Wat betreft Waarom geloven in God?

 Op het net kan men een weblog vinden waar alles netjes op een rijtje staat. Wij durven het hier helemaal aanhalen om eenieder tot denken te brengen.

Citaat

Waarom geloven in God? deel 1

Waarom geloven in God?
Net als ieder ander mens, denkt u ook wel eens na over uw leven en de dingen om u heen. Met vele anderen bent u er ook van overtuigd dat er een “hogere macht” moet zijn. Iemand die er altijd was en door wie alles ontstaan is. De Bijbel zegt dat God er altijd was en dat Hij de Oorsprong is van alles.

De Bijbel zegt:

Jesaja 40:26.
“Kijk omhoog naar de hemelen! Wie maakte al deze sterren?”

Romeinen 1:20.
“God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk – alles wat Hij heeft geschapen – bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft.”

Deze citaten uit het Boek van God bevestigen dat Hij alles heeft gemaakt. Een horloge bevestigt dat er een horlogemaker is die ooit dat horloge in elkaar heeft gezet. Zo bevestigen de wolken, de sterren, een schitterende bloem, etc, dat God de Maker van alles is.

Dit zegt ons:

 • God is de schepper en maker, de oorsprong van alles.
 • God is de maker van uw en mijn leven.
 • Het is verstandig en redelijk om in God te geloven.

Wie is God?

Als God de Maker is van alle dingen dan betekent dat, dat Hij een wezen is met eigenschappen van een persoon. Wie God echt is kan de mens niet ontdekken door de dingen die Hij heeft gemaakt. In Zijn boek (de Bijbel) maakt Hij zich nader bekend. Daarin laat Hij in het bijzonder zien wie Hij is als Persoon.

De Bijbel zegt:

Psalm 90:2.
“Al voordat U de bergen schiep, was U God. Voordat U de aarde schiep was U God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst bent U God.”

Psalm 139:1-5.
“Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en weer opsta, vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, achter mij. Uw hand rust op mij.”

1 Johannes 4:6.
“God is liefde.”

 

God is een God die alles weet. Hij weet precies wat u denkt en voelt. Bovenal is Hij een God die u en mij lief heeft.

Een aantal kenmerken van God:

 • Hij is een persoon.
 • Hij was er altijd en zal er altijd zijn (Hij is eeuwig)
 • Hij weet alles. (Hij is alwetend)
 • Hij kan alles. (Hij is almachtig)
 • Hij is overal aanwezig (Hij is alomtegenwoordig)
 • Hij is liefde

Waar komt de mens vandaan?

Ieder mens heeft zich wel eens afgevraagd: waar ga ik heen en waar kom ik verdaan. Is de mens het eindproduct van een toevallige en grillige oerkracht? In de Bijbel zegt God waardevolle dingen over de herkomst van de mens. Daaruit blijkt dat God op een bijzondere wijze betrokken was bij het ontstaan van de mens.

De Bijbel zegt:

Genesis 1:26.
“Toen zei God: Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.”

Genesis 2:7.
“Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit het stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.”

Naast alles wat God heeft gemaakt is de mens uniek. Bepaalde eigenschappen die God bezit, heeft Hij ook aan de mens gegeven. De mens neemt een bijzondere plaats in, in Gods schepping.

De mens:

 • Heeft zijn oorsprong in God.
 • Is geschapen naar het beeld van God.
 • Is geroepen om een relatie met God te hebben.
 • Is er om God te eren en te aanbidden.

Hoe was het in het begin?
In het verre verleden was er een tijd op deze aarde dat alles goed was.
Er was geen ziekte, geen dood, geen haat. Alles was volmaakt. De mens
erkende dat God zijn Schepper was en ging op een juiste wijze om met
de schepping, de flora en de fauna.
 

De Bijbel zegt:

Genesis 1:31.
“Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Zo eindigde Hij de eerste dag.”

Openbaringen 4:11.
“Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.”

God zelf bevestigde dat in het begin alles heel goed was. Het was helemaal zoals God het bedoeld had. De mens kende geen kwaad en leefde optimaal door zijn relatie met God. Er was sprake van een volmaakte harmonie.

In het begin:

 • Was alles goed.
 • Was de mens volmaakt.
 • Zei God dat alles heel goed was.
 • Was er geen ziekte, angst, haat, dood, etc.

Waarom is er nu zoveel kwaad in de wereld?

Het is eigenlijk heel vreemd dat zoveel mensen God de schuld geven van alle ellende en kwaad dat er in de wereld is. God heeft dit alles nooit gewild. Het is Gods tegenstander, de duivel, die de mens verleid heeft om Gods mooie schepping kapot te maken.

De Bijbel zegt:

Genesis 2:16,17.
“Maar Hij (God) waarschuwde de mens: Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven’.”

Genesis 3:6.
“De vrouw liet zich ompraten (door de duivel)… Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man van de vruchten en hij at er ook van.”

Romeinen 5:12.
“Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal.”

Uit deze citaten blijkt duidelijk dat door ongehoorzaamheid van de mens aan God er ziekte, kwaad, vijandschap, dood, etc op deze wereld zijn gekomen. De daad van ongehoorzaamheid door de eerste mensen noemt men “zondeval”.

Het ging fout:

 • Omdat de mens ongehoorzaam was geworden aan God.
 • Omdat de mens zich heeft laten verleiden door de duivel.
 • Omdat de mens wilde zijn als God.

Wie is de duivel?

Naast de mensen heeft God in het begin ook engelen geschapen. In de eerste plaats was de duivel ook een engel. Als engel wilde hij zijn als God en ook eer en aanbidding van de mensen ontvangen. De duivel is een diep bedorven wezen, die alleen maar kwaad en ellende kan voortbrengen. Hij is er constant op uit om de mensen van God gescheiden te houden.

De Bijbel zegt:

Johannes 8:44.
“Hij (de duivel) is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen.”

2 Corinthiërs 11:5.
“Satan (de duivel) zelf kan zich voordoen als een engel van het licht.”

2 Petrus 5:8.
“Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander van God, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.”

De duivel zal nooit zijn ware karakter openlijk tonen. Naar zijn aard wil hij door onrecht, leugen, verleiding, kwaad en corruptie zijn doelen bereiken.

De duivel:

 • Is de verleider tot het kwaad.
 • Is de grote leugenaar.
 • Is de mensenmoordenaar.

Wat zegt God over de mens?

Door de zondeval is de mens een zondaar geworden. De volmaakte relatie die er was met God is toen verbroken. Sinds dat moment is de mens geneigd om kwade en boze dingen te doen. Door de zondeval is hij besmeurd en heeft hij de boosheid van God opgeroepen.

De Bijbel zegt:

Romeinen 3:23.
“Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.”

Romeinen 3:10.
“Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.”

Jesaja 53:6.
“Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg…..”

Als mensen kunnen we elkaar beoordelen op uiterlijke dingen. God kijkt naar ons hart en ziet dat het hart van de mens slecht en boos is.

Sinds de zondeval is:

 • De mens onrechtvaardig voor God.
 • De mens in zijn denken slecht en boos.
 • Gaat de mens zijn weg zonder God.
 • Is de relatie tussen God en de mens kapot.

Wat is zonde?

Vaak hoort men zeggen: “Dat is zonde!”. Dat kan men horen als iemand een mooie vaas kapot laat vallen, als iemand een kans gemist heeft, als een bepaald doel niet bereikt kon worden, etc. Zonde is: “Het doel missen.” Sinds de zondeval is de mens een doelmisser. Daarom geldt ook: “Het doel missen is zonde”.

De Bijbel zegt:

Jesaja 59:2.
“Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren.”

 

1 Johannes 5:17.
“Alle ongerechtigheid is zonde.”

Romeinen 6:23.
“Want het loon dat de zonde geeft, is de dood.”

Galaten 3:22.
“Want volgens de Boeken zitten alle mensen in de macht van de zonde.”

Zonde is een macht die in het hart van ieder mens zit en waardoor de mens kwade en slechte dingen doet.

Zonde is:

 • Alles wat tussen de mens en God in staat.
 • Het doel van je leven missen.
 • Niet leven voor het doel waar je voor geschapen bent door God.

Kan een mens weer een relatie met God hebben?

Het geweldige van de Bijbel is dat het een boek is met een boodschap van vergeving, verlossing en genade. God zelf heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde gezonden. Hij is gekomen om de breuk die was ontstaan tussen God en de mens, weer te herstellen.

De Bijbel zegt:

Johannes 3:16.
“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

1 Johannes 4:10.
“Daarom stuurde Hij (God) Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.”

1 Johannes 4:14.
“Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld.”

God zelf heeft het initiatief genomen om de gebroken relatie tussen Hem en de mens weer te herstellen. In Zijn liefde voor u en mij heeft Hij daar Zijn Zoon voor afgestaan, Die daarvoor moest sterven aan het kruis.

De gebroken relatie is weer hersteld:

 • God heeft Zijn Zoon gezonden.
 • Jezus is gekomen om de mens te redden.
 • Zij die in Jezus Christus geloven gaan niet verloren.

Wie is Jezus Christus?

Het is 2000 jaar geleden dat Jezus Christus als mens op deze aarde heeft gewoond en gewerkt, en wel op het grondgebied van het tegenwoordige Israël. Hij was van Joodse afkomst. Vanaf Zijn dertigste levensjaar ging Hij door het land als een rondtrekkend rabbi/leraar. Gedurende deze periode van drie jaren heeft Hij een aantal zeer opmerkelijke en exclusieve uitspraken gedaan m.b.t. zichzelf.

De Bijbel zegt:

Johannes 14:6.
“Jezus zeide: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Mattheüs 11:28-30.
“Jezus zeide: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven; neemt uw juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Johannes 11:25.
“Jezus zeide: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”

Een Engelse professor, C.S. Lewis, was eerst een scepticus m.b.t. de persoon van Jezus Christus. Nadat hij veel over Zijn werk en leven gelezen en nagedacht had, kwam hij tot de volgende conclusie: Je kunt hem wegstoppen als een dwaas, op Hem spuwen en Hem doden als een boze geest of je valt voor Zijn voeten neer en noemt Hem Heer en God.”

Jezus Christus heeft van Zichzelf gezegd:

 • Dat de mens alleen maar tot God kan komen via Hem.
 • Dat alleen Hij de mens echt rust en vrede kan geven.
 • Dat alleen Hij eeuwig leven aan de mensen kan geven.

Wat hebben tijdgenoten van Jezus over Hem gezegd?

Vier tijdgenoten van Jezus hebben een uitvoerig verslag geschreven over Zijn leven en werk. Dat waren Mattheüs. Marcus, Lucas en Johannes. In deze verslagen (Evangeliën genoemd) hebben zij ook geschreven wat anderen van Jezus Christus gezegd hebben.

De Bijbel zegt:

Johannes 1:29.
“Johannes de Doper zeide: Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.”

Johannes 1:50.
“Natanaël zei: Meester, U bent de Zoon van God! De Koning van Israël.”

Mattheüs 16:16.
“Simon Petrus zeide: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”

Johannes 20:28.
“Thomas antwoordde en zeide tot Hem (Jezus): Mijn Here en mijn God.”

Over één ding waren alle tijdgenoten van Jezus het eens; dit is een bijzonder mens. Niemand kon om Jezus heen. Een ontmoeting met Hem vroeg om een keuze. Zijn vijanden noemden Hem daarom een zoon van de duivel. Zij die het wilden zien en horen moesten belijden dat Hij de Messias was, die komen zou.

Anderen hebben van Jezus gezegd:

 • Hij is het Lam van God.
 • Hij is de Koning van Israël.
 • Hij is de Zoon van God, de Christus.
 • Hij is God en Here.

Hierboven kon je de meest gangbare gedachten vinden als men gelovigen hoort redeneren. Zij vergeten daar dan de Bijbel bij te nemen die eigenlijk dadelijk enkele punten kan recht zetten:

Zo is er slechts één God, Vader van allen

Hij is ook de enige die mag geëerd en aanbeden worden

Jezus is zijn zoon en niet Hemzelf

Jezus was een mens van vlees en bloed, geboren uit de maagd Maria en gestorven.

God heeft geen begin noch einde en is onsterfelijk.

Jezus is de Christus en beloofde Messias.

Als je die Bijbel, het Woord van God ter hand neemt zal je ook kunnen merken dat er nergens een verwijzing staat naar een zogenaamde Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid.

 

24 thoughts on “Wat betreft Waarom geloven in God?

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.