Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid

Welvaart en de Wachtende op Jehovah God

Ongelovigen hun succes

File:'Ce are să facă fabula religieĭ cu fericirea raţionată!', Ghimpele, 19 dec 1876.JPG
Liefde voor de materie trekt velen aan – atheïsme, materialisme, agnosticisme – La Raison et La Vérité – Ghimpele – DacoRomanica archive

De manier dat de getrouwe gelovige Psalmist bijna werd teruggetrokken door na te denken over de welvaart van anderen zou ons moeten waarschuwen voor het begeren van die dingen die onze buren hebben. De Heilige Geschriften tonen ons bij vele gelegenheden hoe het met mensen ging, die eerst zeer welvarend waren, maar God in de steek lieten, waarbij hun leven niet gevuld werd met het belangrijkste ding. Het had ook ernstige gevolgen. Niet alleen van de Schrift weten wij dat slechteriken of ongelovigen altijd, in een materiële betekenis, het niet slecht hadden. Hun leven leek voor anderen van de bovenste plank te zijn. Zij die er op los leven lijken dikwijls een succesvol leven te lijden. In dit tijdsbestel zal het namelijk zo zijn dat diegenen die het niet zo nauw nemen met Gods voorschriften en materieel gewin vooropstellen, dat dezen die tijdelijke materie wel zullen kunnen verwerven en lekker gedijen. In Psalm 73 heeft de schrijver Asaf (bijeenroeper van mensen), één van de koormeesters van David, een analyse van die slechte mensen gemaakt. Ook legde hij een verklaring af om gelovig en aan God trouw te blijven, ondanks hun duidelijke welvaart en succes. Het thema is dat oude struikelblok van goede mensen, waar de zogenaamde vrienden van Job niet overheen konden zien; namelijk – de huidige welvaart van slechte mensen en het verdriet van goddelijken. De filosofen van de niet gelovigen of heidenen en goj (niet-Joden) hebben zichzelf daarover in verwarring gebracht, terwijl aan het tot gelovigen maar al te vaak een verleiding is geweest.

Wat ik geloof is eerder een proces dan een fin...
Wat ik geloof is eerder een proces dan een finaliteit! (Photo credit: Akbar Sim)

In het Oude Testament kunnen wij vinden dat „Kwaaddoeners zullen worden afgesneden“; „maar zij die op de Almachtige God wachten, zullen de aarde erven.

9 Want boosdoeners worden afgesneden; Maar degenen die wachten op יהוה {Jehovah}, zij zullen het aardrijk beërven {1}. {Voetnoot: 1Zie vv. 11, 22, 29 & 34, Mt. . 05:05} 10 Nog een korte tijd en de verkeerde is niet meer, en gij zult opkijken naar zijn plaats, maar deze is niet meer {maar deze zal er niet meer zijn}. 11 De zachtmoedigen zullen de aarde beërven, en zich in overvloed vergenoegen van vrede. (Psalmen 37:9-11 De Geschriften 1998 +)

Dagelijks onderzoek

Wanneer wij dagelijks de Heilige Schrift onderzoeken is het als een dagelijks lezen in de brieven van onze meest geliefdste. Lezend in die kostbaarste brieven zullen wij vinden dat de God ons de levenswijze van die algemene mensen, de goddelozen en verdorven mensen toont, maar ook de wijze waarop er mensen zijn die proberen om door te luisteren naar de instructies van de Grote Instructeur zich beter te maken. Wij, die van God houden, zouden in Zijn Woorden genoeg redenen moeten vinden om te geloven dat alles wat Hij zegt waar is en zal uitkomen. Daarom zullen wij ons niet moeten ongerust maken over zij die het in deze tijden beter hebben dan ons. Wij zouden hen en onze plaats vol overgave moeten overschouwen. Wij zullen er op aan kunnen dat dit gebeuren op aarde slechts tijdelijk is en dat er een tijd zal komen dat wij zullen zoeken naar de plaats van de ongelovigen maar hen niet meer zullen kunnen vinden. Maar wij die als zwak worden gebrandmerkt zullen de voorspoedige zegen hebben van de Schepper en zullen worden toegestaan om de aarde te erven; gezegend worden met mooie dingen zoals die in verscheidene profetische geschriften worden beschreven, die ons de verrukking en de overvloed van vrede beloven. Als dusdanig kunnen ons wij ons op een andere, nog te komen, tijd verheugen en niet geïmpressioneerd zijn door de pretentieuze daden of gewichtdoenerij van de opgeblazen of hoogdravenden in het heden. Wij dringen niet aan om rijk te zijn (1 Timotheüs 6:9). Wat geven wij als de wereld in zijn ijdelheid en geweld bloeit (Gezegden 3:21). Zij hebben hun beloning (Mattheüs 6:5), en wij wachten op die van ons (Revelatie 22:10). Wij zullen gelukkig zijn met wat de Heer ons geeft om het door elke dag te maken (Mattheüs 6:34; 1 Timotheüs 6:8) tot wij onze rust bereiken.

“8 Hebben we dus voedsel en kleding, dan moeten we daarmee ook tevreden zijn. 9 Zij, die echter rijk willen worden, vallen in bekoring en strik, en in vele dwaze en schandelijke begeerten, welke de mensen neerstorten in ondergang en verderf.” (1 Timotheüs 6:8-9 CANIS)

“Mijn zoon, verlies ze dus niet uit het oog, Maar doe alles met beleid en verstand;” (Spreuken 3:21 CANIS)

“En als gij bidt, doet dan niet als de schijnheiligen, die er van houden, in de synagogen en op de hoeken der straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden; voorwaar, Ik zeg u: Ze hebben hun loon ontvangen.” (Mattheüs 6:5 CANIS)

“Weest dus niet bekommerd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zal bezorgd zijn voor zichzelf; iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.” (Mattheüs 6:34 CANIS)

“Toen sprak Hij tot mij: “Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek. Want de tijd is nabij!”” (Openbaring 22:10 CANIS)

+

Voorgaand: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #1 Prosperity

++

Lees ook:
 1. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 2. Voorschriften ons gegeven
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 7. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 8. Vrees morgen niet. God is er al
 9. Vrees hebben voor de juiste persoon
 10. De gevende en beschermende God
 11. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 12. Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
 13. De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn
 14. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 15. De zegeningen van God niet over het hoofd gezien
 16. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 17. Tel uw zegeningen
 18. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 19. Zondigen verlaat God niet
 20. Trouw wanneer het meest nodig is
 21. Leden in het lichaam van Christus
 22. Bijbel boek voor het heden
 23. Bible a guide – Bijbel als gids
 24. De Bijbel als instructieboek
 25. Bijbel als een waterplas
 26. Bijbelgetrouw lijkt versleten uitdrukking
 27. Vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan
 28. Verscheidene artikelen over Welvaart
 29. Welvaartsstaat
 30. Hoe de rijken de wereld regeren
 31. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 32. Uiting tegen armoede en sociale uitsluiting
 33. Wat is Gods doel met de aarde?

17 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.