Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Ons gebedsleven stelt ons helemaal bloot voor die Schepper waarvan de naam moet worden geheiligd. Wij eerbiedigen Zijn naam, vragen aan Hem om te komen, pleiten voor fysieke hulp, en erkennen onze wanhopige tekortkomingen.

Sing to Jehovah, Jehovah's Witnesses' current ...
Sing to Jehovah, Jehovah’s Witnesses’ huidig hymneboek (Foto credit: Wikipedia)

We zouden moeten hopen dat Jehovah God Zichzelf openbaart aan ons zodat we precies weten Wie God is. Onze hoop moet zijn dat Jehovah Zijn naam mag geëerd worden en dat Zijn koninkrijk kan komen, en dat Zijn Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. (zoals wij ook verzoeken in het modelgebed of het “Onze Vader” – Matthéüs 6:9-10)

We moeten ook erkennen dat het Koninkrijk, de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid tot God toebehoren. (Matthéüs 6:13; 1 Kronieken 29:11, Daniël 4:30; Daniël 4:34) De “grootheid, en de kracht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit van de rijkdom en eer voor de kracht en macht” van Jehovah moeten dingen zijn waar we naar uit kijken. Want Hij is de Ene die alle recht heeft om alles te beslissen en om het hele universum te regeren.

” (13) ” En leid ons niet in beproeving {in bekoring/op de proef}, {1} maar verlos ons van de boze – want U behoort het koninkrijk en de kracht en de achting, voor altijd. Amen.’ { Voetnoot: 1 Zie 26:41.} (Matthéüs 6:13 De Geschriften 1998 +)

” ( 11) ” U, Oh יהוה {Jehovah}, is de grootheid, de macht en de heerlijkheid, de voorrang en de uitnemendheid, wegens alles dat in de hemelen en op de aarde is. U behoort de heerschappij, oh יהוה {Jehovah}, en U bent verhoogd tot een Hoofd boven alles.” (1 Kronieken 29:11 De Geschriften 1998 +)

In ons dagelijks werk en in ons gebed moeten we erkennen dat alle dingen die in de hemelen en op de aarde zijn, het werk van God zijn handen zijn, en dat aan Hem ook over alles de uitspraak {of het recht tot heersen} behoort.

Praying girl
Biddend meisje ingetogen in gesprek met de allerhoogste.

In onze gebeden is het niet slecht om uitdrukking te geven van ons bewustzijn van de bijzondere relatie van de mens tot de oneindige God en ons afhankelijk schepsel, afhankelijk om het te geven, afhankelijk van de plaatsing om het te geven en daarom dank verschuldiging te tonen aan God voor alle dingen.

Wetende dat we slechts wezens zijn met een beperkte looptijd die daarvoor ook afhankelijk zijn van de wil van God om ons te laten blijven leven of in het Koninkrijk van God te laten komen, kunnen we onze hoop uiten om te worden gevormd of gemaakt te worden door God, zodat we waardig zullen zijn om dat Koninkrijk van God binnen te gaan.

Het gedrag van de mens wordt waargenomen door God. Hij is onze Vader, en dus wil Hij goede gaven geven aan zijn kinderen (Matthéüs 7:11). Hij is in de hemel de Allerhoogste, en dus heeft Hij de bevoegdheid om dit te doen (2 Kronieken 20:6, Psalm 115:3). We moeten onze Vader steeds verheerlijken of aanbidden als we bidden. Hij is heilig, en dat moeten we erkennen. We moeten ook bidden dat Zijn volmaakte wil geschiede, gelijk Hij Zijn koninkrijk in deze wereld brengt.  “Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel” is geen ontkenning dat Jezus Gods koninkrijk heeft gebracht in de wereld, maar het is eerder een verzoek dat God in zijn volheid Zijn koninkrijk tot stand laat komen, zodat hemel en aarde met elkaar in overeenstemming zouden komen, één van zin met alle dingen, tot lof van Zijn heerlijke genade.

Wine bottle and glass with dish of olives
Voedsel om de innerlijke mens te sterken.

Kijkend naar de vogels en dieren om ons heen, weten we dat we niet zo veel zorgen moet maken voor wat de toekomst zal brengen voor ons. Maar in ons gebed laten we God weten dat we bereid zijn om onszelf te geven in Zijn handen, zodat Hij kan zorgen voor ons en die dingen aanbieden die goed voor ons zijn. We vertrouwen erop dat God op een dag of op een moment dat hij waardig acht, zal voorzien in onze behoeften (Lukas 12:27-31).

Een voorwaarde voor het gebed die vaak vergeten wordt is de bereidheid om toe te geven dat we soms nutteloze mensen kunnen zijn. Waardeloos in onze handelingen. In het gebed moeten we tot de Vader komen en toegeven dat er dingen zijn die we verkeerd hebben gedaan. Wij moeten ze durven vernoemen en er spijt over betuigen. Ons geweten kan ons ertoe aanzetten om onze zonden en tekortkomingen toe te geven zodat er geen isolatie tussen ons en God zou voorvallen. Voor al die dingen die we fout hebben gedaan, moeten we spijt te tonen en om vergeving vragen. Maar we moeten ook anderen vergeven. Dat is niet altijd makkelijk en daarom kunnen we God vragen om ons te helpen om de juiste houding aan te nemen om anderen die nodige vergiffenis te schenken.

Om te kunnen om anderen te kunnen vergeven moeten wij ons eigen ego opzij zetten. Dit is wellicht een van de grootste uitdagingen die God voor zijn kinderen stelt. Jehovah leert ons dat we onderdanig aan Zijn wil horen te zijn en we hebben het natuurlijke verlangen om zelfzuchtig te zijn, waardoor dat een grote uitdaging voor ons is om dat te overwinnen. God wil ook dat wij elkaar onvoorwaardelijk lief zouden hebben en te zijn als de kinderen van God zoals Hij ons. Hij zette de uitdagingen van verschillende kleuren, talen, cultuur en zelfs religieuze overtuigingen tussen ons, om ons te leren hoe we elkaar moeten liefhebben op een onvoorwaardelijke manier. Zonder uitdagingen voor de menselijke geest is er geen groei of verandering. Hij wil voor ons dat wij zowel mentaal als spiritueel groeien. Hij eist dat we met ons ego, of ons zelf, op de juiste manier omgaan. Hij wil ook dat we onszelf leren kennen en dat we onze eigen fouten willen zien, zelfs meer dan we de fouten van anderen zien. In het geval we het verkeerde zien bij anderen moeten we niet alleen proberen om ze te overwinnen, maar moeten we hun overtredingen vergeven. We verdienen geen vergiffenis, maar onze Vader vergeeft ons als we onze zonden belijden. Dus moeten wij ook vergeven, want ons werd er ook veel vergeven.

Er zijn veel kwade, slechte woorden en boze werken in de wereld en we worden vaak geconfronteerd met deze. We hebben te veel verleidingen te doorstaan worden regelmatig geconfronteerd met veel problemen die het niet leven niet altijd gemakkelijk maken. Daarom kunnen we hulp vragen aan God, zodat Hij ons kan voorzien van de middelen om deze moeilijkheden te overwinnen. Elke dag hebben hopen we dat we de wereld onder ogen kunnen zien en blijven wij uit kijken naar het verkrijgen van alle rijkdom der volle verzekerdheid van het verstand, dat we het mysterie van God, zowel van JHWH, Jehovah, de Vader en van de Messias wellicht te weten mogen komen, in wie zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. (Kolossenzen 2:2-3)

We moeten God ook vragen om ons niet in verzoeking te brengen, maar om ons te bevrijden van het kwaad, op die wijze dat God het wil.

” (13) ” En leid ons niet in beproeving {in bekoring/op de proef}, {1} maar verlos ons van de boze – want U behoort het koninkrijk en de kracht en de achting, voor altijd. Amen.’ { Voetnoot: 1 Zie 26:41.} (Matthéüs 6:13 De Geschriften 1998 +)

” (4) die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze huidige boosaardige {slechte} tijd, volgens de wens van onze God en Vader,” (Galaten 1:4 De Geschriften 1998 +)

” (19) ” Als iemand het woord hoort van het koninkrijk, en het niet begrijpt, dan komt de boze {kwaadaardige} en rooft wat in zijn hart is gezaaid. Dit is dat gezaaid was langs de zijkant van de weg.” (Matthéüs 13:19 De Geschriften 1998 + )

” (38) En de akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, maar het onkruid zijn de kinderen van de boze {kwaadaardig}” (Matthéüs 13:38 De Geschriften 1998 +)

“( 8) Zorg ervoor dat niemand een prooi van u maakt door filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, volgens de elementaire zaken van de wereld, {1} en niet volgens de Messias {Voetnoot : 1. Zie vers 20, en Gal. 4:3 & 9.} ” (Kolossenzen 2:8 De Geschriften 1998 +)

Torri Gates Kyoto
Smalle poort – Torri Poort te Kyoto

Wij mogen ons zeker niet miskijken. Zelfs al zijn wij gedoopt kunnen we nog steeds veel fouten maken en daarom moeten we de vergeving van zonden hebben, de belofte van de Heilige Geest, de verzekering van een Goddelijke genade die sterk genoeg is om de zonde te overwinnen, met een vermogen welk ons leven omringt en ons dicht bij God kan houden, ondanks al onze zwakheid en al onze zonden, en dit kunnen we alleen in een persoonlijke relatie van geloof tot Christus, onze Verlosser en de meest heilige vader van Christus, die ook onze Vader in de hemel is.

We hebben de genade van God ontvangen door Jeshua de Messias. We moeten onze morele leven in Christus Jezus, in harmonie laten zijn met de leer waardoor we hem als heer kregen, stevig laten wortelen en opbouwen in hem, in geloof opgericht zoals aangeleerd, overvloedig zijnde in dankbaarheid. In onze gebeden kunnen we Jehovah God vragen om niemand ons te laten weg leiden als zijn prooi door een lege schijnvertoning die hij kan aanbevelen als ‘ filosofie ‘ getrokken uit menselijke traditie, met de elementaire geesten van de wereld en niet met Christus als de inhoud. En dat brengt ons bij de laatste voorwaarden van het gebed, namelijk dat we onze gebeden niet kunnen mengen met tradities die niet volgens God Zijn wet en regelgeving zijn. We kunnen niet bidden tot dode mensen of geesten, of naar heksen, waarzeggers of slechte mensen gaan, of mee doen aan feesten voor valse goden. Dit maakt het zo belangrijk dat we voorzichtig zijn met zogenaamde traditionele ‘christelijke’ feesten zoals Kerstmis en Pasen, die hun oorsprong vinden in heidense festivals. Als goede christenen kunnen we daar beter afstand van nemen van dergelijke feesten en ons houden aan die feesten die door God geïnstalleerd zijn.

Elke keer als we bidden, moeten we bedenken dat op de juiste plaats op het juiste moment en op de juiste wijze te doen. En dat wij daarbij woorden gebruiken die afkomstig zijn uit ons hart en goed bedoeld zijn. Best kan elke gebedsessie elk aspect omvatten van hoe een gezond gebed eruit hoort te zien: Aanbidding, Bekentenis, Dankzegging, en Smeekbede.

Jehovah God voorzag een Zaligmaker, de Redder Jeshua, Jezus Christus, de Messias, die nu aan de rechterhand van God zit om onze “bemiddelaar” te zijn om ons te “vertegenwoordigen” bij onze en zijn Heilige Vader, de enige Ware God. Als we bidden moeten wij God vragen om te luisteren naar onze gebeden in Jezus zijn naam. Tot onze Vader moeten wij dan laten weten dat wij Jezus als de beste “bemiddelaar” kiezen en dat we vertrouwen hebben in de werken die Jezus voor ons gedaan heeft. Wanneer we zeggen: “In Jezus naam bid ik” vragen we Jezus om voor ons te bemiddelen of om ons te vertegenwoordigen bij God! Het toont Jezus dat we zijn offer accepteren en tot God dat we dankbaar zijn dat Jehovah Jezus zijn vlees en bloed wilde aanvaarden als offergave of als een betaling, een losgeld voor onze zonden.

+

Voorgaande:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #15 Exposition before the Creator

++

Vindt ook:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 3. Jehovah wiens naam heilig is
 4. Dankzegging
 5. Misleid door valse opwekkingen
 6. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 7. Atheïsme en feestdagen
 8. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 9. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 10. Zijn er religieuze associaties met Sint Valentijn
 11. Een Konijn dat Paaseiren legt
 12. Een Groots Geschenk om te herinneren
 13. Koninklijk huwelijk en heidense gebruiken
 14. Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten
 15. Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus
 16. Kerst en wenslampions
 17. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 18. Een man die anderen niet kan vergeven
 19. Vergeet niet dat wie je bent slechts zo belangrijk is als wat je doet

+++

 • Our Father (pastorbenk.com)
  The Father you and I talk to does not have the limitations and weaknesses of our earthly father. God is never selfish, tired, distracted by other things, or too busy. In his book, What Kids Need Most in a Dad, Tim Hansel gives the comment of a fifteen year old by the name of Brian. “I like to talk to my father about my problems, but when I need him, he’s not there. It’s like he’s a shadow.” God is always there for you in prayer. He is the perfect Father in heaven who is the true and living God, who knows what is best for us.
  +
  The Father we pray to is holy, for God is hallowed. Our Heavenly Father is worthy of our reverence and honor. The name ‘hallowed’ in The Lord’s Prayer implies the title, person, power, authority, character, and the very reputation of God.There are many names for God in the Bible and each expresses some part of His character. In Genesis, He is called Elohim – Creator God. Later, He is called El Elyon – “possessor of heaven and earth.” Jehovah-Jireh – “The Lord will provide.” Jehovah-Nissi – “The Lord, our Banner.”
  Jehovah-Rapha – “The Lord that Healeth.” Jehovah-Shalon – “The Lord, our Peace.”
  Jehovah-Raaah – “The Lord, our Shepherd.” Jehovah-Tsidkenu – “The Lord, our Righteousness.” Jehovah-Sabaoth – “The Lord of Hosts.” Jehovah-Shama – “The Lord is Present and Near.” Jehovah – Maqodeshkim – “The Lord Sanctifieth Thee.” God is all this and so much more. To pray, “Hallowed is thy name” is to pray with an awareness of who God is. We are praying to our Heavenly Father, who is the God who can meet every need in our lives.

But the world is unstable, tottering. Dangerous.

I was pushed into a dark and terrifying web.

I couldn’t get out on my own.

I could no longer stand.

I collapsed in fear.

I did not think I would survive.

I wept as Peter did

and I became vigilant with a view to prayers,

supplicating and shedding many tears to Jehovah

as I’m sure Simon Peter did.

And he rescued me even though I did not deserve it

as he helped Peter.

And we both overcame our tendency to

think we could stand without Jehovah.

 • A Relentless Cry (christinebrooksmartin.wordpress.com)
  All of us were created to express the emotions of our soul and of our spirit with a “cry.” That cry will demand a response from something or someone greater than ourselves. God, who is the source of our spirit hears every cry of the soul and spirit. He created us to communicate that cry to Him alone.
  +
  We have permission to cry out relentlessly to God when we are hungry. He has promised to take care of us naturally because He is Jehovah-Jireh. He has promised to satiate us spiritually with the knowledge, understanding and wisdom of the bread of life… His scriptures. They instruct us with the principles to live this life on earth.
 • Prayer – What About? (illustrationstoencourage.wordpress.com)

  It has been called the most widely repeated of all Christian prayers. Whether that is true or not, Jesus’ model prayer—sometimes called the Lord’s Prayer or the Our Father—is certainly among the most misunderstood. Millions of people utter its words by rote every day, perhaps often during the day. But Jesus never intended for the prayer to be used in that way. How do we know?

  Just before relating that prayer, Jesus said: “When praying, do not say the same things over and over again.” (Matthew 6:7) Did Jesus proceed to contradict himself by laying down a set of words to be memorized and repeated? Surely not! Rather, Jesus was teaching us what to pray about, and he was giving us a clear set of priorities to keep in mind when praying.

 • Wednesday Morning Prayer (prayerfromtheheart.net)
  While our hands are diligently employed in accustomed business, may our hearts glow with fervent zeal to do Your will and advance Your kingdom in the earth.
  Whether we eat or drink, or whatsoever we do; may we do all to Your glory; remembering that the whole of life is but a prolonged stewardship, of which we must give account to thee.
 • Thy Kingdom Come and Thy Will Be Done – as it is done in Heaven – also upon this earth. (thevoicereturns.wordpress.com)
  These words Christ said in prayer
  For all to learn and say
  Petitioning His God
  in this very special wayTo ask Jehovah God
  to bring his Kingdom Rule
  His Theocratic Sovereignty
  on an Earth that’s all brand newWhere blessings will abound
  and Peace will surely reign
  upon a land of righteousness
  That God will sure maintain.
 • Prayer based on Jehovah Covenant Names of God (nicklynneblog.wordpress.com)
  I combine Jehovah-Tsidkenu, the Lord of Righteousness, Who always does right with Jehovah-M’Kaddesh, the Lord Who Sanctifies. I thank God for His salvation, by which He imparts His righteousness to us through Christ. I praise Him because He always does what is right, never what is wrong. God is a good God, who always does good and never does evil – that’s what the devil does. God is holy and His Presence on earth restrains evil. I thank God for all the evil He has protected me from, some of which I know about, and other incidents He does without my knowledge. As I pray about these names, I often pray for the salvation of people around the world in their last 24 hours on earth.
 • The Study of Worship (therightrevrhino.org)
  Heb. shaha (to “bow down”), to prostrate oneself before another in order to do him honor and reverence (Gen 22:5; etc.). This mode of salutation consisted in falling upon the knees and then touching the forehead to the ground (19:1; 42:6; 48:12; 1 Sam 25:41; etc., often rendered “bowed”). It is, however, used specifically to bow down before God; spoken of worship rendered to God, and also to false gods (Gen 22:5; Ex 24:1; 33:10; Judges 7:15; Job 1:20; Ps 22:27; 86:9).
 • The Lords Prayer Part One….. (psalms91911.com)
  “The God who provides.” Just as He provided yesterday, He will also provide today and tomorrow. He grants deliverance from sin, the oil of joy for the ashes of sorrow, and eternal citizenship in His Kingdom for all those adopted into His household.
  +
  God is Jehovah-M’Kaddesh. This name means “the God who sanctifies.” A God separate from all that is evil requires that the people who follow Him be cleansed from all evil.
  +
  God is Jehovah-rophe. This name means “Jehovah heals.” God alone provides the remedy for mankind’s brokenness through His son, Jesus Christ. The Gospel is the physical, moral, and spiritual remedy for all people.
Enhanced by Zemanta

26 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.