Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

4. Tijd

4.1. Geen toekomst in vals geloof

Tetragrammaton-related-Masoretic-vowel-points
De spelling van de Tetragrammaton en verbonden vormen in de Hebreeuws Masoretische tekst van de Bijbel; klinkerpunten zijn in rood getoond.
Men kan blijven volhouden in bepaalde gewoontes. Alsook kan men zo ook God blijven negeren en Zijn Naam en positie niet willen herkennen. In het verleden heeft God dit weliswaar door de vingers gezien. Maar God heeft in dat verleden ook duidelijk gemaakt wat Hij wil en hoe Hij de toekomst voor iedereen ziet die voor Hem wil gaan. Hij heeft ook Zijn zoon bezorgd om de wereld te redden en Zijn Naam kenbaar te maken. Ook al willen velen Jezus/Jeshua/Jahushua nemen voor dezelfde persoon als YaHuWah, de enige Waarachtige God, Elohim Hashem de “Ik die ben” of “Ik ben” terwijl er in de Heilige Schrift duidelijk opgetekend staat wie wat over wie zegt. Natuurlijk is in moderne literatuur het niet steeds duidelijk als men er het vervangende Heer vindt. Nochtans heeft God Zijn Woord gevrijwaard, en in zulke vertalingen zal men nog steeds kunnen zien wie wat zegt als men goed leest en op let. Er zijn echter alternatieve vertalingen op de markt, waar men dan op zoek kan gaan. Ook al is er een zeer goede Nederlandse Vertaling met Gods Naam er in heel gemakkelijk te verkrijgen, bij mensen die regelmatig aan de deur komen of bij hun Genootschap of bij groeperingen zoals de Christadelphians.

4.2.Tijd voor verandering

De tijd is gekomen dat de mens zich niet meer in onwetendheid kan wentelen en zich moet bekeren.

“In voorbije tijden liet Hij alle volken hun gang gaan,” (Handelingen 14:16 WV78)

“Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid laat God thans aan de mensen de boodschap brengen, dat zij zich allen en overal moeten bekeren.” (Handelingen 17:30 WV78)

“en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem.” (Lukas 24:47 WV78)

Door de verschijning van Gods zoon, de Heiland,de Zaligmaker Christus Jezus die de dood ten onder gebracht heeft, doch leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht, door het evangelie, de verkondiging van het Goede Nieuws.

“Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.” (Titus 2:11 WV78) “Maar de goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen,” (Titus 3:4 WV78)

4.3. Kenbaar gemaakt

“is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.” (2 Timotheüs 1:10 WV78)

Jehovah God van alle mensen wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. (1 Timotheüs 2:4) Hiervoor kunnen wij bidden, hopen en ons best doen dat dit zal kunnen gebeuren mede door samen te werken aan het verkondigen van dat evangelie en Gods Naam.

“Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is een, een is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.” (1 Timotheüs 2:3-6 WV78)

4.4. Passend in Plan

IEHOUAH Geneva Bible 1560 Psalm 83 18
De Geneva Bijbel (1560): Gods naam Iehouah (in oudere Latijnse transscriptievorm), staande voor Jehovah welke de enige Meest Hoog Geplaatste is, Hij alleen de Enige Ware God
God had van bij de aanvang van de schepping een Plan. Ook al ging het snel verkeerd door de foute keuze van de mens die dan uit de Tuin van Eden weg werd gestuurd, heeft god nu Zijn tent onder de mensen opgeslagen! Zij die voor God kiezen en Zijn Naam hoog houden mogen er op rekenen dat Hij hen niet in de steek zal laten. Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volkzijn. God zelf zal bij hen zijn en hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn; geen rouw, geen weeklacht, geen pijn zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij

Yahushua/Jahushua die als roepnaam Yeshua/Jeshua had mag erkend worden als de Christus en als Messias aan de rechterhand van Zijn Vader op de troon zitten om voor vernieuwing te zorgen.

Doordat Jezus alles heeft voltrokken kan deze zoals zijn Vader de alfa en de omega zijn, het begin en het einde van een wereldstelsel. Wie dorst heeft, zal Jezus te drinken geven, uit de bron met water dat leven geeft, om niet. Hij heeft in het verleden Zijn Vaders Woorden verduidelijkt en heeft God geopenbaard. Het is zijn Vader, waarvan Jezus Zijn Naam hoogachtte en wenste dat wij die ook zouden heiligen zodat Jezus zijn God ook onze God kon zijn en hij nog steeds de zoon van God.

“Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’ En Hij die op de troon is gezeten, sprak: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ En ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.’ Nog zei Hij tot mij: ‘Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie overwint zal dit alles krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.” (Openbaring 21:3-7 WV78)

“want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’” (Openbaring 7:17 WV78)

“Jahwe de Heer vernietigd de dood voor altijd, Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: Jahwe heeft het gezegd!” (Jesaja 25:8 WV78)

“Hij zal dood voorgoed opslokken en de Meester יהוה zal tranen van alle gezichten wegvegen en zal het verwijt van Zijn mensen van geheel de aarde weghalen. Omdat יהוה heeft gesproken.” (Jesaja 25:8 De Geschriften)

4.5. Weg met schaamte en vrees

“Wees niet bevreesd, want gij behoeft u niet te schamen; voel u niet vernederd, want reden om te blozen hebt gij niet. De beschaming van uw jeugd zult gij vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet langer denken. Want Hij die u gemaakt heeft is uw man, Jahwe van de machten is zijn naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, die de God van heel de aarde heet.” (Jesaja 54:4-5 WV78)

“Vrees niet, want u zal niet tot schande worden gezet, noch gekwetst,noch vernederd worden. Voor de schande van uw jeugd zult gij vergeten zijn en gij zult het verwijt van uw weduwschap niet meer herinneren. “Voor uw Maker is uw echtgenoot, יהוה van gastheren is Zijn Naam en de Ene Apart Geplaatste van Yisra’ĕl is uw Redder. Hij wordt de Elohim van de gehele aarde genoemd. (Jesaja 54:4-5 De geschriften) “‘Ik ben יהוה, en daar is niemand anders – daar is geen Elohim buiten Mij (geen Elohim behalve Ik). Ik omgord jou alhoewel jij Mij niet kent.” (Jesaja 45:5 De Geschriften)

“Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting.” (2 Corinthiërs 1:3 WV78)

“Gezegend mag de Elohim en Vader van onze Meester יהושע Messias zijn, de Vader van medelijden en Elohim van alle troost, (2 Korinthiërs 1:3 De Geschriften)

Dankzij het medelijden van de Vader kunnen wij door het bloedoffer van de zoon troost en verlossing vinden met het besef dat Gods Naam het belangrijke is voor ons.

“”En het zal zijn dat iedereen die de Naam van יהוה aanroept {(Handelingen van de Apostelen 2:21; Romeinen 10:13)}zal verlost zijn. Voor op de Berg Tsiyon en in Yerushalayim zal er een ontsnapping zijn {(Jesaja 4:2-3; Obadia 1:17; Revelatie van Johannes 14:1)} zo als יהוה heeft gezegd en onder de overlevenden die יהוה oproept. (Joel 2:32 De Geschriften)

In die dag zal de Tak van יהוה prachtig zijn en geacht. En het fruit van de aarde zal uitstekend en bevallig zijn voor de ontsnapten {(Joel 2:32, Oba 1:17)} van Yisra’ĕl. (Jesaja 4:2 De Geschriften)

De Naam van God aanroepen

+

Vervolg: Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid

++

Aangeraden lectuur:

Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”

Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

14 thoughts on “Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.