Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Al vroeg na Jezus dood, toen de apostelen zijn leer verder wilden zetten kwamen zij met vele vragen te zitten en opmerkingen die hen er toe aan zetten om deze samen diepgaander te bespreken. Zo werd te Jeruzalem Raad gehouden omdat de kwestie van de heidenen die tot het geloof waren gekomen een verschil tussen Joden en heidenen bloot legde.

In de Bijbel lezingen van gisteren (5 mei) lezen we over die conferentie, welke toch van ernstige aard was, die plaatsvond in Jeruzalem onder de leerlingen en andere belangrijke broeders. Het ging over problemen die waren ontstaan ​​onder de gelovigen.

Het praktische probleem was de besnijdenis, maar het echte grote probleem was hoeveel van de wet van Mozes nog steeds hoorde gevolgd te worden door de niet-Joodse gelovigen.

Standbeeld van de vroege kerkleider Barnabas, in de kerk van het Paleis van Mafra, Portugal

De Raad van Jeruzalem kwam er omdat sommige christelijke broeders van Judea begonnen te prediken dat de besnijdenis nodig was voor iemand om een ​​christen te zijn. In zekere zin is het argument of dat Jezus het verbond van Abraham uitbreidt tot de heidenen, in dien verstande dat het nog steeds noodzakelijk is dat de besnijdenis een onderdeel van dat verbond is. Paulus en Barnabas zijn het hier niet mee eens. Het eindigt met Paulus en zijn samenwerker de Leviet Barnabas op weg naar Jeruzalem om hun zaak te bepleiten. De Farizeeën die Christus hebben aanvaard leidden de heffing voor de besnijdenis, Paul leidde tegen.

“Maar enigen van de sekte der farizeën, die gelovig waren geworden, kwamen er tegen op, en zeiden: Men moet ze besnijden, en ze gelasten, de Wet van Moses te onderhouden.” (Handelingen 15:5 Canis)

Wat moet worden opgemerkt is dat dit een interne strijd was in de eerste jaren van de vorming van de Kerk van Christus. Farizeeën kwamen tot Christus, maar ze hadden nog steeds hun hoge dunk van de Wet van Mozes. Al in de tijd van Jezus zijn publieke optreden was dit een omstreden discussiepunt omdat zij het niet konden velen dat Jezus en zijn apostelen bepaalde handelingen deden om de sabbat.

Paulus had waarschijnlijk ook in het begin moeilijkheden met de wijze van kijken op de Wet door Jezus, maar hij begon te begrijpen dat Jezus de Christus is, en als Gezalfde van God de relatie tussen de mens en God hersteld heeft, waardoor er veel veranderd is, en dat deze een eenvoudiger manier heeft geschapen om Gods koninkrijk binnen te gaan.

De Farizeeën leggen hun eenvoudige zaak voor. Paul countert maar krijgt hulp van Peter, die zoals u weet ook nog onder vuur was komen te staan voor het naar het huis gaan van Cornelius. Hij neemt Paulus’ kant van de dingen.

De apostel Petrus vertelt aan de bijeengekomen gelovigen hoe God gehandeld had over de bekering en de doop van de Romein Cornelius en ook zijn familie en vrienden.

“7 Toen men het niet eens kon worden, stond Petrus op, en sprak tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. 8 En God, die de harten doorgrondt, heeft voor hen getuigd, door hun den Heiligen Geest te schenken, juist als aan ons.” (Handelingen 15:7-8 Canis)

“Door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie te laten horen en doen geloven. En God, die het hart kent, getuigde aan hen … “(vers 7,8).

Hoe krachtig deze woorden om volledig te beseffen dat “God het hart kent”! We moeten mediteren over dat feit.

Vanwege het feit dat Petrus een van de oorspronkelijke twaalf apostelen is en een van de naaste medewerkers van Jezus zelf, heeft deze toch met zijn steun aan Paulus, het besluit van de Raad kunnen beïnvloeden.

Het resultaat van de conferentie is dat ze besluiten om te schrijven naar de heidenen en te zeggen

“28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goedgedacht. u geen zwaardere last op te leggen, dan deze noodzakelijke voorschriften: 29 dat gij u onthoudt van offervlees, van bloed en verstikt vlees, en van ontucht. Zo gij u daarvoor in acht neemt, handelt gij goed. Vaarwel.” (Handelingen 15:28-29 Canis)

Merk op van wie de gedachte  of de besluitvorming uit ging. Voor hen “Leek het goed om de Heilige Geest” te laten spreken en Hem het te laten goedkeuren en aan hun op te leggen de bekeerde heidenen geen grotere last op te leggen dan deze vereisten:

dat je onthoudt van wat er is geofferd aan afgoden, en van bloed, en van wat is verstikt, en van hoererij. Als je jezelf hieraan weet te houden dan is het goed … “(vers 28,29).

 

Doorheen de geschiedenis zijn er nog meer raden geweest. Wij weten ook hoe er daarbij in bepaalde tijden het politieke overwicht mee speelde.

Tegenwoordig, althans in deze contreien, wordt er niet zozeer aan afgoderij met offergaven van mensen of dieren, of drinken van bloed gedaan. Het enige dat er is – hier en het lijkt in alle landen – is een toenemende overvloed van “ontucht“. Seksueel contact dat volgens de heersende moraal ongeoorloofd is, was eveneens wijdverspreid in die dagen. Zoals wij kunnen lezen wordt het in bijna alle brieven van de apostelen en in de laatste berichten van Jezus aan de kerken genoemd.

“zó hebt gij er ook, die de leer der Nikolaieten volgen, die hetzelfde beoogt.” (Openbaring 2:15 Canis)

“Maar Ik heb tégen u, dat ge de vrouw Izebel laat begaan, die zich profetes noemt, en door haar leer mijn dienaars verleidt, om ontucht te plegen en afgodenoffers te eten.” (Openbaring 2:20 Canis)

De laatste boodschap van Jezus, in het laatste hoofdstuk in de Bijbel, verteld wat ons niet mag ontgaan:

“Geliefden, dit éne mag u niet ontgaan: Voor den Heer is één dag als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.” (2 Petrus 3:8 Canis)

Jezus komt binnenkort [in Gods zin van ‘snel’ zoals hij ziet dat “een dag is als duizend jaar “] om Gods vergelding (beloning) met Jezus waar te maken, om iedereen terug te betalen voor wat hij heeft gedaan.

“Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.” (Openbaring 12:12 Canis)

“Zie, Ik kom spoedig; mijn loon draag Ik bij Mij, Om ieder te vergelden naar werken.” (Openbaring 22:12 Canis)

“Maar naar buiten, de honden, De tovenaars en ontuchtigen, De moordenaars en de afgodendienaars, En alwie de leugen liefheeft en spreekt!” (Openbaring 22:15 Canis)

In deze tijd waar de wereld op hol lijkt te slaan, zien wij het kwaad erg toenemen en kunnen wij de tegenstanders driftig tegen de gelovigen te keer zien gaan. Het seksueel immoreel gedrag kan men overal vinden en moordenaars zijn er ook genoeg, terwijl er massa’s mensen graag idolen verheerlijken en er niet tegen op ziet om de leugen te beoefenen.

Laat ons er bewust van zijn dat God in onze harten kijkt en beseffen dat hij ons kent – dus laten we ons houden aan datgene wat Hij van ons verlangt. Om echt te “weten” wat God van Zijn Volk verwacht hebben wij de Heilige Schrift om dit te weten te komen.

Ons regelmatig Bijbel lezen en meditatie op Zijn woord zijn een essentieel onderdeel om te bereiken dat wij in een goede relatie komen met de Schepper.

+

English readers may find about this subject: God who knows the heart

Voorgaand:

 Leren kennen van Hem die het hart kent

Vervolg: Bijbel, Gods Woord om op te voeden

++

Aanvullend:

  1. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
  2. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
  3. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
  4. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
  5. Meeslepen of laten verleiden
  6. Goddelozen als kaf dat de wind verstrooit
  7. Gedisciplineerd de Bijbel lezen

+++

15 thoughts on “Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.