Woord zonder boeien vol van kracht

We zijn ons ervan bewust hoe waar Paulus‘ voorspelling door de geschiedenis heen is geweest: dat

Inderdaad, allen zullen vervolgd worden, die in Christus Jesus godvruchtig willen leven; (13) maar deugnieten en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen: anderen misleidend, blijven ze zelf in dwaling. (14) Gij echter, volhard in wat ge geleerd en gelovig aanvaard hebt; (15) omdat ge weet, van wien ge het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijsheid ter zaligheid kunnen geven door het geloof in Christus Jesus. (16) De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; (17) opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk. (2Ti 3:12-17 CANIS)

Niets nieuws onder de noorderzon om te zien hoe allen die verlangen om te genieten van een godvruchtig leven in Christus Jezus worden uitgelachen en hoe er meerderen zijn die vervolgd worden, terwijl de slechte mensen en bedriegers zich van kwaad tot erger blijven vermenigvuldigen en hun verfoeilijke waren op de markt blijven brengen of het niets is, terwijl de betere en eerlijke producten minder kansen krijgen.

In deze wereld kunnen we zien dat veel liefhebbers van zichzelf houden en zich niet storen om zich narcistisch op te stellen. Heden kunnen wij zoals ook in de tijd van de apostel Paulus veel geldgierigen vinden en zijn er genoeg personen die laatdunkend, hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, onheilig zijn geworden, zonder natuurlijke liefde, trouweloos, lasteraars, incontinent, woest, afkerig van het goede zijn, verraders zijn of zich roekeloos, opgeblazen gedragen en meer liefhebbers der wellusten zijn dan liefhebbers van God.

Niet velen hebben te doen met het Woord van God. Dat interesseert de meerderheid van de bevolking niet.

Nederlandse vertaling van de rollen van het Oude Testament
Nederlandse vertaling van de rollen van het Oude Testament

Wie van God houdt hoeft eigenlijk niet naar die mensen te kijken die schijnbaar alle geluk met zich mee dragen alhoewel zij op de meest god onvriendelijke wijze leven. Die mensen die naar ons lachen hoeven wij echt niet te vrezen. God heeft ons niet de geest van angst gegeven; maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. We moeten ons daarom niet schamen voor het getuigenis van onze Heer. Gevoed door de kracht van het Woord van God, het Oude Testament en door de kracht van de woorden van het evangelie en de epistels kunnen wij fier zijn over ons aandeel in het lijden voor het Evangelie door de kracht van God. De hemelse Vader heeft Zijn zoon voorzien en zijn loskoopoffer aanvaard zodat een einde werd gebracht aan de gevolgen van de dood. In Jezus kunnen wij redding vinden. God heeft ons tot een heilige roeping uitverkoren, naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in onze Heiland יהושע {Jeshua} Messias, die de wereld de Ware God leerde kennen en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie voor de tijden der eeuwen. Die macht die we kunnen vinden in Zijn Woord, de Bijbel moet ons verder in het leven brengen en laat ons het opbouwen vol hoop

2Ti 1:8-10 CANIS  Schaam u dus niet voor de belijdenis van onzen Heer, noch over mij, zijn geboeide; maar neem uw aandeel in het lijden voor het Evangelie door de kracht van God,  (9)  die ons gered heeft en tot een heilige roeping heeft uitverkoren, niet op grond van onze werken, maar door zijn eigen voorbeschikking en genade. Deze toch is ons van alle eeuwigheid in Christus Jesus verleend,  (10)  maar thans geopenbaard door de verschijning van onzen Zaligmaker Christus Jesus. Hij heeft de dood ten onder gebracht, doch leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie,

We moeten zijn woorden door de apostelen neergeschreven ter harte nemen. De berichtgevingen van het Nieuwe Verbond tezamen met het Oude Verbond moeten onze geest sterk maken in het geloof.

Zij die Christus willen volgen of christen zijn moeten uitkijken en verlangen om een goddelijk leven in Christus Jezus te beleven. Ook al kan dat inhouden dat wij in deze tijd het minder goed zouden hebben om zelfs zullen moeten afrekenen met vervolging, terwijl de slechte mensen en bedriegers zich verder zullen amuseren en van kwaad tot erger nog meer hun kuren ter berde brengen. Maar voor u (en ons) komt het er op aan om te blijven in wat je hebt geleerd.

Steeds zullen wij er op moeten toe zien dat wij verder de woorden van de Heilige Schrift tot ons nemen er vast van overtuigd zijnde dat zij verder kunnen opbouwen doordat zij geschreven zijn, door God ingegeven, winstgevend voor het onderwijs, voor wederlegging, tot verbetering, voor opleiding in de gerechtigheid.

Best kijken wij dan ook uit naar onze dagelijkse portie van Schriftlectuur.

Mogen wij onze ijver voor de Heilige Schrift en de ontwikkeling van een grotere “geest … van kracht en liefde en zelfbeheersing” verhogen.

2Ti 3:12-17 CANIS  Inderdaad, allen zullen vervolgd worden, die in Christus Jesus godvruchtig willen leven;  (13)  maar deugnieten en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen: anderen misleidend, blijven ze zelf in dwaling.  (14)  Gij echter, volhard in wat ge geleerd en gelovig aanvaard hebt;  (15)  omdat ge weet, van wien ge het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijsheid ter zaligheid kunnen geven door het geloof in Christus Jesus.  (16)  De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid;  (17)  opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.

Vandaag ronden we de tweede brief van Paulus aan zijn ‘zoon in het geloof Timotheus, af . Hij betreurt wat de toekomst voor de gelovigen zal inhouden ; een ernstige achteruitgang van het geloof en Christus-achtige manier van leven. Zoals Paulus in de toekomst kijkt geeft de Geest” hem een foto’ van wat er gaat ontwikkelen in de laatste dagen(3: 1). Paulus heeft natuurlijk geen idee hoe ver deze toekomstige tijd is. Maar de beschrijving van deze ‘tijd’, dat is hem geopenbaard heeft een specifieke focus op de toestand van de gelovigen: zij zullen meer liefhebbers van genot zijn dan liefhebbers van God zijn, met het uiterlijk van godzaligheid, maar met het ontkennen van de kracht. (vers 4,5).

2Ti 3:4-5 CANIS  verraders, roekeloos, trots, met meer liefde voor genot dan voor God,  (5)  mensen die de schijn van vroomheid bewaren, maar er de kracht van verwerpen. Ook dit slag moet ge vermijden.

Het woord “macht” of “kracht” staat voor het Griekse woord ‘dunamis’, en verwijst niet per se naar iets wonderbaarlijks. Eerder deze maand zagen we Paulus het tweemaal gebruiken in zijn eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Kolossenzen,

“Kunt u worden versterkt met alle kracht” (vers 11) of Col 1:11 CANIS  dat gij door de macht zijner glorie moogt worden toegerust met alle kracht, om alles met blijdschap te verdragen en te verduren;

… Ik zwoegen, worstelen met al zijn energie dat hij krachtig werkt in mij” (vers 29). Col 1:29 CANIS  Daarvoor zwoeg ik en strijd ik met zijn kracht, die machtig in mij werkt.

Gelovigen moeten echte energie van uit hun geest halen. Het zijn hun hersenen die hen kracht moeten geven. Maar hun hersenen die hen tot denken kunnen brengen kunnen gevoed worden door de Geest van God, welke niet een ander soort godheid of deel van een godheid is, maar eenvoudig weg de Kracht van God zelf is. De Kracht van God zoals onze geest onze eigen kracht uitmaakt. vanuit ons denken, dat plaats grijpt in onze hersenen, moet onze geest, de verwerkelijking van dat denken, ons kracht geven . Hierbij is het het echte streven van godsvrucht dat zo’n kracht genereert – geestelijke kracht van de geest.

Paulus vertelde de Korinthiërs dat de Jezus tot hem zei dat hij met een door God gegeven ‘doorn in het vlees “worstelde,

2Co 12:6-12 CANIS Maar al wilde ik ook roemen, toch was ik geen dwaas, omdat ik de waarheid spreek; maar ik doe het niet, opdat niemand meer van mij denken zal, dan wat hij van mij ziet of hoort, (7) zelfs niet op grond van buitengewone openbaringen. En opdat ik hierop niet ijdel zou worden, is mij een doorn in het vlees gestoken; een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik niet hoogmoedig zou worden. (8) Tot driemaal toe bad ik den Heer, dat hij zou weggaan van mij. (9) Maar Hij heeft mij gezegd: “Mijn genade is u genoeg; want juist bij zwakheid komt de Kracht tot haar recht!” Het liefst zal ik dus op mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus in mij mag wonen. (10) En zelfs verheug ik mij om Christus’ wil over zwakheid en smaad, over noden, vervolgingen en angsten. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. (11) Zeker, ik ben onverstandig geweest; maar gij hebt me er toe gedwongen. Want eigenlijk had ik moeten geprezen worden door ú. Want al ben ik ook niets, toch sta ik in niets ten achter bij die buitengewone apostelen; (12) de kentekenen toch van Apostel zijn onder u uitgewerkt met het grootste geduld, door wondertekenen, mirakels en krachten.

Ook voor ons moet de genade van God voldoende zijn om ons kracht te geven in onze zwakheid. Met het geloof in de dood en verrijzenis van Jezus Christus kan die kracht van Christus ook over ons komen. Dit is niet de macht in de zin van het wonder werken, maar innerlijke kracht ontwikkeld door de realiteit van de relatie met onze Heer en de Vader.

We lazen 2 dagen geleden hoe Paulus Timotheüs vertelde,

2Ti 1:7 CANIS Want God schonk ons niet een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en zelfbeheersing.

Terug naar hoofdstuk 3; zijn we ons bewust hoe waar Paulus’ voorspelling door de geschiedenis heen is geweest dat allen die verlangen om een godvruchtig leven in Christus Jezus te leven zullen vervolgd worden.

In de gratie welke in Christus Jezus is kunnen wij gesterkt worden en het lijden van Christus en ons lijden delen met elkaar als soldaten van Christus.

2Ti 2:1-3 CANIS  Gij dan mijn kind, toon u kloek door de genade, die ge in Christus Jesus bezit;  (2)  wat ge van mij onder vele getuigen gehoord hebt, draag dat aan betrouwbare mannen over, die geschikt zijn, ook anderen te onderrichten;  (3)  neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jesus.

Paulus wijst er op dat hij letterlijk en figuurlijk in de ketens is geslagen maar zeer goed beseft dat Gods Woord niet ‘gebonden’ is.

2Ti 2:8-9 CANIS  Denk ook eens terug aan “Jesus Christus, uit Davids zaad, maar van de doden opgewekt;” zoals mijn Evangelie luidt,  (9)  waarvoor ik lijd, tot boeien toe, een misdadiger gelijk; maar het Woord van God is niet geboeid!

Vandaag, met het wijdverspreide vertaal- en drukwerk en websites, is het Woord van God minder gebonden dan ooit, maar hoe weinigen vinden dat Woord en willen er kennis van nemen. Vooral in westerse landen die vol met vleselijk afleiding en “de liefde voor geld” zijn gevuld.

In welke mate wil u zich laten leiden door dat Woord van God? In welke mate wenst u eerder door God ‘geboeid’ te raken dan door de mensen rondom u?

Hoe veel wenst u te verdragen omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil, dat in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid zullen kunnen genieten?

2Ti 2:10 CANIS Daarom juist verdraag ik alles terwille der uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jesus, en de eeuwige glorie bovendien.

Vóór Paulus zijn bekering diende hij zelf, zijn ego ontwikkelend, als een Farizeeër, blind voor “de weg” – de weg van Christus; de menselijke ambities die hij toen had vooropstellend. Maar toen ‘stierf’ hij, in zekere zin, buiten Damascus. Met vernieuwde kracht, vol moed, trotseerde hij niet enkel de druk en haat van zijn vroegere collega’s maar ook van hen die weigerachtig stonden tegenover deze vroegere vervolger. Onder de eerste gelovigen begonnen inspirerende geruchten te circuleren en Paulus wenste hen toch te laten weten dat zijn woorden als getrouw moesten ontvangen worden en bevatte ze in deze brief,

2Ti 2:11-12 CANIS Dit woord is waarachtig! Immers zijn wij met Hem gestorven, dan zullen wij ook met Hem leven; (12) lijden wij, dan zullen wij ook met Hem heersen; verloochenen wij Hem, dan zal Hij ook ons verloochenen;

Dit gezegde blijft helemaal waar vandaag de dag, zijn wij ook met hem gestorven? Onze gedachten moeten onmiddellijk uitgaan naar de woorden van Paulus aan de Kolossenzen,

Col 3:5-10 CANIS  Doodt dan wat aards is in uw leden: ontucht, onreinheid, drift, boze begeerte en hebzucht, welke ten slotte afgoderij is;  (6)  door dit alles komt Gods toorn.  (7)  Zeker, dit alles hebt gij vroeger gedaan, toen gij daarin hebt geleefd.  (8)  Maar thans moet ook gij dit alles afleggen: toorn, gramschap, boosheid, laster, oneerbare taal uit uw mond;  (9)  bedriegt elkander niet. Want gij hebt den ouden mens afgelegd met zijn practijken,  (10)  en aangetrokken den nieuwen mens, die tot beter inzicht vernieuwd is naar het beeld van zijn Schepper.

Zoals de morele beperkingen op onze wereld volledig desintegreren, zal er nog meer uithoudingsvermogen nodig zijn – en ons uithoudingsvermogen moet de belijdenis van ons geloof in Christus omvatten. Vers 12 in het hoofdstuk van enkele dagen geleden concludeert Paulus notering door ‘te zeggen’ –

2Ti 2:11-13 CANIS  Dit woord is waarachtig! Immers zijn wij met Hem gestorven, dan zullen wij ook met Hem leven;  (12)  lijden wij, dan zullen wij ook met Hem heersen; verloochenen wij Hem, dan zal Hij ook ons verloochenen;  (13)  zijn wij ontrouw, Hij blijft trouw, want Zich verloochenen kan Hij niet.

Als wij Christus Jezus verloochenen, zal hij ook ons ​​verloochenen. Hij heeft duidelijk gemaakt wie hij is en wie zijn hemelse Vader is. Het is aan ons om te kiezen ofwel om menselijke leerstellingen te blijven volgen, en zo bijvoorbeeld aan de Drie-eenheid te willen vast houden, of om de boodschap van Jezus ten volle waar te nemen en uit te kijken naar Jezus zijn terugkomst wanneer zijn hemelse Vader, de enige Ware God het belieft.

Aan ons is het om de Woorden van de Heilige Schrift voor waar of voor lief te nemen. Als we ontrouw zijn, blijft God steeds trouw, wat ons de mogelijkheid geeft om steeds naar Hem terug te keren.  Jezus is nu de enige bemiddelaar tussen God en mens en in hem moeten wij ons geloof stellen. God heeft door de eeuwen heen vele beloften gegeven en Hij zal er zich aan houden, daar kunnen wij op aan. Jezus heeft ook vele beloften gegeven en zij die hem willen volgen zullen er ook op aan kunnen dat Jezus zijn woord zal houden.

Het is

… “om zijn belofte dat” als wij volharden, wij ook met hem heersen zullen “.

en andere gezegden als deze dat wij onze hoop kunnen opbouwen op hen die Jezus van dichtbij hebben mee gemaakt, hem wel konden zien, dat wij die niet kunnen zien ook aan hun woorden geloof moeten hechten en hopen op de Bijbelse Waarheid.

+

Sommige delen van dit artikel worden ook besproken in de twee Engelse artikelen:

An English version can be found in the two previous articles:

If we endure …

Increase our zeal for the Holy scriptures

 

Vindt onder meer:

 1. Leren kennen van Hem die het hart kent
 2. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 3. Want het is geen leeg woord
 4. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 5. De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
 6. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 7. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 8. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 9. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

++

Aanvullend:

 1. Wat willen wij najagen
 2. Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner
 3. God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie
 4. Allmächtige Gott denn kein Mensch wird leben, der Dich sieht
 5. Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern
 6. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 7. El Shaddai Jehova der Abraham erschienen
 8. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 9. Der Allmächtige Gott der Götter, größer und mächtiger als alle Götter
 10. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 11. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 12. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 13. Toewijding van ons
 14. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 15. Christen zijn is de leider Jezus volgen

+++

21 thoughts on “Woord zonder boeien vol van kracht

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.