Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

De andere naam

Om direct tot de Zoon te spreken, op de manier van sommige kerken, is niet ter ere van hem, want hij heeft geïnstrueerd dat we de Vader moeten benaderen. Aan de andere kant is het negeren van de zoon ook niet de juiste wijze. Om de Zoon in onze benadering tot God te negeren is ook niet eervol naar de Vader toe, omdat het neergeschreven is dat “hij die de Zoon eert ook de Vader eert. ” We moeten de instructie van Jeshua/ Jezus respecteren om onze gebeden te richten tot God in zijn naam.Our Lord Jesus Christ

Christus is gekomen om de dikke sluier, die de aangeboren verdorvenheid van het menselijk hart en de geaccumuleerde zonden en leugens van de eeuwen geplaatst had tussen de mens en God, weg te trekken. We kunnen niet tot het Vaderlijke karakter van God gaan zonder te worden bezield door dezelfde Geest die Zijn welbeminde Zoon Jezus animeerde. De Heilige Schrift haar latere boeken die we het Nieuwe Testament noemen, tonen ons dat we moeten worden als Christus. We moeten ook bereid zijn om niet onze eigen wil te doen, net als Christus niet zijn eigen wil deed, maar de wil van God. Jesjoea/Jeshua/Jezus keek naar de anderen om hem heen als zijn broers en zussen. Ook wij moeten werkelijk broeders van Christus worden, als we zijn Vader willen claimen als onze Vader. Onze benadering van God als een broeder of zuster in Christus en als zodanig ook als een kind van God getuigt op die manier van de realiteit van onze claim dat we ‘ zonen van God ‘ zijn. Geen goede aanpak, geen echt zoonschap, is mogelijk zonder die “geest”, die ons laat praten met de Allerhoogste Schepper als” Onze Vader“.

Door Christus Jezus te aanvaarden als de zoon van God, en niet te nemen als ‘God de Zoon’ geven we wel de volle waarde aan datgene dat de Nazireeër man heeft gedaan. Wetende dat God niet kan sterven maar Jezus wel degelijk echt stierf aan een houten paal voor de zonden van velen, ligt de erkenning van deze offerdaad ook in het aanvaarden van de persoonlijkheid van Christus Jezus. Door te geloven en te accepteren dat hij zijn leven echt gaf voor ons en dan pas hoger dan de engelen werd gemaakt door zijn Vader die hem dan bij Zijn rechterhand als een bemiddelaar tussen mensen en God opstelde zullen wij volledige erkenning aan Jezus en aan Zijn Vader kunnen geven. Wij moeten weten dat het in die positie van bemiddelaar is dat Jezus als onze ‘broer‘ ook voor ons zal kunnen spreken. Jezus is de grond of basis van de zekerheid van het Nieuwe Verbond, en als zodanig moeten we in hem vertrouwen als de best geplaatste persoon om te bemiddelen voor ons.

(15) En vanwege dit is hij de Middelaar van een hernieuwd verbond, opdat, de dood plaatsgevonden hebbende voor de aflossing van de overtredingen onder het eerste verbond, degenen die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. (Hebreeën 9:15 De Geschriften 1998 +)

Jezus had beloofd dat God een helper zou sturen en we konden zien dat de apostelen die Heilige Geest ontvingen. We kunnen zien dat het Geestelijk-woord een pleitbezorger is op aarde, om onze zaak te helpen voor te bereiden voor de voorbereiding in de hemel. Dat geval, echter, als het bereid is, moet worden voorgelegd via onze hemelse advocaat of mediator: de bemiddelaar en heer Jezus Christus.

Daarom is die ander naam ook zo belangrijk naast de naam van God. Zonder Jezus kunnen wij namelijk niet tot God komen.

(1) In de eerste plaats, dan, dring ik erop aan  {spoor ik aan } dat petities, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, (2) voor vorsten en allen die in hoogheid zijn {of autoriteit hebben}, opdat we een kalm en rustig leven  {rustig en stil leven } leiden in alle eerbied en ernst. (3) Omdat dit goed en aangenaam is voor Elohim, onze Heiland {Redder}, (4), Die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. (5) Want er is één God, {1} en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus יהושע {Jeshua}, {Voetnota: 11 Cor. 8:06, Ef. 04:06, Mk. 12:29-34} (6) die zich zelf als zoenoffer {losgeld} gaf voor allen, zijnde de getuige op geëigende tijdstippen { voor de vastgestelde tijd}, (7) waarvoor ik werd benoemd tot een verkondiger en een afgezant – ik spreek de waarheid in Christus en lieg niet – een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. (8) Dus ik besluit dat de mannen overal bidden, handen opheffende die apart geplaatst zijn {geheiligd}, zonder toorn {woede of boosheid} en twist. (1Timotheus 2:1-8 De Geschriften 1998 +)

(1) Voor deze Malkitseḏeq, soeverein van Shalĕm, priester van de Allerhoogste Elohim, die Aḇraham ontmoete bij zijn terugkeer uit de slachtpartij van de vorsten en hem zegende, (2) aan wie Aḇraham ook een tiende deel van alles gaf, werd zijn naam inderdaad eerst vertaald, ‘soeverein der gerechtigheid,’ en dan ook soeverein van Shalĕm, dat is, ‘soeverein van vrede,’ (3) zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, zonder begin van dagen of einde des levens, maar te zijn gemaakt als de zoon van God, blijft (deze) een priester voor altijd. (Hebreeën 7:1-3 De Geschriften 1998 +)

(14) Want het is volkomen duidelijk dat onze Meester is uit Juda op stond, een stam waarover Mozes nooit sprak over het priesterschap, (15) en dit is nog duidelijker , als een andere priester op staat in het evenbeeld van Malkitseḏeq, (16) die niet geworden is, volgens de Thora van vleselijk commando, maar naar de kracht van een eindeloos leven, (17) want Hij is getuige, “U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Malkitseḏeq. ” (18) Want er is inderdaad een vernietiging van de voormalige wetsvordering {het vorig verbond} vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid, ( 19 ) mits de Thora niets perfectioneerde, maar de aanleiding van een betere verwachting is, waardoor we dichter tot God kunnen trekken {waardoor wij naderen tot God}. (20) En het was niet zonder een eed! (21) Want ze werden inderdaad priester zonder eed, maar hij werd priester met een eed door Hem die zei tot hem: ” יהוה {Jehovah } heeft gezworen en zal er geen spijt van hebben, ‘ U bent Priester in eeuwigheid naar de ordening van Malkitseḏeq. ‘ “(22) Door zo veel als dit is יהושע { Jeshua } uitgegroeid tot een borg van een beter verbond. (23) En inderdaad, diegenen die priesters werden waren met velen, omdat ze werden verhinderd door de dood om aan te blijven, (24) maar hij, omdat hij blijft in eeuwigheid, heeft een onvergankelijk Priesterschap. (25) Daarom is hij ook in staat om iedereen volledig {tot het uiterste toe} te redden, hen die door hem naderen tot God, altijd levend om voor hen te bemiddelen. (26) Want het was passend dat we een dergelijk Hogepriester zouden moeten hebben – vriendelijk, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en verheven boven de hemelen, (27) die geen behoefte heeft, gelijk zulk een hogepriester, tot het brengen van slacht offers van dag tot dag, eerst voor zijn eigen zonden en daarna voor die van het volk, want dat heeft hij eens voor altijd gedaan, toen hij zichzelf ten offer bracht. (28) Want de Thora (of wet) stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester, maar het woord van de eed, dat na de Thora kwam, stelt de zoon als voor altijd volmaakt. ( Hebreeën 7:14-28 De Geschriften 1998 + )

(16) Daar waarbij een verbond (of testament) is, is het noodzakelijk dat de dood van de testamentmaker {de erflater} er bij moet komen (of daar moet de dood van worden vastgesteld). (17) Want een convenant (of testament) over die dode is stevig(bevestigd of van kracht), want het is nooit geldig terwijl de testamenthouder nog in leven is. (18) Daarom is ook niet het eerste verbond ingesteld zonder bloed. {Daarom ook is het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd.} (19) Want nadat Mozes alle voorschriften van de Thora (of Wet) aan heel het volk had afgekondigd, nam hij het bloed van kalveren en bokken met water, purperen wol en hysop, en besprenkelde zowel het boek zelf en heel het volk. (20) zeggende: ” Dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft.” (21) En op dezelfde manier besprenkelde hij de tent (of tabernakel) en al het vaatwerk van de dienst met bloed. (22) En, volgens de Thora, is bijna alles met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. (23) Het was dan nodig, dat de kopieën van de hemelse zaken gereinigd zouden moeten zijn met deze, maar de hemelse zaken worden zelf met betere slachtoffers dan deze gereinigd. (24) Want de Messias is niet in een apart geplaatste plaats binnen getreden, met de hand gemaakt – als een tegenbeeld van het waarachtige, – maar in de hemel zelf, om nu ten behoeve van ons, te verschijnen in aanwezigheid voor Elohim, (25) niet dat hij zichzelf vaak zou moeten aanbieden, zoals de hogepriester van jaar tot jaar met bloed dat niet van zichzelf is, in de apart geplaatste plaats {het heiligdom} moest komen. (26) Want als dat zo is, zou hij vaak hebben moeten lijden, sinds de grondlegging der wereld. Maar nu is hij eens voor allen verschenen aan het einde van de eeuwen { bij de voltooiing van de tijden} om zonde weg te doen, door het offer van zichzelf. (27 En zoals het de mensen zal toekomen, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, (28) zo ook zal de Messias, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, een tweede keer verschijnen, afgezien van de zonde, tot bevrijding {verlossing} voor hen die wachten op hem. (Hebreeën 9:16-28 De Geschriften 1998 + )

Wij zouden moeten geloven dat Christus niet in de heilige plaatsen ingegaan is die met handen worden gemaakt, een heiligdom dat door mensenhanden gemaakt is en een kopie is van het echte. De Messias Jeshua (Jezus) is de hemel zelf binnengegaan, waar hij nu voor God is verschenen om onze zaak te behartigen. (Hebreeërs 9:24).
Het gebed, daarom, zou tot de Vader moeten gericht worden via de Zoon. Wij kunnen zijn naam gebruiken om God te naderen. Mits Vader en zoon één in geest zijn, d.w.z. dezelfde ideeën koesteren, begrijpen en voelen zij elkaar goed aan. Allebei zijn verenigd zoals wij ook zouden moeten één zijn met onze ouders en met onze broeders en zusters verenigd zouden moeten zijn.

(10) “Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf. Maar de Vader, Die in mij blijft doet Zijn werken. (11) ” Gelooft mij, dat Ik in de Vader en de Vader in mij is, anderzijds geloof mij omwille van de werken zelf. (12) ” Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze zal hij doen, omdat ik tot Mijn Vader ga. (13) ” En wat je ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader gewaardeerde zou kunnen zijn in de zoon. (14) “Als je wat vraagt in mijn naam, zal ik het doen. (15) “Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren {1} {Voetnoot: 1 zie Exodus 20:6, vv., 21 & 23; 1 Johannes 5:2-3; 2 Johannes v. 6.} (16) “En Ik zal de Vader vragen, en Hij zal u een andere Helper geven, om voor altijd bij u te blijven – (17) de Geest van de Waarheid, wie de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet en kent Hem niet. Maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. ( Johannes 14:10-17 De Geschriften 1998 + )

(1) Mijn kleine kinderen, ik schrijf dit aan jullie, zodat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, hebben wij een Voorspreker bij de Vader, יהושע {Jeshua} Messias, een Rechtvaardige. (2) En hij is een kapparah of verzoeningsoffer {zoenoffer; boeteoffer} voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld. (3) En bij dezen weten wij {hieraan kennen wij}, dat wij hem kennen, als we waken over zijn geboden {indien wij zijn geboden bewaren; dat wij zijn geboden inachtnemen}.{1}. {Voetnoot: 1 zie1 Johannes 3:6} (4) Degene die zegt: “Ik ken hem,” en niet zijn commando’s niet navolgt {opvolgt; bewaakt; en zijn geboden niet onderhoudt}, is een leugenaar, en de waarheid is niet in hem. (5) Maar wie zijn woord werkelijk bewaakt {ter harte neemt}, echt de liefde van Elohim is geperfectioneerd {1} in hem {In wie zich aan zijn woord houdt, is Elohim Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden}. Hieraan onderkennen {herkennen; weten} wij, dat wij in hem zijn {2} {Voetnoten: 1 Genesis 17:01, Psalmen 119:1, Matthéüs 5:48. 2 Zie1 Johannes 3:24.} (1 Johannes 2:1-5 De Geschriften 1998 +)

We moeten niet alleen worden als Christus Jezus en proberen om heilig of apart geplaatst te worden. Als we bidden zoals Jezus deed, moeten we ook onze gebeden presenteren aan de Persoon tot wie Jezus bad. Ook andere god-liefdevolle mensen hebben zich gericht tot de Allerhoogste op dezelfde manier als Jezus deed.

Let op de manier waarop op mannen en vrouwen van geloof zich in het verleden zich hebben gericht op de Vader:

“Hij die het verbond en weldadigheid bewaart met degenen die hun vertrouwen op Hem stelden,” “De Vader der barmhartigheden,” “De Here God van Abraham, Isaäk en Jakob,” “De God van alle vertroosting,” “De God van liefde en vrede,” “De God van geduld”. “Onze Vader die in de hemelen zijt.”

Merk op hoe de gebeden van de Ouden eer toeschrijven aan de “HEEREJehovah de Schepper, hun verzoekschriften presenteren, tot Hem spreken over Zijn handelingen, van bevrijding en macht, uit het verleden, over Zijn leiding en begeleiding.

Praying girl
Biddend meisje

Maar met Christus Jezus, hebben we wel de belofte van God vervuld gekregen en een Verlosser in wiens naam we dingen kunnen vragen bij zijn Vader. En al wat wij vragen in Jezus zijn naam, dat zal tot vervulling worden gebracht door Jezus, opdat de Vader verheerlijkt zal worden in de zoon. Dus als we bidden tot Jehovah en Hem dingen vragen, horen wij eerst gebruik te maken van de Naam van God (Jehovah) en kunnen dan de naam van de Messias Jezus Christus (Jeshua) gebruiken, zodat het zal kunnen gebeuren of plaats grijpen. Die vervulling zal kunnen plaatsgrijpen als het ook volgens de Wil van God is. Bij het eren van de Naam van de Allerhoogste moeten we Jezus de zoon van God, de man die kon zondigen, maar dat niet deed, ook respecteren en Jehovah durven vragen of ‘bidden’ in de naam van Jezus dicht bij ons te komen en onze wensen waar te maken.

Hoewel we weten dat we zondaars zijn kunnen we op die mens vertrouwen die niet zondigde en welke God bereid was om een hogere positie in de hemel te geven, zodat we nu een voorspraak hebben bij de Vader, via Jezus Christus, de rechtvaardige. (1 Johannes 2:1).

+

Voorgaande:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Volgende: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name

++

Lees ook:

 1. Rond Jezus
 2. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 3. Christus Jezus: de zoon van God
 4. Zoon van God
 5. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 6. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 7. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 8. Een Groots Geschenk om te herinneren
 9. Christus kennen is zin geven aan het leven
 10. Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willen
 11. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 12. Christadelphians kinderen van God
 13. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 14. Jouw Helper
 15. Het scheuren van het voorhangsel

++

Some English articles of interest:

 1. Wishing to do the will of God
 2. Reasons why they cannot do what they want to
 3. Reveal, command and demand what you will
 4. Through Christ’s death you can be adopted as a child of God
 5. Christadelphians children of God

+++

 • Mediator (evanlaar2013.wordpress.com)
  This is where our role get interesting, for in the same manner that Jesus mediated between the two covenants, we are asked to do the same with those that we meet who are still operating in the old covenant, most not even aware that there is a new covenant.To make sure we understand how to communicate this process of mediation, we should look again at how Jesus managed the task Himself.
 • New Covenant post three (nrichmyleads.wordpress.com)
  In the working translation of He 4:16 “Therefore, let us approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace for timely help.” Copyright @ 2013 by Walter J Cummins. All rights reserved.  The KJV reads “Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.”   Walter further notes that the word translated boldly in the KJV is the Greek word parrhesia (with a long e) and that it means freedom or frankness of speech, outspokenness, a confidence and boldness especially with reference to speaking. That the phrase “in time of need” is read in the peshitta text in time of affliction, and that while the Greek word could be translated or rendered for seasonable help or for timely help, That this seasonable or timely help may well come in one’s time of affliction.  This is an example of how the working translation adds to your understanding of what is written.  This is a promise of God specific to our positions as the children of God in this new Covenant that we enter into with God and His son, that We can be outspoken and frank or we have the right to freely speak before the throne of Grace  to make our requests known that we may receive from God timely help appropriate to the current season of our lives at the time of our affliction.
 • Do You Know That Messiah Is the End of the Law…? (aaronhalim.wordpress.com)
  The Lord Jesus did not take any credit for all the great works that He had done; for He acknowledged that Only God the Father are able to perform these miracles.
  +
  Neither should the body of Christ celebrate holidays of pagans’ origin: Lent, Good Friday, Easter, Christmas, etc. etc. Most of the spiritual (I use the term lightly) or Church leaders will explain them away as syncretism: (Syncretism is the combining of different, often seemingly contradictory beliefs). So,the practice of the mainline churches in celebrating holidays stemming from “contradictory” beliefs, should be eliminated completely!
 • Purpose of the first covenant (evanlaar2013.wordpress.com)
  Realizing that Jesus is now my eternal high priest, and He came to usher in a new covenant, what is really the purpose of the first covenant other than now being a shadow of the new?
 • A closer look at the connection between Old Testament Holy Days and Jesus (jmdansville.wordpress.com)
  Christ is our high priest who, “did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption” (Heb. 9:12). “The Gospels, similarly, teach that the curtain between the Holy Place and the Most Holy Place split open at the moment of Christ’s death in proof that the final and perfect atonement for sin had been made ( Matt 27:51 ; Mark 15:38 ; Luke 23:45 )”
 • “Who is The Most High” ? Who is thee Eternal? Who is Yehovah? Who is God? (wwpog.org)
  The only God of the old and new testaments is known as the Most High! He,(not they) is the God of god’s and the King of Kings and the LORD of lords. Would we all agree that Jesus sits at the right hand of God? But this happened after his resurrection. Eph 1:20 Heb.8:1 Jesus the High priest not the God!
  + Please do find it also on Stepping toes> “Who is The Most High” ? Who is thee Eternal? Who is Yehovah? Who is God?
 • The Glory of Jehovah (minofeducation.wordpress.com)
  God explains how to restore the worship in the temple and re-establish the priesthood. Everything must be holy when entering into the presence of God. Notice also that before any of this restoration began, the glory of The Lord had to return. None of the other things needed to be restored until the glory of The Lord had returned.
Enhanced by Zemanta

37 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.