mijn stem. „(Jonas 2:1-2 De Geschriften 1998+)

“En verzoek me in de dag van nood – laat me u redden, en gij Mij verheerlijken.” „ (Psalm 50:15 De Geschriften 1998+)

„(28) Dan schreeuwen zij tot יהוה {Jehovah} in hun nood, en Hij brengt hen uit hun problemen.“ (Psalm 107:28 De Geschriften 1998+)

„(14) en zij schreeuwden tot יהוה {Jehovah} en zeiden, „Wij bidden, O יהוה {Jehovah}, als het U belieft, laat ons niet vergaan voor deze man zijn leven, en leg op ons geen onschuldig bloed. Voor U, heeft O יהוה {Jehovah}, gedaan zoals het U tevredenstelde. “ „(Jonas 1:14 De Geschriften 1998+)

„(9) „en ik zal het derde in vuur brengen, en zal zo hen verfijnen zoals zilver geraffineerd wordt, en hen uitproberen zoals goud wordt getest. Zij zullen Mijn Naam {1} aanroepen, en Ik zal hen beantwoorden. Ik zal zeggen “Dit is Mijn Volk” terwijl zij zeggen “יהוה {Jehovah} is onze {(eigenlijk staat er:mijn)} Elohim.” “ {Voetnoot: 1 Zefania 3:9.}„(Zacharia 13:9 De Geschriften 1998+)

„(18) יהוה {Jehovah} is dichtbij iedereen wie hem verzoeken, bij iedereen wie hem in waarheid verzoeken. (19) Hij doet de wens van zij die Hem vrezen; En Hij hoort hun schreeuw en bewaart hen. (20) יהוה {Jehovah} bewaart hen die van Hem houden allemaal, maar alle verkeerden die vernietigd hij. „ (Psalm 145:18-20 De Geschriften 1998+)

„(24) „En het zal zijn dat alvorens zij roepen, ik antwoord. En terwijl zij nog spreken, hoor ik. „(Jesaja 65:24 De Geschriften 1998+)

„(12) en hij zei tot me, „Vrees niet, Dani’ ĕl, want van de eerste dag dat u uw hart ertoe zette om te begrijpen en om je zelf bescheiden op te stellen vóór uw Elohim, werden uw woorden gehoord, en ben Ik wegens uw woorden gekomen” (Daniel 10:12 De Geschriften 1998+)

(#(Joe 2:28-32) “28” En na dit zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest uitstort op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 “En ook op de mannelijke bedienden en op de vrouwelijke bedienden zal Ik Mijn Geest uitstorten in die dagen. 30 “En ik zal tekenen in de hemelen en op de aarde geven: bloed en vuur en zuilen van rook, 31 de zon wordt omgezet in duisternis, en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van יהוה {Jehovah}. 32 “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van יהוה {Jehovah} uitspreekt zal bevrijd worden {1} . Want op de berg Tsiyon en in Yerushalayim zal er een ontsnapping zijn {2} zoals יהוה {Jehovah }heeft gezegd, en onder de overlevenden, die יהוה { Jehovah} aanroepen. {Voetnoten: 1 (#Ac 2:21; Ro; 10:13). 2 (#Isa 4:2-3, Ob 1:17; Re 14:1).} “(Joël 2:28-32 De Geschriften 1998 +)

„(2) „Zo zei יהוה {Jehovah} die het maakte, יהוה {Jehovah} die het vormde om het te vestigen, יהוה {Jehovah} is Zijn Naam, (3) “Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden {verhoren} en zal u grote en ontoegankelijke kwesties tonen, geen die u hebt geweten {welke u niet gekend hebt/ Ik zal je over grootse, ondoorgrondelijke/onbegrijpelijke dingen vertellen, waarvan je geen weet hebt.}. ‘“ (Jeremia 33:2-3 De Geschriften 1998+)

„(11) `Want ik ken de plannen welke Ik voor u plan,’ verklaart יהוה {Jehovah}, `- plannen van vrede en niet van kwaad, om u een toekomst en een verwachting {of hoop} te geven. (12) ` Dan zal u Me, uitnodigen en zal u komen om tot Mij te bidden, en Ik zal naar u luisteren. (13) `En u zal naar Me zoeken en zal Me vinden, wanneer u naar Me zoekt met heel uw hart {1}. {Voetnoot: 1 Deuteronomium 4:29, Joel 2:12.} (14) `En Ik zal door u worden gevonden,’ verklaart יהוה {Jehovah}, `En ik zal uw gevangenschap terug draaien { julle terugbrengen uit ballingschap/gebvangenschap} en zal u van alle volkeren {naties} en van alle plaatsen waar ik u heen heb gedreven verzamelen, verklaart {is de uitspraak van} יהוה {Jehovah}. En ik zal u terug naar de plaats brengen waarvan ik u heb verbannen.{En ik wil u terugbrengen naar de plaats vanwaar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.} ‘ „(Jeremia 29:11 – 14 De Geschriften 1998+)

„(29) „Maar van daar zal u zoeken naar יהוה {Jehovah} uw Elohim, en zal u [Hem] vinden, wanneer u naar Hem met heel uw hart {1} en met heel uw zijn zoekt. {Voetnoot: 1 Jer. 29:13.} (30) „In uw nood, wanneer al deze woorden op u in de laatstgenoemde dagen zullen komen, dan zult u op יהוה {Jehovah} uw Elohim terugkomen en zult [u] Zijn stem gehoorzamen. (31) „Want יהוה {Jehovah} uw Elohim is een medelevende Ěl, Hij zal u niet in de steek laten, noch u vernietigen, noch de overeenkomst van uw vaders vergeten die Hij aan hen zwoor. (32) „Vraag nu van de dagen die voorbij zijn, welke vóór u waren, sinds de dag dat Elohim de mens op de aarde creëerde {schiep}, en vraag van één eind van de hemel tot aan het andere eind van de hemel, of er een Woord zo groot is geweest zoals dit, of gehoord is als dit.“ (Deuteronomium 4:29-32 De Geschriften 1998+)

„(9) „En Ik zeg aan u: ‘ vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en u zal opengedaan worden. (10) „Voor iedereen dat vraagt ontvangt, en hij die zoekende is vindt, en voor hem die klopt zal het worden geopend. (11) „En welke vader onder u wiens zoon om brood vraagt zal hem een steen geven, of als hij om een vis vraagt zal hem een slang in plaats van een vis geven, (12) of als hij om een ei vraagt hem een schorpioen zal geven? (13) „Als u dan, slecht zijnd, het weet hoe goede giften aan uw kinderen te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader van de hemel de apart geplaatste {of heilige} Geest geven aan die die Hem vragen! “ „ (Lukas 11:9-13 De Geschriften 1998 +)

„Hij die er niet in slaagt te bidden bedriegt God niet. Hij bedriegt zichzelf.“ (George Failing)

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

Engelse versie / English version: Calling and Ascribing to Jehovah #8 Prayer #6 Communication and manifestation

++

~~

Nota:

Het gebed kan in vele religies terug gevonden worden. Maar als men bij de vele mensen te rade gaat hoe hun gebeden verhoord worden valt dat tegen en moeten wij vaststellen dat veel mensen het gevoel hebben dat hun gebeden niet verhoord worden.

Maar in het christelijk geloof kunnen wij vaststellen dat er daar een reeks mensen zijn die een ongelofelijke gebedsverhoring krijgen. Opvallend daarbij is dat het bij Bijbelgetrouwe mensen is dat er een grote voldoening heerst. Zij beseffen dat God Diegene is Die geëerd moet worden en dat de te eren God de Schepper van hemel en aarde is aan wie reeds alles toe behoort dus aan wie wij eigenlijk niets meer kunnen geven.

Offergaven, geldstortingen, beelden versieren, rondlopen met beelden of boeken terwijl men steeds maar weer dezelfde woorden herhaalt halen niets uit. Jeshua (Jezus), de Messias of Christus, leerde ons dat we het moeten vermijden in onze gebeden steeds weer dezelfde formules op te zeggen. Hij zei: “Als gij echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen” (Mattheüs 6:7).

Wij zijn dan ook beter deze woorden van hem ter harte te nemen en zijn voorbeeld op te volgen. In hem kunnen wij iemand vinden om na te volgen. Hij was getrouw aan zijn Vader en luisterde steeds naar Hem. Hij wenste ook steeds de wil van zijn Vader te doen, en niet zijn wil.

Als we willen dat God naar onze gebeden luistert, moeten we bidden op een manier die Hij goedkeurt. Om dat te kunnen doen, moeten we te weten komen wat Gods wil is en vervolgens in overeenstemming daarmee bidden. In 1 Johannes 5:14 wordt gezegd dat “ongeacht wat wij vragen overeenkomstig Zijn [Gods] wil, Hij ons hoort”.

Zie ook Psalm 65:2; Johannes 14:614 en 1 Johannes 3:22.

~~

Aansluitend kan u ook lezen:

 1. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 2. Nederig opstellen
 3. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 4. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 5. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen
 6. Vind uw diepste geluk bij Jehovah
 7. Dankzegging
 8. Aanbid enkel de Schepper van alles
 9. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 10. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 11. God wil u gunst betonen
 12. Rond God de Allerhoogste
 13. Eigenheden aan God toegeschreven
 14. De Allerhoogste is het Opperwezen
 15. Belangrijkheid van Gods Naam
 16. Eigenheden aan God toegeschreven
 17. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 18. De Dag is nabij #6 Uitzien
 19. Vrijmoedig risico’s nemen
 20. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 21. Slechte omgang bederft goede zeden
 22. Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven
 23. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 24. Waarom?
 25. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 26. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 27. Laat ons samen komen
 28. De Here beschermt die van kinderlijk geloof
 29. De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn
 30. Verwerf de gunst van Jahwe

++

Aanvullende lectuur van anders denkenden:

 1. Langste hoofdstuk Calvijns Institutie gaat over het gebed
  „In het denken van Calvijn over het gebed spelen Gods beloften een centrale rol. Bidden met of zonder belofte maakt het verschil uit tussen zekerheid en onzekerheid ten aanzien van de verhoring.”
 2. Calvijn en het gebed
 3. Calvijn over de rechtvaardiging, het kruisdragen en het gebed
 4. Nieuwe vertaling Institutie gepresenteerd
 5. Calvijnstudies opnieuw gebundeld
 6. Vijf punten van het calvinisme
 7. Biddende ouders

Articles of interest in English:

 1. Frank risks taking
 2. Evil companionships corrupt good morals
 3. Be careful the environment you choose for it will shape you
 4. Character transformed by the influence of our fellowships
 5. Why?
 6. Jehovah is good unto them that wait for Him
 7. Let us meet in any suitable place
 8. The LORD protects those of childlike faith
 9. The great and holy God will not be unfaithful
 10. Wishing to do the will of God
 11. Obtain favour from Yahweh
 12. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear

+++

 • Hear my Cry (delightintorah.wordpress.com)
  I cry to You, O יהוה (Yehovah) my Rock: Do not be deaf to me! For if You are silent to me, I shall be like those who go down to the pit.
 • This is our God (motherlandhomewaresblog.com)
  Exodus theme is about the promise of God to dwell among the children of Israel , and  be their God.
 • This Sunday “Acquiring God’s Peace in your Life – Jehovah Shalom” (riverrockchurch.com)
  God has revealed His name Jehovah Shalom means The Lord is Peace.
 • Creator and Blogger God 6 For His people (bijbelvorser.wordpress.com)
  Wewho think we stand — should take heed lest we fall.
  +
  God is willing to give His ear, without that people would cry to graven images. They can talk straight to Him, Elohim Jehovah always knowing that they should not have any other gods beside Him.
 • Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger (bijbelvorser.wordpress.com)
  Jesus, on several occasions took time to go in seclusion to talk with his Father. He prayed at many occasions and believed that his Father would listen to him and would react according to God His will and not to the will of Christ.
 • Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #6 Prayer #4 Attitude (christadelphians.wordpress.com)
  When we address ourselves to somebody we do that with a certain attitude, reverse not hautain and with dignity. According to the status of the person to whom we speak we address ourselves in a certain manner onto him or her.
 • Tuesday, August 13 (illustrationstoencourage.wordpress.com)
  In order to be accepted by Jehovah, the sacrifices prescribed by the Mosaic Law had to be offered with the right spirit and heart condition.
 • Thursday, August 1 (illustrationstoencourage.wordpress.com)
  God expects us to desist from dead works and to study his Word, pray, and attend Christian meetings. And Christian family heads take the initiative in conducting family worship with the members of their own households. (1 Thess. 5:17; Heb. 10:24, 25)
  +
  God verwacht van ons dat we dode werken nalaten en de Bijbel bestuderen, bidden en vergaderingen bezoeken.
 • Why Worry (mytruthinpoems.wordpress.com)
  God said we should not worry, but many still do because society says we should.
  It changes nothing, and robs us of joy. It squeezes off the joy of living.
  Remember, when you are tempted to worry think back, no matter how far, focus on the absolute Joy Jehovah bestowed upon you in times past.
  Stop worry in its tracks. It is a robber. Disarm it, and take back your nice joyful thoughts.
  Worry is an intangible response to a tangible issue that we as Christians can resolve.

31 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.