Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Luisterend oor

God heeft ons Zijn Woord gegeven. Daarin kunnen wij begeleiding en voorbeelden van communicatie met de Aller Hoogste vinden. Daarin kunnen wij zien hoe God bereid is om met diegenen die bereid zijn om Hem te volgen mee te gaan en hen bij te staan. De God boven alle ander goden toonde ons de manier hoe wij ons zelf kunnen beheersen maar ook hoe wij in tijden wanneer wij niet op ons zelf kunnen staan, tot Hem kunnen komen. God zelf voorzag één van de krachtigste hulpmiddelen om Hem te kunnen benaderen. God staat ons toe om toegang tot Hem te hebben. Hij toont zich bereid om Zijn Oor te luisteren te leggen voor datgene wat wij met Hem bespreken. Hij die aarde en hemel geschapen heeft staat op elk ogenblik klaar om Zijn schepsels in ontvangst te nemen.

Jehovah God Zijn ogen zijn gericht op de rechtvaardigen en Zijn oren staan open voor hun schreeuw (Psalm 34:15). Maar onze oren zouden ook open en ontvankelijk moeten staan voor de Woorden van God en bereid moeten zijn om naar Zijn instructies te luisteren.

De Geschriften onderwijzen ons en laten ons duidelijk verstaan dat God wenst dat wij onze verzoeken tot Hem zouden willen brengen. Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij luisterbereidheid zal tonen als onze gebeden volgens Zijn aanwijzingen zullen verlopen en goedgekeurd zullen worden. Hij heeft ons het gebed als communicatiemiddel met Hem gegeven en als ons gebed volgens Zijn Wil verloopt voor een goed doel zal Hij dit ook beantwoorden.

In het Boek van boeken, de Bijbel, kunnen wij zeer spoedig in het bestaan van de mens al vinden dat zij de naam van de Schepper begonnen te verzoeken, waar zij Hem als hun Enige God beschouwden. In de geschiedenis van de mensen van God vinden wij een worstelende Jacob, een Daniel met vele vragen, die drie keer per dag bad, en David die met geheel zijn hart zijn God verzocht. Op bergen kunnen wij Mozes, Elias (Elia) en Jeshua (Jezus Christus) vinden; in de kerker Paulus en Silas. Wij vinden massa’s voorbeelden van mensen die meerdere verzoeken hadden en horen van vele bevelen, en horden beloften.

Job die de Stem van god niet hoorde werd door zijn vrouw gehoond – Albrecht Dürer, ca. 1500-1503.

Hoewel wij akkoord gaan dat er ook een overvloed van verhalen te vinden is in de Bijbel waarin wij lezen dat God Zijn Stem niet liet horen. Zo ervoer ondermeer Job Gods stilte en Abraham toen hij van plan was om Isaac te offeren. De Bijbel registreert niet dat God tot Jozef in de gevangenis sprak, noch toen Johannes de doper opgesloten zat vóór hij werd onthoofd. Er zijn meer voorbeelden van de stilte van God dan wij comfortabel kunnen onderzoeken.
Zeggen dat de God Jehovah hen niet hoorde, noch hen wilde beantwoorden zou geen rechtvaardigheid doen aan wat gebeurde. De idee dat God ons niet hoort wanneer wij tot Hem spreken kan zeer verontrustend zijn. En als wij niet zorgvuldig zijn, zullen wij de verkeerde ideeën (het kwaad) toestaan valse gedachten in onze meningen betreffende de liefde van de God voor ons beginnen te laten aangroeien, zodat wij gaan twijfelen aan de capaciteit van God om onze gebeden te beantwoorden, of zelfs nog erger, ons geloof in het bestaan van God op spel te zetten.

In de Schrift wordt er gesproken over offers en activiteiten in de tempel of in aanbiddingplaatsen voor de Allerhoogste. Wij vinden zelfs dat die God instructies voor de plaatsen van verering gaf. Dit onderwijst ons het heilige belang en de noodzaak van gebed. God heeft gebed en verering in zijn Woord prominent gemaakt; daarom kunnen wij zeker zijn dat het een belangrijke rol ook zou moeten spelen in ons leven voor God.

De hiervoor vermelde karakters die in de Bijbel worden beschreven vonden het belangrijk om tot hun Grootste Meester te spreken. Zij hadden de wens om in contact te komen met de Schepper van alle dingen en vertrouwden er op dat Hij hen ging beantwoorden.

Zoals zij niet wisten wanneer het antwoord ging komen, en het niet altijd dadelijk op hen afkwam, weten wij vandaag ook niet wanneer het antwoord zal komen. Wij kunnen ook niet verwachten dat Hij ons steeds op onze wenken zal bedienen en daar dadelijk een antwoord zal geven waar wij het soms wel verwachten. Wij kunnen God nooit verplichten om ons gebed te beantwoorden op de manier die wij graag zouden willen hebben.

Het gebeurde in geschiedenis dat de mensen van God ook bezorgd werden. David wilde bijvoorbeeld ook dadelijk horen van God. Hij wilde de stem van God horen spreken in het midden van zijn bezorgdheid. Hij wilde dat God neer kwam om hem te bereiken en daar en dan hem te bevrijden van zijn leed en om zijn nood in te lossen. Hoewel wanneer u volgt wat gebeurde en kijkt hoe God alles in controle heeft, kunnen wij zien dat David als zo vele anderen soms andere dingen wenste te horen dan diegene die in lijn lagen met Gods wensen. Doch zo werkt het niet met het gebed. Het is niet dat datgene wat wij in ons hoofd halen ingewilgd zal worden. David hoorde niet wat hij wilde horen, en hij pleitte,

„Heer O, hoe lang nog?“

“(6-4) Mijn ziel is hevig ontsteld. Jahweh, hoe lang nog;” (Psalmen 6:3 Canis)

Toch vinden wij enkele verzen later dat in het midden van zijn gebed David verklaart:

“(6-9) Booswichten, weg van mij, allen! Want Jahweh heeft mijn schreien gehoord,” (Psalmen 6:8 Canis)

Uiteindelijk beseft David, dat ook al heeft hij nog geen antwoord van God gekregen, dat hij er van uit mag gaan dat God hem wel zal gehoord hebben. David overweegt zijn situatie alsof het al wordt opgelost. In geloof, beveelt hij zijn vijanden om hem te verlaten omdat de God van hem en Abraham zijn gebed heeft gehoord. Hij heeft nog geen antwoord van God, hij weet niet hoe God hem nog van antwoord zal van dienst zijn, maar hij begint te werken alsof hij al beantwoord is geworden en God voor hem bevrijding heeft voorzien. Zoals Albert Barnes in zijn commentaar schrijft:

„David ziet reeds zijn vijanden verspreid, en zijn eigen zaak zegevierend; en in dit triomfantelijke gevoel richt hij zich naar zijn vijanden, en beveelt hen om hem te verlaten. „

Daar kunnen wij zien dat David de juiste houding voor gebed had aangenomen en de juiste houding had aangenomen voor het geloof in God. In vers 9 geeft David bericht dat Jehovah zijn verzuchting heeft gehoord en er zeker van was dat God zijn gebed ging ontvangen. Daar zien wij, de juiste houding in gebed hebbend, pleit David niet meer, of uit niet meer, zijn bezorgdheid of dat God hem wel zou horen. In zijn geloof vertrouwd hij er op dat God hem wel gehoord heeft en ook in Zijn tijd wel het juiste antwoord zal geven. Hij bevestigt dat God zijn gebeden heeft gehoord. Charles Spurgeon schreef in zijn ‘Schatkist van David’:

„Deze Psalm is gemakkelijk verdeeld in twee delen. Eerst, is er de Psalmist zijn pleidooi in zijn grote nood, die van het eerste tot aan het eind van het zevende vers reikt. Dan hebt u, van het achtste vers tot aan het eind, een vrij verschillend thema. De Psalmist heeft zijn toon veranderd. Hij verlaat de minder belangrijke sleutel, en verheft zich zelf tot hogere spanningen. Hij stemt zijn toon af op de hoge sleutel van vertrouwen, en verklaart dat God zijn gebed heeft gehoorde en hem uit al zijn problemen heeft gebracht„

David, de zoon van Jesse, de man naar het eigen hart van God, was „met zijn hart en ziel“ tot God gekomen en aangezien een mens van gebed had hij daarin geloof gevonden. (De boom van Jesse is een Bijbelse benaming voor de nakomelingen van Isaï ofwel Jesse waartoe ook Jezus van Nazareth behoort.

Het gebed had hem gewekt en bracht hem er toe om zijn geliefde God te vertrouwen. Ook wij op zouden zo moeten geloven in de mogelijkheden van het gebed in de liefde van God voor ons en durven het volle vertrouwen te geven in de Allerhoogste God, als wij tot God willen spreken in gebed en daar mee Zijn aandacht proberen te verkrijgen. Ons geloof in God zou ons er toe moeten toe brengen dat wij ons durven uitdrukken in ons eigen gebed maar ons ook helemaal durven overgeven aan Hem in wie wij ons volledig in Zijn Handen willen leggen.

+

Voorgaand: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

Wordt vervolgd met: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear

++

Aanvullende lectuur:

 1. De Allerhoogste is het Opperwezen
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. God versus goden
 4. Geloof in slechts één God
 5. Eigenheden aan God toegeschreven
 6. Jehovah wiens Naam Heilig is
 7. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 8. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 9. Belangrijkheid van Gods Naam
 10. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 11. Gebruik van Jehovahs naam
 12. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 13. Missionaire hermeneutiek 1/5
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God: Vertrouwen, Geloof en Gebed
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 19. Geestelijke vorming tot heiligheid #2 Keuze maken om juiste houding aan te nemen
 20. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 21. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 22. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 23. Aanbid enkel de Schepper van alles
 24. Kracht van het gebed
 25. Bidden is een eenvoudige blik op God
 26. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 27. Gebed is een geloofszaak
 28. Bidden en mediteren
 29. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 30. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 31. Goede impact van gebed op de mens
 32. Schoonheid van heiligheid
 33. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 34. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 35. Biddenden zijn nooit alleen
 36. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 37. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 38. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 39. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 40. Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’
 41. God wordt heerser van onze passies
 42. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 43. Heeft het zin om te bidden?
 44. Leer ons herinneren
 45. Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet
 46. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 47. Laat geen slecht woord over mijn lippen komen
 48. Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken
 49. Weet door proberen
 50. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 51. Geloof dat stenen verplaatst
 52. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen
 53. Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden
 54. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 55. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 56. Financiële crisis en gebed

+++

 • All Authority Comes From God (deeredeemed.wordpress.com)
  You might be thinking of some high-ranking authorities; kings, emperors and presidents…leaders whom you and I will probably never meet. Let’s bring it closer to our level. Let’s think about our managers, our supervisors, our pastors, our church elders, our small group leaders, our parents, our husbands – all who are in positions of authority. We are urged, to pray for them, to ask God to help them; intercede on their behalf, and give thanks for them. In so doing, we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. (Ref. 1 Timothy  2:1-2)
 • This is our God (motherlandhomewaresblog.com)
  Exodus theme is about the promise of God to dwell among the children of Israel , and  be their God.
  +
  The Name of God reveal his character. The Lord: The most high : Jehovah-El-Elyon.
 • Who Is Listening to Your Prayers? (pastorbenk.com)
  Who is listening to your prayers today? It is the Lord, Jehovah the God who has entered into a covenant relationship with His People. This vivid word picture brings home the intimacy of God’s relationship with His people through Christ who is our righteousness. It is the Lord who cares about the way we live and our relationship with Him who answers our prayers.Who is listening to your prayers today?  It is the creator of the world and the sovereign God of the universe who listens to the prayers of His people who follow in His paths and are in a right relationship with God.  He is the omniscient, omnipotent God who sees all, knows all and is all powerful, who listens intently to the cries of our heart. Every conversation gets the full attention of the one to whom we pray.
 • “I know the Lord is always with me.” (1safeharborisjesus.wordpress.com)
  We all have a tendency to dominate our thoughts with ourselves. How much better if our speech and thoughts were filled with faith and praise to Christ.
  +
  There is one prayer that we should read every day and it will make all the difference in your life. It is a form of discipline, for if we don’t pray this prayer we wont keep our Spiritual vitality. The prayer is simple and yet powerful. It is, “I know the Lord is always with me.” Knowing  that God’s is always with us will make all the difference in the world. Because David was conscious of the fact that God was always with him, right beside him, he was not shaken during life’s struggles. Instead God guided him and instructed his heart at night.
 • LISTEN: No Prayer: No Justice, or Peace (blackchristiannews.com)
  This week, many people across America have expressed their belief that the ruling in the Trayvon Martin case was unfair and unjust and many people believe that the treatment and the threats and the call for more charges against George Zimmerman is unfair and unjust. Wherever you fall on this tragic issue is between you and God, however responding in evil, wicked, violent ways is not productive for our country, for our states, for our cities, for our churches, or for ourselves. It does nothing but cause more strife and more division among us.
 • Psalms 66-69 (whatshotn.wordpress.com)
  The psalmist needed divine help. The rock the psalmist prayed for was not merely just higher than him, but it was inaccessible to him. It was out of his reach. Only God could meet his need. God alone was the resource he needed.
 • A Prayer to God, About Our Enemies, For Our Sake (awaywithwordsblog.com)
  When we are under attack and see no way to survive on our own, it is natural to call out for help. To whom do we turn? Most likely, we will turn to someone who has helped us in the past.
  +
  By pouring out his complaints over his enemies to God, the Psalmist is able to process his anger and frustration and gain clarity for decisive action.
 • The Longest Psalm Part 2! (antandbev1.wordpress.com)
  We have a man who gets up early to seek God. In the night he meditates. It’s not entirely clear whether he meditates because he can’t sleep or if he can’t sleep because he wants to meditate. Presumably he must sleep sometimes. Makes you wonder what he dreams about!
  In his waking hours he reads the bible, meditates on it, talks about it to anyone and everyone – kings included. And of course in his spare time he writes about it in Psalm 119.
  In the opening verses of the chapter he describes those who walk according to the law of God. They “do no wrong”.
 • Father Boylan’s Introduction to Psalm 15 (stjoeofoblog.wordpress.com)
  the psalmist is writing about the qualities which permit a man to join the household of God, and not about the actions to be performed by him when he is within the household.
  +
  the uprightness of a man whose heart is right, and who is honest with himself and others; he will not do evil, nor listen to slander against his neighbour.
  +
 • Set Free To Serve – Part 5 (apostlewilliams.com)
  Being in the house of God at the required time is a subset of being planted in the house of God. A homeless person will always feel the effect (suffering) come rain or shine because he has nowhere to hide himself. God has ordained His family and has given shelter to each family and a definition to every home.
  The reward of being planted in the house of God is found in Psalm 92:13-15, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green, proclaiming, “The Lord is upright; He is my Rock, and there is no wickedness in Him.”

23 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.