Vergeven

Vergeven ligt niet makkelijk in de hand.

Jezus leerde zijn leerlingen bidden op een wijze die wij vandaag niet veel meer horen.

Eerst moesten zij God zoeken en dan moesten zij de hoop gaan koesteren om dat Koninkrijk van God te vinden. Naast onze noden moesten wij oog hebben voor de wensen van anderen maar moesten wij er ook van bewust zijn hoe wij tegenover die anderen in onze maatschappij ons gedragen hadden.

Niet enkel hebben wij Gods vergiffenis nodig. Ook wij moeten de vergevingsgezindheid van God over ons laten komen en ons karakter doen veranderen in die mate dat wij anderen geen kwaad of verdriet aan doen maar dat wij ook anderen gaan vergeven. “Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven aan onze schuldenaren” (Mt 6:12)

Het is Gods goedheid bewezen tot in het duizendste geslacht, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft, maar een schuldige niet ongestraft laat, en de misdaden van de vaders straft in hun kinderen en kleinkinderen, in het derde en vierde geslacht. (Ex 34:7 WV78) Al het onrecht dat is aangebracht in de wereld zal uiteindelijk wel de juiste straf teweeg brengen. Niemand kan zijn loon ontlopen. Maar indien wij fouten hebben gedaan en er spijt over hebben kunnen wij indien ook wij anderen hun fouten willen vergeven ook zo als hen hopen op een rechtvaardige berechting en op een inschikkelijke benadering van onze persoon. Als we onze weg in het licht willen gaan, zoals Jezus in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons van alle zonde. (1Jo 1:7) Want wij mogen er van verzekerd zijn dat het in Gods Zoon, Jezus de Nazareeër is dat wij de verlossing hebben. Door Zijn bloed kan de vergeving van de zonden, dank zij de rijkdom van zijn genade over ons komen. (Efe 1:7)

“Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (1Jo 1:8-9 NBV)

Er is geen diepere nood in het menselijk hart dan vergeving. Vergevingsgezindheid is een noodzaak om met elkaar in het reine te komen.

Wij moeten vergeven worden en wij moeten op onze beurt ook anderen vergeven. De twee zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

Na de zondeval kon geen enkele mens nog zonder fout voor God verschijnen. Niemand kan een smetteloos leven voorleggen. Ik geef wel toe dat er doorheen de geschiedenis mensen zijn geweest die getracht hebben de heiligheid van God te benaderen. Vele heiligen hebben hun beste beentje voor gezet, maar naast Jezus was er geen één mens die zo zuiver kon zijn. Al de andere mensen dan Christus Jezus kunnen enkel maar mee met Jesaja uitroepen dat zij eigenlijk verloren zijn. Want ieder van ons heeft onreine gedachten en wel iets verkeer op zijn lippen gehad. en ieder van ons leeft wel in een maatschappij waar mensen niets van God willen weten en ons ook in bekoring willen brengen om van Onze Schepper afstand te nemen.

In deze wereld mogen wij ons daarom gelukkig prijzen dat wij als David kunnen uitroepen dat het zalig is voor diegene wiens misstap is vergeven.

“Gelukkig hij, wiens schuld is vergeven, Wiens zonde is bedekt;  Gelukkig de mens, wiens misdaad Jahweh niet langer gedenkt, In wiens geest geen onoprechtheid meer woont.” (Ps 32:1-2 CANIS)

God heeft steeds vergeving getoond en wij zouden ook onszelf zo nederig moeten opstellen dat wij over de fouten van anderen heen kunnen zien en hen hartelijk benaderen in alle vredelievendheid en vergevingsgezindheid.

4 thoughts on “Vergeven

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.