Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?

Vorige zondag bekeken wij het verhaal van de gedemoniseerde Legioen. De man die een onreine (Willibrord, Canisius, NGB, HSV, Lei en meeste andere Nederlandse vertalingen) of ‘boze’ (Boek) geest bezat. (Markus 5:1-20) Een demon bezitten was hetzelfde als een onzuivere geest hebben. Het is een Bijbelse manier om te zeggen dat er iets onzuivers is in het denken en/of handelen van een persoon. In het kort gezegd is een persoon met een demon een persoon met een mentale ziekte, of een ziekte zoals epilepsie welke de hersenen aantast.


Wiła - Slavic demon.
Wiła - Slavische demon - Image via Wikipedia

Wij hebben nagegaan hoe ten tijde van Christus hersenletsels werden benaderd. Ook hoe elke afwijking van het normale denken werd benaderd is belangrijk om te weten wat zij in die tijd bedoelden met “hij is een demon” of “een demon is in hem”. Zelfs vandaag als men iemand heeft die vallende ziekte heeft durft men nog zeggen “hij is bezeten” sommige mensen denken echt dat er iemand anders bezit heeft genomen over die persoon. Maar is dat zo? Is het niet gewoon een”elektrisch” falen in de hersenen?

Als wij vers 15 nagaan vinden wij de toestand na dat de ‘bezeten’ man terug tot rust was gekomen. “Zij kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, dezelfde die in de macht van Legioen geweest was; en ze werden door vrees bevangen.” (Markus 5:15 WV78)

“de bezetene zitten die altijd legio demonen in zich had; hij was gekleed en bij zijn volle verstand.” (GNB)

Hij had een legioen in zich? Was dat iets zoals een leger? (5à 6000 man infanterie en 300 ruiters) Neen het is een wijze van spreken. Hij kon bergen verzetten en massa’s dingen breken of kapot maken. Hij had een onmenselijke kracht.

Er is het contrast van de onzuivere geest met ‘in zijn rechterhand’ of ‘bij goed verstand’ ‘Krachtig’ tegenover ‘zittend’, ‘naakt’ tegenover ‘gekleed’ Met andere woorden werd het gek gedrag vervangen door goed bij zijn verstand, gezond van geest. Het betreft niet een soort geest of andere figuur, maar die geest is het geestelijk brein of verstand. Het gaat hier om de hersens en de hersenfunctie.

In Handelingen der apostelen. 16:16 horen wij ook dat iemand die kon waarzeggen werd genoemd als iemand die „ met een geest, een waarzeggende demon” was. Ook zij die wartaal spraken werden aanschouwd als bezeten door een demon.

(Luk. 8:27-30) „Toen hij echter aan land was gestapt, kwam een zekere man uit de stad hem tegemoet, die door demonen bezeten was. . . . Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met een luide stem: ’Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u, pijnig mij niet.’ (Hij had de onreine geest namelijk bevel gegeven van de mens uit te gaan. Want gedurende lange tijd had die hem vastgehouden . . . ) Jezus vroeg hem: ’Hoe is uw naam?’ Hij zei: ’Legioen’, want er waren vele demonen in hem gevaren.”

Evenals zij die vreemde ziekten hadden waar ze geen verklaring voor hadden of welke ze niet konden genezen.
(Mattheus 4:24) „Men bracht allen tot hem die er slecht aan toe waren, die door verscheidene kwalen en pijnen gekweld werden, door demonen bezetenen en lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij genas hen.”

(Mattheus 15:22) „Wees mij barmhartig, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is op een vreselijke manier door een demon bezeten.”

Om de mensen te doen inzien dat een ziekte volledig uit iemand verdreven was moest Jezus een manier vinden om het duidelijk te maken. Bij de verlamde kon hij het bed laten oppakken, maar bij de geestelijk gehandicapte liet hij de onzuivere varkens verdrinken.

Het is wie weet niet per toeval dat het verhaal van De Legioen dadelijk achter het kalmeren van de wind en de zee komt (Mat !:23-27, Mr 4:35-41, Lu 8:22-25) Wij krijgen het beeld voorgeschoteld dat Jezus de natuurelementen kan kalmeren maar ook de geest van een mens, of het gemoed. Het gaat om de gezindheid, de neiging, de lust, de zin het denken op zich, of de uitwerking van de hersenactiviteit, maar niet om een apart iets of iemand in de persoon.


Komende zondag gaan wij verder in op mentale en fysieke ziekten. Want blindheid, stomheid en doofheid werden ook regelmatig omschreven als een lijden aan een demon. Wij zullen nagaan of Demonen bezit een welbepaalde categorie van ziekten uitmaakte. Wij zullen zien dat “bezeten door demonen” gelijkloopt met “zwakheden” of “gebreken” en dat de onzuivere geesten” die worden “uitgeworpen” in de woorden van Mattheus volgens Lukas gewoon omschreven worden als “genezen” “beter worden” of gewoon gezond worden. (Lukas 7:21; Handelingen 19:12)


Ook zullen wij het interessant feit onder beschouwing nemen dat ook van Jezus werd gezegd dat hij een demon in zich had. Ook van hem werd gezegd dat hij van Beëlzebub of van Satan was. “De Joden gaven Hem ten antwoord: ‘Zeggen wij niet met recht dat Gij een Samaritaan zijt en van de duivel bezeten?’” (Johannes 8:48 WV78) “en een demon in zich heeft.” Was Christus dan bezeten door een andere persoon of geest? Neen, het was voor de Joden raar wat Jezus had te vertellen. Wanneer Jezus bijvoorbeeld zei dat diegenen die zijn woord onderhield de dood niet zou zien antwoorden de joden:”Jij hebt een demon.” “ ‘Nu weten wij zeker dat Gij van de duivel bezeten zijt. Want Abraham en de profeten zijn gestorven, terwijl Gij beweert: Als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken.” (Joh 8:52 WV78)

In andere woorden, de Joden zeiden dat Jezus gek was, of niet goed bij zijn verstand. Iemand die zich wat wijsmaakte werd aanschouwd een demon te hebben. Tegenwoordig zeggen wij gemakkelijk “Jij bent gek”. Het gaat er dus om bij de zinnen te komen. “Zijn wij ooit van zinnen geweest, dan was het voor God; zijn wij verstandig, dan is het voor u.” (2Co 5:13 WV78)

 

Verder: ,

3 thoughts on “Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?

  1. Geloof in geesten en in bezetenheid komt vrijwel overal ter wereld voor. Alleen in westerse landen is het veel minder. In Londen vond maandag 6 juli een congres plaats over de invloed van geesten in de geestelijke gezondheidszorg.Melba Wilson, leider van het programma Delivering Race Equality (DRE), presenteerde haar onderzoek onder moslims. Mensen met een islamitische achtergrond zoeken de oorzaak van psychiatrische klachten vaak in verkeerde daden, in bovennatuurlijke oorzaken zoals geesten, vervloekingen en demonen, en in bijgeloof.Lees meer > „U bent behekst, we moeten offeren” > http://www.refdag.nl/artikel/1419575/U+bent+behekst+we+moeten+offeren.html

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.