De Afstraling van Gods Heerlijkheid

“Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,” (Heb 1:3 WV78)
Wij kunnen opzien naar de Nazarener Jezus (Jeshua), de zoon van Jozef en Maria, welke toen Hij tot volwassendom was gekomen is gaan rondtrekken om te prediken en het geloof in Zijn Vader te gaan verkondigen. Hij is zo ver gegaan in het dienen van Zijn Vader en van de mensheid dat Hij zich zelf heeft opgedragen als een volwaardig Lam. Hij bezat de meeste eigenschappen van zijn Vader op wie wij allemaal mogen gelijken, maar nooit gelijk zullen zijn, zoals wij nooit gelijk Christus één en dezelfde zullen zijn, maar wel één met Christus (in gedachte, doen en laten) moeten worden.
Wij kunnen opzien naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. “In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.” (Heb 12:2 WV78) Het is deze meest volmaakte mens die altijd gezeten mag zijn aan de rechterhand van God, na een enkel offer voor de zonden te hebben gebracht. (Heb 10:12)
“Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.” (Heb 9:12 WV78)

Groot dooiermos op een graf op het Rooms-katho...
Jezus. Groot dooiermos op een graf op het Rooms-katholieke kerkhof te Zwolle. - Image via Wikipedia
Het is Gods Zoon die de reflectie is van Gods glorie (Wijsheid 7:25,26) en de eigenlijke ware afdruk van Zijn substantie of volledige hoedanigheid (Wijsheid 7:26).
Reeds van de eerste zondeval heeft God een oplossing voorzien om de gevolgen van die weerstandsdaad op te heffen en het vertrouwen weer te herstellen. God heeft ons een mensenzoon gezonden die als eniggeboren van God kan aanschouwt worden.
“Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol van genade en waarheid.” (Joh 1:14 WV78)
Het Griekse APAUGASMA slaat terug op de reflectie en houdt niet in dat het ook het wezen is of hét zijn van. Het is dus ook niet de bron. Men zou ook kunnen zeggen dat het een spiegelbeeld is van de eigenschappen of innerlijkheden. zoals men in het Nederlands zegt van een baby dat die helemaal zijn moeder, zijn vader of een of ander familielid is. Dan beweert men niet dat dat één en dezelfde persoon is. Als ik van mijn peter (die reeds dood is) zeg dat hij helemaal mijn vader is, beweer ik niet dat mijn vader een reincarnatie zou zijn van zijn broer.
Substantie of Gr. MOF, BEC, carakthr of CHARACTER & TES HYPOSTASEOS slaan terug op de afdruk van Zijn substantie. Het kind is naar het imago of beeld van zijn vader.
“Then kharacter came to mean an embosser and a stamp for making coins, and from this, looking to the result, the embossed stamp made on the coin, character in writing, style. Finally, it came to mean the basic bodily and psychological structure with which one is born (‘a chip off the old block’; ‘the apple does not fall far from the tree’; ‘of the same coin’) which is unique to the person and which cannot be changed by education or development, though it may be hidden or effaced. Hence, it also means individuality, personal characteristics. In Philo the human soul is called the character of divine power and the Logos is entitled the character of God.” [Dictionary of New Testament Theology, Volume 2, pages 88-89]
God wordt wel eens voorgesteld als de zon en de maan, maar hopelijk gaan wij niet denken dat de Zon en de maan god zijn. Ook wordt Jezus als het licht voorgesteld en nog eerder als de stralen van dat Licht. Het is te zeggen Hij zelf is niet de bron, maar een deel van die Kracht van Licht.“(3:20) Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan,” (Mal 4:2 WV78)
Hij die God aankijkt zal sterven is ons verteld in het Oude Testament. Ook in de nieuwere tijden heeft niemand God kunnen zien. Maar een afbeelding van hou hij er uit zou kunnen zien, of wat God in houd hebben sommigen wel mogen zien. Het is namelijk dankzij Christus aanwezigheid op de aarde dat wij een beeld kunnen vormen van God.
“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.” (Joh 1:18 WV78)“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.” (Col 1:15 WV78)
“En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader?” (Joh 14:9 WV78)
De Zoon heeft Zijn opdracht in velerlei vormen vervuld en is daarna naar Zijn Vader (lees: niet naar zichzelf) gaan.
“Vader, laat Mij nu bij U terugkomen om de eer en de heerlijkheid te  ontvangen die Ik voor het ontstaan van de wereld al had.” (Joh 17:5 BOEK)
Doorheen Zijn leven heeft Jezus een opmerkelijk voorbeeld gesteld hoe een goddelijk mens kan zijn en hoe een Christen hoort te worden. De schrijvers van de evangeliën hebben duidelijk getracht die uniekheid van die schrijnwerkerzoon in het daglicht te stellen. Met verwijzingen naar Psalm 110:1 (Heb 1:13; 10:12,13; Mt 22:44) trachten zij ook duidelijk te maken dat Jehovah en Jezus niet dezelfde personen zijn, maar naast elkaar zullen zitten. de glorie van de zoon was reeds tijdens Zijn leven op aarde gemanifesteerd. Christus kon doorgaan als een voorstelling van de eigenschappen (goedheid, barmhartigheid, liefdevolheid, etc.) van de enige Unieke. Wat God essentieel is, is in Christus duidelijk gemaakt of geopenbaard. door Jezus te aanschouwen kunnen wij de vertoning van Gods eigenschappen zien en van de mogelijkheden die God voor ons in petto heeft.

14 thoughts on “De Afstraling van Gods Heerlijkheid

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.