Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Posted on May 6, 2015. Filed under: Bijbel Studie en Bijbel Lezing, Christen zijn en Christus volgen, Christendom en Christenheid, Kerkplanting, Omgang | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Al vroeg na Jezus dood, toen de apostelen zijn leer verder wilden zetten kwamen zij met vele vragen te zitten en opmerkingen die hen er toe aan zetten om deze samen diepgaander te bespreken. Zo werd te Jeruzalem Raad gehouden omdat de kwestie van de heidenen die tot het geloof waren gekomen een verschil tussen Joden en heidenen bloot legde.

In de Bijbel lezingen van gisteren (5 mei) lezen we over die conferentie, welke toch van ernstige aard was, die plaatsvond in Jeruzalem onder de leerlingen en andere belangrijke broeders. Het ging over problemen die waren ontstaan ​​onder de gelovigen.

Het praktische probleem was de besnijdenis, maar het echte grote probleem was hoeveel van de wet van Mozes nog steeds hoorde gevolgd te worden door de niet-Joodse gelovigen.

Standbeeld van de vroege kerkleider Barnabas, in de kerk van het Paleis van Mafra, Portugal

De Raad van Jeruzalem kwam er omdat sommige christelijke broeders van Judea begonnen te prediken dat de besnijdenis nodig was voor iemand om een ​​christen te zijn. In zekere zin is het argument of dat Jezus het verbond van Abraham uitbreidt tot de heidenen, in dien verstande dat het nog steeds noodzakelijk is dat de besnijdenis een onderdeel van dat verbond is. Paulus en Barnabas zijn het hier niet mee eens. Het eindigt met Paulus en zijn samenwerker de Leviet Barnabas op weg naar Jeruzalem om hun zaak te bepleiten. De Farizeeën die Christus hebben aanvaard leidden de heffing voor de besnijdenis, Paul leidde tegen.

“Maar enigen van de sekte der farizeën, die gelovig waren geworden, kwamen er tegen op, en zeiden: Men moet ze besnijden, en ze gelasten, de Wet van Moses te onderhouden.” (Handelingen 15:5 Canis)

Wat moet worden opgemerkt is dat dit een interne strijd was in de eerste jaren van de vorming van de Kerk van Christus. Farizeeën kwamen tot Christus, maar ze hadden nog steeds hun hoge dunk van de Wet van Mozes. Al in de tijd van Jezus zijn publieke optreden was dit een omstreden discussiepunt omdat zij het niet konden velen dat Jezus en zijn apostelen bepaalde handelingen deden om de sabbat.

Paulus had waarschijnlijk ook in het begin moeilijkheden met de wijze van kijken op de Wet door Jezus, maar hij begon te begrijpen dat Jezus de Christus is, en als Gezalfde van God de relatie tussen de mens en God hersteld heeft, waardoor er veel veranderd is, en dat deze een eenvoudiger manier heeft geschapen om Gods koninkrijk binnen te gaan.

De Farizeeën leggen hun eenvoudige zaak voor. Paul countert maar krijgt hulp van Peter, die zoals u weet ook nog onder vuur was komen te staan voor het naar het huis gaan van Cornelius. Hij neemt Paulus’ kant van de dingen.

De apostel Petrus vertelt aan de bijeengekomen gelovigen hoe God gehandeld had over de bekering en de doop van de Romein Cornelius en ook zijn familie en vrienden.

“7 Toen men het niet eens kon worden, stond Petrus op, en sprak tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. 8 En God, die de harten doorgrondt, heeft voor hen getuigd, door hun den Heiligen Geest te schenken, juist als aan ons.” (Handelingen 15:7-8 Canis)

“Door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie te laten horen en doen geloven. En God, die het hart kent, getuigde aan hen … “(vers 7,8).

Hoe krachtig deze woorden om volledig te beseffen dat “God het hart kent”! We moeten mediteren over dat feit.

Vanwege het feit dat Petrus een van de oorspronkelijke twaalf apostelen is en een van de naaste medewerkers van Jezus zelf, heeft deze toch met zijn steun aan Paulus, het besluit van de Raad kunnen beïnvloeden.

Het resultaat van de conferentie is dat ze besluiten om te schrijven naar de heidenen en te zeggen

“28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goedgedacht. u geen zwaardere last op te leggen, dan deze noodzakelijke voorschriften: 29 dat gij u onthoudt van offervlees, van bloed en verstikt vlees, en van ontucht. Zo gij u daarvoor in acht neemt, handelt gij goed. Vaarwel.” (Handelingen 15:28-29 Canis)

Merk op van wie de gedachte  of de besluitvorming uit ging. Voor hen “Leek het goed om de Heilige Geest” te laten spreken en Hem het te laten goedkeuren en aan hun op te leggen de bekeerde heidenen geen grotere last op te leggen dan deze vereisten:

dat je onthoudt van wat er is geofferd aan afgoden, en van bloed, en van wat is verstikt, en van hoererij. Als je jezelf hieraan weet te houden dan is het goed … “(vers 28,29).

 

Doorheen de geschiedenis zijn er nog meer raden geweest. Wij weten ook hoe er daarbij in bepaalde tijden het politieke overwicht mee speelde.

Tegenwoordig, althans in deze contreien, wordt er niet zozeer aan afgoderij met offergaven van mensen of dieren, of drinken van bloed gedaan. Het enige dat er is – hier en het lijkt in alle landen – is een toenemende overvloed van “ontucht“. Seksueel contact dat volgens de heersende moraal ongeoorloofd is, was eveneens wijdverspreid in die dagen. Zoals wij kunnen lezen wordt het in bijna alle brieven van de apostelen en in de laatste berichten van Jezus aan de kerken genoemd.

“zó hebt gij er ook, die de leer der Nikolaieten volgen, die hetzelfde beoogt.” (Openbaring 2:15 Canis)

“Maar Ik heb tégen u, dat ge de vrouw Izebel laat begaan, die zich profetes noemt, en door haar leer mijn dienaars verleidt, om ontucht te plegen en afgodenoffers te eten.” (Openbaring 2:20 Canis)

De laatste boodschap van Jezus, in het laatste hoofdstuk in de Bijbel, verteld wat ons niet mag ontgaan:

“Geliefden, dit éne mag u niet ontgaan: Voor den Heer is één dag als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.” (2 Petrus 3:8 Canis)

Jezus komt binnenkort [in Gods zin van ‘snel’ zoals hij ziet dat “een dag is als duizend jaar “] om Gods vergelding (beloning) met Jezus waar te maken, om iedereen terug te betalen voor wat hij heeft gedaan.

“Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.” (Openbaring 12:12 Canis)

“Zie, Ik kom spoedig; mijn loon draag Ik bij Mij, Om ieder te vergelden naar werken.” (Openbaring 22:12 Canis)

“Maar naar buiten, de honden, De tovenaars en ontuchtigen, De moordenaars en de afgodendienaars, En alwie de leugen liefheeft en spreekt!” (Openbaring 22:15 Canis)

In deze tijd waar de wereld op hol lijkt te slaan, zien wij het kwaad erg toenemen en kunnen wij de tegenstanders driftig tegen de gelovigen te keer zien gaan. Het seksueel immoreel gedrag kan men overal vinden en moordenaars zijn er ook genoeg, terwijl er massa’s mensen graag idolen verheerlijken en er niet tegen op ziet om de leugen te beoefenen.

Laat ons er bewust van zijn dat God in onze harten kijkt en beseffen dat hij ons kent – dus laten we ons houden aan datgene wat Hij van ons verlangt. Om echt te “weten” wat God van Zijn Volk verwacht hebben wij de Heilige Schrift om dit te weten te komen.

Ons regelmatig Bijbel lezen en meditatie op Zijn woord zijn een essentieel onderdeel om te bereiken dat wij in een goede relatie komen met de Schepper.

+

English readers may find about this subject: God who knows the heart

Voorgaand:

 Leren kennen van Hem die het hart kent

Vervolg: Bijbel, Gods Woord om op te voeden

++

Aanvullend:

 1. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 2. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 3. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 4. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 5. Meeslepen of laten verleiden
 6. Goddelozen als kaf dat de wind verstrooit
 7. Gedisciplineerd de Bijbel lezen

+++

Read Full Post | Make a Comment ( 3 so far )

Ademen om les te geven

Posted on October 22, 2012. Filed under: Bijbel Studie en Bijbel Lezing, Christen zijn en Christus volgen, Dienst, Ecclesia, Geloven en Geloof, Heilige Schrift, Heiliging, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Kerkplanting, Leven en Dood, Opvoeding en Onderwijs, Vergaderen, Verkondigen en Verkondiging | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Les geven of onderwijzen lijkt voor velen slecht een minderwaardige job voor diegenen die in de bedrijfswereld niet aan hun trekken komen. Maar hier hebben wij het niet over de gewone lesgevers of leraren. Maar kijken wij naar diegenen die anderen materiaal bij brengen waarmee zij anders niet in contact zouden komen.

De rondtrekkende Leermeester

Jezus heeft ons levensadem gegeven. Hij had slechts een klein drie jaar openbaar leven waarbij hij rond ging , in een toch tamelijk groot gebied. Daar waar hij kon komen rond zijn habitat, trok hij bijna dag in dag uit van de ene plek naar de andere. Niet voor sightseeing, maar om te praten. Hij legde afstanden af welke in zijn tijd vele uren in beslag namen. Vandaag kunnen we ergens ver weg gaan in een paar minuten of een paar uur. Voor de apostelen duurde het dagen om ergens heen te gaan, terwijl zulke afstanden voor ons vandaag slechts een paar uur vergen. Maar vandaag horen we meer excuses dan in Jezus tijd over het geen tijd hebben om anderen over het Koninkrijk van God te onderwijzen of anderen over de Bijbel te leren.

Niet veraf te zoeken

Om anderen meer te  weten te laten komen over de Bijbel moeten wij echter niet ver gaan. Dicht bij ons, rondom ons, zijn er voldoende mensen die weinig of niets van de Bijbel, het Boek der boeken afweten. Zelfs om mensen te bereiken die ver af wonen hoeven wij vandaag niet altijd uit huis gaan om hen te bereiken. We kunnen contacten leggen vanuit ons eigen huis. We hebben prachtige toestellen die ons heel gemakkelijk veel verder dan de anderen tot hun hun deur brengen. Jehovah Getuigen, voor een lange tijd, namen het voor lief dat de beste manier om mensen te bereiken was hen op elk moment van de dag lastig te vallen door aan te bellen en een gesprek proberen aan te gaan voor de deur. Maar het lijkt erop dat de Getuigen van Jehovah  vandaag ook, de moderne middelen van de computer en internet hebben gevonden. Op het internet lijken ze zich nu te hebben opengesteld en presenteren zij er meer literatuur aan het grote publiek. En dat is mooi, want ze hebben ook een zeer goede literatuur, die veel meer mensen tot God kan brengen.

Wij kunnen veel van hun lectuur aanraden, ook al zijn er toch nog wezenlijke verschillen met wat wij leren. Maar volgens ons is het niet slecht dat mensen verschillende meningen te horen krijgen en meerdere beschouwingen lezen.

Koninkrijkszaal

Maar we mogen hen ook niet al het werk laten doen en ze de mensen naar hun Koninkrijkszaal laten trekken, terwijl wij andere gedachten hebben waarvan we er zeker van zijn dat ze zij ook waardevol voor de mensen zijn en daarbij deze ook meer vrijheid laten voor elk individu. De religieuze vergaderplaats voor Jehova’s getuigen waar een of meerdere gemeenten vergaderen geeft de leden de kans om samen aan de Wachttoren studie deel te nemen. Wij vinden het echter belangrijker om samen de Bijbel te bestuderen. Bij de vergaderingen van de Getuigen hoopt men dat iedereen de lijnen van de Watchtower Society opvolgt. En de opleiding van verkondigers loopt volgens de strikte regels van die organisatie in Brooklyn.
Bij ons is elke persoon en elke gemeenschap zelf verantwoordelijk voor de vorming van verkondigers en van de wijze waarop men dienst wil houden. Iedereen hoort namelijk zijn eigen ademruimte te hebben en wij laten het toe dat wegens de individuele verschillen en verscheidenheid van karakters de mensen ook verschillende meningen kunnen hebben of graag op een of andere manier anders willen doen dan een ander. Wij moeten meer bewust zijn dat wij ook veel te bieden hebben aan de ongelovigen en mensen op zoek naar de Waarheid kunnen helpen. Wij horen aan zoveel mogelijk mensen de Waarheid aan te bieden. Om anderen die Waarheid te leren kennen kan men echter niet stilletjes lekker gezellig in ons kleine cocon van onze leunstoel thuis blijven zitten. We moeten ons achterste optillen en iets doen.

Het is meer dan de hoogste tijd dat meer mensen uit hun huis zouden komen en de taak opnemen welke Jezus gegeven heeft.

Wereldse en geestelijke werken

In de kleine drie jaar dat Jezus predikte bestede hij veel adem om mensen op het belang te wijzen om een juist beeld te krijgen van zijn Vader, Jehovah God. Jeshua of Jezus heeft ook veel woorden besteed aan verkondigen van het evangelie of het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God. In zijn tijd kon hij veel mensen vinden die geïnteresseerd in hem en zijn wonderen waren. Nooit beweerde Jezus uit eigen naam te spreken of wonderen te doen, maar verwees steeds naar zijn Vader die groter was dan hij.

“De Vader is groter dan mij.” (Johannes 14:28)

Toegegeven, het is waar dat onze wereldse werken op hun eigen ons niet ver zullen brengen en het is niet alleen door de werken der wet, dat wij geheiligd zullen worden. Genade  is tot ons gekomen door het aanbod dat Jezus bracht naar zijn Vader en naar de wereld toe. Deze man uit Nazareth, uit een eenvoudig arbeiders gezin, maar toch uit de stam van koning David, was bereid zijn adem voor God en de mens te gebruiken, tot hij zijn laatste adem uitblies aan de martelpaal.

Al heel vroeg in de mensheid hebben mensen hun adem aan veel nodeloze dingen verspild. Maar de Nazareen Jezus, wiens naam eigenlijk Jeshua was, heeft zich aangeboden om de verdorven mensenlucht te zuiveren en hen van hun zuchten te ontdoen. Ter zuivering van de mensheid heeft  Jezus zijn lichaam en bloed gegeven als een offerlam tot zijn Vader, opdat wij gereinigd zullen worden door Zijn bloed. Maar zijn dood op de martelpaal geeft niet zomaar ons een vrijgeleide, zoals vele christenen wel eens durven denken. Zijn zoenoffer brengt ons wel genade, maar geeft ons niet de toestemming om er zo maar op los te leven zoals we willen. Het gaat niet op om een frivool en zondig leven te leiden nadat men gedoopt is.  Door onze doop zijn we gereinigd en krijgen wij, als deelgenoten van het Nieuwe Verbond, een nieuwe start. Maar we moeten het waarmaken. Vanuit onze transformatie en doop moeten we spreken en handelen als mensen die zullen worden beoordeeld door de Thora van de vrijheid.

Afstamming, gehoorzaamheid en Wet

Zelfs al zouden joods we van geboorte zijn, geen zondaars uit andere etnische achtergronden, zouden we weten dat mensen niet rechtvaardig worden verklaard door te gehoorzamen aan sektarische wet, maar door het geloof in Jeshua Messias. Al degenen die zich christen noemen moeten niet alleen geloven in Jeshua, die ze meestal Jezus Christus noemen. Ze moeten weten dat om te worden rechtvaardig verklaard door het geloof in de Messias, en niet door sektarische wet, dat ze ook dienovereenkomstig horen te leven naar de wil en de wet van God.

Jezus heeft vele malen gesproken over die  rechtvaardiging en wetten van God. Hij gebruikte veel gelijkenissen of parabels om mensen te vertellen wat er kan gebeuren als we ons niet aan de Wetten van God houden. Hoewel, geen mens zal worden rechtvaardig verklaard door te gehoorzamen aan sektarische wet, als wij, terwijl het proberen om rechtvaardig verklaard te worden door de Messias, zullen wij ook als zondaars gevonden worden, maar dat betekent niet dat Jeshua Messias uit de zonde is.

Al diegenen die zich christen noemen, moeten ervoor zorgen om te sterven onder de Thora, zodat hij kan leven voor JHWH de Elohim Jehovah God. Zonde in voor ons met Jezus  de Messias aan de paal genageld en te niet gedaan. Vanaf nu zijn wij het niet meer die leven, maar de Messias die in ons leeft, en het sterfelijke leven dat we hebben geleefd voordat we christen werden kan nog steeds een levenseinde  ondergaan in deze wereld. De meesten van ons zullen vermoedelijk wel mensen levend achter laten, terwijl zij de dood tegemoet moeten zien. Maar het moet een leven vol van hoop zijn dat zij nu al kunnen leven, door het geloof in de zoon van God, die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft opgeofferd. We mogen de compassie van Jehovah niet negeren. Want indien de rechtvaardigheid haalbaar is door middel van sektarische wet, dan is de Messias voor niets gestorven.

Maar zoals er zovelen uit de werken van de Thora onder de vloek zijn, want er staat geschreven: “Vervloekt is een iegelijk, die niet in alles blijft doen wat er is geschreven in het boek van de Thora.” En dat niemand rechtvaardig wordt verklaard door Thora vóór Elohim is duidelijk, want “de rechtvaardige zal leven door geloof.” En de Thora is niet van geloof, maar “De man die ze {deze dingen } doet, zal daardoor leven.” Messias heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Thora, een vloek wordend voor ons – want er staat geschreven: “Vervloekt is een iegelijk, die hangt aan een boom {aan het hout }.” {1 } – {Voetnoot: 1 #De 21:23). } Opdat de zegen van Abmight {Abraham } over de volken zou komen in de Messias יהושע {Jeshua }, om de belofte van de Geest te ontvangen door het geloof. (Galaten 3:10-14 De Geschriften 1998 +)

En we weten dat wat de Thora zegt, zij dat spreekt tot degenen die in de Thora zijn, opdat elke mond kan worden gestopt en de gehele wereld onder het oordeel komt voor Elohim. Daarom zal uit de werken van de Thora geen vlees rechtvaardig worden verklaard vlak voor Hem, want door de Thora is de kennis van zonde.{1 } {Voetnoot: 1 (#Ex 20:20; Ro 4:15; Ro 7:7). } Maar nu, afgezien van de Thora, is een rechtvaardigheid van Elohim geopenbaard, getuigenis geweest zijnde van de Thora en de Profeten, en de gerechtigheid van Elohim is door het geloof in יהושע {Jeshua } Messias voor iedereen en op allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de achting van Elohim, rechtvaardig verklaard wordend, zonder te betalen, door Zijn gunst, door de verlossing die in Christus יהושע {Jeshua } is, die Elohim aangewezen {of voorbestemd } heeft als een verzoening {zoenoffer }, door middel van geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar in Zijn verdraagzaamheid Elohim over de zonden die hadden plaatsgevonden ervóór voorbijzag, om op dit moment Zijn gerechtigheid aan te tonen, dat Hij rechtvaardig is en degene rechtvaardig verklaart die het geloof in יהושע {Jeshua } beoefent. (3:19-26 Romeinen De Geschriften 1998 +)

“Wij, van Yehudby {Joodse} natuur, en niet die van de heidenen, zondaars, wetende dat de mens niet rechtvaardig verklaard wordt door werken van de Thora, maar door het geloof in יהושע {Jeshua} Messias, zelfs al hebben wij ook in de Messias יהושע {Jeshua} gelooft, om rechtvaardig te worden verklaard door geloof in de Messias en niet door de werken van de Thora, want door de werken van de Thora zal geen vlees rechtvaardig worden verklaard. “En als, tijdens het zoeken om rechtvaardig te  worden verklaard door Messias, ook wijzelf zondaars worden bevonden, is Messias dan een dienaar der zonde? Laat het niet waar zijn! “Want als ik weer opbouw wat ik ooit omverwierp, bevestig {betoon} ik me zelf tot een overtreder. “Want door Thora stierf ik om Thora, {1} om te leven tot Elohim. {Voetnoot: 1 Zie Rom. 7} “Ik ben gespietst {doorstoken/vastgepind} met Messias, en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. {1} En dat geen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van Elohim, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft gegeven. {Voetnoot: 1 Rom. 8:10, 2 Kor. 6:16, 2 Kor. 13:5, Ef. 3:17, Col 1:27, 1 Johannes 4:4.} “Ik zet de gunst van  Elohim niet ter zijde, want indien de rechtvaardigheid is door middel van Thora, dan stierf de Messias voor niets.” (Galaten 2:15-21 De Geschriften 1998 +)

Naam eervol te dragen

We mogen de eervolle naam die we dragen niet lasteren  en dat kunnen we alleen maar doen als we voldoen aan de Thora van Jehovah, de enige Ware God, de Allerhoogste. En om ons te helpen heeft God Zijn Woord in de Heilige Schrift laten overleveren aan meerdere generaties. Van generatie tot generaties  zijn de Woorden van God herhaald geworden, mondeling en schriftelijk. Oneindig veel keren zijn de geschriften gekopieerd geworden. En daarbij is het bijzondere dat deze minutieus blijken gekopieerd te zijn zodat er bij de kopieën bijna geen fouten op te merken vallen. Vandaag zijn er ook in meerdere talen kopieën te verkrijgen van Het Woord van God: de Bijbel. Deze moet dan ook gelezen worden. Al mag hij de Bestseller aller tijden zijn, zijn er nog veel te veel mensen die dat voorname boek werkelijk kennen. Zij weten wel van het bestaan af, maar echt weten wat er in staat weten slechts weinigen.

Binnenkant van een Koninkrijkszaal van de Getuigen van Jehovah waar men vergaderingen of bijeenkomsten houdt en o.a. de Wachttoren studies in de dienst gebruikt.

Veel christenen lijken te vergeten dat er in de Heilige Schrift, de Bijbel die we beschouwen als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, staat geschreven dat wie de hele Thora gehoorzaamt, toch op één punt faalt, schuldig is aan het overtreden van de hele Thora! Ja, het klinkt hard, maar het is de realiteit.

Een realiteit die vele christenen niet onder ogen willen zien en daarom vasthouden aan de valse leerstelling dat men eens en voor altijd gered is. Maar de Heilige Schrift is duidelijk dat geloof zonder werken dood is.

Wat is het nut, Vrienden, als een man zegt: “Ik geloof”, maar hij heeft geen werken? Kan zijn geloof  hem weer tot leven wekken?

Indien je echt er in slaagt het soevereine recht te bereiken op basis van de Schrift: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, ‘ dan doe je goed , maar als je partijdigheid toont, bega je zonde, wordt je schuldig bevonden door de Thora als overtreder. Want wie ook maar de gehele Thora onderhoudt, en toch op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want Hij die zei: “Pleeg geen overspel, heeft ook gezegd:” Pleeg geen moord. “Nu als je geen overspel, maar wel doodslag pleegt, zijt gij toch een overtreder van de Thora. Daarom, Spreekt zo en handelt zo als mensen die moeten worden beoordeeld worden door een Thora {of Wet} van vrijheid. {1} {Voetnoot: 1 Zie 1:25, en Johannes 8:32-36).} Want het oordeel is zonder mededogen aan degene die geen mededogen heeft getoond. En mededogen heeft meer dan oordeel. Mijn broers, wat voor nut heeft het voor iedereen om te zeggen dat hij gelooft, maar geen werken heeft ? Dit geloof is niet in staat om hem te redden. (Jakobus 2:8-14 De Geschriften 1998 +)

Veel mensen toen zij Jezus en zijn apostelen zagen herkenden hen. Dus de mensen haastten zich over land, vanuit alle omliggende steden, om Jezus te kunnen zien en om er zeker van te zijn dat ze een goed plaatsje konden bemachtigen om dicht bij hem te zijn en alles wat hij te vertellen had goed te kunnen horen. Overal waar Jezus kwam begon hij de mensen te vertellen over wat zijn Vader de wereld wenste te leren kennen. Jezus onderwees de leer van zijn Vader. Hij leerde hun vele dingen door analogieën.

En hij begon weer te onderwijzen bij de zee, en een grote menigte werd verzameld tot hem, zodat hij in een boot ging, om te zitten in de zee. En al de menigte was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel in gelijkenissen, (Marcus 4:1-2 De Geschriften 1998 +)

En Hij ging weg van daar en kwam naar zijn eigen land, en zijn aangeleerden volgden hem. En sabbat geworden, begon hij les te geven in de gemeente. En velen die hem hoorden, waren verbaasd en zeiden: “Waar heeft hij dit allemaal gekregen? {waar heeft hij dit alles vandaan?} En wat wijsheid is dit, die hem gegeven is, dat zulke wonderen worden gedaan door middel van zijn handen? (Marcus 6:1-2 De Geschriften 1998 +)

En uitgegaan zijnde, zag יהושע {Jeshua} een grote menigte en werd met ontferming over hen {met compassie voor hen} bewogen , omdat zij als schapen waren, die geen herder hebben. En hij begon hen veel zaken te leren . (Marcus 6:34 De Gechriften 1998 +)

Jezus had alles van zijn Vader geleerd. Wij kunnen ook veel leren van deze Vader, want zoals Jezus de Thora las en deze heel goed kende, kunnen wij ook de Thora en de verdere Heilige Schrift lezen, bestuderen, en proberen deze te begrijpen. Goed luisteren naar alle woorden in de Heilige Schrift zal ons in staat stellen om de stem van God te horen. De Bijbel schrijvers werkten voor de allerhoogste auteur, de Elohim Hashem, wiens naam Jehovah is en de God der goden. Jezus is zijn zoon die  ons de weg toonde en verzocht deze te volgen. We moeten daarom ook proberen om alles wat Jezus te vertellen heeft te horen. Christus zijn woorden zijn opgeschreven in het Nieuwe Testament. Die Bijbel gedeelte is beschikbaar in vele talen, dus we mogen geen excuus naar voor brengen dat het niet  in een taal voorradig zou zijn die we niet kunnen proberen te begrijpen.

Bereidheid te luisteren naar Christus

Getuigen van deur tot deur

Als we bereid zijn om te luisteren naar Christus en Gods Woord, zullen we hun adem voelen over ons leven. We zullen het gevoel hebben dat ze met ons willen zijn  en als we bereid zijn om onze geest open te stellen voor wat het Woord van God zegt dat we duidelijker zullen horen wat die woorden werkelijk bedoelden in hun tijd en wat ze betekenen in onze tijd.

Het horen van de oproep van Jezus om uit te gaan om te prediken zal er voor zorgen dat wij ook het graag zouden willen willen hebben en er aan meewerken dat het Woord van God  over de hele wereld meer gekend zal geraken. Hiervoor moeten we ons bewust zijn van deze belangrijke taak en stappen ondernemen om dit te doen, en dit niet alleen over te laten aan de Jehovah Getuigen.
Terwijl zij de wereld hun liefde voor het Woord van God laten zien, moeten alle christenen dat doen. Door het woord met anderen te delen zullen wij in de liefde van Christus kunnen blijven groeien met precieze kennis en geestelijk inzicht, maar zullen wij als anderen juist moeten reageren volgens de kennis die we ontvangen. Door het regelmatig bestuderen van  het Woord van God, de Bijbel, zal de lezer kunnen herkennen wat echt is, en zuiver en onberispelijk zijn in de Dag van de Messias, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jeshua Messias, tot eer en glorie, de pracht en lof van Jehovah.

Een Adem tot verzoening

Het lezen van de Bijbel  moet de lezer het gevoel van Gods Adem geven en er voor zorgen dat hij en omstaanders kunnen worden vervuld door de Heilige Geest om door deze te worden gedreven om verder het Goede Nieuws kenbaar te maken en bereid te zijn om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Vrienden in de dienst van onze Meester moeten moed hebben om uit te gaan en om Gods Boodschap zonder vrees te spreken zelfs brutaler dan ooit.

Sommigen kunnen misschien hun stem harder laten klinken dan anderen door afgunst en rivaliteit, maar anderen doen het van uit goede wil en in de liefde van de Messias, in de wetenschap dat Jezus en zijn apostelen zijn aangesteld om het Goede Nieuws te verdedigen. Maar degenen die de Messias aankondigen vanuit de motieven van rivaliteit en zelfzuchtige ambitie proberen meestal angst te veroorzaken. Hoe dan ook, hetzij door valse of ware motieven, wordt de Messias aangekondigd en dat is wat christenen moeten dragen op hun hart.

Wij die graag eerlijke christenen willen zijn en door het leven gaan als broeders en zusters in Christus, moeten het werk voor de Heer lief hebben en verwachten dat er nooit een broer of zus zich ooit zullen hoeven te schamen. Maar met vastberaden moed zullen wij nu verder, zoals altijd, om ofwel de Messias in ons lichaam verheffen, door onze eigen of door onze gezamenlijke dood. Want voor ons, moet het leven voor de Messias zijn, en als we sterven, zullen we nog steeds ‘winnen’.

Jezus in Delft

Jezus in Delft (Photo credit: Gerard Stolk ( vers la Toussaint ))

“Ga terug naar uw huis, en vertel wat Elohim voor je gedaan heeft.” En hij ging weg verkondigend door de hele stad wat יהושע {Jeshua} voor hem deed. (Lukas 8:39 De Geschriften 1998 +)

Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Meester totdat hij komt. (1 Korinthiërs 11:26 De Geschriften 1998 +)

En dit bid ik, dat uw liefde meer en meer in erkentenis en alle gevoelen zou mogen uit breiden, zodat u de zaken die verschillen zou onderzoeken, om zo oprecht te zijn, en niet te struikelen, tot op de dag van de Messias, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, {1} tot en met יהושע {Jeshua} Messias, om de achting en lof {tot eer en glorie} van Elohim. {Voetnoot: 1 mt. 3:8-10, Rom. 6:22, Rom. 14:17, 2 Kor. 9:10, Ef. 5:9, Gal. 5:22, Col 1:10, Hebr. 12:11, Jam. 3:18.} En ik wens dat je weet, broeders, dat wat mij is overkomen, bleek voor de vooruitgang van het Goede Nieuws te zijn, zodat het bekend is geworden aan de gehele paleiswacht, en aan al de anderen, dat mijn kettingen in de Messias zijn; en de meeste van de broers, vertrouwend op de Meester vanwege mijn kettingen, zijn veel meer dapperder om onbevreesd het woord te spreken. Sommige inderdaad verkondigen Messias zelfs uit nijd en twist, maar sommigen ook uit plezier – de eersten verkondigen Messias uit zelfzuchtige ambitie, niet zuiver, er aan denkend ongemak toe te voegen aan mijn kettingen, maar de laatsten uit liefde, in de wetenschap dat ik benoemd ben voor de verdediging van het Goede Nieuws. Wat dan? Alleen dat in alle opzichten, hetzij onder een voorwendssel of in waarheid, is de Messias aangekondigd. En daarin verblijd ik mij, in feite, zal ik juichen. Want ik weet, dat dit voor mijn bevrijding zal blijken door uw gebed en de levering van de Geest van יהושע {Jeshua} Messias, volgens mijn intense verlangen en verwachting dat ik totaal niet zal beschaamd worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, dus nu ook Messias groot zal worden gemaakt in mijn lichaam, hetzij bij het leven of de dood. Want voor mij, te leven is Messias, en is het sterven gewin. (1:9-21 Filippenzen De Geschriften 1998 +)

Geen Uitstel

Gelieve niet wachten tot morgen. Stel niet uit.

U kunt een werkgroep vormen, zodat u er niet alleen voor staat en u ook langdurige christelijke vriendschappen kan ontwikkelen. U kunt  Bijbelstudies hosten op je blog, Twitter, Facebook, enz. Het is ook niet slecht om devoties op een blog te schrijven, dat van u of voor een ander blog, of zelfs een ebook met een verzameling van devoties te schrijven.
Als je niet weet waar ze te plaatsen of geen eigen blog wilt beginnen, probeer ze dan te delen op blogs van anderen, zodat de blog een groter platform kan worden, waar gelijkgestemde mensen elkaar kunnen ontmoeten en anderen meer informatie kunnen  vinden en meer onder de indruk van het Woord van God kunnen geraken.

Er zijn ook verschillende manieren om online een klas of workshop te organiseren. Voor degenen die wel al werken in de gemeenschap, is het slechts een kleine moeite om de voorbereidende werkzaamheden te delen met anderen op het net. Maar je moet ook kunnen overwegen van het voeren van een klas om lessen te leren op het net, net als zondagsschool. U kunt mensen uitnodigen tot uw virtuele klas en hen in staat stellen om zo te communiceren, hand-outs te geven, en zelfs uw les op te nemen.

Prediking over de gehele wereld

Allen die zich christenen noemen moet proberen te doen wat Jezus deed. Zij moeten proberen om de boodschap over te brengen door middel van geschriften, getuigenissen, gebeden, liedjes, video’s en ga zo maar door.

Opgroeien in de liefde van Christus, zou je het gevoel moeten geven dat zijn adem je inspireert en aanmoedigt. Met de groeiende jaren van bijbelstudie zou je voldoende kennis moeten krijgen om genoeg te weten om te kunnen delen, ook al was het een minimum aan kennis. Degenen die een gave van schrijven en / of onderwijzen hebben moeten die gaven gebruiken om te verlichten en anderen om hen heen, in hun gemeenschap, parochie, dorp, stad, aan het werk op hun blog of webpagina’s, aan te moedigen.

Dus, aarzel dan niet en gebruik je adem om Christus Jezus te verkondigen en de wereld te laten zien hoe het rustiger en vreedzamer kan worden, en hoe mensen die God liefhebben een beter leven kunnen vinden in de toekomst.

Christus en het Goede Nieuws van het Evangelie moet gepredikt worden over de hele wereld en dan zal het einde kan komen. Wij allen moeten getuigen zijn tot Jezus, zoals de apostelen dit moesten zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de apartgeplaatste Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in geheel Yehudand Shomeron, en tot aan het einde van de aarde.” (Handelingen 1:8 De Geschriften 1998 + )

“Je weet wat woord kwam te zijn in alle Yehuḏah, beginnende van Galil {Galilea} na de onderdompeling die Yoḥanan proclameerde {verklaarde, verkondigde}: hoe Elohim  יהושע {Jeshua} van Natsareth zalfde deed met de apart geplaatste Geest en met kracht, die is rondgegaan, weldoende en allen genezende, die werden onderdrukt door de duivel, want Elohim was met hem. “En wij zijn getuigen van alles wat hij deed, zowel in het land van de Yehudand in Yerushalayim, die hem zelfs doden door ophanging aan een stuk hout. “Elohim wekte deze ene op de derde dag, en liet hem zien, niet tot al het volk, maar aan de getuigen, die al eerder gekozen waren door Elohim – voor ons, die aten en dronken met hem nadat hij uit de dood was opgestaan. “En hij gebood ons te verkondigen aan de mensen, en te getuigen dat hij het is, die werd benoemd door Elohim tot rechter over levenden en de doden. {1 Voetnoot: 1 Zie 17:31, Johannes 5:29, Ps. 96:13, Ps. 98:9, Openbaring 19:11.} “Om deze ene dragen al de profeten getuigenis, dat door zijn naam, iedereen die gelooft in hem vergeving van zonden ontvangt.” (Handelingen 10:37-43 De Geschriften 1998 +)

“En hij zei: ‘De Elohim van onze vaderen heeft u aangesteld om Zijn verlangen te kennen en de Rechtvaardige te zien, en om de stem te horen uit zijn mond. ‘Omdat gij Zijn getuigen zult zijn voor alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. ‘En nu, waarom zou je uitstellen? Sta op, wordt ondergedompeld, en was uw zonden af, onder aanroeping van de Naam van יהוה {Jehovah}. “(Handelingen 22:14-16 De Geschriften 1998 +)

“{Maar wie zal hebben doorstaan ​​tot het einde zal gered worden.} Maar hij die tot het einde het zal doorstaan hebben zal gered worden. {Maar degene die volhardt tot het einde zal worden gered} {1 Voetnoot 1 Zie Mattheus 10:22}: “En dit goede nieuws van het koninkrijk zal worden verkondigd in de gehele wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:13-14 De Geschrift en1998 +)

+

 1. Lees ook:
 2. Bestseller aller tijden
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Fundament in de Schrift
 5. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 6. Geloof in Jezus Christus
 7. Geloof in slechts één God
 8. Geloof voor God aanvaardbaar
 9. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 10. Bijbelstudie
 11. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 12. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 13. Één met Christus
 14. Christelijke hoop op eeuwig leven
 15. Christelijk leven
 16. Christen genoemd
 17. Christen mensen met ons geloof
 18. Christus toebehorenden
 19. Broers en broeders
 20. Christadelphian mens
 21. Dankbaar voor verkregen offer
 22. Doop + Doopsel
 23. God komt ons ten goede
 24. Gods hoop en onze hoop
 25. Gods redding
 26. Het zoenoffer
 27. Hoop op een man
 28. Hoop voor de toekomst
 29. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 30. Koninkrijk Gods
 31. Koninkrijk van God
 32. Lam van God
 33. Levenslessen
 34. Liefdemaaltijden
 35. Menselijke natuur
 36. Op wie hoop stellen
 37. Organisatie der broeders in Christus
 38. Organisatie gemeenschap
 39. Persoonlijkheid
 40. Rechtvaardigen
 41. Redding
 42. Redding door volharding
 43. Redding verliezen
 44. Redenen om gedoopt te worden
 45. Relatie tot Christus
 46. Relatie tot God
 47. Relatie tot medemens
 48. Sleepnet
 49. Uitvaren
 50. Verandering door de Bijbel
 51. Verkondigen
 52. Verwachtingen
 53. Volgens eerste eeuw patronen
 54. Volharding & Bijbelstudenten
 55. Vrije wil
 56. Wat is Gods doel met de aarde?
 57. Wat is wedergeboorte
 58. Wat te vinden in de Bijbel
 59. Werking van de hoop
 60. Wie, wat & hoe Christadelphians
 61. Woord van God
 62. Zijn kruis dragen
 63. Zoenoffer

++

 1. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 2. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 3. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 4. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 5. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 6. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 7. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 8. Door verkondiging ook geruster
 9. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 10. Getuige of Broeder
Read Full Post | Make a Comment ( 16 so far )

Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

Posted on October 19, 2011. Filed under: Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Naam van God | Tags: , , , |

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

1. Belangrijkheid

1.1. Is een Naam wel belangrijk?

“What’s in a name?” zou je kunnen zeggen en hoor je wel eens zeggen. Maar is een naam om te onthouden of een bepaald persoon om te kennen niet belangrijk?

Vandaag worden velen lid van Facebook en nemen vele vrienden op. Als zij die mensen aanspreken gebeurt dat meestal zeer informeel en wordt er zeker niet gepost naar elkaar met aanheffingen  van Mijnheer of Mevrouw.

Voor de allerbeste vrienden of meest getrouwen gaat men zeker niet spreken van Heer of Mevrouw, toch zijn er gelovigen die dat wel doen als zij praten over diegene die hen zo nauw aan het hart ligt. Sommige houden het zelfs nog tot zeer oude aanspreekvormen of tittels die al jaren om niet te zeggen eeuwen uit het straatbeeld zijn verdwenen. Zij blijven spreken over de Heere Heere, terwijl zij wel zouden moeten weten wie die Heer is en hoe dat die er op stond dat Zijn Naam bekend zou geraken. Dikwijls zeggen zij ook dat zij Christen zijn, dat inhoudt dat zij Jezus Christus van Nazareth zouden volgen. Maar die man heeft duidelijk ons geleerd dat wij tot de Allerhoogste moesten bidden: “Uw Naam worde geheiligd”. Hoe kan een Naam geheiligd of verheven worden indien die niet gebruikt wordt. Dus zou men dan ook die Naam van de Almachtigste Heer boven alle Heren moeten gebruiken en zich niet enkel benoemen met Zijn meerdere tittels die Hij draagt.

1.2. Ongewenst persoon

Als men weet dat iemand van zijn naam houdt en men deze persoon helemaal niet graag heeft gaat men dikwijls over om met zijn naam te spotten en deze te vervormen of om hem of haar steeds anders te noemen.

De Schepper van hemel en aarde was nu niet een bepaald iemand waar men het graag over had. Dat er zo veel ideeën en tegenstrijdigheden over die persoon bestonden maakten dat het er over praten wat afschrikte. Velen hadden er ook geen zin in om zich te gaan verdiepen in iets dat ver van hun bed lag. Zij wensten ook niet te gaan onderzoeken wie er wel eens gelijk kon hebben.

Het feit bestaat dat de meeste mensen God blijkbaar bezien als iemand die heel ver weg en ongeïnteresseerd is, in plaats dat zij hem als een liefhebbende Vader beschouwen die hun zeer na staat en een intense belangstelling heeft voor zijn kinderen. Velen denken in hun leven niet zo zeer aan God zo lang alles goed gaat. Maar zodra er iets verkeerd gaat zijn zij er als eersten bij om God er de schuld van te geven of om God in vraag te stellen. Tijdens het dagelijkse leven zijn zij meer bezorgd om hun inkomen, hun baan of andere aangelegenheden van het dagelijkse leven. Pas wanneer zij ernstige moeilijkheden ondervinden, denken zij aan Hem. Zouden zij bijvoorbeeld ernstig ziek worden en zou doktershulp niet meer baten, dan zullen zij zich wellicht met de vurigste beden om hulp tot God richten. Naar het schijnt, houdt men er de opvatting op na dat, wanneer niets anders meer helpt, het tijd is om in gebed te gaan. Het in het belachelijke trekken van de Schepper van hemel en aarde ruimt dan plots plaats voor een in nood aanroepen. Dan zou Hij plots in allerijl ter hulp moeten komen snellen. Maar toch weten velen dan de Naam van die God niet. Het feit bestaat dat de meeste mensen God blijkbaar bezien als iemand die heel ver weg en ongeïnteresseerd is, in plaats dat zij hem als een liefhebbende Vader beschouwen die hun zeer na staat en een intense belangstelling heeft voor zijn kinderen.

Doorheen de geschiedenis zijn er wel steeds personen geweest van verschillende afkomst, welke toch probeerden die naam van hun God kenbaar te maken aan de mensen rondom hen die vele andere goden aanbaden en eerden.

+

Vervolg: Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

++

Aanverwant:

Tittel tegenover Naam

Moeilijkheden

Relatie tot God

Read Full Post | Make a Comment ( 8 so far )

Geestelijke vorming tot heiligheid #3

Posted on February 1, 2010. Filed under: Breken van het Brood, Heiliging, Linken, Vergaderen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Vervolg van: Geestelijke vorming tot heiligheid #2Laat ons onze geest trainen om nooit moe te zijn[1] en steeds open te staan voor onze mede broeders en zusters, maar ook voor al onze medemensen. Laten wij steeds ons eigen belang durven op zij zetten en als het ware ons eigen ik een beetje durven verliezen voor een ander te winnen.[2] Om dit te kunnen doen moeten wij er eerst op toe zien dat er totaal geen bitterheid in ons eigen hart is.[3]

Stress

Hoe wil u met Stress omgaan? - Image by emidiobatista via Flickr

Ook moeten wij onze groei ondersteunen door dagelijks gebed[4], waardoor wij ook makkelijker met stress zullen kunnen omgaan[5].
Alsook moeten wij ons zelf durven erkennen en voldoende naar waarde schatten, plus onze eigen woorden eren alsof zij een belangrijk contract vormen.[6]
Dat wij onze woorden en daden wikken en wegen en onze gedachten zo weten te gebruiken dat zij ons nooit hoeven te beschamen en nooit aanleiding kunnen geven tot Onvergeeflijke zonde en berouw.[7]

Het is niet dat wij tot de 144 000 of De Waardigen moeten gaan behoren.[8] Laat ons al gelukkig zijn als wij bij de geringste van Christus mogen behoren.[9]
Ook al slagen wij er niet in op een bepaalde dag al die dingen te doen die wij wensten, of al sloegen wij er niet om het op zijn best te doen, laten wij tevreden zijn als wij ons best hebben gedaan om er het beste van te maken.[10]
Sommige blunders en absurditeiten kunnen zonder twijfel er in geslopen zijn, maar vergeet ze dan zo snel als je kan. Geloven en Christen zijn is een leerproces. In een leerproces is er altijd ruimte om fouten te maken.[11] Wij kunnen niet allemaal superhelden of zeer belangrijke personen zijn, en God verlangt niet van ons dat wij wereldse helden zijn. Wij kunnen ons afvragen wat die heiligheid betekend die in de Bijbel beschreven staat. Het heilig zijn hoeft nog geen volmaaktheid in te houden.[12] Met onze wedergeboorte in de doop hebben wij ons wel bereid verklaard om dichter te komen tot God en te proberen te groeien naar die heiligheid. Die nieuwe wedergeboorte hoefde geen lidmaatschap tot een bepaalde kerkgemeenschap in te houden.[13] Er zijn namelijk veel kerkleden van die kerken die bewijzen geven van onveranderde levens. Daarom moeten wij er op toe zien dat wij onze broedergemeenschap niet beschamen en mensen duidelijk laten zien en aanvoelen dat wij de liefde van God met elkaar delen. Door onze doop zijn wij over gegaan op een nieuwe natuur die zich heeft klaar gezet voor de opvang van anderen.

Jezus heeft meermaals laten blijken welk een belang God hecht aan de relatie met anderen. Zelfs zo dat een overdreven godsdienstigheid te niet kan gedaan worden als er de liefde voor de ander niet is. De liefde voor de schepping, plant, dier en mens is een van de belangrijkste pijlers in het uitvoeren van het geloof. Wij moeten Geketend zijn door de liefde voor een ander.[14]
Elkaar liefhebben[15] moet als eerste op ons verlanglijstje en zorgenlijstje staan.[16]

In onze liefde voor elkaar moeten wij ook samen broederlijk de Maaltijd des Heren (Breken van het Brood) vieren.[17] Dit hoeft niet per se op een zondag of een zaterdag te zijn. [18]In het besef dat wij deelgenoten in alle vormen van lijden zijn[19] moeten wij elkaars lijden trachten te verlichten door onze woorden en hulpvaardigheid.

Eén met Christus, verschillend met of van elkaar[20] moeten wij alles voor elkaar over hebben en steeds bereid zijn om elkaar ter hulp te schieten. Zelfs diegenen die kwaad aan ons hebben gedaan moeten wij trachten liefdevol te benaderen. Tegenover hen moeten wij vergevingsgezind zijn.[21] Wij zullen moeten Vergeven tot toekomst.[22]
En afstand moeten nemen van het kwade.[23]

Niet enkel horen wij onze liefde naar onze medemens te toen, maar ons ook moet ook steeds liefdevol naar Gods Schepping de natuur gericht zijn.[24]


Read Full Post | Make a Comment ( 14 so far )

Copenhagen roert menig hart

Posted on December 9, 2009. Filed under: Milieu en Omgeving, Nieuws en politiek, Omgang | Tags: , , , , , , , |

Men kan er niet aan onderuit; menig gespreksonderwerp dezer dagen zal de conferentie zijn die in het hoge noorden plaats grijpt.
Ook wij zullen er bij stil staan hoe wij ons als Christenen horen te gedragen ten opzichte van de natuur. Wij zullen zien hoe wij zelf een belangrijke rol spelen hoe en wat er met onze omgeving gebeurt.

Figure 1(b) from the Intergovernmental Panel o...

Grafiek van de wisselende temperaturen op aarde. - Graph displaying variations of the Earth's surface temperature for the past 1000 years from the IPCC TAR. - Image via Wikipedia

Het klimaat op aarde is doorheen de tijd steeds aan veranderingen onderhevig geweest, maar volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staat nu voor meer dan negentig procent vast dat de mensheid grotendeels verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de aarde. Doorheen de eeuwen heeft de mens er niet aan kunnen ontsnappen aan wat hij deed met zijn omgeving. De zondvloed was wel het ergste wat hen overkomen is. Al heeft God ons gezegd dat dat niet meer zal gebeuren, betekent dit niet dat er geen erge overstromingen zouden kunnen zijn. Stormen, droogten en hevige hittes kunnen allemaal nog ons deel worden, indien wij niet opletten.
God waarschuwt ons dat wij voorzichtig moeten omspringen met datgene wat voor ons in het bereik ligt. Milieu bewustzijn is ook een vorm van de schepping liefhebben. Al doende moeten wij aan anderen laten zien dat wij Gods Scheppingwaarderen en liefhebben, en daarom er ook zorg voor willen dragen.- De klimaatconferentie wordt de Cop-15 genoemd. Cop staat niet voor ‘Copenhagen’ maar voor ‘Conferentie van Partijen’ die in 1992 deelnamen aan de VN-conferentie over klimaatverandering in Rio de Janeiro. 192 landen hebben tot 18 december de tijd om de planeet te beschermen door een akkoord te sluiten over een nieuw klimaatverdrag.
Terwijl in Kopenhagen de VN-klimaatconferentie van start ging, werd in de Verenigde Staten de druk opgevoerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Lees meer > Nodige actie om klimaatverandering te controleren
+ > Nodige actie om klimaatverandering te controleren

Hoe mensen er zich soms niet van bewust zijn welk een gevolgen hun consumptie heeft voor het milieu bewijzen de reacties op verscheidene artikelen in de kranten.
Zie zo bijvoorbeeld in De Standaard bij > ‘Akkoord is binnen bereik

Read Full Post | Make a Comment ( 2 so far )

Laat God ons bevestigen om zijn wil te doen

Posted on December 8, 2008. Filed under: Gebeden, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias | Tags: , , |

 Moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood,
ons bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen.

Moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwen der eeuwen! Amen.

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Anders dan anderen

Posted on October 6, 2008. Filed under: Bezinning, Christen zijn en Christus volgen | Tags: , , , , , , , , |

Blijf je niet blind staren op deze wereld om er aan gelijk te worden. Vorm je ook niet naar deze wereld. Tracht je de mensen te winnen of zoek je hun gunst? Wil je iedereen naar de mond praten?Durf een andere mens te worden, met een andere of een nieuwe visie. Door een andere manier van denken zal je zich kunnen onderscheiden. Wees niet onverstandig en probeer uit te maken wat God van je wil.
Dan kan je beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat Hem aangenaam is.

 

(Romeinen 12:2; 1 Johannes 2:15; Galaten 1:10; Jakobus 4:4)
+++
Sluit je aan bij mensen die van God houden en de leer van Christus volledig willen volgen.

Christadelphia in the World

Read Full Post | Make a Comment ( 2 so far )

Nederig opstellen

Posted on September 24, 2008. Filed under: Christen zijn en Christus volgen, Gebeden | Tags: , , , |

Heer geef mij de kracht
om mij nederig op te stellen,
zoals Jezus ons is voorgegaan
en gehoorzaamheid leerde terwijl hij leed.
Dat ik in zijn voetstappen kan treden,
en gezegend zal zijn in zijn naam.

Read Full Post | Make a Comment ( 9 so far )

Wat levert het mij op?

Posted on July 21, 2007. Filed under: Christendom en Christenheid, Ecclesia, Omgang | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Binnen de postmoderne cultuur luidt bij ontvangst van een verzoek vaak de vraag: „Wat levert mij dat aan voordeel op?”
“Als christenen die consumptieve atmosfeer inademen, kan dat leiden tot kritiek op de proclamatie van het Evangelie. „Niet al dat wettische! Ik zoek zekerheid! Kom ik in de hemel?” Het is goed de cultuur te kennen, om ook zo de voorkeur voor eenzijdigheid in de prediking te kunnen weerstaan en tegengaan.” zegt  Dr. James Kennedy tijdens een CSFR-conferentie.

Be Ecclesia

Wees een gemeenschap of Ecclesia - Be Ecclesia - Image by mattwi1s0n via Flickr

De christelijke gemeente telt belijdende leden. Zij maken deel uit van een minderheid en staan tegelijk midden in de samenleving. Het gedrag van mensen buiten de kerk vindt aansluiting in hun eigen hart. Het beïnvloedt hen. Zij zijn niet in staat -als zij dat al zouden willen- zomaar uit die ’dampkring’ te vertrekken. Christenen ademen als het ware de atmosfeer van de actuele cultuur in. Dat heeft effect. Die cultuur doet iets met de kerk. Of beter: met christenen die een relatie hebben met een kerkelijk instituut. Het is nodig het begrip gemeenschap toe te lichten. Gedoopte leden zijn van nature dood in hun misdaden en zonden. Tot hen gaat de roep uit tot afzondering van de wereld. Tot bekering en antithese. Tot gemeenschap met Christus. Vanuit die vereniging tot gemeenschap met elkaar. Ook als van inwendige roeping geen sprake is, ligt er een claim op leden van het kerkelijk instituut om zich te gedragen als leden van één lichaam.

De Bijbel wijst op dat lichaam als voorbeeld. Het betekent dat mensen die tot de kerk horen niet zonder elkaar kunnen, maar elkaar nodig hebben. Dat zij elkaar hebben te dienen in liefde. Dat behelst meer dan elkaar goedemorgen wensen als men op zondagochtend de kerkbank inschuift. Het gaat erom oog te hebben voor het positieve in de ander. En ook voor z’n zonden. Gemeenschap leert elkaar te helpen, maar ook elkaar in liefde te vermanen. Dan blijft het lichaam intact en is geen amputatie nodig.

Nu maakt de Bijbel al melding van breuken in die geschetste gemeenschap. Leden van lokale gemeenten krijgen de oproep die gemeenschap niet te negeren. Zij behoren -als het goed is- vanuit de bron van de liefde van Christus te dienen en te fungeren als toonbeeld van verbondenheid. Dat is toch eigenlijk evangelisatie zonder spreken? Het maakt Christus’ woord zichtbaar: „Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

De kerk haalt anno 2007 vooral de pers als een individualistisch, ruziënd gezelschap. In de huidige cultuur verbrokkelen entiteiten, zoals een molecuul uiteenvalt in diverse atomen. Zo loopt ook het cement van de kerk schade op. Een poging om binnen een lokale gemeente gestalte te geven aan de gemeenschap van het ene lichaam kan gemakkelijk overkomen als bemoeizucht of opdringerigheid. Mensen vatten contact zomaar op als aantasting van individuele vrijheid, persoonlijke rechten of tradities.

Volgens mij is onze maatschappij zo materialistisch geworden dat de mensen hun verloning primair stellen. Ook diegenen die in de kerkgemeenschap leven kijken uit naar wat de dingen hen kunnen opbrengen. Zij mogen echter niet over het hoofd zien welke zegeningen hen tijdens dit leven ook al toe komen. Ook moeten wij aan anderen laten zien in welke mate wij in deze wereld van veel lijden toch weten om te gaan met moeilijkheden die ons over komen. Niet kerkelijken kunnen wij de waarde van de kerkgemeenschap laten zien als die kerkgemeenschap ook werkelijk bezielt leeft als één gemeenschap.
Iedereen moet er van overtuigd zijn dat het werkelijk iets zal op leveren al was het pas op het einde van de rit. Maar Christenen moeten de prachtige hoop koesteren van een vredevol eeuwig leven.

Christadelphian Ecclesia

+++

Vindt ook:

 1. De ecclesia als lichaam van Christus
 2. Al of niet verenigen
 3. Verenigen
 4. De Gemeente of samenkomenden: Een samenkomst of meeting
 5. Verzamelen of Bijeenkomen
 6. Congregatie
 7. De Christen Gemeente of Parochie
 8. Bezieling gemeente
 9. Intenties van de ecclesia
 10. Een kerkgemeenschap hoort een van samenreizenden te zijn: Samenreizende

Ook belangrijk om eens te bekijken:

 1. Kerk geen afhaal Chinees
 2. Keerpunt in de Kerk
 3. Groei in karakter
 4. Huiskerken ook in België noodzaak
 5. Krachten voor de Ecclesia opbouw.
 6. Eerste eeuw Ecclesia
 7. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 8. Gemeenschap van mensen die elkaar helpen in het geloof: Dagelijks helpen in het geloof
 9. De Christen Gemeente of zij die Toebehoren
 10. Maken van een kerk
 11. Kerkgroei en samengaan

Keerpunt in de Kerk

Read Full Post | Make a Comment ( 7 so far )

Zoek en vind de Open Weg

Posted on December 1, 2006. Filed under: Bezinning, Christen zijn en Christus volgen | Tags: , , , , , , |

Reeds in Jezus tijd waren er verschillende meningen hoe men Christus moest navolgen.

“De Weg” was de gebruikte scheldnaam om de Christusgangers te benoemen.

Doorheen de geschiedenis zijn er heel wat namen naar voor gekomen van groeperingen die beweren de echte Christenen te zijn.

Het grote probleem van al die mensen was dat zij het meest bekommerd geraakten rond hùn stellingen en hùn aanhangers.

“Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven als gij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl gij de eer die van de enige God komt, niet zoekt?” (Joh 5:44 WV78)

“Wie uit zichzelf spreekt, zoekt eigen eer. Wie daarentegen de eer zoekt van Degene die Hem zond, hij is geloofwaardig en er is geen bedrog in hem.” (Joh 7:18 WV78)

“voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God.” (2Co 4:4 WV78)

“Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht.” (2Pe 1:3 WV78)

Veel mensen gaven de voorkeur om aan tradities te houden of zich aan te sluiten bij die groeperingen die voor hen het best uit kwamen. Het was niet zo zeer de liefde voor God en de wil om uit de bijbel te leren, die hen tot een kerk trokken. daardoor geraakten ook velen verward of verstard in een denken.

“Jezus gaf haar ten antwoord: ‘Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?’” (Joh 11:40 WV78)

Velen durven niet afstappen van de gebruikelijkheden van hun streek of van familie gewoonten. zij willen blijven vasthouden aan zaken die hen door anderen worden voorgeschoteld.

Om die verkondigde ‘geloofsregels’ na te gaan met de Heilige Schrift durven zij niet. Waarom zouden ze? Indien men een geloof kan invullen zoals men het zelf wilt, is dat niet praktisch?

Zij die echter als Christen door het leven willen gaan moeten zich vragen stellen. Zij moeten inzicht zoeken.

“Maar de wijsheid–waar moet je haar zoeken, en het inzicht–waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen, de wijsheid is niet in het land der levenden. De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij, ‘de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, dan de duurste onyx of saffier. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht–waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid en hij toetste haar, hij peilde en doorgrondde haar. En hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer–dat is wijsheid; het kwaad mijden–dat is inzicht.’” (Job 28:12-28 NBV)

Kwaad is dikwijls daar waar verschillen zijn. Daar waar onenigheid in denken is, bestaat een voedingsbodem voor moeilijkheden.

Hoe meer de mensen zullen gaan zoeken in het Woord van God, hoe meer de meningsverschillen zullen vervagen. Hoe meer wij lezen in de Geschriften hoe meer wij de gelijkenissen zullen merken. Dankzij het verdiepen in de Heilige Schrift zullen wij ook verder kennis kunnen vergaren en gaan leren ontdekken wat wel kan, mag, moet of niet moet.

“Jahwe immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht.” (Spr 2:6 WV78)

Ook al zijn wij allemaal verschillende wezens met hun eigenheden, gaan wij leren ontdekken dat als wij ons volgens de regels van Christus gedragen, ook al zijn wij verschillend toch één zullen mogen zijn.

Mensen moeten de keuze maken of zij hun verenigingsleven willen dienen of God.

“Als u Jahwe niet verkiest te dienen, kiest dan nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, in wier land u woont. Ik en mijn familie, wij dienen Jahwe.’” (Joz 24:15 WV78)

Meerdere mensen willen van meerdere walletjes eten. zij willen op twee gedachten hinken. voor Jehovah is er echter geen tussenweg.

De grote scheiding komt onherroepelijk. Lot moest zijn vrouw achterlaten of ook zelf omkomen. (Lu 17:28-37 Jer 13:1-14)

Waarom dan nog langer gewacht? Neem nu de beslissing om uw leven met God en de naaste in het reine te brengen. De reddingsboot ligt langszij, het schip zinkt en de oproep klinkt: Spring! Waar wacht u op?

Read Full Post | Make a Comment ( 5 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 922 other followers

%d bloggers like this: