Begrijpend Zingen – Psalm 1

Met de ingang van het nieuwe jaar vat ons bijbelleesplan aan met de eerste boeken van Mozes (Genesis 1 en 2), de Psalmen en de eerste boeken van de Messiaanse geschriften (Mattheus 1 en 2)

Het woord psalm wordt soms alleen gebruikt voor de (gezongen) teksten die zijn opgenomen in het Bijbelboek Psalmen. Andere gezongen teksten uit de Bijbel, zoals 1 Samuel 2, Daniël A:28-68, Jona 2, Habakuk 3, Lucas 1:46-55 (Lofzang van Maria), Lucas 1:68-79 (Lofzang van Zacharias) en Lucas 2:29-32 (Lofzang van Simeon) worden kantieken of lofzangen genoemd.

Laten wij dit jaar eens acht slaan op wat die Psalmen meebrengen aan wijsheid en hoe zij God openbaren. Ook als wij liederen zingen moeten wij proberen de achtergrond of achterliggende boodschap van die liederen ter harte te nemen.

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt, zal God met nog grotere vreugde lofzingen

Welzalig de man………

File:Folio 101v - Psalm LXIV.jpg
Vijftiende eeuws Psalmenboek: Les Très Riches Heures du duc de Berry, Folio 101v – Psalm LXIV the Musée Condé, Chantilly.

De Psalmen vormden in de tijd van het Oude Testament het liedboek van de gelovige Israëliet. De voornaamste schrijver van psalmen was Koning David, maar ook anderen hebben een bijdrage geleverd. Toen het Boek der Psalmen samengesteld werd, kwam het totaal op 150 lofzangen, persoonlijke overpeinzingen, weerspiegelingen op de geschiedenis van het volk Israël en profetieën over de toekomst – vooral het werk van de Messias. Het is een boek, door God aan de mensen gegeven – Joden zowel als niet-Joden – als onuitputtelijke en onmisbare bron van bezinning en bemoediging.

Welke psalm zouú als eerstegekozenhebbenuitdezewonderlijkeverzameling?

Een loflied, waarschijnlijk!

Degene echter die de Psalmen als boek heeft samengesteld (lang na de tijd van David), liet zijn keuze vallen op een eenvoudige psalm, die de goddelijke mens met de goddeloze mens vergelijkt. Volgens deze psalm is de goddelijke mens iemand die:
♪ niet wandelt in de raad van goddelozen
♪ niet staat op de weg van zondaars
♪ noch zit in de kring van spotters

Let op de verschillen tussen wandelen, staan en zitten! Al lijkt het wel onschuldig om op straat te wandelen, je loopt toch het gevaar in een ongewenste richting gedrongen te worden – door de goddelozen. Ga je langs de weg of op een plein staan, dan is het gevaar nog groter, want je raakt onvermijdelijk in gesprek met anderen, die daar ook staan – zondaars vooral.
Erger nog: neem je plaats op een bank, bijvoorbeeld vóór de poort van de stad, zoals dat gebeurde in Bijbelse tijden, dan word je al gauw opgenomen in spreken en doen van mensen, die je af willen leiden van Gods wegen – de spotters.

De les van vers 1 van Psalm 1 is dat we vermijden ons in een moeilijke situatie te brengen. De verzen 2 en 3 beschrijven echter de positieve eigenschappen van hem die “bij dag en bij nacht” Gods wil overpeinst.
Hij is gelijk een boom die vrucht en loof voortbrengt. Daarentegen is de opbrengst van de goddeloze slechts “kaf dat de wind verstrooit” (vers 4).

Psalm 1 is voor ieder mens: welzalig de man die naar déze psalm handelt.
En wie heeft dat volmaakt gedaan?
Uiteraard de leermeester Jezus Christus, die in alles God welgevallig was: hij is tenslotte “de man”.

J.M

+

Voorgaand

Gedachte voor 2 januari 2018

3 thoughts on “Begrijpend Zingen – Psalm 1

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.