Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

In de verre oudheid en voor eeuwen dachten vele mensen dat er aan god en/of de goden offers van levende wezens moesten gebracht worden, zij het dieren of mensen. Al spoedig na de zondeval brachten kinderen van Adam en Eva offers van dieren en planten voor de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. Telkenmale brachten zij opnieuw offers voor God. Dat betekent dan ook dat die offergaven onvoldoende waren of niet konden instaan om zich volledig met God te verzoenen. Wel is het zo dat de mens bleef zondigen. Telkenmale opnieuw bleven mensen fout gaan. Ook wij kunnen daar niet aan ontsnappen.

De werking van een erfelijke aandoening die wordt doorgegeven met een recessief allel op het X-chromosoom. De aandoening komt alleen tot uiting bij mannelijke nakomelingen, omdat deze geen homoloog X-chromosoom hebben dat de aandoening kan onderdrukken.

Als nakomelingen van Adam en Eva zijn wij ook door erfelijke factoren gebonden aan gebreken her en der. Maar dat hoeft niet te betekenen dat wij Gods Woord niet zouden kunnen navolgen. Vele Christenen denken verkeerd door te zeggen dat Jezus God wel moet zijn omdat geen enkele mens volmaakt kan zijn en omdat elke mens onbekwaam is om Gods geboden op te volgen. Dat zou namelijk betekenen dat de Almachtige God die alles weet de mens in onvolmaaktheid zou geschapen hebben en nog erger, deze dan wetten zou opgelegd hebben waarvan Hij wist dat die mensen ze toch nooit zouden kunnen nakomen.

Niet is minder waar. God is een God van liefde, die wel degelijk de mens geen onoverkomelijke moeilijke wetten heeft op gelegd. Elke mens heeft nog altijd, zoals Adam en Eva hadden, de vrije keuze om voor God te kiezen en Zijn verordeningen te volgen. Dat het net altijd makkelijk is heeft de tijd bewezen? Maar dat komt hoofdzakelijk omdat de mens zich zelf zwak opstelt en zich graag laat meeslepen door anderen.

Iemand die zich echter niet heeft laten meeslepen door de geneugten van de wereld en door de menselijke leerstellingen die de ronde deden en velen konden verleiden om er in mee te stappen, is de rabbijn Jeshua. Hij is diegenen die voorzien werd door God toen de mens verkeerd liep in de Tuin van Eden. Bij die eerste zondeval voorzag God een oplossing, die echter maar vele eeuwen later werkelijkheid werd en zo een twee duizend jaar geleden in het vlees kwam.

Tot dan hadden de volgelingen van God, zoals de aanbidders van de andere goden, steeds offergaven gebracht voor hun God. Die offergaven konden echter nooit voldoen omdat zij nooit perfect waren. Om de onvolmaaktheid van de eerste mens of Eerste Adam weg te nemen, moest er een nieuwe of Tweede Adam komen. Er moest aan God een nieuw offer of een volmaakt offerlam aangeboden worden. Jezus voelde zich ertoe bereid om volledig Gods Wil te doen. Hij zette zijn wil volledig ter zijde. Tot zelfs in de moeilijkste ogenblikken van zijn leven vroeg hij God dat hij de kracht zou hebben om Gods Wil te doen en niet de zijne.

“Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.” (Mattheüs 6:10 WV78)

“’Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’” (Lukas 22:42 WV78)

“Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.’” (Mattheüs 26:39 WV78)

“’Abba, Vader’, zo bad Hij, ‘voor U is alles mogelijk; laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik maar wat Gij wilt.’” (Markus 14:36 WV78)

“Opnieuw verwijderde Hij zich en bad met dezelfde woorden.” (Markus 14:39 WV78)

“Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.” (Johannes 5:30 WV78)

“Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft;” (Johannes 6:38 WV78)

Indien Jezus God zou zijn deed hij natuurlijk altijd zijn eigen wil. Maar Christenen moeten inzien dat Jezus niet God is maar wel de gezondene van God, de eniggeboren zoon van God is, die ook werkelijk mens is en als mensenzoon een zoon van Adam is en een zoon van Abraham alsook zoon van God is.

Hij is wel op een zeer speciale wijze op de wereld gekomen, zodat hij als de eerste Adam kon zijn, die ook zelf eigen beslissingen moest nemen. Jezus op zijn beurt moest bewijzen aan de mensheid dat hij kon instaan voor de getrouwheid van de mens aan God. God had gehoorzaamheid gevraagd aan de mens en die eerste mens had daarin gefaald om getrouw te blijven aan God en zijn verordeningen op te volgen. Erger nog, Adam en Eva hadden zelfs God in vraag gesteld. Zij betwijfelden of Hij wel het recht had over hen te heersen en alles voor hen te bepalen. Op alle vlakken hebben zij getoond ontrouw te zijn aan God. Nu mocht een tweede Adam bewijzen dat de mens wel trouw aan God kan blijven.

Al de offers die aan God werden aangeboden hadden gebreken, alhoewel zij zuiver moesten zijn. God verlangde een volmaakt offer dat alle andere offergaven teniet zou doen of overbodig maken. God wenste een mens te zien die de verleiding kon weerstaan en standvastig ge­hoorzaam kon blijven. Zoals voor allen moest die verleiding er wel degelijk zijn, anders kon de trouw van die mens niet bewezen worden. De schrijver aan de Hebreeën zegt:

“Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.” (Hebreeën 4:15 WV78)

Doordat Jezus een man van vlees en bloed was, kon hij zich werkelijk inleven in dat mens zijn en zwakheden en moeilijkheden voelen. God kan niet verleid worden, maar Jezus kon wel verleid worden, en moest regelmatig verleiding en beproeving doorstaan. God is in de onmogelijkheid om te zondigen, dit is iets verkeerds te doen. Jezus daarentegen kon zondigen maar was zo sterk dat hij dit niet deed. Hij bleef helemaal zonder zonde en kon zich daardoor als een onschuldig zuiver lam aanbieden, vrij van enige smet. In hem zag God de kans om hem tot zonde voor ons te maken, zodat wij bevrijd konden worden van onze zonden.

“Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.” (2 Corinthiërs 5:21 WV78)

Door zijn offerdaad, zich aan te bieden als een zoenoffer en loskoopsom voor de zonden der mensheid, heeft Jezus de plaats ingenomen van elke offergave, waardoor zulke offergaven van planten en dieren totaal overbodig werden. Hij werd het volmaakte lam, oor eens en voor goed gestorven als loskoopsom of zoenoffer tot God.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29 WV78)

“Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12 WV78)

Jezus had helemaal geen mindere strijd te voeren dan andere mensen, anders was zijn volmaaktheid niet gebleken. Bewust heeft hij de kant van God moet kiezen en gekozen. Door het bloed van Jezus kwam er witwassing van zonden over de mensheid. In het Boek van de Openbaring van Johannes zien wij in de symboliek van de revelatie de witte gewaden de geschonken gerechtigheid. Wit gemaakt door het bloed van Jezus betekent dat de mensheid gerechtigheid heeft verworven door Jezusofferdood. Dat verwijst direct naar de redding in Egypte door het bloed van het paaslam.

“Ik antwoordde hem: ‘Heer, dat weet gij’. Toen zei hij: ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.” (Openbaring 7:14 WV78)

In Christus Jezus bloed kunnen wij witgewassen worden. Wij moeten in hem geloven en hem aanvaarden als de beloofde loskoper Messias en de Weg naar God en weg naar verlossing en het leven.

Met Jezus is er een mens gekomen die zich als ‘gaaf’ offerdier de voorafschaduwing van het ware offer als volmaakt mens kon innemen. Als we de Bijbel lezen blijkt dat een volmaakt mens iemand is die de door God aan zijn volk gegeven wet volledig vervult, niet alleen naar de letter maar ook naar de geest. De verlosser Jeshua, Jezus Christus, zegt van zichzelf:

“Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 WV78)

In hem vinden wij dan ook de langverwachte verlosser die als nieuwe vebondsman kan optreden en nu onze beste voorspreker of bemiddelaar is bij God.

+

Voorgaande

Lam van God #1 Sprekers voor God

Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

Een Groots Geschenk om te herinneren

Een Messias om te Sterven

++

Aanvullende artikelen

 1. De Allerhoogste is het Opperwezen
 2. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 3. Bijbelgezegden over God
 4. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 5. Niet goddelijkheid van Christus toch
 6. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 7. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 8. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 9. Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat
 10. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 11. De Falende mens #2 Vrije keuze
 12. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 13. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 14. Dienaar van zijn Vader
 15. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 16. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 17. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 18. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 19. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 20. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 21. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 22. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 23. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 24. De Leidsman van geloof
 25. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 26. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 27. Jezus moest sterven
 28. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 29. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 30. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 31. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 32. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 33. Verlossing #4 Het Paaslam
 34. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 35. Gisteren stierf hij voor mij
 36. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 37. Verzoening en de gekochte race
 38. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 39. God wil u gunst betonen
 40. Een vrije keuze voor iedereen
 41. Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur
 42. Toewijding van ons
 43. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde

+++

35 thoughts on “Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.