Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen

(smal Set) Henri Gillard, 1901 - 1979  Prieste...
Priester von Tréhorenteuc voor kerk - Image by Ela2007 via Flickr

In onze contreien gaan reeds vele jaren gaan de mensen er van uit dat in de Kerk alleen maar Geestelijken het werk moeten uitvoeren. Zij denken dat enkel Priesters de dienst voor God uitmaken. Het uitgangspunt dat God enkel speciale individuen zou uitroepen die een theologie opleiding moeten gevolgd hebben aan een universiteit berust niet op Bijbelse meldingen. In de oudheid moesten de mensen die de Bijbelse teksten kenbaar maakten aan anderen hiervoor niet echt speciaal zijn voor opgeleid. De Apostelen volgden Jezus, maar hebben geen examen moeten afleggen om te bewijzen dat zij een volwaardig apostel konden zijn. De eerste predikers legden ook niet verscheidene proeven voor een hogeschool commissie af. De proeven die hen konden voorgelegd worden was de bewijslast dat zij werkelijk voor de Heer kozen. Zij die Christus wilden volgen moesten geen eed van kuisheid gaan afleggen en zich elk contact met het andere geslacht ontzeggen. Er was geen celibaat vereist om priester te zijn. Elke gelovige is opgeroepen op Christus in de dienst te volgen. Als volgelingen van Jezus kan iedereen juist door het naleven van de opdrachten die Jezus heeft gegeven, aantonen dat hij of zij een ware volgeling is. De roep van God is voor elke mens uniek en zeer verscheiden. Iedereen kan een andere taak toegewezen krijgen. In wezen is het niet een machtsorgaan dat alleenzeggenschap heeft over de roep van God. Het is Jehovah die roept en leidt. Wij kunnen Zijn stem trachten te horen en proberen na te volgen. Indien wij een roeping op ons af voelen komen is het aan ons om daar op te reageren en ons in Christus Jezus naam daarin te bewijzen. Wij moeten niet steeds blijven zoeken naar excuses, alsof wij te jong zijn (Jer 1:7), of dat wij er niet voor bekwaam zijn. God zal wel weten wie voor wat geschikt is en kan evengoed de minder begoede voor Zijn Plan gebruiken. Wij moeten echter open staan om de stem van God te horen zo als Jeremiah deze ook in zijn dromen hoorde. (Jer 1:4-10). Zoals Mozes vond Jeremiah zichzelf ook ongeschikt en waren de opdrachten die hij te horen kreeg niet altijd gemakkelijk of geliefd bij anderen. Ook zij voelden regelmatig angst voor de anderen die ook dikwijls weerstand boden. Maar Jehovah verzocht hen te vertrouwen op Hem en verwittigde dat men zelfs angst kon krijgen voor de ander indien men geen vertrouwen in God wilde schenken (Jeremia 1:17). Jehovah is daar om ons te redden (Jeremia 1:19) en als wij in Hem vertrouwen hebben moeten wij ook de moed hebben om voor Hem te durven uit te komen. Met onze houding, onze woorden en daden kunnen wij anderen laten merken dat wij voor God hebben gekozen.

Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Laat ons alles  doen wat Jezus en de Apostelen ons hebben geleerd en overgedragen. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Laat anderen merken dat de Heer ons veel vreugde heeft gegeven en laat ons onze gedachten naar anderen uit gaan en laat ons er in verheugen hoe anderen ook hun zorg voor ons kunnen tonen. Laat ons er bewust van zijn tegen alles bestand te zijn door Hem die ons kracht geeft. (Filipenzen 4:8-15) Laat onder ons die gezindheid heersen welke ook Christus Jezus bezielde:  ” Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: 7 Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verhevenen Hem de naam verleend die boven alle namen is, 10 opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder een knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, 11 en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.”(Filipenzen 2:5-16 WV78) Het is niet omdat wij niet naar een kerkgebouw gaan dat wij ons niet meer aan de regels van Christus zouden moeten gaan houden. Het is niet in de afwezigheid van een kerkinstelling dat wij dan met niet minder ernst werk van ons heil of ons zielenleven zouden moeten maken. Wij moeten beseffen dat het niet een ‘kerk-instelling is maar God is die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om Zijn heilsplan te verwezenlijken. wij moeten dat willen aanvaarden en ons bereid voelen een radertje te willen zijn in Zijn heilsplan. Doet al wat ge te doen hebt, zonder, te morren of tegen te spreken. Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept bent, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal. Houdt vast aan het Woord dat leven geeft.

11 thoughts on “Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.