Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

De Stem horen in de Heilige Schrift

We hebben de kans om de stem van Jehovah God te horen. We kunnen Zijn woorden in de Heilige Schrift. In dat Boek der Boeken, de Bijbel, kunnen wij de geschiedenis van de mensheid lezen en zien hoe de Schepper Zijn Stem over de aarde heeft laten klinken. Wij kunnen er in vinden hoe Gods Stem over de wateren ging; hoe het klonk als donderslagen; hoe Zij krachtig klonk boven berg en dal, overal in macht en Majesteit uittornend. Het is God Zijn Stem die er in slaagt de sterken te breken en hen als kalfjes onbeholpen te laten rondspringen. De stem van Jehovah gaat door vlammen van hevig vuur, schudt de wildernis; veroorzaakt het kalven, en onthult de bossen. En in zijn tempel kan men “glorie” horen zeggen! Daarom moeten wij, de bescheiden en de machtigen aan Jehovah glorie en kracht geven. We moeten aan Jehovah de heerlijkheid geven die Zijn Naam toekomt. Aan Hem alleen horen wij de hoogste Glorie te geven en Zijn Naam te prijzen. De Elohim, Jehovah God is de Enige welke wij horen te aanbidden in de schoonheid van heiligheid. Jehovah zit als koning voor eeuwig op de allerhoogste troon en zal kracht geven aan Zijn volk; Jehovah zal Zijn volk met vrede zegenen. Dat is verzekerd in de geschriften van de voorouders van Gods mensen. (Psalmen 29: 1-11)

Stilleven met bijbel, Vincent van Gogh (1885)
Stilleven met bijbel, Vincent van Gogh (1885) (Photo credit: Pachango)

Wij moeten van Jehovah en Zijn Woord houden omdat Hij onze stem en onze gebeden hoort en volgens Zijn oordeel, Hij de Gever van leven, Schepper van alle dingen, ons leven zal geven. (Psalm 116: 1; Psalm 119: 149)

14 Yah is mijn sterkte en lied, en Hij is uitgegroeid tot mijn bevrijding. 15 De stem van vreugde en bevrijding is in de tenten van de rechtvaardigen; De Rechterhand van יהוה {Jehovah} doet het machtige {spreidt vitale kracht ten toon/doet sterke daden/is krachtdadig}. 16 De rechter hand van יהוה Jehovah verhoogd zich {is verheven}, de rechterhand van יהוה {Jehovah} fungeert krachtig {spreidt vitale kracht ten toon/doet sterke daden/is krachtdadig}. (Psalm 118: 14-16 De Geschriften 1998 +)

Instructeur’s stem tot redding

Jehovah is klaar om tot de redding te komen van de rechtgaarden. De Grote instructeur wil Zich niet langer verbergen, hierom gaf Hij Zijn woorden aan de wereld en vroeg het volk haar ogen te openen zodat hun ogen hun ‘Grand instructeur’ konden zien. Want het is Hij alleen, de Schepper, de Elohim die geen gelijke heeft als leraar. Doorheen de geschiedenis openbaarde Jehovah zich door middel van Zijn profeten, wiens woorden zijn opgenomen in de Bijbel. (Amos 3:6, 7) Vandaag, wanneer de trouwe aanbidders de Bijbel lezen, is het alsof God’s vaderlijke Stem hen verteld welke weg moet bewandelt worden. Het lezen van de Bijbel brengt mee dat de Stem zich laat horen en richting geeft. Het is de Stem die hen er aan herinnert hoe zij zich horen te gedragen, hoe zij hun leven moeten opbouwen en hen laat verstaan dat het dringend tijd is om hun natuurlijk gedrag aan te passen. Elke Christen moet zorgvuldig luisteren als Jehovah door de pagina’s van de Bijbel spreekt. Laat elkeen er zich op toe leggen om regelmatig de Bijbel te lezen en zich bereid voelen om zich volgens de richtgevingen van die Bijbel zich om te vormen en aan te passen volgens Bijbelse normen, omdat het spreken vanuit de bijbel het leven betekend en het de ‘ onderscheiding’ in zijn mens zijn zal zijn.

18 En daarom zal יהוה {Jehovah} wachten, om aan u voorkeur te tonen. En daarom moet hij verheven worden, om medelijden met u te hebben {om zich over jullie te ontfermen}. Want (de heer) יהוה {Jehovah} is een Elohim van rechtvaardigheid {een Allerhoogste god van recht}. Zalig zijn al degenen die wachten op Hem. 19 Want de mensen zullen in Tsiyon te Yerushalayim wonen, u zal niet meer huilen. Hij zal veel gunst aan u tonen bij het geluid van uw geschreeuw; Wanneer Hij hoort, zal Hij u beantwoorden. 20 Al gaf (de heer) יהוה {Jehovah} je brood van tegenspoed en het water van ellende, zal uw Leraar {1} niet langer meer verborgen zijn. Maar uw ogen zullen uw Leraar {Onderrichter} {1} zien {voetnoot: 1of leraren. Zie ook Joel 2:23}. 21 en uw oren horen een woord achter je, zeggende: “Dit is de Weg, wandel er op“ wanneer u ook naar rechts draait, of wanneer u ook naar links draait.{ Dít is de weg, wandelt daarop!, wanneer je naar rechts wilt en wanneer je naar links wilt.} (Jesaja 30:18-21 de Geschriften 1998 +)

6 Indien in een stad de ramshoorn klinkt beven haar inwoners dan niet?Als er ramp in een stad is, zal יהוה {Jehovah} het dan niet hebben gedaan? 7 Zo doet de Meester יהוה {Jehovah} geen kwestie tenzij Hij zijn geheim aan zijn knechten, de profeten heeft geopenbaard. 8 Een leeuw heeft gebruld! Wie is niet bang? De Meester יהוה {Jehovah} heeft gesproken! Wie zou niet profeteren? (Amos 3:6-8 de Geschriften 1998 +)

46 Hij zei tot hen, “Richt uw hart op alle de woorden waarmee ik u vandaag waarschuw {Neem al Mijn Woorden, waar ik vandaag u waarschuw, ter harte.}, zo dat u uw kinderen opdraagt {de opdracht geeft} om te waken al de woorden van deze Thora te doen {om zich strikt te houden aan deze wetten.}. 47 “Want het is niet een waardeloos {of onbeduidend} woord voor u, want het is uw leven, en door dit woord zal u uw dagen op deze aardbodem verlengen, in het land over de Yardĕn {Jordaan} dat gij in bezit gaat nemen.” (Deuteronomium 32:46-47 de Geschriften 1998 +)

Bible and Scroll for the Study of Word of God
Boekrol en Bijbel voor Studie van het Woord van God

17 Aldus zei de Ene יהוה {Jehovah}, uw Verlosser, de Ene Apart Geplaatste {Heilige} van Yisra ‘ ĕl, “Ik ben יהוה {Jehovah} uw Elohim, u onderrichtend wat het beste is, u leidend volgens de wijze dat u hoort te gaan. 18 “Als je alleen (maar) had geluisterd naar Mijn opdrachten {Mijn geboden}! Dan zou uw vrede zijn geweest als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. 19 “En uw nageslacht” zou als het zand geweest zijn en de nakomelingen van u {uw kroost} zoals de korrels van dat zand { uw nakomelingschap als het stof der aarde;}. Zijn naam zou niet zijn afgesneden, noch vernietigd van vóór Mij. “20 Gaat uit van Babel! Ontvlucht de Chaldeeën! Verklaar dit met een stem van zang, verkondig het, zend het uit tot aan het einde van de aarde! Zeggend, ‘ de Heer יהוה {Jehovah} heeft zijn dienaar Ya ‘aqob verlost!’ “(Jesaja 48: 17-21 de Geschriften 1998 +)

+

Voorgaand: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture

++

Lees ook:

 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 3. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 4. Belangrijkheid van Gods Naam
 5. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 6. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 7. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 8. Een Naam voor een God #10 God  en goddelijkheid
 9. De boekrol
 10. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 11. Het betrouwbare woord
 12. Heilige Schrift Woord van God
 13. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 14. Onzeker over relevantie Bijbel
 15. Nut van het lezen van de Bijbel
 16. Mogelijkheid tot leven
 17. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 18. Lezen wat er staat geschreven
 19. Symboliek in de Heilige Schrift
 20. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 21. De kunst van het neerschrijven
 22. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 23. De Bijbel als instructieboek
 24. De Bijbel onze Gids
 25. De Bijbel voor u en voor uw leven
 26. Woorden in de Wereld
 27. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 28. Het schrijven van de Pentateuch
 29. Deuteronomium en profetenboeken
 30. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 31. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 32. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 33. Wat staat er in de Bijbel
 34. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 35. Bijbel boek voor het heden
 36. Bible a guide – Bijbel als gids
 37. De weg ten leven
 38. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 39. Bijbel als een waterplas
 40. Zeg het toch maar
 41. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 42. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 43. Een giftige Bijbel
 44. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 45. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 46. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 47. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 48. God zal niet vragen …
 49. Deelnemers worden van Gods heiligheid
 50. Streven naar heiligheid
 51. Schoonheid van heiligheid
 52. Eerlijkheid begin van heiliging
 53. Helden en heiligen
 54. Weest heilig
 55. God maak ons heilig
 56. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 57. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 58. Oudste Hebreeuwse tekst
 59. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 60. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 61. Bijbel medicijn tegen depressie
 62. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

+++

2015 update of related articles:

29 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.