Gedachte voor 2 januari 2018

Na gezellige feesten, afsteken van vuurwerk, cadeautjes geven , krijgen en uitpakken, voor de gelukkigen, moeten veel mensen de somberte van de dagen trotseren. In de donkerte van deze periode vragen veel mensen zich af wat de zin toch wel mag zijn van dit leven.

Wij als Broeders in Christus, of Christadelphians, trachten mensen op te fleuren en hen de zin van dit leven te laten inzien door hen die prachtige boodschap te brengen die de Schepper van hemel en aarde ons heeft aangeboden. Bij de aanvang van een nieuw jaar kijken wij in onze gemeenschap naar de wereld en onze plaats daar in. Elk jaar op nieuw gaan wij trachten de Bijbel van begin tot einde te lezen, waarbij wij een Bijbelleesplan (the Bible Reading Plan) gebruiken dat meer dan 100 jaar geleden door onze broeder Robert Roberts is opgesteld. Dat plan als als een “Bible Companion” een hulpmiddeltje om dagelijks enkele hoofdstukken uit de bijbel te lezen. Er is niets speciaals aan dit plan. Het is gewoon een methode waarmee je er zeker van kunt zijn dat je tegen het einde van het jaar de hele Bijbel, het Oude Testament eenmaal en het Nieuwe Testament twee keer hebt gelezen. Het plan begint op 1 januari in Genesis, Psalmen en Mattheüs en werkt zich een weg door de Schriften naarmate het jaar vordert met ongeveer 4 hoofdstukken per dag.

Dit jaar zijn we van plan om u enkele regelmatige gedachten over die Bijbellezingen te brengen. Hoofdzakelijk zullen er in het Engels gedachten gebracht worden met “Today’s thought”, maar hier en daar zullen wij ook een Nederlandstalige gedachte aanbieden.

Om het voor u gemakkelijk te maken om te volgen naar welk hoofdstuk van de Bijbel wij de gedachte brengen, zou het het beste zijn om ook zo’n Bijbelgenoot of Bijbelleesplan aan te schaffen. Hiervoor stellen wij een PDF-document van 2 pagina’s ter beschikking of kunt u dit leesplan verkrijgen op drie gelamineerde bladwijzers (bezoek hiervoor de pagina Bijbelstudiehulp). Om je eigen gelamineerde Bijbelleesplanner te krijgen of om onze Correspondentie Studiecursus te volgen, bestaande uit negen, diepgaande lessen over belangrijke Bijbelse onderwerpen, kun je het aanvraagformulier invullen: Bijbelstudie Hulp bestellingsformulier.

Indien u vreest dat het lezen van zo veel hoofdstukken per dag kan u altijd eerst proberen de eerste reeks lezingen er door te krijgen. Hiertoe gaan wij ons dit jaar dan ook hoofdzakelijk op die lezingen concentreren om u een steuntje in de rug te geven.

Op 1 januari, het begin van een nieuw jaar konden wij zo kijken naar het begin van onze wereld. (Genesis 12) Dat begin bracht een heel andere wereld naar voor dan deze waar wij nu in leven. Het aller begin bracht een fantastische onbezorgde wereld voor de mens. Uit het niets, buiten chaos, kwam er orde. de chaos werd kosmos. Telkens er een Stem weerklonk kwam er iets tot wording. De Stem kwam van Diegene die Hét Wezen van het Zijn zelf is”, de “Ehyeh Asher Ehyeh” of de  “Ik Ben Die Ben“. Het was een uitzonderlijk perfect Geïnspireerd Woord dat enkel perfecte zaken tot stand liet komen.

Negen verzen in het Eerste hoofdstuk van Genesis (v.3,6,9,11,14,20,24,26,29) beginnen met

“En God zei …”

Het was het Hoog Verheven Wezen van het Zijn dat sprak. Hij uitte zich met Zijn Woord. We kunnen het niet helpen om daaruit te onthouden dat er Dat Woord was dat betrouwbaar is en van het begin er was:

‘In den beginne was het Woord’.

De Schepper God (de Bore) droeg alle Wijsheid en de mens kon op Hem vertrouwen. De mens moest luisteren naar wat boven of buiten de aarde was, het uitspansel dat God de hemel noemde (Gen 1: 8).

“Lichten aan het firmament van de hemel”

de zon en de maan (vs. 14-15).

Prachtige dingen kwamen tot stand waarbij in het uitspansel van de hemel we de lichten kunnen vinden om de dag van de nacht te scheiden. Voor de mens moeten ze niet alleen seizoenen, dagen en jaren markeren, maar ook tekens en tekenen zijn van Gods zorgvuldige zorg. Telkens God sprak kwam het tot stand wat Hij verlangde tot stand te komen.

“14  God sprak:

‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren 15 en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.’

Zo gebeurde het.” (Ge 1:14-15 WV78)

Dat Spreken van God is een deel van Zijn Wezen.

“1  In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.” (Joh 1:1-3 WV78)

Dat Woord was er steeds, zoals het Wezen er steeds was. en al wat er werd geuit door Die Spreker van Dat Woord werd realiteit. Het is een Goddelijk Woord Dat goddelijke zaken voortbrengt en zoals wij later zullen zien ook een goddelijk wezen of hooggeplaatst wezen (een god) ter wereld zou laten komen (Jezus Christus). Oorspronkelijk zou die persoon niet nodig geweest zijn, maar doorheen de Bijbelboeken zullen zij zien dat er redenen kwamen waarvoor de mens niet trots hoeft te zijn dat zulk een maatregel nodig was. Namelijk alles was goed in het begin en God zag telkens dat het goed was.

“ En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was.” (Ge 1:12 WV78)

“ om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was.” (Ge 1:18 WV78)

“ God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was.” (Ge 1:25 WV78)

“ God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.” (Ge 1:31 WV78)

Men kan dus zeggen dat God tevreden was met wat Hij gemaakt had.

“ Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn.” (Ge 2:1 WV78)

Op deze planeet voorzag God zielen of levende wezens. We zien dat God het ene “schepsel” na het andere heeft gemaakt. [Heb. Nephesh” of “Nefesh“(5315) betekent een ademhalingswezen, dier, beest, lichaam, man, persoon, leven, ziel, enz.]. De wateren verenigden zich niet met onsterfelijke zielen die rondzwommen, en nergens lezen we ‘onsterfelijke ziel (en)’ in de Bijbel. In Genesis 2.7 vertaalde de KJV de mens als een levende “ziel” terwijl de Nieuwe King James Bijbel en de NIV de mens een levend “wezen” weergeven, terwijl de Lexham Bijbel spreekt over een “levend wezen”, de gemakkelijk leesbare versie die het degradeert naar een “levend ding”. Het woord voor zowel ziel als wezen is het Hebr. “Nephesh” (5315).

“ God sprak:

‘Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’

Zo gebeurde het.” (Ge 1:24 WV78)

“ Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.” (Ge 2:7 WV78)

Jehovah God creëerde een levend wezen, naar Zijn beeld en gelijkenis, gevormd uit de rode aarde.

“26  God sprak:

‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

27 En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 God zegende hen, en God sprak tot hen:

‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’” (Ge 1:26-28 WV78)

Hier zien wij dat de mens al van het begin der tijden ook een opdracht mee kreeg, maar ook een positie verkreeg die hem als het ware boven plant en dier stelde, doordat hij ze mocht benoemen en gebruiken.

A-dham of de eerste Adam, werd verteld dat hij van elke boom in de tuin mocht eten, behalve één.

“15 Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.

16  En Jahwe God gaf de mens dit gebod:

‘Van al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet ge sterven.’” (Ge 2:15-17 WV78)

Aldus werd de mens een waarschuwing gegeven dat hij gerust lekker kon genieten van het leven en eten al wat hij wenste, behalve van die ene boom, om dat anders de dood over hem zou komen. zo wist de mens wat hij kon eten en wat hij niet mocht eten. De Godheid had het duidelijk gezegd.

Daar knelde het schoentje, de mens kreeg een beperking opgelegd. Dat bleek de partner van de eerste man niet te zinnen. Zij vond dat God hen iets weerhield. Maar al te graag wensten beiden de zelfde kennis van God te hebben. In de lezing van 2 januari komen wij te zien dat al vroeg in het bestaan van de mens, deze een verkeerde keuze maakte, welke drastische gevolgen ook voor ons inhield.

De innerlijke stem van de mens bracht hem in verleiding. Die verleiding wordt symbolisch voorgesteld door een glibberig wezen, een slang of serpent. Tegenover de Stem van god bracht deze de stem van verleiding tot de mens en vroeg:

“… ‘Heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten?’” (Ge 3:1 WV78)

Waarop de vrouw getuigde van haar kennis van wat God niet wilde wat de mens zou doen.

“2 De vrouw zei tot de slang:

‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. 3 God heeft alleen gezegd:

Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; gij moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.’” (Ge 3:2-3 WV78)

Hieruit kunnen wij afleiden dat de mens maar al te goed kon weten wat er op hun af zou kunnen komen als zij daar van zouden eten. Indien zij er niet zouden aankomen hoefden zij niets te vrezen en konden zij voor goed leven in die Koninklijke Tuin van Eden.

Maar was het zwakte of hoogmoed die de mens ertoe verleidde? Zij wensten ook kennis van goed en kwaad te verkrijgen en dachten dat te doen met van die boom te eten. En zo geschiede. Door hun daad van ongehoorzaamheid kwamen zij werkelijk het verschil tussen goed en kwaad te kennen.

+

Voorgaande teksten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

Diegene die maakt zoals wij zijn

++

Aanvullende lectuur

 1. Onze kijk op de bijbel
 2. Het begin van alles
 3. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 4. Van chaos naar ordelijkheid
 5. Voorziening van leven
 6. Geïnspireerd Woord
 7. Betrouwbare Woord
 8. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 9. Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God
 10. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 11. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 12. Wonder van voorzienigheid
 13. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 14. God, beproevingen, tekenen en wonderen
 15. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 16. Grote dingen die werden gehoord en gezien
 17. Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen
 18. Blog van God opgetekend in een Boek
 19. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 20. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 21. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 22. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 23. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 24. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 25. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 26. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 27. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 28. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 29. De Schepper achter eerste levende wezens
 30. Op de zevende dag een rustende God
 31. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 32. Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden
 33. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 34. Keuze van levende zielen tot de dood
 35. Bron(nen) van kwaad
 36. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 37. Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping
 38. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 39. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 40. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

+++

Gerelateerde lectuur

 1. De Schepping der Wereldt volgens de Beschryving van Mozes – Calmet (1725)
 2. Genesis is not simple & interpretations have varied
 3. The Bible & the Ancient Near East: Creation Myths, Parallels & Incarnational Theology.

21 thoughts on “Gedachte voor 2 januari 2018

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.