Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws [ ‘evangelie’ ] brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ (Jes 52:7, NBV)

Uitnodiging

tot het bijwonen van de jaarlijkse

Studie- en

Ontmoetingsdag

van Broeders in Christus

zaterdag 2 april 2011

‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort


Waarom Jesaja?

Bij Markus begint Jezus zijn openbare prediking met: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie(Markus 1 :15, NBG’51). Is het u hier wel eens opgevallen dat niemand Hem toen vroeg ‘waar heb je het over?’ Ze wisten dus kennelijk heel goed waar Hij op doelde.

Jezus’ tijdgenoten hadden inderdaad een heel concrete verwachting van dat evangelie. Zij verwachtten de wederoprichting van het koninkrijk, dat was begonnen onder David en Salomo, maar waaraan een einde was gekomen door de ballingschap in Babel. Na de terugkeer daaruit was dat koninkrijk nog niet hersteld. Uit het boek Daniël wisten ze dat hier lange tijd overheen zou gaan. Maar de daar genoemde tijd was verstreken, en dus verwachtten ze in hun tijd het optreden van de ‘Messias’, de beloofde koning uit de lijn van David, die alles weer zou herstellen. De term ‘evangelie’ (Grieks: euangelion, het goede nieuws) kenden ze ook. Die komt namelijk uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die de meeste Joden destijds gebruikten.

Het bijbehorende werkwoord euangelizomai (evangelizeren of het brengen van goed nieuws) is zesmaal te vinden in de profetie van Jesaja. En de Joden van de eerste eeuw gingen er van uit dat het sloeg op dat herstel van het koningschap. Dit moest wel betekenen dat de komende Messias de Romeinen uit het land zou verdrijven, en hij hun staat weer onafhankelijk zou maken. Maar wie Jesaja goed leest, ziet dat het in werkelijkheid over iets heel anders gaat; namelijk over de bevrijding uit de macht van zonde en dood. En dat is nog veel groter nieuws dan de staatkundige onafhankelijkheid waar zij naar uitzagen. Tijdens Jezus’ prediking hebben maar weinigen dit begrepen, maar na zijn opstanding was dat de boodschap waarmee de apostelen de wereld introkken.

Christenen weten uiteraard heel goed dat het evangelie te maken heeft met leven en dood. Maar hoe velen hebben ook een helder begrip van Jesaja’s prediking waar dat op gebaseerd is? Want Jesaja is geen gemakkelijk boek. Toch is die boodschap wel degelijk ook voor ons van essentieel belang, voor een goed begrip van wat het evangelie nu precies inhoudt, en van wat nu pre­cies de rol is van de Messias (Grieks: Christos) die daar de spil van is. Onze komende studiedag willen we u daarom die boodschap van Jesaja laten zien.

Wat gaan we doen

Uiteraard is het niet mogelijk in een viertal studies even het gehele boek Jesa­ja te behandelen. Wat we willen doen, is u in kort bestek laten zien wat nu ei­genlijk de boodschap van de profeet Jesaja is, en welke thema’s daar een rol in spelen. En vooral welke verbanden er allemaal zijn met de boodschap van de Evangeliën en de rest van het Nieuwe Testament. Na afloop krijgt u dan een nieuw boek mee uit onze serie “de Boeken van de Bijbel”, met daarin het volledige verhaal.

In de eerste studie willen we u de achtergronden schetsen: de politieke situa­tie van de wereld in Jesaja’s dagen, waartegen we het verhaal moeten lezen en begrijpen; maar ook het godsdienstige verval onder het volk. Niet alleen onder wie het verbond ontrouw waren geworden, maar evenzeer onder het ‘getrouwe’ deel, dat daarin meer werd meegesleept dan het zich bewust was. Dat volk had dringend verlossing nodig, maar besefte dit zelf niet. Dus moest ze dat eerst duidelijk worden gemaakt. En die boodschap is in de christelijke wereld van onze tijd nog even actueel.

De tweede studie toont u hoe God Zich in Jesaja presenteert als de God die opkomt voor wie Hem dient. Hij daagt als het ware de goden van andere vol­ken uit te laten zien dat zij dat ook kunnen doen, en bovendien van tevoren aan kunnen kondigen. Dat kunnen ze echter niet, want ze zijn maar bedenksels van hun aanbidders. Daar tegenover stelt Hij Zijn aankondiging; niet alleen dat Hij zijn volk gaat bevrijden en verlossen, maar ook hoe Hij dat gaat doen. Want Hij bestuurt de geschiedenis. Wat Zijn volk overkomt, heeft Zijn hand over hen gebracht. Daarom moet Zijn volk zijn heil ook niet zoeken in eigen politieke of militaire oplossingen, maar vertrouwen op Hem.

Vervolgens tonen we u waarom er voor deze verlossing een speciale ‘losser’ nodig was. Het volk verwachtte een komende ‘gezalfde’ (Hebreeuws: Messias, Grieks: Christos) uit het huis van David. Maar zelfs de getrouwe Hizkia, die volgens de schrijver van het boek Koningen zijns gelijke niet had onder de ko­ningen van Juda, was niet goed genoeg voor deze taak. Op het kritieke mo­ment faalde ook hij. God schonk hem wel een spectaculaire bevrijding uit de macht van de Assyriërs, die model staat voor de echte bevrijding. Maar pas toen Hizkia besefte en erkende dat ook hij eerst een menselijke oplossing had gezocht i.p.v. direct te vertrouwen op een al door God gegeven belofte.

Tenslotte komen we dan tot de essentie van Jesaja’s boodschap: Gods plan voor de bevrijding uit de kerkers van de grootste vijand van de mens: de dood; en niet uit de greep van een politieke wereldmacht. Die overwinning op de dood zou niet worden behaald door een machtig krijgsman, maar door een nederig, gehoorzaam dienaar: Gods Knecht. Dat is het grootste nieuws waar­op een mens maar zou kunnen hopen. En zelfs daar blijft het niet bij: die be­vrijding uit de kerkers van de dood is er niet alleen voor de leden van het oude verbondsvolk, maar is ook beschikbaar voor allen uit de volken – de goyim, de heidenen – die zich bekeren tot de God van Israël.

Dat is misschien nog wel het allergrootste nieuws, zeker voor ons! De brenger van dat nieuws heet de ‘vreugdebode’, letterlijk: ‘hij die goede tijding brengt’. De term die Jesaja voor dat ‘goede nieuws’ gebruikt, is in het Hebreeuws bashar en in het Grieks euangelion. Die term is, in deze betekenis, karakteristiek voor Jesaja; en er is nauwelijks een compleet begrip van het ‘evangelie’ mogelijk zonder kennis van deze achtergrond. We willen dat daarom tot slot illustreren aan de hand van een reeks verbanden met het Nieuwe Testament.

Thema van de dag:

Jesaja

De ‘vreugdebode’ van het evangelie

9.45-10.30 Ontvangst

Programma

10.30 Eerste studie:

De wereld van Jesaja

Luister hiernaar, volk van Jakob … dat zweert bij de naam van de HEER en zich op Israëls God beroept, maar onwaarachtig en onoprecht. (Jesaja 48:1, NBV)

11.30 Tweede studie:

Wie is zoals Ik?

Dit zegt de HEER er is geen god buiten mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. (Jesaja 44:6-7, NBV)

12.15-13.45 Gelegenheid voor gesprekken en warme maaltijd.

14.00 Derde studie:

Geen koning zoals hij … maar toch

Hizkia stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israël. Nooit, noch voor noch na zijn tijd, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van Juda. (2 Koningen 18:5, NBV)

14.45 Vierde studie:

Bevrijd uit de hand van ‘de sterke’

Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo zegt de HERE: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. (Jesaja 49:24-25, NBG’51)

15.30-15.45 Pauze

15.45-16.30 Gezamenlijke discussie en beantwoording van vragen. 16.30-18.00 Gelegenheid voor gesprekken en broodmaaltijd.

Naast het volgen van de studies is er ruime gelegenheid voor onderlinge gesprekken of persoonlijke vragen aan de sprekers.

Ook bent u van harte welkom bij de lectuurtafel.

Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort,

e-mail: info@broedersinchristus.nl website: www.broedersinchristus.nl

 

+++

 

De term Gospel wordt in de Engelstalige Bijbelvertaling NASB negenennegentig keer en in de NET Bible tweeënnegentig keren gevonden. In het Griekse Nieuw Testament is gospel de vertaling van het Griekse substantief euangelion (dat 76 maal voorkomt) “goed nieuws” en het werkwoord euangelizo (dat 54 keer voorkomt), betekent “om het goede nieuws te brengen of aan te kondigen”. Beide woorden zijn van het substantief angelos, “bode” afgeleid. In het klassieke Griekenland was een euangelos één die een bericht van overwinning of andere politieke boodschap of persoonlijke nieuws bracht dat vreugde veroorzaakte. Bovendien betekende euangelizomai  “om als een bode van vreugde te spreken, om goed nieuws te verkondigen”. Verder werd het substantief euangelion een technische term voor het bericht van overwinning, hoewel het ook voor een politiek of privébericht werd gebruikt dat vreugde bracht.

7 thoughts on “Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.