Belangrijkheid van de Heilige Schrift

Veel mensen moeten lachen om degenen die genieten van het lezen van de Oude boeken der boeken, de Bijbel. Van al die boeken, brengen de laatste reeks de wereld blijde tijdingNa de Hebreeuwse Geschriften welke veel aankondigingen brengen, mogen de mensen in de Griekse Geschriften nu veel volbrengingen van die beloofde zaken zien. In het Nieuwe Testament vinden we ook de apostel Lukas zijn geschriften over de eerste volgelingen van Christus. Hij geeft ons een idee wat er om ging in de eerste gemeenschappen van de toenmalige sekte De Weg.

Lukas Cranach d. J. Der Heilige Paulus ca. 154...
De schrijvende Apostel Paulus

Het deel Handelingen van de Apostelen uit de Nieuwe Testament lezingen brengt voor ons een beeld hoe het evangelie zich kon verspreiden van Jeruzalem naar Rome, van Jood tot niet Jood of van gelovige tot niet gelovige of ongelovigen. Lukas begint en eindigt met zijn gedachten over het Koninkrijk Gods en geeft ons met de later geconverteerde Paul een idee van wat moois er voor ons is weg gelegd.

De man die Lukas en Paulus volgden, was een profeet van God die naar deze wereld kwam om alles wat duidelijker te maken. Jezus van Nazareth wilde dat we meer te weten zouden komen over de Schepper op de beste manier die we konden om zo veel  mogelijk te weten te komen over Hem. Voor deze grote leraar van zo’n kleine plaats, was het duidelijk dat hij niet in die kleine plaats kon blijven, maar dat hij moest gaan rondtrekken om zo meerdere mensen in contact te brengen met het Goede Nieuws. Ook wenste hij dat  anderen zijn voorbeeld zouden volgen om uit te gaan in de wereld om dat prachtige nieuws, van wat er zou gaan verwezenlijkt worden door de wil van God, te verkondigen. Voor Jeshua was het duidelijk, zij die hem wilde volgen, moesten de Wil van de Vader herkennen en moeten als voornaamste doel ook de prediking van het evangelie hebben.

Vandaag is daar nog steeds niets aan veranderd. Degenen die zichzelf christen noemen, dat zou moeten betekenen dat het echte volgelingen van Jezus Christus zijn, moeten het woord van het Evangelie verspreiden. Zij moeten aan anderen vertellen  over het goede nieuws over de dingen van het Koninkrijk. Zoals de eerste volgelingen van Jezus het Woord van God niet mochten verwaarlozen mogen ook wij het niet veronachtzamen. Ook vandaag is het niet juist om  de verkondiging van Gods woord op te geven om voedsel uit te delen of ons meer met caritatieve doeleinden bezig te houden.

“Toen in die dagen het getal der leerlingen steeds maar bleef stijgen, begonnen de hellenisten tegen de hebreën te mopperen, dat hùn weduwen bij de dagelijkse verzorging ten achter werden gesteld. Daarom riep het twaalftal de menigte der leerlingen bijeen, en zeide: Het is niet goed, dat wij het woord Gods verwaarlozen, om aan tafel te dienen.” (Handelingen 6:1-2 CANIS)

Wat de twaalf betreft die het hele lichaam van de leerlingen bij elkaar riep, zo moeten ook wij als ecclesia iedereen bij elkaar roepen en tot elkaar zeggen: “Het is niet goed dat we het prediken van het  Woord van God zouden moeten verwaarlozen om voor de rekeningen te zorgen. We moeten er ook voor zorgen dat we kunnen groeien in het woord van God en dat we van een goede reputatie kunnen genieten, tegelijkertijd praktisch als geestelijk gelijkgezind zijnde. Als individuen, maar ook als een gemeenschap van broeders en zusters moeten we ons van ganser harte zetten aan het gebed en de bediening van het Woord.

Het kan alarmerend zijn als we zien hoe de wereld zich ontwikkelt, maar aan de andere kant kan het ook mooi zijn te merken dat we een bijzondere tijd, die al lang voorspeld is, te gemoed treden. We komen ook naar een tijd waar velen het geloof in het Woord van God verloren hebben, en velen niet iets willen weten over een god, of een betere manier van leven willen leren kennen. Hoewel velen het Woord van God opzij kunnen gezet hebben, mogen wij toch ook merken dat er anderen zijn die naarstig op zoek zijn naar de Waarheid en bereid zijn om tijd te nemen om meer te weten te komen. Degenen die op zoek zijn voor het doel van dit leven en voor wie er achter zit zijn degenen die gebruik willen maken van de Bijbel om zich verder te verdiepen in waarden en normen en redenen van of voor dit leven. Zij willen tijd nemen om het Woord van God te bestuderen. Zo merken wij dat over de gehele wereld toch meerdere mensen naar dat Boek der Boeken grijpen. Dus het Woord van God kan meer en meer terrein krijgen . In de wereld kunnen we zien dat het aantal leerlingen sterk verhoogt. Net als in de oude tijden moeten we soms van niets te beginnen, doordat er geen enkele gelovige in de buurt te vinden is. Maar doordat het vuur in ons schijnt kunnen wij het licht voor anderen zijn. Door ons enthousiasme kunnen wij het goede gevoel van het goede nieuws verspreiden.

Hoewel de meerderheid van de wereld misschien niet geïnteresseerd zal zijn in God en Zijn Woord, zal het Woord van de Heer nog steeds terrein kunnen winnen en zijn invloed vergroten. Want daar zit juist de Kracht van God achter, dat niettegenstaande al de tegenwerking Gods Woord toch overeind is gebleven en zich verder doorheen de wereld verspreidt.

“Maar het woord des Heren groeide aan, en breidde zich uit.” (Handelingen 12:24 CANIS)
“Zo groeide het Woord door ‘s Heren kracht, en werd het machtig.” (Handelingen 19:20 CANIS)

Wij hebben de verantwoordelijkheid om het woord van God te laten vermeerderen. Voortdurend wordt ons verteld dat het belangrijkste instrument om het evangelie aan anderen te brengen het Woord was De volgelingen van Christus moesten er niet voor terugschrikken om dat Woord van god te spreken. Zo lezen we ook in Handelingen 4: 31 dat de apostelen het Woord van God spraken met vrijmoedigheid. Waardoor weer anderen dit Woord tot zich konden nemen.

“Na hun gebed trilde de plaats, waar ze waren vergaderd; allen werden vervuld van den Heiligen Geest, en spraken vrijmoedig Gods woord.” (Handelingen 4:31 CANIS)
“Toen de apostelen te Jerusalem vernamen, dat Samaria het woord Gods had aangenomen, zonden ze Petrus en Johannes er heen.” (Handelingen 8:14 CANIS)

Na er voor gekozen te hebben volgelingen van Christus te zijn moeten wij ook “in Christus” zijn en proberen te worden zoals Christus”. Als christenen moeten we onszelf aan Christus Jezus geven en moeten als zodanig deel gaan uitmaken van hem, die in het woord vlees is geworden. De geleding van dit is erg ontnuchterend, om deel te worden van Jezus betekent dit dat ons leven moet zijn als zijn leven, gehuld in het Woord. Jezus was de man die Gods Woord in de buurt van alle mensen, gelovigen en niet-gelovigen, Joden en heidenen bracht.

Jezus maakte het erg duidelijk dat we moesten leven volgens de geest van de wet en daarom moeten we het Woord van God moesten beleven . Elke handeling die we doen moet onder de leiding van de hoogste God gebeuren. Elk woord dat we spreken moet in respect zijn ten opzichte van elke creatie van de Almachtige. De vele boeken die God heeft verstrekt aan het publiek zijn niet alleen letters op een stuk papier om plezier in lezen te geven. De woorden op het papier moeten in het bloed van de lezer gaan. Zij moeten in de hersenen binnen treden en er een levend deel van worden. Het Woord van God moet een integraal geheel worden dat door al onze aderen vloeit en ons zo wel lichamelijk als geestelijk voedt.

Wanneer we in de wereld gaan moeten we het Woord van God uitademen. In alles wat we doen moeten mensen iets speciaals zien. Voor anderen moet er een verschil te merken zijn tussen een goede heiden of een ongelovige en een christelijke. Het evangelie wordt gepredikt op zijn best wanneer het wordt geleefd.

Nederlands: 090626-112010_ 1568_50D
Nederlandstalig Nieuw Testament

Als anderen kunnen neer kijken op ons en zeggen dat ze met een volgeling van Jezus zijn geweest en getuige konden zijn van deze Jezus van lang geleden in de wereld van vandaag, is het goed. We moeten in staat zijn om de anderen het gevoel mee te geven dat ze misschien iets van hem hebben geleerd. Om dit te doen moeten we toestaan dat onze geest wordt ontwikkeld door Gods Woord. Het menselijke denken, of de geest van het vlees is iets dat wij van nature bezitten. De gedachte van de geest kan alleen worden verkregen door enten in het Schrift. Het belang van het Woord van God in ons leven kan niet worden onderschat.

Jehovah heeft gezegd dat de hemel voor Hem een troon is, en de aarde Zijn voetenbank, waarbij Hij de mensheid vroeg op welke manier zij dan voor Hem een huis zou kunnen bouwen.

Zo zegt יהוה (Jehovah): “De hemel is Mijn troon, en de aarde is mijn voetenbank. Waar ligt dit huis dat je bouwt voor mij? En waar is deze plaats van Mijn rust? “En al deze hebben Mijn hand gemaakt, en al deze die er bestaan,” verklaart יהוה. “Maar tot zo iemand kijk Ik: naar hem die arm is en gekneusd van geest en wie voor mijn woord beeft. (Jesaja 66:1-2 De Gechriften 1998 +)

Jehovah moet in staat zijn om het huis te zien dat we bouwen voor Hem. Niet alleen moeten we het woord van Adonai Jehovah, de Allerhoogste, horen en beven voor Zijn woord, we moeten ervoor zorgen dat Zijn Woord bekend zal worden over de hele wereld, zodat de Elohim Hashem Adonai verheerlijkt mag worden, zodat we  God Zijn vreugde kunnen zien, maar ook hun schaamte.

Hoor het Woord van יהוה (Jehovah), gij, die voor Zijn woord beeft:” Uw broeders die u haten, die ulieden uitstoten ter wille van mijn naam, zei: “Laat יהוה worden geacht, zodat we uw vreugde mogen zien. Maar zij tot schaamte zijn gebracht. “(Jesaja 66:5 De Gechriften 1998 +)

Wij mogen de zekerheid hebben dat God zal kijken naar iedere man die bereid is om te leren over de Allerhoogste God, zelfs naar hem die arm en verslagen van geest is, en beeft bij Gods Woord (Jesaja 66: 2).

De apostel Paulus zegt in zijn waarschuwing aan de oudsten van Efeze waakzaam te zijn“En nu, broeders, ik verplicht u tot Elohim en het woord van Zijn gunst, dat is u op te bouwen en je een erfdeel te geven onder al diegene die apart zijn gezet. (Handelingen 20:32 De Geschriften 1998 +)

De Heilige Schrift vertelt ons dat we er zeker van mogen zijn dat we kunnen leren en dat die woorden ons niet alleen kunnen stichten maar ook helpen om ons verder op te bouwen, en ons een erfdeel te geven onder allen, die geheiligd worden. Want wij als christenen moeten medewerkers zijn van Elohim, we moeten het veld van Elohim zijn, het gebouw van Jehovah God. (1 Korintiërs 3:9)

“Wij zijn Gods medearbeiders; gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk.” (1 Corinthiërs 3:9 CANIS)

“Hij die naar beneden ging is ook degene die ging ver boven alle hemelen, om alle te vullen. En Hij heeft sommigen als gezanten, en weer anderen als profeten, en sommigen als evangelisten, en sommigen als herders en leraren voor het perfectioneren van de apart geplaatsten, tot het werk van dienst aan een opbouw van het lichaam van de Messias, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van Elohim, tot een volkomen mens, tot de mate van de grootte van de volledigheid van de Messias, zodat we niet langer kinderen hoeven te zijn, heen en weer gegooid en gedragen door elke wind van leer, door het valse spel der mensen, in slimheid, tot de sluwheid van de meest vooraanstaande dwalen, {1 Voetnoot: 15:6, ook 2 Kor. 10:05, 2 Kor. 11:3-14, Gal. 1:6-9, 2 Tim. 3:1-8, 2 Tim. 4:2-4, 2 Peter 2:2-22, Jud. vv. 10-19}. maar, de waarheid in liefde handhavend,  groeien we in alle opzichten in hem, die het hoofd is, Messias, van wie het hele lichaam, aangesloten en samen gebreid is door wat elk gewricht voorziet, volgens de werking, waardoor elk deel zijn aandeel heeft ,  ervoor zorgt dat er groei van het lichaam voor de opbouw van zichzelf in de liefde is. Dus dit zeg ik, en getuig ik in de Meester, dat je niet meer moet lopen als de heidenen wandelen, {1} in de futiliteit van hun geest, {Voetnoot: 2 Cor. 12:2, en Jer. 10:02}. te zijn verduisterd in hun verstand, die is vervreemd van het leven van de Elohim, als gevolg van de onwetendheid die in hen is, vanwege de hardheid van hun hart, die, nadat zij ongevoelig zijn geworden,  zich overgegeven hebben aan onfatsoenlijkheid, om alle onreinheid uit te oefenen met hebzucht. Maar je hebt Messias niet zo geleerd, als je inderdaad  Hem gehoord hebt en werd onderwezen door hem, als de waarheid is in יהושע (Jeshua): dat je af zet – ten aanzien van uw vroegere manier van leven – de oude man, dat beschadigd geworden volgens de wensen van het bedrog, en vernieuwd moet worden in de geest van uw denken, en dat je de vernieuwde man aandoet {1} die werd opgericht op basis van Elohim, in gerechtigheid en apart gestelde van de waarheid. {Voetnoot: 1Rom. 08:01}. (Efeziërs 4:10-24 De Geschriften 1998 +)

Er is “waarheid in Jezus” die het Woord van God bij ons bracht. Na de dag van de wraak van Christus zal het leed van Israël worden omgezet in overvloedige vreugde. Alle gespaarde heidenen zullen zich verheugen in hun redding. Alle volken zullen opkijken naar de heerlijkheid van God, zoals het schijnt in het gelaat van Christus, de Koning, en de aanbidding zal zorgvuldig en voortdurend bijgewoond worden door alle volkeren van de aarde.
Vandaag kunnen we kennis nemen van wat er gebeurt in het Midden-Oosten en met grote belangstelling kijken we naar de voorzienigheid van God voor de Joden, in de wetenschap dat hun terugkeer naar hun land een voorbereiding is op de vervulling van veel profetieën, een teken van de aanpak van het einde van de tijd en de komst van Christus. “Kom, Heer Jezus.”

Wanneer de Tijden dichter bij de Eindtijd komen zal het ons niet gemakkelijker maken, maar we kunnen er zeker van zijn dat wij de zegeningen over ons zullen kunnen vinden aan het eind.

“En inderdaad, al die wensen eerbiedig te leven in de Messias יהושע (Jeshua), zullen worden vervolgd {1 Voetnoot:. 1Mt. 5:10}. Maar slechte mensen en bedriegers zullen doorgaan tot het ergste, {1} doen dwalen en op een dwaalspoor gebracht worden. {Voetnoot: 1Mt. 24:12, Openbaring 22:11}. Maar u, blijf in wat je hebt geleerd en vertrouwde, geweten te hebben van wie je hebt geleerd, en dat van een babie die je gekend hebt de apart geplaatste Geschriften, die in staat zijn om u wijs te maken voor verlossing door het geloof in de Messias יהושע. Geheel de Schrift wordt ingeademd door de Elohim en is winstgevend voor het onderwijs, tot wederlegging, tot het instellen van recht, tot rechtvaardigheid, opdat de mens van Elohim zou kunnen worden uitgerust, toegerust tot elk goed werk. “(2 Timotheüs 3:12-17 De Geschriften 1998 +)

“Betrouwbaar is het woord: Want indien wij stierven met hem, zullen wij ook met hem leven.” (2 Timotheüs 2:11 De Geschriften 1998 +)

“Verkondig het Woord! Wees dringend in het seizoen, buiten het seizoen. Berisp, {1} waarschuw, verzoek {of doe beroep op}, met alle geduld en onderwijs. {Voetnoot: 1 of: weerleg, of bewijs hun ongelijk. ” (2 Timotheüs 4:2 De Geschriften 1998 +)

Vanaf het moment dat we de mogelijkheid kunnen krijgen om het Woord van God te leren beginnen we als baby’s en zouden wij moeten popelen om meer te leren als kind, te merken dat de Heilige Schrift, in staat is om ons wijs te maken tot zaligheid, door het geloof in Christus Jezus. Het 16e vers van 2 Timotheüs kan ofwel worden vertaald “Elk Schrift is door God geïnspireerd en is nuttig bij het onderwijs” of “Elk Schrift door God geïnspireerd is nuttig voor het onderwijs”, maar in beide gevallen wordt de inspiratie van de Schrift aangenomen, de schrijver die tevreden is om zijn verschillende toepassingen aan te geven. De belangrijkste wijsheid komt van de Heilige Schrift, die ons in staat stelt om ons wijs te maken tot zaligheid. Op zich, zegt de Bijbel ons niet te redden – maar het is alleen door de Bijbel dat wij Gods waarheid over Jezus kunnen ontvangen en geloof in hem kunnen stellen.

Geheel de Heilige Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, volkomen toegerust tot alle goed werk.

Het is het Woord van God dat dan de mogelijkheid heeft om ons op te bouwen, ons wijs te maken tot zaligheid en onze zielen te redden.

Er zijn belangrijke gebeurtenissen in de bediening van Jezus, die Matteüs, Marcus en Lukas optekenen maar door Johannes zijn weg gelaten, met inbegrip van Jezus ‘geboorte, doop, verzoeking in de woestijn, het Laatste Avondmaal, de lijdensweg in Gethsemane, de Hemelvaart, demonische confrontaties, en gelijkenissen. Maar Johannes schijnt een extra dimensie te geven aan het Woord dat vlees geworden is en waar wij zijn heerlijkheid in hoeven te aanschouwen, van de enig geboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. (Johannes 1: 14). Hier is degene die zei: “Zie, Ik kom (in het volume van het boek is geschreven over mij), om uw wil te doen, o God.” (Hebreeën 10: 7).

De Messias, Christus, de Verlosser van de zonde, wordt voorgesteld als diegene die zichzelf aanbiedt zichzelf opofferend aan de wil van God (tou poiēsai to Thelema sou) . En als we als Christus zouden willen zijn, moeten we ons aanbod of offer ook zo goed als we kunnen moeten brengen. We zullen ons ook vol overgave aan God Zijn wil moeten overgeven.

We kunnen niet het diepe spirituele inzicht verkrijgen dat Jezus had in het Woord, toch, wij, als we een deel van hem horen te zijn, moeten wij deze woorden proberen en  toepassen op ons eigen leven. Jezus gaf ons de bekende gelijkenis van de zaaier, die voor ons is opgetekend in Mattheus hoofdstuk 13, Lukas hoofdstuk 8. De details zijn ons wel bekend, het gaat niet alleen over de ontvangst die mensen geven aan Gods Woord, maar ook over de receptie dier er wordt gegeven aan hem, die het Woord is. Als Jezus werkelijk is in ons hart is, dan straalt het evangelie van ons af. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede prediken en de blijde boodschap van goede dingen” (Romeinen 10: 15).

Sprekend over de discipelen zegt Jezus in zijn gebed tot zijn Vader “Ze zijn niet van de wereld … Heilig ze in Uw waarheid: Uw woord is de waarheid.” (Johannes 17: 16, 17).

Leest u even mee?
Leest u even mee? (Photo credit: Arvid)

Het Nieuwe Testament vormt een aanvulling op het Oude Testament, waarin de toekomst werd voorspeld die kwam aan het bestaan in de aanwezigheid van Christus Jezus. Van Genesis af was er de belofte van de een die zou komen om een einde te maken aan de dood. In de andere boeken werd er vele malen verwezen naar de in de Tuin van Eden gedane belofte van een te komen Verlosser.  Jezus is in het centrum van de oude geschriften. Het gaat over hem en ons heil in hem, als we  onze ogen niet openen om dit te zien, zal de Bijbel een gesloten boek blijven.

Laten we moed opbrengen en een beetje meer tijd bestedenin het lezen en het toepassen van het woord in ons leven. Zo kunnen we net als Jozua en Kaleb er zeker van zijn dat de Heer in ons genoegen zal nemen  en ons de erfenis zal geven die Hij heeft beloofd aan iedereen die Hem liefhebben want wij hebben het woord met vreugde ontvangen.

+

Engelstalige versie / English version: The Importance Of Scripture

Aangeraden lectuur:

 1. Oudste Hebreeuwse tekst
 2. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 3. De Bijbel is het Woord over God
 4. Waarom de Bijbel lezen?
 5. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 6. Boek der boeken
 7. De Bijbel voor u en voor uw leven
 8. De weg ten leven
 9. Onzeker over relevantie Bijbel
 10. Bedenkingen Het Begin Joh 1
 11. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 12. Geschriften en kracht van God #1 Inzicht
 13. Geschriften en kracht van God #2 Eén in Christus
 14. De Bijbel onze Gids #1 Fundament in de Schrift
 15. Lezen wat er staat geschreven
 16. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 17. Aanvoelen en kennis
 18. De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons
 19. Religie, Wet en Leven
 20. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 21. God ontmoeten in zijn woord
 22. De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons
 23. De Bijbel Woord van God tot ons gebracht als Heilig Schrift.
 24. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 25. 1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #4 Volgens Gods Wil
 26. Kan men geloven zonder Bijbel
 27. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 28. Symboliek in de Heilige Schrift
 29. Verbum Domini
 30. 40ste verjaardag van ‘Dei verbum’
 31. Het Woord van God een hamer
 32. Gods Woord als scalpel
 33. Gods Woord als regen
 34. Bedenking rond Onveranderlijkheid
 35. Mogelijkheid tot leven
 36. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 37. Wat staat er in de Bijbel
 38. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 39. Bijbel boek voor het heden
 40. Bijbel als een waterplas
 41. Lekker eten dat blijvend is
 42. Pennenvriend
 43. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 44. Bert Anciaux over de Bijbel
 45. Band tussen Bijbelse Boodschap en eigen leven
 46. Actualiteit Verbieden Boeken
 47. Oproep tot een spirituele en theologische benadering van de Bijbel
 48. Een giftige Bijbel
 49. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 50. De boekrol
 51. Bijbel medicijn tegen depressie

36 thoughts on “Belangrijkheid van de Heilige Schrift

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.