Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

Instructies en Wetten die door de Stem worden gebracht

7 en hij zei aan mij, „Zoon van de mens {Mensenzoon}, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van de zolen van Mijn voeten, wanneer Ik in het midden van de kinderen van Yisra’ ĕl voor altijd blijf stilstaan, en het huis van Yisra’ ĕl niet meer Mijn apart geplaatste Naam zal bezoedelen {belasteren}, zij noch hun soevereinen, door hun afgoderij en door lijken van hun soevereinen op hun hoge plaatsen. 8 „Toen zij hun drempel bij Mijn drempel plaatsten, en hun deurpost bij Mijn deurpost, met een muur tussen hen en Mij, vervuilden zij Mijn apart geplaatste Naam door walgelijkheden die zij hebben gedaan. Zo verbruikte Ik hen in Mijn ongenoegen {zodat Ik hen vervolgens uitroeide in Mijn toorn}. 9 „Laat hen nu hun hoererij {afgoderij} en lijken van hun soevereinen ver afgelegen zetten van Mij, en Ik zal in hun midden voor altijd blijven stilstaan. 10 „Zoon van de mens {Mensenzoon} verklaar het Huis aan het huis van Yisra’ ĕl {licht het huis van Israël in omtrent het Huis}, en wanneer zij van hun onbetrouwbaarheid {achterbaksheid} beschaamd zijn, zullen zij de metingen meten. 11 „En aangezien zij van dat alles wat zij deden beschaamd zullen zijn, maak aan hen het ontwerp van het Huis en zijn structuur gekend, en zijn uitgangen en zijn ingangen, zijn volledig ontwerp en al zijn wetten, en al zijn vormen en al zijn Torot {Voorschriften/ ordinantiën /inzettingen en bepalingen/regelingen en bepalingen.}. En schrijf het vóór hun ogen neer, zodat zij haar volledig ontwerp en al haar wetten naleven, en deze zullen doen. 12 „Dit is Torah van het Huis: Op de bergtop, al de grenzen ervan, alles er rond omheen, is bijzonder apart geplaatst. {Op de top van de berg is het hele gebied ervan rondom allerheiligst geplaatst / een heilige der heiligen zijn;.} Zie, dit is de Torah van het Huis {Dit is de Wet voor het Huis}. (Ezechiël 43:7-12 De Geschriften 1998+)

File:Foster Bible Pictures 0060-1 Moses Sees a Fire Burning in a Bush.jpg
Mozes hoort de Stem van God uit de brandende braamstruik – 1897 Bible Pictures and What They Teach Us: Containing 400 Illustrations from the Old and New Testaments: With brief descriptions by Charles Foster

En hij zei aan me, „Zoon van de mens {Mensenzoon}, aldus zei het Hoofd {de Meester} יהוה {Jehovah}, `dit zijn de wetten {inzettingen} voor het altaar op de dag wanneer het gemaakt is, om daarop brandoffers op te leggen en bloed op te sprenkelen. (Ezechiël 43:18 De Geschriften 1998+)

De instructies die de Stem van God gaf werden opgevolgd door Abraham en zijn mensen. Zij kwam uit de lucht of van uit de struiken (Exodus – Uittocht 6:4) en maakte zich als Stem kenbaar van Hem die is, was en ooit zal zijn, de „Ik Ben“, „Ehyeh Asher Ehyeh,“ „Ik ben dat die ik ben“ of “ik Ben die Ben” (Ik zal zijn die ik ben) God van Mozes zijn vader, de God van Abraham, de God van Isaak, en de God van Jakob. Jehovah, waarvan de Naam, van generatie tot generatie voor altijd bestaat, zag zeker de kwelling van Zijn mensen die Hij hoorde schreeuwen en wie Hij hun verdriet kende. (Exodus 3:6-7, 14-16) Jehovah antwoordde op die schreeuwende mensen meer dan eens dat Hij zeker met hen was. Hij verzond ook tekens naar hen zodat zij konden weten dat Hij, Elohim met hen was. Maar Hij vroeg hen ook om tot Hem, Jehovah te komen en Hem te aanbidden als hun God. (Exodus 3:12; 24:1) hij maakte een besluit en een wet voor hen en wanneer de mensen naar de Machtige Stem zouden luisteren, zouden zij geheeld en beschermd worden. (Exodus 15:25) en Mozes kwam en vertelde de mensen alle woorden van Jehovah, en alle oordelen. „En alle mensen antwoordden met één stem en zeiden, alle woorden die Jehovah heeft gezegd, zullen wij doen.“ En Mozes schreef alle woorden van Jehovah op, en bouwde een altaar voor God (Exodus 24:3-4). Het was tot Mozes dat God de Bevelen gaf die wij zouden moeten houden. In die vroege tijden sprak God al deze woorden, zeggend dat hij Jehovah onze God is, die Zijn mensen uit het land van Egypte, uit het huis van bondage of uit slavernij heeft gebracht. Wij zullen geen andere goden vóór Hem hebben en wij zouden ons geen gekerfde beelden mogen maken, of om het even welke gelijkenis van om het even van wat daarboven in de hemel is, of dat eronder in de aarde is, of dat in het water onder de aarde is. (Exodus 20:1-5)[1]

jehovah-Exodus
jehovah-Exodus (Photo credit: ideacreamanuelaPps)

“1 En Elohim sprak al deze Woorden, zeggende, 2 “ik ben יהוה uw Elohim, die u uit het land van Mitsrayim bracht, uit het huis van slavernij. 3 U hebt geen andere machtigen tegen {tegenover } Mijn gezicht. 4 “U maakt voor uzelf geen gekerfd beeld of gelijkenis van datgene dat in de hemels boven is of dat in {op } de aarde eronder is of dat in de wateren onder de aarde is, 5 u buigt niet naar beneden naar hen noch dient u hen. Omdat Ik, יהוה uw Elohim een jaloerse Hij {Ěl } ben, de oneerlijkheid van de vaders op de kinderen tot de derde en vierde generaties van diegene die Mij haten bezoekend, 6, maar vriendelijkheid tonend aan duizenden, naar diegenen die houden van Mij en Mijn bevelen bewaken {Mijn geboden bewaken/behouden }. 7 U brengt de Naam יהוה uw Elohim niet tot niets {neemt de Naam יהוה uw Elohim niet op tot het onbelangrijke }{breng de Naam יהוה uw Elohim niet tot iets onbelangrijks of nietszeggend }, voor יהוה laat diegene niet ongestraft die Zijn Naam naar het onbelangrijke brengt. {laat niemand ongestraft die Zijn Naam tot niets brengt. }” (Exodus 20:1-7 De Geschriften 1998 +)

Een leidende en bezorgde Stem om te worden gehoord

Gods Stem leidde mensen door woestijnen, wateren en bergen, in gemakkelijke, maar vaker in moeilijke tijden. Het was alsof Hij hen droeg, zoals een ouder zijn kind vervoert. Maar vaak geloofden de mensen de Stem van God niet en maakten Hem boos, omdat zij niet op Hem vertrouwden, ook al gaf Hij, de Adonai, Zijn Woord. (Deuteronomium 1:34-37) Hoewel, zij zouden moeten weten wanneer zij datgene zullen doen dat juist is in de ogen van God, en gehoor geven aan Zijn bevelen, en al Zijn wetten zullen houden, zou God met hen zijn die naar Zijn stem luisteren en hen helpen, omdat alle woorden die Jehovah heeft gezegd, hij zal doen, als Jehovah onze God, wanneer wij Hem uitnodigen in ons geroep. (Exodus 24:3; Deuteronomium 4:7)

Wanneer David’s leven in gevaar was tijdens de rebellie van Absalom, en toen het Koninkrijk van Israel onder grote druk lag, herinnerde David zijn voorouders en Wie hen gidste. Hij wilde een Huis voor God bouwen en hield reeds er van alvorens het gebouwd was. Hij wilde in het huis van God vertoeven. Toen hij in problemen was getuigde hij ook spijt van de fouten die hij begaan had. Eveneens herinnerde hij al de goede dingen die God voor hem gedaan had. Hij als ook anderen keerde terug naar Jehovah, zijn en onze God, en was gehoorzaam aan Zijn Stem. (Psalmen 27:4-7; Deuteronomium 4:30)

David zoals andere Bijbelse schrijvers durfde het aan om te spreken tegen Diegene die Zijn Stem had laten horen. Zij waren ook overtuigd dat Diegene Wie zij hoorden spreken ook naar hen luisterde. David geloofde ook dat de God hem in zijn schuilplaats op de dag van het onheil zou verbergen en dat de Luisterende God hem zou verhogen door hem op een hoge rots te plaatsen, het is in een waardige functie zou voorzien. David wilde in zijn tent offergaven brengen met geschreeuw van vreugde liederen; het zingen van en het maken van melodieën voor de Aller Hoogste Elohim. Hij verzocht God en vroeg Hem om zijn stem te horen. Zijn geest herinnerde zich de Stem van God die meerdere keren aan Zijn mensen zei om Zijn gezicht te zoeken. Toen David God vroeg om Zijn gezicht te tonen, was hij overtuigd dat God zijn hulp was geweest. Toen hij God vroeg om hem niet te verlaten of achter te laten, was hij overtuigd dat de God van zijn redding hem omhoog zou voeren, hem de wijze van God zou onderwijzen en hem op een effen pad zou leiden. Hij geloofde dat hij goedheid van Jehovah in het land van het levenden zou zien.

4 Één kwestie die ik aan יהוה {Jehovah} heb gevraagd – dit streef ik na {dit zoek ik}: Om in het Huis van יהוה {Jehovah} te blijven stilstaan Alle dagen van mijn leven, om de aardigheid van יהוה {Jehovah} te zien, en Zijn Hĕḵal {waardering} te onderzoeken. 5 Want in de dag van kwaad verbergt Hij me in Zijn cabine { binnenste van Zijn tent/hut/plaats}; Onder een beschermend dak van Zijn Tent {loofhut} verbergt hij me; Op een rots heft hij me omhoog. 6 En nu wordt mijn hoofd opgeheven boven mijn vijanden rondom mij; En ik bied offers aan in Zijn Tent met kreten van vreugde; Ik zing, ja, ik zing lof aan יהוה {Jehovah} .7 Hoor, O יהוה {Jehovah}, wanneer ik met mijn stem roep! En toon me gunst, en beantwoord me. (Psalmen 27:4-7 De Geschriften 1998+)

8 Tot mijn hart hebt U gezegd, „zoek Mijn gezicht.“ Uw gezicht, יהוה {Jehovah}, zoek ik. 9 Verberg Uw aangezicht niet voor mij; Wijs Uw bediende in ongenoegen niet af; U bent mijn hulp geweest; Verlaat me niet noch laat mij in de steek, O Elohim van mijn bevrijding. 10 Wanneer mijn vader en mijn moeder mij hebben achtergelaten, dan neemt יהוה {Jehovah} me binnen. 11 Onderwijs me Uw weg, O יהוה {Jehovah}, en leid me op een vlot pad, wegens mijn vijanden. 12 Geef me niet over aan de verlangens van mijn tegenstanders; Want valse getuigen zijn tegen me opgekomen, En zij ademen wreedheid uit over mij. 13 Wat als ik niet geloofd had om de goedheid van יהוה {Jehovah} te zien In het land van de levenden! 14 Wacht op יהוה {Jehovah}, wees sterk, en laat Hem uw hart versterken! Wacht, zeg ik, op יהוה {Jehovah}!  (Psalmen 27:8-14 De Geschriften 1998+)

In het 1ste boek van Kronieken hoofdstuk 17:1-8 vinden wij het verzoek van David dat hij God een huis zou mogen kunnen bouwen. Het antwoord van God was „Ben Ik hoe dan ook niet altijd met u geweest?“ De commentaar hierop in Handelingen 7:46-49 is „De Allerhoogste verblijft niet in tempels die met handen worden gemaakt.”

44 „ De Tent van Getuigenis was met onze vaders in de wildernis, aangezien Hij benoemde {overeenkomstig zoals Hij benoemde}, Mosheh opdragende om het volgens het patroon te maken dat hij had gezien, 45 die onze vaders die, het beurtelings hebben ontvangen, ook brachten met Yehoshua {Joshua} in het land dat door niet-Joden {heidenen/ongelovigen} wordt bezeten, die Elohim vóór het gezicht van onze vaders verdreef tot de dagen van Dawiḏ {David}, 46 wie gunst vond vóór Elohim en vroeg om een woning te vinden voor Elohim van Ya’aqoḇ {Jakob}, 47 maar Shelomoh {Salomo}bouwde Hem een huis. 48 „Nochtans, blijft de Allerhoogste zich niet ophouden {wonen/verblijven} in woningen die met handen worden gemaakt, {1} zoals de profeet zegt: {Voetnoot: 1 zie 17:24}. 49 `De hemel is Mijn troon, en de aarde is Mijn voetenbank. Welk huis zal jij voor Mij bouwen? zegt יהוה {Jehovah}, of wat is de plaats voor Mijn rust? {(Jesaja 66:1)} 50 `Heeft Mijn hand dit alles niet gemaakt?’ (Handelingen 7:44-50 De Geschriften 1998+)

Wij, zoals David, kunnen vergeten dat God niet bekommerd is om materiële dingen, maar geïnteresseerd is in het spirituele. Gods verblijfplaat is in hemelse plaatsen, en niet in aardse. Zo hoe kon David dan met God verblijven? Telkens als David in problemen was, stelde hij zijn vertrouwen in God. Zijn geloof en hoop waren in God. Redding van David was in God, en in niemand anders. Zijn vertrouwen was in hemelse dingen en niet in aardse. David leefde in geloof. Hij leefde in geloof in God.


[1] Zo kan men zich afvragen waarom zij die Jezus als God aanschouwen, tegen dit bevel ingaan en beelden maken van Jezus en vóór portretten bidden die Jezus en heiligen afschilderen, kruisen en andere standbeelden of voorwerpen (zoals monstransen) aanbidden.

+

Voorgaand:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

++

Vindt aanverwant:

 1. Woord van God
 2. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 3. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 4. Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
 5. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 6. De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord
 7. De verdwijnende heerlijkheid
 8. Oude en al of niet aangepaste Wetten
 9. Jood of Christen zijn
 10. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 11. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 12. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 13. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 14. Eigen godsbeelden scheppen
 15. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

31 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

 1. Constant werd de wereld verzocht het aangezicht van Jehovah te zoeken en naar Zijn Stem te luisteren. De Wereld dacht betere te weten en achte het niet nodig Gods Stem op te volgen, vandaar dat wij in of met zulk een troep zitten.
  Meer en meer werd de materie voor de mens belangrijker. tegenwoordig kunnen wij zien dat bedrijven alsmaar meer winst maken ten koste van de arbeiders en bedienden die minder en minder overhouden. Wat kunnen die instellingen, wereldfirma’s toch doen met het opgestapelde geld terwijl diegenen die zorgen dat het bedrijf groot kan worden soms voor hongerlonen moeten werken of toch nog een tamelijk goed loon krijgen maar dat toch niet voldoende is om met dat alleen de huisvesting en andere levensbehoeften te voorzien. Die levensbehoeften zijn bij velen ook wel gedegradeerd tot materialistische hebbedingetjes terwijl de sociale en menselijke waarden vermindert zijn, met alle gevolgen van dien, onstabiele huishoudens, echtscheidingen enz..
  De mensen zouden moeten gaan beseffen dat het luisteren naar die Stem van God het beste soelaas zal kunnen brengen.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.