Heilige Schrift Woord van God

 

“Maar het is niet om hèm alleen, dat er geschreven staat: “het werd hem toegerekend,”” (Romeinen 4:23 CANIS)

“20 Toch moet gij vóór alles begrijpen, dat er geen enkele profetie der Schrift door eigenmachtige verklaring ontstaat. 21 Want nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens, maar onder de drang van den heiligen Geest hebben mensen gesproken uit naam van God.” (2 Petrus 1:20-21 CANIS)

“Dan moet ge op die stenen alle woorden van deze Wet schrijven, duidelijk en klaar.” (Deuteronomium 27:8 CANIS)

“alles toch wat vroeger geschreven werd, is tot onze onderrichting geschreven, opdat we de hoop zouden verkrijgen door het geduld en de vertroosting, die de Schriften ons bieden.” (Romeinen 15:4 CANIS)

“Schrijf nu op wat ge gezien hebt: èn wat thans is, èn wat hierna geschieden zal.” (Openbaring 1:19 CANIS)

“De geest van Jahweh heeft door mij gesproken, Zijn woord ligt nog op mijn tong;” (2 Samuël 23:2 CANIS)

“God heeft vervuld, wat Hij door de mond van alle profeten voorzegd had: dat zijn Christus zou lijden.” (Handelingen 3:18 CANIS)

“(12-14) Maar door een profeet heeft Jahweh Israël uit Egypte geleid, Door een profeet hem gehoed.” (Hosea 12:13 CANIS)

“24 Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; welnu het woord, dat gij hoort, is niet het mijne, maar dat van den Vader, die Mij heeft gezonden. 25  Dit alles heb Ik u gezegd, terwijl Ik nog bij u was. 26 Maar de Helper, de Heilige Geest, dien de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren en alles u in herinnering brengen, wat Ik u heb gezegd. 27 Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart zij ontsteld, noch bevreesd. — 28  Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik. — 29 En nu, eer het geschied is, heb Ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven, wanneer het geschiedt. 30 Ik zal niet veel meer met u spreken; want de vorst van de wereld is op komst. Zeker, hij vermag niets tegen Mij; 31 maar de wereld moet weten, dat Ik den Vader bemin, en dat Ik volbreng, wat de Vader Mij bevolen heeft. Staat op; laten we heengaan.” (Johannes 14:24-31 CANIS)

“Onder elkander onenig gingen ze uiteen. Toen sprak Paulus dit éne woord: Terecht heeft de Heilige Geest door den profeet Isaias tot onze vaderen gesproken” (Handelingen 28:25 CANIS)

“en die nu in de hemel moet blijven wonen tot aan de tijden van het herstel aller dingen, waarvan God van ouds heeft gesproken door de mond zijner heilige profeten.” (Handelingen 3:21 CANIS)

“Want dit zegt Jahweh, de Heer: Het zal niet gebeuren, het zal niet bestaan!” (Jesaja 7:7 CANIS)

“16 De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; 17 opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.” (2 Timotheüs 3:16-17 CANIS)

“Gelooft gij dan niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij? De woorden, die Ik u toespreek, zeg Ik niet uit Mijzelf; het is de Vader, die in Mij blijft, die zelf de werken verricht.” (Johannes 14:10 CANIS)

“grijpt naar de helm van het heil en het zwaard van den Geest: en dit is het woord van God.” (Efeziërs 6:17 CANIS)

16 thoughts on “Heilige Schrift Woord van God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.