De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

Wij kunnen blind zijn voor wat er rondom ons gebeurt, maar dat gaat ons niet vooruithelpen om stevig op onze voeten te staan in deze wereld. Hoe wij het draaien of keren maken wij er deel van uit en zullen wij er in moeten leven en er ons staande moeten in houden.

Om ons in die wereld naar Gods maatstaven te kunnen sterk houden heeft God doorheen de tijden Zijn Woord gegeven en de mensen begeleid om verder te groeien en met hun hoofd bij de Schepper te blijven.

Men kan er niet naast kijken, natuurverschijnselen halen verder het nieuws. Meer en meer rampen komen over de mensen. Met het gevolg dat vele mensen de oorzaak graag bij God leggen. Want pas in nood beginnen zij Hem te herkennen, te aanroepen of Hem de schuld te geven.

God is in controle van gebeurtenissen die hier op aarde gebeuren. De laatste maanden krijgen wij meerdere geweldige tekens en wonderen te zien die tonen hoe weinig de mens zelf in de hand heeft. Toch laat deze zich regelmatig door allerlei gebeurtenissen overvallen. Die gebeurtenissen lijken altijd onverwacht over hen te komen, alhoewel er regelmatig al voortekens waren geweest die hen konden waarschuwen dat er iets verkeerds zou gaan.

Hun drastisch omgaan met moeder natuur heeft natuurlijk niet enkel enorme gevolgen voor die natuur maar het zal ook naar de mens toe een verschil gaan maken. Wij kunnen niet zo maar met de natuur onverschillig omgaan.  Instinctief zouden wij dat al moeten weten, maar als wij onze hersenen uitsluiten zouden wij dan toch moeten luisteren naar die mensen die het dan wel zien aankomen en er voor waarschuwen.

Bij vele mensen is het probleem echter dat zij dovemansoren hebben. Velen willen er niet van weten als zij iets verkeerds zouden doen of als er iets verkeerds zou kunnen gaan lopen.  De meesten zijn ook enkel in zichzelf geïnteresseerd en misschien een weinig in hun eigen omgeving, maar ver daar buiten kan het hun koude pap wezen. Een hele boel mensen veroorzaken eigenlijk door hun handelingen problemen voor anderen.

boeken aan de vismarkt
boeken aan de vismarkt (Photo credit: eworm)

God heeft de mensen Zijn woord gegeven omdat zij goed geïnformeerd zouden zijn. Dat Woord van God is voor allen gegeven, maar God verlangt wel dat de mensen er klaar voor zijn om het tot zich te willen nemen. Zij die hun ogen willens nillens blijven sluiten en als slapende door de wereld gaan zullen zeker niet veel aan die woorden hebben. De symboliek die ook achter die woorden licht zullen zij vast en zeker ook niet opmerken. Enkel door het Woord van God in het Boek der Boeken te lezen zal men van deze Bestseller aller tijden ook kunnen gaan genieten als men de moeite neemt om er over na te denken en de symboliek er van te begrijpen.

Die symboliek is niet zulk een moeilijk of onmogelijk ontcijferbare code. Ook al lijkt niet altijd alles even duidelijk op het eerste zicht, is de Bijbel geen puzzelboek met een te hoge moeilijkheidsgraad. Het Boek der Boeken bevat geen verborgen codes die mensen moeten ontcijferen. Wel verwacht God dat de mensen de moeite nemen om het te lezen, over Zijn Woorden en over de daden van de mensen en van God na te denken.  Zij die Zijn zoon willen navolgen moeten zich dan ook als  christenen waardig gedragen en de leer van Jezus ter harte nemen, terwijl zij zich moeten bezighouden met de kern van het geloof, in plaats van hun aandacht te laten afleiden door voorspellingen of menselijke praatjes en leerstellingen. Met de beroemde woorden van Luther: „Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.” Ook al weten wij dat er ooit eens een einde aan het huidige stelsel zal komen zal er sowieso nog een overgangstijd zijn, waarbij een verschrikkelijke verdrukking over de mensen zal komen. Het is vóór die tijd dat wij klaar moeten zijn. Op die tijd die zou gaan komen om het einde van dit gestel in te luiden moeten wij voorbereid zijn.

De Bijbel als kompas voor het leven

Er zijn wel Christenen die het Nieuwe Testament ter hand nemen en daaruit een beeld trachten te vormen wat hen te wachten staat. Zij zien slechts de helft , of nog minder dan één derde van het beeld.  Nochtans vinden wij onder die Christenen verscheidene die onverschrokken bepaalde eindtijddoctrines omarmen.
Beter zouden zij de gehele Schrift diepgaand onderzoeken en proberen te begrijpen. Hierbij moeten zij ook opletten dat zij zich niet laten verstrikken door menselijke leerstellingen en hoogdravende lectuur.
Bijbels onderwijs over de eindtijd moet van nederigheid getuigen. En als wij ook al trachten wij onze geest wakker te houden niet dadelijk de antwoorden zien moeten we ook daar nederigheid betrachten als de antwoorden niet duidelijk zijn.

Het is zeer belangrijk dat wij om niet verrast te worden de Bijbel grondig lezen en bestuderen zodat ons geloof goed gevormd kan raken. Want het is belangrijk wat en hoe wij geloven omdat datgene wat we geloven over de eindtijd diepgaande invloed op ons leven hier en nu zal hebben.

Indien wij sliepen en wakker werden geschud door bepaalde berichten moeten wij opletten dat het geen valse berichten zijn. Zo heeft de wereld al meermaals valse profeten gekend. Mensen die het Einde der Tijden verkondigden zijn er meer dan eens in geslaagd de mensen zo bang te maken dat zij zelfs over gingen om have en goed te gaan verkopen en zich volledig toe te leggen op dat einde van die wereld die dan zou komen.

Vele Doemdagscenarios zijn er al verkondigt geworden en hebben langs één kant toen vele mensen bang gemaakt of actie doen ondernemen, maar daarna toen het een luchtbel bleek ook vele doen afhaken en er niet meer in doen geloven. Velen hebben zo het wachten en de hoop opgegeven.

Natuurlijk is het makkelijk om er gewoon niet over te willen weten. zo ook vraagt Newsweek zich af of wij ons nog onwetend willen houden.  Men kan er voor zorgen dat men niet hoeft verrast te worden als men ook naast de Bijbelse lectuur en geestelijk leesvoer wereldse lectuur ter hand neemt. Zo kan het misschien interessant zijn om artikelen van Newsweek en andere tijdschriften ter hand te nemen en te vergelijken met wat er in de Bijbel is geschreven. Vele duizenden jaren geleden werden er reeds een heleboel voorspellingen gedaan, waarvan er trouwens al een heel pak zijn van uitgekomen. Maar er zouden er nog tot uitvoering moeten komen. En als wij nagaan zouden wij kunnen zien in welke mate er al of niet een nadering van die eindtijd in het zicht is.

Maar laten wij niet vergeten naast die wereldse bladen verder te kijken door ook voorafgaande tekens van de komst van Jezus te onderzoeken. Als wij onze ogen en oren openen naar Jezus zullen wij uit zijn herinnering aan de dagen van Noach en Lot een beeld kunnen vormen hoe het voor de (komende) generatie zal zijn die Jezus wederkomst zal kunnen ervaren. Jezus verklaarde namelijk dat de voorwaarden voor zijn wederkomst heel veel zouden lijken op de maatschappijen van Noach en de tijd van Lot, en dat voor zijn komst, mensen ook zo onvoorbereid zouden zijn zoals toen; met andere woorden de geschiedenis zou op deze manier zichzelf herhalen. Indien wij de rotte vijgen zullen opmerken zullen wij niet verrast worden.

zij zal handhaven
zij zal handhaven (Photo credit: Gerard Stolk (vers le Midi Carême))

Jezus en de apostel Johannes lieten ook de waarschuwing vallen dat in die laatste dagen de Satan of  “Tegenstander van God” van zijn tak zal gaan maken en de mensen zou gaan misleiden. Het zouden ook heel drukke tijden kunnen zijn waar sommigen de slapenden wel willen wakker maken, maar ook anderen graag de spot zouden willen drijven met de toestand. Zo kunnen wij ook vandaag heel wat  heen en weer geschrijf rond God en Gebod  vinden op het internet en veel ‘geklets’ op sociale netwerken als Facebook. Mensen babbelen er op los op Twitter en vele Blogs en Tijdschriften komen aandraven met de wildste verhalen.

De tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door het Woord van God als een schat weggelegd. In het Woord van God wordt er ook een beeld geschapen wat er met de gehele schepping zal gebeuren en hoe mens en dier weer in unisono zullen gaan leven in de natuur. Uit de profetieën komt duidelijk aan het licht dat de wereld niet zal vergaan, maar dat er terug een aards paradijs zal komen zoals het ten tijde van Adam en Eva in de Tuin van Eden was.

Steeds moeten wij alert zijn voor wat er gebeurt en voor wat er aangekondigd wordt. Jezus waarschuwde zijn tijdgenoten al dat zij blijvend moesten uitkijken,  voortdurend waken (Markus 13:37) en steeds klaar staan al was die dag dat ze nu leefden de laatste dag van hun leven of de laatste dag van de mensheid zoals zij nu bestond. Zij mochten zich niet laten verrassen als dwaze maagden die op het bruidspaar wachtten en te laat waren om olie voor hun lampen te voorzien.

Jezus Christus voorspelde een ‘teken,’ bestaande uit verschillende elementen die wij vandaag kunnen zien, en zijn gelijkenissen, verklaringen en profetische woorden zouden samen met de woorden van de andere profeten ons niet enkel een beeld moeten scheppen over het einde van het huidige ‘systeem’, maar tevens een waarschuwing moeten zijn om steeds paraat te zijn om niet verrast te worden.

Laten wij dan ook steeds uitkijken naar die dag van Jehovah die eens zal komen, al weet niemand wanneer.

+

Vorig artikel aangaande de studiedag van 10 maart 2012:  De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

Vervolg: De Dag is nabij #4 Begrijpen

Uitnodiging voor studiedag 2012
10 Maart 2012: ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort, Nederland 10.30 uur – 17.00 uur + na die tijd nog een maaltijd indien u wenst.

+

Lees aanverwant:

Vuur en vloed als teken

Symboliek in de Heilige Schrift

Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan

Laatste dagen omroepers

Doemdagscenarios

Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging

Welke dag van de komst

Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Hoe de Satan vandaag rond toert

21 thoughts on “De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.