Bijbel tekstfragmenten bij Tijd voor dit en dat

 


“De dagen van onze jaren omvatten zeventig jaren, voor de krachtigsten tachtig jaren; hun trots werd moeite en leed: hoe snel voorbij zijn wij – een wiekslag!” (Ps 90:10 WV78)“Hoort, iemand zegt: ‘Roep!’ En ik zeg: ‘Wat zal ik roepen?’ Alle mensen zijn gras en hun trouw niets dan een veldbloem” (Jes 40:6 WV78)“Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.” (1Co 7:31 WV78)“en de rijke op zijn geringheid! Want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras.” (Jak 1:10 WV78)“gij weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen! Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen.” (Jak 4:14 WV78)“Want alle vlees is als gras en heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af,” (1Pe 1:24 WV78)“En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.” (1Jo 2:17 WV78)“15 Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16 Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.” (Efe 5:15-16 WV78)

“Leer ons zo onze dagen te tellen dat ons wijsheid des harten gewordt.” (Ps 90:12 WV78)

“Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.” (Pre 3:1 WV78)

“Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?” (Pre 1:3 WV78)

“Maar toen ik terugzag op alles wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast: het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen onder de zon.” (Pre 2:11 WV78)

“Het beste voor de mens is nog: eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God.” (Pre 2:24 WV78)

“Aan iemand die Hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat Hij moeizaam sparen en vergaren om het dan over te dragen aan iemand die Hem bevalt. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind.” (Pre 2:26 WV78)

“(5:15) Inderdaad, het is erg pijnlijk: net zoals hij gekomen is moet hij weer gaan. Wat heeft hij dan bereikt? Hij heeft gezwoegd voor niets.” (Pre 5:16 WV78)

“(5:18) Inderdaad, als God je welstand en rijkdom schenkt en je de kans geeft ervan te profiteren, als je je deel krijgt en gelukkig bent bij al je werk, dan is dat een gave van God.” (Pre 5:19 WV78)

“Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.” (1Pe 2:5 WV78)

“In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.” (1Pe 2:24 WV78)

“De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en krijgen hun straf.” (Spr 22:3 WV78)

“1  Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste, beslissende tijdperk. 2 De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, 3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht; 5 de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand.” (2Ti 3:1-5 WV78)

“terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf.” (2Ti 3:13 WV78)

“3  Gij moet vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, mensen die leven volgens hun eigen begeerten, 4 en die honend vragen: ‘Waar blijft nu de wederkomst die Hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het van het begin der schepping geweest is.’” (2Pe 3:3-4 WV78)

“In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God.” (2Pe 3:14 WV78)

“Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen; geeft uw standpunt niet prijs.” (2Pe 3:17 WV78)

“En nadat Hij zich had neergezet op de Olijfberg, vroegen de leerlingen Hem, terwijl er verder niemand bij was: ‘Zeg ons, wanneer dat zal gebeuren en wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding van de wereld.’” (Mt 24:3 WV78)

“Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zal hongersnood zijn, pest en aardbeving, nu hier, dan daar.” (Mt 24:7 WV78)

“10 Dan zullen velen ten val komen, en uit haat elkander overleveren. 11 Tal van valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij misleiden. 12 Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen. 13 Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. 14 De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij dus de gruwel der verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats – wie het leest begrijpe het! – 16 laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten;” (Mt 24:10-16 WV78)

“Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal.” (Mt 24:21 WV78)

“30 Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. 31 Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.” (Mt 24:30-31 WV78)

“33 Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is, ja voor de deur staat. 34 Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbij gaan voordat dit alles geschied is.” (Mt 24:33-34 WV78)

“37 Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 38 Zoals toch de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag, waarop Noach de ark binnenging, 39 en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; 41 twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten.” (Mt 24:37-41 WV78)

“45 Wie is dus de trouwe en verstandige knecht, die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven? 46 Gelukkig die knecht als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. 47 Voorwaar, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48 Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf: mijn heer blijft nog wel een poosje weg, 49 en begint hij de andere knechten te slaan en eet en drinkt hij met dronkaards, 50 dan zal de heer van die knecht komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; 51 en hij zal hem vierendelen en hem het lot doen delen van de huichelaars. Daar zal geween zijn en tandengeknars.” (Mt 24:45-51 WV78)

“31  Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 32 Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.” (Mt 25:31-32 WV78)

“3 En nadat Hij zich had neergezet op de Olijfberg tegenover de tempel, stelden Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas, terwijl er verder niemand bij was, Hem de vraag: 4 ’Zeg ons, wanneer dat zal gebeuren en wat zal het teken zijn, dat dit alles gaat voltrokken worden?’” (Mr 13:3-4 WV78)

“Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen aardbevingen zijn en hongersnood, nu hier, dan daar: dit is het begin van de weeen.” (Mr 13:8 WV78)

“Eerst moet onder alle volkeren de Blijde Boodschap verkondigd worden.” (Mr 13:10 WV78)

“21 Wanneer dan iemand u zegt: Zie, de Christus is hier of: Hij is daar: gelooft het niet. 22 Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.” (Mr 13:21-22 WV78)

“Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat dit alles gebeurd is.” (Mr 13:30 WV78)

“32 Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. 33 Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.” (Mr 13:32-33 WV78)

“5  Toen sommigen opmerkten, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, zei Hij: 6 ’Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden.’ 7 Ze vroegen Hem nu: ‘Meester, wanneer zal dat dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’” (Lu 21:5-7 WV78)

“11 er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. 12 Maar nog voor dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. 13 Het zal voor u uitlopen op een getuigenis. 14 Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. 15 Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. 16 Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. 17 Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam;” (Lu 21:11-17 WV78)

“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.” (Lu 21:20 WV78)

“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.” (Lu 21:25 WV78)

“31 Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, voor dit alles geschied is. 33 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. 34 Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, 35 want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. 36 Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon.’” (Lu 21:31-36 WV78)

“Gij grondde de aarde op haar zuilen, onwrikbaar, eeuwig van duur,” (Ps 104:5 WV78)

“Geslachten gaan en geslachten komen, en de aarde blijft al maar bestaan.” (Pre 1:4 WV78)

“leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mt 28:20 WV78)

“De rechtvaardigen beerven de aarde, zij mogen haar blijvend bewonen.” (Ps 37:29 WV78)

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” (Ro 6:23 WV78)

“29 Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, 30 of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudig aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.” (Mr 10:29-30 WV78)

“3  Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. 4 Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. 5 In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.” (1Pe 1:3-5 WV78)

“Het einde van alle dingen is nabij. Weest dus bezonnen en nuchter opdat gij kunt bidden.” (1Pe 4:7 WV78)

“Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.” (1Th 5:6 WV78)

“De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.” (Mt 24:14 WV78)

 

 

 

+

Voorgaande

Tijd voor dit en dat

Engelse versie / English version: Bible fragments by Time for this and that

Franse versie / Verion française: Fragments bibliques par Temps pour ceci et cela

++

Vindt ook te lezen

Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

 

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.