Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

Een ernstig te nemen Stem

David herinnerde hoe de Almachtige God met Zijn woorden tot allen met een grote stem had gesproken en hoe die Woorden werden neergeschreven om herinnerd te worden en ter harte genomen te worden.

File:Bright Darkness.JPG
Gods Stem komt ook vanuit de duisternis, waaruit Hij het licht schiep. – zonsondergang bij Brancoli’s crux (Lucca) foto: Lucio Torre

22 „Deze Woorden sprak יהוה {Jehovah} tot geheel uw vergadering {samenkomst/gemeente}, op de berg vanuit het midden van de brand, van de wolk, en van de dikke duisternis, met een luide stem, en hij voegde niets meer toe. En hij schreef hen op twee tabletten van steen en gaf hen aan mij. 23 „en het kwam te zijn, toen u de stem van het midden van de duisternis hoorde, terwijl de berg brandde, dat u dichtbij tot me kwam, alle hoofden van uw stammen en uw oudsten, 24 en zei, `Zie, יהוה {Jehovah} onze Elohim heeft ons Zijn achting en Zijn grootheid getoond, en wij hebben Zijn stem van het midden van het vuur gehoord. Vandaag hebben wij gezien dat Elohim met de mens spreekt – en Hij leeft! 25 `En nu waarom zouden wij moeten sterven? Voor deze grote brand verbruikt ons {Dit grote vuur verteert ons wellicht}. Als wij de stem van יהוה {Jehovah} onze Elohim weer horen, dan zullen wij (allicht) sterven. {Indien wij de Stem van Jehovah, onze God nog eens weer horen, dan zullen wij stellig sterven. {(Ex 20:19; DE 18:16; Ac 7:38; Ga 3:19)} 26 `Want wie is er geheel van vlees (en bloed) die de Stem van de levende God heeft mogen horen, zoals wij, en toch in leven blijft?} 27 `Komt u naderbij { dichtbij } en hoor al dat יהוה {Jehovah} onze Elohim zegt, en spreekt tot ons al dat u יהוה {Jehovah} onze Elohim hoort zeggen aan u, en wij zullen het horen en doen.’ 28 „En יהוה {Jehovah} hoorde de stem van uw woorden toen u tot me sprak, en יהוה {Jehovah} zei aan me, `Ik heb de stem van de woorden van deze mensen gehoord die zij tot u hebben gesproken. Zij hebben goed gedaan in dat alles dat zij hebben gesproken. 29 `Oh, dat zij maar zulk een hart in hen hadden, om Me te vrezen en al Mijn bevelen altijd te bewaken {om Mijn geboden altijd te onderhouden}, zodat het voor altijd goed met hen en met hun kinderen zou kunnen zijn! {(De 10:12; Job 28:28; Spr 1:7: Mt 10:28; 1Pe 2:17; Spr 4:4; Spr 7:2; Ecc 12:13; Isa 48:18; 1Jo 5:3; Ps 9:11; Jas 1:25)} (Deuteronomium 5:22 – 29 De Geschriften 1998+)

Ook al mag Jehovah geest zijn, Hij is een levende God die spreekt en hoort en bereid is om met dezen te zijn die bereid zijn om naar Zijn Stem te luisteren. Maar Hij wil dat wij volgens Jehovah onze God Zijn richtlijnen lopen, Hem vrezen en Zijn bevelen opvolgen, van Hem houden en Zijn Stem opvolgen en datgene uitvoeren dat Hij verlangt en ons opdraagt. Alsook verlangt Hij dat wij Hem zullen dienen en aan hem vast zullen houden, ons onberispelijk gedragend.

„Wandel volgens יהוה {Jehovah} uw Elohim en vreest Hem, en bewaakt Zijn bevelen en voert Zijn stem uit, en dient Hem en klamp u aan Hem vast. (Deuteronomium 13:4 De Geschriften 1998+)

“Jehovah, UW God, dient GIJ te volgen, en hem dient GIJ te vrezen, en zijn geboden dient GIJ te onderhouden, en naar zijn stem dient GIJ te luisteren, en hem behoort GIJ te dienen, en hem dient GIJ aan te hangen.” (Deuteronomium 13:4 NWV)

En wanneer wij roepen op Jehovah, zal de God van onze vaders, als in vorige tijden, onze stem horen en zal op onze kwellingen en onze arbeid en onze onderdrukking kijken. Alsook zouden wij ook de zegeningen moeten opstellen vóór Jehovah onze God, en vóór Jehovah onze God tot aanbidding komen. Hij is de enige Ware God welke aanbidding verdient. Ook moeten wij in Hem ons verheugen voor al dat goede dat Jehovah onze God voor ons, en onze familie heeft gedaan. (Deuteronomium 26:7, 10-11) Dat wij naar de Stem van Jehovah onze God kunnen luisteren, en vervolgens dat alles doen dat Hij ons heeft bevolen. (Deuteronomium 26:14)

16 „Vandaag beveelt יהוה {Jehovah} uw Elohim u om deze wetten en rechtuitspraken te doen. En u zult hen met geheel uw hart en met geheel uw zijn bewaken en doen. {Heden gebiedt Jehovah, uw Elohim (Allerhoogste God), u, deze voorschriften en rechterlijke beslissingen te volbrengen; en gij moet ze met geheel uw hart en geheel uw ziel onderhouden en volbrengen.} 17 „U hebt vandaag veroorzaakt dat יהוה {Jehovah} moest afkondigden uw te zijn, en op Zijn manieren te lopen en Zijn wetten, en Zijn bevelen, en Zijn rechtuitspraken te bewaken {beschermen/verdedigen/behoeden/in gedachten houden/onderhouden}, en Zijn stem uit te voeren. {Heden hebt gij Jehovah laten zeggen dat hij uw Elohim (Allerhoogste God) zal worden, terwijl gij zijn wegen bewandelt en zijn voorschriften en zijn geboden en zijn rechterlijke beslissingen onderhoudt en naar Zijn stem luistert.} 18 „En יהוה {Jehovah} heeft u vandaag ertoe bewogen af te kondigen om Zijn mensen (Zijn volk) te zijn, een gewaardeerd bezit, aangezien Hij tot u heeft gesproken, en om al Zijn bevelen te bewaken {beschermen/verdedigen/behoeden/in gedachten houden/onderhouden}, 19 om u boven alle naties te plaatsen die Hij heeft gemaakt, voor een lof, en voor een naam, en voor achting, en voor u om apart geplaatste (speciaal gemaakt)volk te zijn voor יהוה {Jehovah} uw Elohim, aangezien Hij heeft gesproken. “ (Deuteronomium 26:16 – 19 De Geschriften 1998+)

Een zegenende Stem

File:Treasure Island Flea Market (6039257899).jpg
Schatten die een mens verzameld. – Foto: InSapphoWeTrust

„1 „En het zal zijn {het zal gebeuren}, indien u vol overgave de stem van יהוה {Jehovah} uw Elohim uitvoert {indien gij zonder mankeren naar de stem van Jehovah uw Elohim luistert}, om te behoeden om al Zijn bevelen te doen {door al Zijn geboden zorgvuldig te volbrengen} die Ik u vandaag beveel, dat יהוה {Jehovah} uw Elohim u hoog boven alle naties van de aarde zal plaatsen. 2 „en al deze zegeningen zullen op u komen en zullen u overvallen, als u de stem van יהוה {Jehovah} uw Elohim uitvoert: 3 „Gezegend {Heilig} zult gij zijn u in de stad, en gezegend {heilig} zult gij zijn op het veld. 4 „Gezegend {Heilig} is het fruit van uw lichaam, en het fruit van uw grond en het fruit van uw vee – de vermeerdering van uw vee en nakomelingen van uw troepen. 5 „Gezegend {Heilig} is uw mand en uw kneedkom. 6 „Gezegend {Heilig} zijt gij wanneer gij binnenkomt, en gezegend {heilig} zijt gij wanneer gij buiten gaat. 7 „יהוה {Jehovah} veroorzaakt dat uw vijanden die tegen u opkomen worden neergeslagen vóór uw aangezicht – zij komen op tegen u langs een kant en vluchten vóór u op zeven manieren.{ Jehovah zal uw vijanden die tegen u opstaan, de nederlaag voor u doen lijden. Langs één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar langs zeven wegen zullen zij voor u vluchten.} 8 „יהוה {Jehovah} verordent de zegen over u in uw pakhuizen en in alles dat u naar u uw hand plaatst, en zal u in het land zegenen dat יהוה {Jehovah} uw Elohim u geeft. 9 „יהוה {Jehovah} vestigt u als het apart geplaatste {het bijzondere/heilige} volk voor Hem, zoals Hij tot u heeft gezworen, indien u de bevelen van יהוה {Jehovah} uw Elohim behoedt (bewaakt/verdedigt/volbrengt/onderhoudt} en wandelt op Zijn wijze {manier} {Jehovah zal u als een apart geplaatst (heilig) volk voor zich bevestigen, juist zoals Hij u heeft gezworen, indien gij de geboden van Jehovah, uw Elohim (Allerhoogste God), blijft onderhouden en zijn wegen bewandeld.}. 10 „En alle volkeren van de aarde zullen zien dat de Naam van יהוה {Jehovah} u wordt verzocht, en zij zullen van u bang zijn. 11 „En יהוה {Jehovah} zal maken dat u overvloed zal hebben van wat goed is, in de vrucht van uw lichaam, in de vrucht van uw vee, en in de vrucht van uw grond, in het land waarvan יהוה {Jehovah} aan uw (voor)vaders zwoor om (het) u te geven. 12 „יהוה {Jehovah} opent voor u Zijn goede schat, de hemel, om de regen te geven aan uw land in zijn seizoen, en om al het werk van uw hand te zegenen. En u zult aan vele naties lenen, maar u leent niet. 13 „En יהוה {Jehovah} zal u het hoofd maken en niet de staart. En u zult slechts aan de top staan, en niet onderaan zijn, als u de bevelen van יהוה {Jehovah} uw Elohim uitvoert, die ik u vandaag beveel om te bewaken {verdedigen/behoeden} en te doen. 14 „En draai niet om {wijk niet af} ongeacht van om het even welk Woord dat ik u vandaag beveel, rechts of links, om naar andere machtigen te gaan om hen te dienen. {En je zal niet (mag niet) afwijken van enig Woord dat ik je heden gebied, noch rechts noch links, door andere goden achterna te gaan en die dienstbaar te zijn.}  (Deuteronomium 28:1-14 De Geschriften 1998+)

8 „En gij zult terug keren en de stem van יהוה {Jehovah} gehoorzamen en al Zijn bevelen zult gij uitvoeren die Ik u vandaag beveel. 9 „En יהוה {Jehovah} uw Elohim zal maken dat u overmaat in al het werk van uw hand hebt, in de vrucht van uw lichaam, en in de vrucht van uw vee, en in de vrucht van uw grond ten goede. Want יהוה {Jehovah} keert zich weer om zich over u te verheugen voor uw goed {ten goede} zoals Hij zich over uw vaders verheugde, 10 als u de stem van יהוה {Jehovah} uw Elohim uitvoert, om Zijn bevelen en Zijn wetten {inzettingen} te bewaken {verdedigen/behoeden/onderhouden/volbrengen} die in dit Boek van de Torah {Thora} worden geschreven, als u terug naar יהוה {Jehovah} uw Elohim keert met heel uw hart en met heel uw zijn {uw ziel}. 11 „Want dit bevel dat ik u vandaag beveel {heden opdraag}, is niet te hard voor u, noch is het ver weg.  (Deuteronomium 30:8-11 De Geschriften 1998+)

19 „Ik heb de hemel en de aarde als getuigen vandaag tegen u opgeroepen: Ik heb vóór u het leven en dood, de zegen en de vloek geplaatst. Daarom zult u leven kiezen, zodat u leeft, zowel u als uw zaad, 20 יהוה {Jehovah} uw Elohim lief te hebben, Zijn stem uit te gehoorzamen, en zich aan hem vast te klampen – voor Hij is uw leven en lengte van uw dagen – om in het land te verblijven dat יהוה {Jehovah} aan uw vaders, aan Ab’raham, aan Yitsḥaq, en aan Ya’aqob zwoor, om hen te geven.“  (Deuteronomium 30:19-20 De Geschriften 1998+)

14 „Als u יהוה {Jehovah} vreest, en Hem zult dienen en Zijn Stem zal gehoorzamen, en niet rebelleert {weerspanning bent} tegen het bevel van יהוה {Jehovah}, dan zullen zowel u als de soeverein die over u regeert יהוה {Jehovah} uw Elohim volgen. 15 „Maar als u niet de stem van יהוה {Jehovah} gehoorzaamt, en tegen het bevel van יהוה {Jehovah} in gaat {rebelleert tegen het bevel van Jehovah}, dan zal de hand van יהוה {Jehovah} tegen u zijn, aangezien het tegen uw vaders was.  (1 Samuel 12:14-15 De Geschriften 1998+)

Wij zouden onderhand moeten weten dat Jehovah niet zozeer behoefte heeft aan dienstenaanbod en offergaven maar verkiest dat de mensen Zijn Stem opvolgen. Luisteren is beter dan het vet van rammen of om het even wat mij maar ook wensen aan te bieden van materiële zaken. God verlangt het spirituele, het diepere bewustzijn. (1 Samuel 15:22; 1 koningen 20:36; 2 koningen 18:12)

Zoals David tot Jehovah met zijn stem riep, en hij Hem uit Zijn heilige heuvel hoorde (Psalmen 3:4), zo ook zal Jehovah ons horen wanneer wij ons gebed tot Hem als Hoogste en slechts Énige God richten.

In mijn nood roep ik tot יהוה {Jehovah} {In mijn nood verzoek ik Jehovah}, en tot mijn Elohim heb ik geschreeuwd; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn Hĕk’al {Tempel}, en mijn geschreeuw ging vóór hem, uit, in Zijn oren. (Psalmen 18:6 De Geschriften 1998+)

En יהוה {Jehovah} betaalt mij terug {vergoedt me} volgens mijn oprechtheid, volgens de netheid van mijn handen vóór Zijn ogen. (Psalmen 18:24 De Geschriften 1998+)

יהוה Jehovah is De Ěl, De Éne, Zijn Manier is perfect en zijn Woord is uitgeprobeerd en getest door velen, Hij geeft beschutting aan alle die hun toevlucht in Hem nemen.

27 Want U redt de getroffen bevolking, maar degenen wiens ogen hooghartig zijn haalt U neer. 28 Want u zelf licht mijn lamp op {ontsteekt mijn lamp}; יהוה  {Jehovah} mijn Elohim maakt mijn duisternis licht {verlicht mijn duisternis}. 29 Want met u loop ik tegen een band, en met mijn Elohim spring ik over een muur. 30 De Ěl {De God} – zijn manier is perfect {De Éne zijn Wijze is perfect}; Het woord van de heer {Jehovah} is bewezen {1}; Hij is een schild voor allen die hun toevlucht hebben gezocht in Hem. {Voetnoot: 1 (Ps 12: 6, Ps 119: 140, Spr 30: 5).} 31 Want wie is Eloah {god}, naast יהוה {Jehovah}? En wie is een rots, behalve onze Elohim? 32 Het is Ěl {De God} die mij omgordt met kracht en mijn weg perfect maakt, (Psalmen 18:27-32 De Geschriften 1998 +)

+

Voorgaand: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously

++

Lees ook:

 1. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

 2. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 3. Vrees hebben voor de juiste persoon
 4. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 5. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 6. De gevende en beschermende God
 7. Vrees morgen niet. God is er al
 8. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 9. Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen
 10. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen
 11. Tel uw zegeningen
 12. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 13. De zegeningen van God niet over het hoofd gezien

+++

In het Engels, aanverwante berichten:

 1. Wij kunnen allemaal gerust wat aanmoediging gebruiken. Ook Kris Belfils in How To Encourage Yourself In The Lord vindt dat ieder van ons aanmoediging nodig heeft. Het is een instrument dat ons vertrouwen doet toenemen en ons inspireert om op te treden met moed, moed en kracht. Dat is wat we nodig hebben!
  Als voorbeeld kijkt ze nara koning David. David leerde de mogelijkheid om iets te doen in het gezicht van het diepste verraad en afwijzing. Toen hij helemaal alleen stond, dat is wanneer David “zich gesterkt” vond “in de Heer zijn God.”
  +
  We don’t need anyone around to discourage us… instead we need encouragement. First and foremost we need to learn how to encourage ourselves. We are the only person we are with twenty four hours each day, seven days a week: 24/7 is our time with ourselves. We need to be equipped with tools to help us minister to ourselves.
  +
  Before David was king in the Old Testament, God brought him through many difficult trials, hardships, rejection, and pain. We all know David as a “Man after God’s own heart.” His relationship with the Lord was highly unusual for his day because the entire outlook for worship in Israel at the time was focused on the sacrifice of animals to temporarily deal with sin, and not the sacrifice of praise from the heart.
  +
  You will be challenged from day to day. We are not promised that our days will always be blissful and peaceful. As you go through your day you may encounter things which make you cringe, or things that are wrong or ugly. Deal with these as you must, but do not let them become your focus. Remember that almighty God is with you. Can you hear Him say to you, “Look the right way?” Remind yourself of how faithful God has been in your life and set your gaze in that direction. God will be faithful again because it is his character.
 2. Volgens graceindallas in Pastor Posts  heeft God heeft ons niet alle stukken gegeven waardoor wij niet in staat zijn om het hele plaatje te zien. We kunnen niet en zullen nooit alle antwoorden of redenen waarom er lijden en pijn in de wereld is begrijpen. Echter kunnen wij wel Gods Stem horen om zo toch enkele antwoorden te horen. God heeft ons een aantal van de puzzel stukken gegeven en laat ons toe om een deel van de foto te bekijken. Hoewel het beeld onvolledig is gelooft de auteur echt dat wat God heeft geopenbaard over pijn en lijden in Zijn Woord genoeg is om onze harten te voldoen in dit leven.
  +
  What if we are all babies in the arms of a loving father who knows what’s best for us and is allowing suffering because He has a bigger plan and purpose that is for our own good? What if God is allowing or even using suffering to do something amazing in our life that couldn’t happen otherwise? What if God, like a loving father, is holding us during our suffering and saying “Trust me, it’s going to be ok, I know what’s best and I have a perfect plan.”
 3. Er zijn schriftplaatsen die lijken te verwijzen naar het gebed als een kracht die God beïnvloedt. /ministryinwords verwijst zo in The Power Button naar Jakobus 5:16 en 1 Petrus 3:07 en haalt aan dat onze gehoorzaamheid (of gebrek aan) effect heeft op ons gebedsleven. We worden aangemoedigd om te leven in gerechtigheid om de natuurlijke zegen van verhoord gebed te plukken.
  +
  If we really believe God is sovereign, then we know that His will – WILL be done no matter what.
 4. vraagt zich af in Jesus, the SON of the Almighty God…is God? wie er eigenlijk tot wie praat en als Jezus, de Zoon van de Almachtige God is maar ook zichzelf de Vader in de hemel is hoe kan er dan gepraat en geantwoord worden en als Jezus ook onze Schepper God is hoe kan hij dan tegelijkertijd op de Hoofdtroon zitten en naast Zichzelf zitten?
  +
  (If Jesus is our Creator God, is he now sitting next to Himself? Did he take himself up?)  This is selling short both Jesus and His Father.  This is not to be taken lightly by you and i as Jesus and His Father do not take it lightly at all.
 5. vraagt zich in Exchanging the Truth of God for a Lie af waarom iemand ooit God zou ruilen voor iets minder. Ook al geeft hij toe dat het geen zin heeft kunnen wij slechts vast stellen dat vandaag nog altijd de grote meerderheid in het Christendom dat doet! De auteur merkt ook op dat Israël in een constante fase van rebellie tegen God in het hele Oude Testament leek te zijn. Dus in weze is er misschien toch nog niet zo veel verandert?
  +
  Paul calls our sin or our rebellion towards God “idolatry.” And it really is. Whenever you put anything before God, that’s idolatry. You’re worshipping something else. As Jefferson Bethke puts it, “What defines you, what do you give ultimate worth, and what, if taken, would bring ultimate hurt.  Now see, that is your god.”
 6. Ook ziet hoe we allemaal koppig en opstandig zijn, net als Israël, en onze geesten niet trouw zijn aan God. In Meditation on Psalm 103: Glorious Contrast wijst hij er op dat wij Gods werken vergeten hebben. Wat diep contrast in de koppigheid en hardheid van de mens met de genade en barmhartigheid van God, die wordt gevonden in Psalm 78. God, aan de andere kant is “zeer groot” en bekleed met “pracht en majesteit” (Psalm 104:1). Hij is de soevereine Heer van heel de schepping als Psalm 104 mooi illustreert.
  +
  We have rebelled against a truly holy and righteous God. I see the story of my life like that of Israel’s: “Yet they sinned still more against the Most High in the desert” (Psalm 78:17). “In spite of all this, they still sinned” (Psalm 78:32). Despite witnessing the power, glory, and splendor of God in all of his mighty works, Israel sinned, and more personally, I have sinned. O, how tremendous the contrast is which stands between unworthy sinners and a perfectly holy God. What is it that puts it all together? What brings sinners to the point at which we can “delight in the law of the LORD”, “give thanks to the LORD with my whole heart”, and be considered righteous rather than wicked (Psalm 1:2; 111:1)? Nothing but the sovereign mercy and grace of God in our great propitiator, Jesus Christ.
 7. De Sprekende Stem wordt door velen niet altijd gehoord. In de winter hebben wij van die ruwe dagen die op ons neerkomen. Dan lijkt het volgens Rest Ministries in Devotional of Hope  zo makkelijk op te geven en toe te geven aan de eenzaamheid, en vragen velen zich af: “Waar bent U, God?” In Where is God When I Feel Lonely? wordt toegegeven dat het zo makkelijk is om gevangen te geraken bij het kijken naar onze eigen eenzaamheid. De auteur vraagt even na te gaan of God zich misschien ook eenzaam voelde op een bepaald punt. Adam, voor zover wij weten, was waarschijnlijk zijn eerste poging om interactie te hebben met anderen en dat bleek niet erg goed gelukt te zijn. Maar toch ging Hij door  en schiep Eva. En van daaruit begon het hele menselijke ras.
  +
  God not only made us, He blessed us with a speck of heaven’s beauty here in earth. When you feel lonely, Fiona and I hope you enjoy the video that reminds us of this, “Sing Along” by Sixteen Cities.

  whether you are alone right now, or just feel lonely and forgotten on any other day of the year, watch this video and keep in mind that God, the Creator of the Universe, put this all together for your enjoyment.
  Allow it to minister to those deep places in your heart, and instead of focusing on what you don’t have, let it minister God’s love to you and enjoy the beauty of His handiwork. After all, He created it all for you and me to enjoy!

 8. Lead By Following The Word!… laat zien dat wij ons moeten durven over geven aan de visie van God.
  There are ways in which God desires to bless us. They often time do not manifest the way we think they will. You have to trust the visionary (God). He is the one with the vision. It is NOT your vision; it is His. You must surrender to His vision for your life. Great or small; it is His vision. Every promise He spoke, it was Him telling you about the vision He has for you.
 9. Niets kan zo maar toegevoegd of weggelaten worden van het Woord van God. Sheryl Wright Stinchcum die toe geeft dat theologie verhelderend kan zijn, maar eveneens verkeerd kan ingevuld worden, waarschuwt terecht er voor goed vast te houden aan het Woord van God wanneer theologie in conflict is met de Bijbel. Zij waarschuwd dat wij ook op dezelfde wijze, onderscheid moeten leren maken tussen “de leerstellingen van mensen” en het Woord van God. Jezus sprak nooit tegen de Torah, de geschriften en de profeten (aka Oude Testament of Tenach). Hij leerde tegen het volgen van “de leer van mensen” (Matteüs 15: 9). In Deuteronomy 4: The LORD, He is God beseft zij dat men nu door DNA de verwantschap van mensen terug kan plaatsen naar de stammen van Israel en dat het er verder op aan komt om de Ene Ware God terug te vinden. Deze moeten wij zoeken met heel ons hart.
  +
  God is a jealous God.  Worship Him alone.  He alone is worthy of worship, honor, and praise.
  +
  God warned the sons of Israel that if they went after other gods, He would scatter them among the nations.  [Eventually the sons of Israel became ensnared by idols.. The Assyrians captured the Northern Kingdom.  The Babylonians captured the Southern Kingdom, and took the “prisoners” to Babylon..  After 70 years in captivity, the Jewish people returned to Jerusalem and rebuilt the city and the Temple.]
 10. I Will Never Leave Thee
  God can make Promises that HE can keep!  When God tells us that He will never leave us nor forsake us, we can be assured that His promise is unbreakable from any and all reasons!  As the old saying goes, “We can take God’s promises to the bank!” God cannot leave us in death because God can never die!
 11. When It Hurts…
  while we are enduring we can know for certain that GOD is on our side and HE is in control of our lives and our futures.
  +
  we have experienced God’s waiting room of recovery for our lives and we can now climb down from the table of grief to feel the sunshine on our faces and to hear the birds sing

+++

 

 • Philosophy and theology #introphil (connectiv.wordpress.com)
  A very remarkable difference between USA and (North-West) Europe is the use of God and Jesus in common language.
  Een merkwaardig verschil tussen de USA en Noordwest Europa is het gebruiken van de namen van God En Jezus in de taal van alledag.
  +
  No european told me he wanted to pray for something. I guess some europeans do pray, but they would not tell me.
  +
  Er zijn geen europeanen die me vertellen dat ze ergens voor zullen bidden. Ik veronderstel dat sommigen dat wel doen, maar ze zeggen het niet. Wat betekent dit voor de status van de theologie en van priesters en predikanten aan beide zijden van de Atlantiche Oceaan?
 • The Writing Of An Ancient Book (lacykitkat.wordpress.com)
  you go and read in the temple on the fast day the words of Jehovah from the roll which you have written at my command. You shall read them to all the people of Judah who have come from their towns. Perhaps they will pray to Jehovah and each turn from his evil way; for great is the anger and wrath of Jehovah against this people.
 • Count-your-Daily-Blessing – Day Four (lostemerald.wordpress.com)
  Friendship is so worthy especially when you are alone and find someone to talk to for many hours.
 • Count-your-Daily-Blessing – Day Five (lostemerald.wordpress.com)
  The blessing of Jehovah- that is what makes rich, and he adds no pain with it.
  +
  Seeing how Jehovah continues to take care of his servants both materially and spiritually and how he cares for each one of them makes me feel privileged to be his servant.  Nothing is worthier than that.
 • You Are Never Alone. (greatriversofhope.wordpress.com)
  God is with you. He never leaves or forsakes you (Hebrews 13:5). Never proceed alone. The enemy will seek to isolate you from other Christians and from the Word. Pray in agreement, for there is power when two agree in prayer (Matthew 18:19).
 • The Secrets Of Psalm 91 (dianasymons.com)
  Psalm 91 is an extraordinary psalm. It is the promise that God will protect you from sickness and danger, no matter how many people standing right next to you fall. It is the promise that He will answer when you call. It is the promise of long life and salvation. But not for everyone.
 • Song of Praise for the Elohim Set-Apart (christadelphians.wordpress.com)
  Great are the works of יהוה, Searched for by all who delight in them.

28 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.