Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

Tijdens de hoogmaand dat wij de uittocht uit Egypte en de instelling van het Nieuwe Verbond herdachten keken wij hoe het universum geschapen was door een godheid die een Plan had en als het ware ook op zoek ging naar de mens. (1) Die mens zocht allerlei mogelijkheden om de wereld en het zijn te verklaren en creëerde voor zichzelf meerdere goden en mythische scheppingsverhalen. (2) In die scheppingsverhalen vinden wij vele voorstellingen van jaloezie, haat en nijd welke in de mensheid binnendrongen als een giftige slang in het hoofd van de wellustige mens.

De manier hoe mensen omgaan met de creatie vertelt veel over hun eigen houding en hun onwetendheid voor de schepping. Wanneer we kijken naar de wereld kunnen we duidelijk zien hoe de mens wegkomt met haar onwetendheid, haar gebrek aan geloof in God en in haar koppige houding ten opzichte van haar eigen woorden en gedachten veel meer waard te achten dan de woorden die door de Goddelijke Schepper tot de mens komt.

English: Mens on the slag heap in Łaziska Górn...
Mens on the slag heap in Łaziska Górne (Ober Lazisk), Upper Silesia (Photo credit: Wikipedia)

Vele Christenen denken dat het Oude Testament afgedaan heeft, maar vergeten dat daar de sleutel ligt om toegang te krijgen tot algemene kennis en juiste kennis van God en Jezus Christus. Al in het eerste boek, geschreven door Mozes, kan men daar de juiste relatie zien tussen God, de mens en de beloofde Verlosser Jezus Christus. De “Heer der heerscharen” als een verwijzing naar יהוה YHWH Jehovah / Yehowah / Yahuwah / Jahweh wordt kenbaar gemaakt en kan gevonden worden gevonden in sommige vertalingen bij 1Samuel 1: 3,11; 4: 4; 15: 2; 17:45; 2 Samuël 6: 2,18; 7: 8,26-27 en Jakobus 5: 4 bijvoorbeeld.
In de vele boeken van de bijbel roept God zichzelf uit als de Vader van de Zoon en belooft dat, zelfs te midden van het lijden van de Zoon, (dat hij op zich nam om niet zijn wil te doen, maar de Wil van God voor de zonden van anderen), Zijn barmhartigheid het edele is dat Hij met Zijn schepping wil delen en hiervoor ook een troon wil voorzien voor die man die de taak van Messias op zich wil nemen. De engel die Zijn boodschap aan de maagdelijke moeder leverde (Lukas 1: 32,33) vertelt hoe de Here God hem de troon van zijn vader David zal geven en hij dan het huis van Jakob zal regeren voor altijd in de aanwezigheid van de Enige God.

De goden die wij kunnen vinden in alle verschillende mythen zijn niet zelf consistent en zijn niet precies makers van alle elementen. Hiertegenover zien wij dat de God die in de Heilige Schrift gepresenteerd wordt aan de Israëlieten, het volk van God of mensen van Jehovah, een God is Die er was vóór alles en Wie verantwoordelijk is voor Zichzelf en voor alles. De mondelinge overlevering bracht de geschiedenis van de mensheid en het Woord van God van de ene persoon naar de andere. Dat het later dan andere verhalen van het begin van de wereld werd opgeschreven maakt het niet minder geloofwaardig of niet waar en hoeft haar gezag niet te ondermijnen. De manier waarop het verhaal werd gepresenteerd moest begrip aan iedereen brengen. Zowel goed opgeleide en niet-opgeleide mensen moesten in staat zijn om het te begrijpen en het ver te vertellen van de ene generatie op de andere. Korte lijnen waren het makkelijkst te vertellen en daarom moest er geen zeer uitvoerig verslag gegeven worden van het gebeurd. Zo kon de lange ontwikkelingsfase van de mens in korte lijnen verteld worden.
Dat niet alles precies hetzelfde is in de ontstaansverhalen die we kunnen vinden door de verschillende culturen neemt niet weg dat men de ‘grosso mode soortgelijke lijn’ kan zien. Het perspectief waarmee wordt gekeken naar het begin van de elementen zegt veel over de mensen, maar ook geeft het een indicatie van de verhouding van die mensen met die Schepper. Hierbij kan men opmerken dat de de Israëlieten wel een speciale band hadden met de Schepper. Zij keken er ook op toe dat die goede verhouding steeds hersteld kon worden als er iets fout ging. Bij hen vinden wij dan ook die Godheid als een veel grotere centrale figuur dan in andere culturen. Voor hen was het ook belangrijk om te weten wat hun functie is in deze schepping en waar ze tegenover de Schepper staan. (3)

De mythen welke de mensen gecreëerd hebben voor zichzelf geven geen duidelijke uitleg over de redenen waarom en hoe de wereld met de mens geschapen is. De eeuwige scheppende kracht, de Adonai Elohim Hashem Jehovah, aan de andere kant toonde de wereld Zijn liefde door het geven van alle mogelijkheden, het creëren van een plek voor elk, planten met zaden voor de aarde (3° fase), dieren voor in de wateren en voor in de hemelen (5° fase). Na die dieren in de wateren laat God ze komen aan land om hun weg te vinden en daar allerlei wilde dieren te laten leven (6° fase). Wanneer we kijken naar de evolutie die door veel wetenschappers voorgesteld wordt is de Bijbel daar niet in tegenspraak met hun bevindingen.

In de Gods volk versie van het begin van het universum is er de Elohim als Allerhoogste Alwetende Opperwezen Die wenste dat Hij gekend zou zijn als die Almachtige Ontwerper en er ook zou voor vereerd worden. Hij leverde een beschrijving van wie Hij is, wie de mens is en waarom de mens bestaat en liet de mensen van die tijd zelfs toe om zelf namen te geven aan de dingen en regelingen te treffen hoe met alles om te gaan.

De ‘powerhouse’ van Christus ‘boodschap is gelanceerd geworden op de wereld lang nadat de zondeval plaats had gegrepen. Vanaf het ogenblik dat de mens zijn eigen weg wenste te gaan en Die Schepper meer en meer negeerde is de wereld nooit meer hetzelfde geweest. Het lijkt erop dat elke eeuw equivalenten had van deze geïrriteerde mensen die hebben geprobeerd om de aanblik van de beloofde krachtpatser te dimmen. De belofte gemaakt in de Tuin van Eden is zo een 2000 jaar geleden in het vlees gekomen. Het was Gods Belofte, zijn woord, dat werkelijkheid werd door de komst in het vlees van een man die Gods Woord verder zou uitdragen. Maar ook omtrent die man heeft men er alles aan gedaan om zijn naam en zijn figuur uit de geschiedenis en uit de hoofden van de mens te wissen. Men heeft zijn ware kracht beschadigd en misleidende boodschappen gepredikt, zoals men vroeger meerdere goden had geschapen was men nu ook over gegaan tot hem tot god te maken en te zeggen dat mensen naar de hemel gaan wanneer zij sterven. Maar de Bijbel is tegenwoordig in bijna elke taal te verkrijgen zodat deze voor iedereen te lezen is en, afhankelijk van hoe ze hem willen lezen, de mogelijkheid te geven om in het hart geroerd te worden en aan te voelen hoe alles gebeurd is. Mensen zijn ofwel geroerd, vinden het nogal interessant, zijn geërgerd, of gewoon onverschillig. Hoe werkt het voor u? Hoe moet het voor u? (4)

In het geheel van het gebeuren is er de mens die al of niet kan kiezen om te geloven wat de Gods mensen hebben overgeleverd.

Toen Jezus zijn publieke loopbaan begon koos hij een aantal leerlingen die hij vormde tot apostelen, zodat zij ook weer de taak verder konden opnemen waar hij zich mee bezig hield, het Woord van God te verkondigen. De door hem gevormde apostelen konden zo ook verder de wereld intrekken en zijn berichten naar andere plaatsen brengen. Die apostelen waren de eerste ooggetuigen. Later kwamen er nog andere zendelingen bij, zoals de apostel Paulus. Maar die eerste apostelen hebben echt met hun eigen ogen alles kunnen zien en horen. Met hun eigen handen hebben zij het Woord des levens gevoeld en brachten zij ons ook de boodschap van het Goede Nieuws.

De evangelisten schreven die dingen die zij konden waarnemen op, zodat zij hun vreugde konden delen en volkomen getuigenis konden afleggen met het brengen van het zeer belangrijke bericht van die ene die zij beschouwden als de Messias. Als, terwijl ze in de duisternis leefden, zij beleden om gemeenschap te hebben met hem, ze valselijk spraken en zich niet vast hielden aan de waarheid zouden zij ontmaskerd zijn geworden zoals er genoeg valselijke profeten rondgingen en snel vergeten werden. (1 Johannes 1: 6) Voor hen was het ook duidelijk dat hij die belijdt Jezus te kennen, en toch niet aan zijn geboden houdt, een leugenaar is, en de waarheid dan geen plaats heeft in zijn hart. (1 Johannes 2: 4) Daarom is het voor christenen zeer belangrijk om serieus te overwegen hoe ze willen kijken naar Jezus en hoe ze zijn bevelen opvolgen. (5)

Vandaag de dag zijn er nog steeds veel christenen die niet willen weten wat een geest werkelijk is en wie Jezus werkelijk is en wat hij werkelijk heeft gedaan. Zij zijn nog steeds als de ongelovige Thomas die zijn handen moest leggen in de wonden van zijn meester leraar om te geloven dat die werkelijk uit de doden was opgestaan. In het geval Jezus God was kon Thomas natuurlijk zijn handen niet in de wonden leggen daar God een Geest is en geesten geen beenderen of vlees hebben. Maar Christus was een echt mens van vlees en bloed en botten. Zijn beenderen werden niet gebroken, maar hij was echt door ophanging aan een paal gedood. Velen konden hierover getuigen dat hij opgehangen was, gestorven was en dat hij na hij was overleden, in een graf werd geplaatst om voor drie dagen in de hel te verblijven, en dat velen hem weer tot leven zagen en de wonden van zijn ophanging konden zien. (6)

“Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.’” (Lukas 24:39 WV78)

“God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’” (Johannes 4:24 WV78)

Vele christenen schijnen nog steeds niet in te zien of aan te nemen dat er duidelijk in de Bijbel staat dat er slechts één God is en dat Deze door de mens niet kan gezien worden, anders zouden zij dood vallen. Jezus was wel door vele mensen aanschouwd geworden, zonder dat zij dood vielen, integendeel waren er zelfs die uit de dood opstonden. Jezus zijn gelaat was duidelijk zichtbaar voor velen, maar God Zijn gelaat kan niet gezien worden door de mens.

 “Maar hij voegde er aan toe: ‘Mijn gelaat kunt gij niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven.’” (Exodus 33:20 WV78)

Velen willen Jezus Christus als Hét licht aanschouwen. In zekere zin was hij een licht voor de wereld, maat het Grote Licht is de Schepper Zelf die Jezus nar de aarde gezonden heeft zodat deze Hem zou kunnen verklaren.

 “Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht.” (Johannes 1:8 WV78)

Die gezondene van God kwam aan de wereld duidelijk maken wie de Goddelijke Schepper is en wat Hij wil van Zijn schepping. Deze man, geboren te Bethlehem uit de stam van koning David, wilde alleen maar de wil van God doen, en niet zijn eigen wil, wat hij zou gedaan hebben indien hij zelf ook God was. Als gezondene van God, zijn wil doende, kwam hij niet enkel Gods werken verkondigen maar ook iets geven aan de mensheid dat nog geen mens ooit had gegeven aan een ander, namelijk de echte vrede en het leven. Mensen die zeggen dat zij Jezus lief hebben zouden zijn woorden en de woorden van zijn hemelse Vader moeten aanvaarden, in de wetenschap dat Jezus nooit beweerd heeft God te zijn, maar heel goed wist dat God veel groter is dan hem en dat hij niets kon doen zonder zijn hemelse Vader de God van Abraham, die één is.

“27 Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. 28  Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. 29 Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven. 30 Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, 31 maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft. Staat op, laten we hier vandaan gaan.” (Johannes 14:27-31 WV78)

“17  Jezus verdedigde zich echter met de woorden: ‘Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook Ik houd niet op met werken.’ 18 Om die reden waren de Joden er nog meer op uit om Hem te doden. Hij tastte immers niet slechts de sabbat aan, maar Hij noemde zelfs God zijn eigen Vader en maakte daardoor zichzelf aan God gelijk. 19 Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit zichzelf, maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen. En alles wat Deze doet, doet de Zoon insgelijks. 20 De Vader toch heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Nog grotere werken dan deze zal Hij Hem tonen, zodat gij verbaasd zult staan. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 22 De Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd, 23 opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert evenmin de Vader die Hem zond. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen, hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan. 25 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben. 27 Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen; Hij is immers de Mensenzoon.” (Johannes 5:17-27 WV78)

Wat hebben Christenen eigenlijk nog meer nodig om tot inzicht te komen wie Jezus werkelijk is? Waarom zijn er zo velen die zich er tegen verzetten om aan te nemen dat hij een mens van vlees en bloed was die gestorven is voor de mensheid? God kan niet sterven en heeft helemaal geen baat bij het voordoen alsof Hij stierf aan een paal of een kruis. Hoe lang wil de mens nog een ongelovige Thomas zijn?

Zalig zijn zij die wel geloven dat Jezus de zoon van God is die werkelijk gestorven en verrezen is.

“27 Vervolgens zij Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’ 28 Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ 29 Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.’” (Johannes 20:27-29 WV78)

Als broeders en zusters in Christus, moeten wij eenheid hebben zoals Jezus één was met zijn hemelse Vader. Samen moeten we gemeenschap hebben met elkaar, in de wetenschap dat door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, we rein zijn gemaakt, vrij van elke zonde, maar wij mogen niet denken dat we zonder zonde zijn. Hiermee zouden wij ons zeer misleiden. Ook door te denken dat wij geen werken meer zouden moeten doen omdat wij de genadegift van Jezus offerdood hebben ontvangen. Geloof zonder werken is dood. Wij moeten er ons bewust van zijn dat wij nog steeds onvolmaakte wezens zijn. Als zondig mens zijn we nog steeds zwak en gevoelig voor de zonde. (Vergis je dus niet.) Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. (1 Johannes 1: 8) (5)

Het is God Die roept en het is God die geeft. Jezus is de gezondene van God, die het licht in de wereld bracht. Voor Jezus was het duidelijk dat het eeuwige leven betekent te weten Wie Jehovah God is en Hem als de Enige Ware God te aanvaarden, erkennen en te aanbidden. Maar Jezus waarschuwde ook dat het er op aan komt om hem, als de gezondene van God te kennen en te aanvaarden. Indien hij zelf god zou zijn is hij geen gezondene maar wel God zelf die dan zou naar de aarde gekomen zijn. De mensheid hoort te weten dat het voor de mensheid belangrijk is om hem te leren en te aanvaarden voor wat hij is en voor wat hij gedaan heeft, niet in zijn naam maar in de Naam van de Allerhoogste God. De wereld moet er toe komen om Jeshua, Jezus Christus als God Zijn boodschapper en als Kristos of Christus te herkennen. (5)

Zij die zich Christen noemen horen Christus te volgen en zich als leerlingen van Christus te gedragen. Indien jij beweert Christen te zijn geloof jij dan dat Jezus de zoon van God is of heb jij ook van hem een god de zoon gemaakt?
Ben jij bereidt om de menselijke leerregels of dogma‘s, opzij te schuiven en de leerstellingen van Jezus Christus te aanvaarden en er naar te handelen?

Zij die Jeshua de Nazareen tot hun Verlosser willen aannemen, moeten aanvaarden dat hij de gezondene was van God, die zichzelf helemaal opzij geschoven heeft, om niet zijn wil, maar om de wil van God te doen. Hij had de toelating van God gekregen om in Gods Naam te handelen. Hij heeft nog steeds de autoriteit om in Naam van zijn hemelse Vader, de God van Abraham te spreken. Steeds heeft hij in Naam van God gesproken en Zijn Naam, Jehovah, gekend gemaakt. Ook wij horen die Naam te eren en die Enige God te loven en te prijzen. Naast Hem mogen wij geen andere goden hebben en niets of niemand anders aanbidden.

“13 Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. 14 Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. 15 Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb. 16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft. 17 Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij er naar handelt. 18  Ik kan dit niet van u allen zeggen. Ik weet wie Ik heb uitgekozen, maar het Schriftwoord moet vervuld worden: Die mijn brood eet, heft zijn hiel tegen Mij op. 19 Nu reeds zeg Ik het u, voordat het gebeurt, opdat gij wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik het ben. 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie hem aanvaardt, die Ik zal zenden, aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt, aanvaardt Hem, die Mij gezonden heeft.’” (Johannes 13:13-20 WV78)

“1  Zo sprak Jezus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zei: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. 2 Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. 3 En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. 4 Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. 5 Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geeft Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. 6  Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. 7 Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. 8 Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.” (Johannes 17:1-8 WV78)

Dat wij als verenigden onder Christus eenheid vertonen en hem volgen die zich nederig opstelde. Laat ons de wereld duidelijk maken dat wij de boodschap die God aan Jezus heeft medegedeeld goed begrepen hebben en dat wij er van uitgaan dat Jezus werkelijk diegene is die God heeft uitgezonden.

Wenst u nog een ongelovige Thomas te zijn of wil u nu eindelijk die Woorden die God tot ons heeft laten brengen door de door hem verkozen mannen, in uw hart optekenen en als waarheid aan nemen?

***
Uitvoerige bespreking in volgende artikelen

(1)

Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Souls and Religions with Nirvana and light

(2)

Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 3

Necessity of a revelation of creation 5 Getting understanding by Word of God 3

Necessity of a revelation of creation 8 By no means unintelligible or mysterious to people

(3)

Genesis Among the Creation Myths

(4)

Greatly annoyed

(5)

Authority given to him To give eternal life

(6)

Believing in the send one and understanding that one does not live by bread alone

+

Aansluitend aan:Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

++

Aanvullende lectuur:

 1. Slavernij, Ongedesemd Brood en Feesten
 2. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 3. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 4. Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling
 5. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 6. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 7. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 8. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 9. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 10. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 11. Geloof in slechts één God
 12. De rol van de Vader en zijn Zoon
 13. Joodse interpretatie van Zoon van God
 14. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 15. Jezus zoon van GodZoon van GodJezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 16. Christelijke Overdenking: Jezus zoon van God
 17. Is Jezus of Yeshua de beloofde Verlosser, de Messias?
 18. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 19. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 20. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 21. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 22. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 23. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 24. Niet goddelijkheid van Christus toch
 25. Jezus stervensdagAchtergelaten aan een paal tot in de dood
 26. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 27. Jezus drie dagen in de hel
 28. Christus is waarlijk opgestaan uit de dood
 29. Jezus is verrezen
 30. De hoop op leven
 31. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 32. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 33. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 34. Woorden in de Wereld
 35. Al of niet toegeven aan de wereld
 36. Johannes evangelie en het Woord Logos
 37. Liefde tot de wereld openbare strijd met de liefde tot God
 38. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 39. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 40. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 41. Aanvoelen en kennisLezen wat er staat geschreven
 42. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 43. De Allerhoogste is het Opperwezen
 44. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

+++

48 thoughts on “Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.