Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022

Gisteren hebben wij twee diensten gehouden in Mons, waarvan de eerste plaatsgreep in de ochtend in het Engels en Farsi terwijl de tweede in het Frans in de namiddag door ging.

Beide diensten keken naar de periode dat Jezus met zijn apostelen optrok naar Jeruzalem.
In de eerste dienst bekeken wij zijn omweg om naar Jeruzalem te gaan, waarbij hij de moeilijkere weg nam die zeer heuvelachtig was en door het gebied van de Samaritanen liep. In de tweede dienst bespraken wij de reden van dat bezoek aan Jeruzalem en keken wij naar wat Jezus Laatste Avondmaal zou zijn met zijn geliefde vrienden.

Dat bezoek aan Jeruzalem paste in de rijke traditie van Gods Volk waarbij men minstens eens in het leven, naar Jeruzalem moest gegaan zijn. Maar zij die dicht genoeg bij Jeruzalem woonden hielden zich er aan om Gods Gebod om telkens de Uittocht van Egypte en de Bevrijding van Gods Volk te komen vieren in de stad van God op de berg Zion. Jezus hield zich ook aan die traditie en stond er ook op om met zijn getrouwen ergens in Jeruzalem, samen te komen om die bevrijding te herdenken. Maar anders dan de vorige jaren zou hij nu zijn trouwe vrienden iets belangrijks toevertrouwen, wat hun leven, maar ook het onze voor goed zou veranderen.

In zekere zin moet het voor hen ook een vreemde avond geworden zijn in die bovenkamer ergens in die grote stad waar heel veel mensen samen waren gekomen om dat belangrijke feest van God te vieren.

Jezus en zijn apostelen namen de tekst van Numeri 9 ter hart waar staat geschreven:

9 Voorts sprak Jehovah tot Mo̱zes in de wildernis van Si̱naï, in het tweede jaar van hun uittocht uit het land Egy̱pte, in de eerste maand,+ en zei: „De zonen van I̱sraël nu dienen het paschaoffer+ te bereiden op de daarvoor bestemde tijd.+ Op de veertiende dag in deze maand, tussen de twee avonden,*+ dient GIJ het te bereiden op de daarvoor bestemde tijd. Overeenkomstig alle inzettingen die daarop betrekking hebben en heel de voorgeschreven gang van zaken daarbij dient GIJ het te bereiden.”+

Mo̱zes sprak dus tot de zonen van I̱sraël dat zij het paschaoffer moesten bereiden. Toen bereidden zij het paschaoffer in de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tussen de twee avonden, in de wildernis van Si̱naï. Overeenkomstig alles wat Jehovah Mo̱zes geboden had, zo deden de zonen van I̱sraël.+ (Numeri 9:1-5)

Zo was nu voor Jezus ook die bestemde tijd aangebroken om dat Pascha offer te gedenken, maar daar waar een dierlijk lam werd geslacht wist Jezus dat nu een menselijk lam zou geslacht worden.

27 GIJ dan moet zeggen: ’Het is het slachtoffer van het Pascha voor Jehovah,+ die de huizen van de zonen van I̱sraël in Egy̱pte voorbijging toen hij de Egyptenaren met de plaag trof, maar onze huizen heeft hij bevrijd.’”

Toen boog het volk diep en wierp zich neer.+ (Exodus 12:27 )

En het moet bij U in bewaring blijven tot de veertiende dag van deze maand,+ en de gehele gemeente der vergadering van I̱sraël moet het tussen de twee avonden* slachten.+ (Exodus 12:6)

Die eerste maand voor Gods Volk is nu zaterdag aangebroken en komende vrijdag is het die 14de Nisan waarop de volgelingen van Jezus ook die avond gedenken dat hij ook ter nagedachtenis van de Bevrijding dankzij God bevrijding over alle mensen zou mogen komen brengen.

Johannes de Doper had over Jezus gesproken als diegene die door God gezonden is en tot een offer aan God zou worden opgedragen. In die tijd werden nog altijd in het Israël dagelijks door de joodse priesters lammeren aan God geofferd. Maar nu verwees Johannes de Doper naar die man uit Nazareth als een lam dat maar één maal zou geslacht moeten worden  Opdat Jezus als het „Lam Gods” de zonden der wereld zou kunnen wegnemen, zou zijn bloed als een offer moeten worden uitgestort, want zonder het bloed van een onschuldig slachtoffer te vergieten, kon men van God geen vergeving van zonden verkrijgen.

22 Volgens de wet wordt bijna alles met bloed gereinigd,+ en als er geen bloed wordt vergoten, vindt er geen vergeving plaats.+ (Hebr. 9:22).

Vroeger had Jesaja ook al over die te komen man gesproken.

12 Om die reden zal ik hem een deel toewijzen onder de velen

en hij zal de buit verdelen met de machtigen,

omdat hij zijn leven* heeft uitgestort in de dood+

en tot de overtreders werd gerekend.+

Hij droeg de zonden van veel mensen+

en hij bemiddelde voor de overtreders.+ (Jesaja 53:12 )

Maar voor het zo ver was dat Jezus zou overgeleverd worden, genoot Jezus nog even van het gezelschap van zijn geliefden.

16 Op de 14de dag van de eerste maand zal Jehovah’s Pascha zijn.+ (Numeri 28:16)

In Numeri 28:16 komen wij te lezen dat het Pascha Israëls bevrijding uit Egypte herdenkt en dat dit moet herdacht worden op de 14de Nisan. In de woestijn was het waarschijnlijk gemakkelijk om zich te herinneren dat zij uit Egypte waren bevrijd, maar eenmaal gevestigd in het land zou het gemakkelijk zijn om de gebeurtenissen van de nacht dat het volk uit Egypte kwam te vergeten, vooral omdat degenen die de gebeurtenis hadden meegemaakt op sterven lagen. De nadruk op het vieren van het Pesachfeest betekende dat – indien trouw in acht genomen – elke generatie een levendige herinnering zou hebben aan hun bevrijding.

Jezus Christus heeft zelf de betekenis uitgelegd van het brood en de beker wijn die hij gebruikte bij de instelling van het Avondmaal. Het brood was ongezuurd brood dat overbleef van het Pascha dat Jezus net had gevierd. Het is dus zeker dat Jezus in de nacht van de 14de Nisan, in het jaar 33 van deze tijdrekening, deze nieuwe herdenking onder zijn trouwe discipelen heeft ingesteld.

Bij deze gelegenheid verzamelden de Israëlieten zich per gezin in hun huizen, nadat zij op de twee deurposten en de bovendorpel van de deur van hun huizen het bloed hadden gespat van een mannelijk lam, één jaar oud en zonder smet. Onder de bescherming van dit bloed aten zij het gebraden lam, zonder ook maar één been te breken. Omdat de Israëlieten alle zuurdesem uit hun huizen moesten verwijderen, was het brood dat zij aten met het gebraden lam en de bittere kruiden noodzakelijkerwijs ongezuurd brood. God gebood hen nog steeds ongezuurd brood te eten gedurende de volgende zeven dagen. Deze viering bracht de Israëlieten verlossing.

Om deze bevrijding van Zijn uitverkoren volk te herdenken, beval God hun het Pesachfeest te vieren, ieder jaar op die verjaardag, dat wil zeggen op de veertiende dag van de maanmaand Nisan. Pesach was dus het feest van een bevrijding. De Nieuwe Joodse Encyclopedie, uitgave 1962, blz. 370, 371, zegt over Pesach:

“Het herdenkt de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte, en wordt gevierd als ‘het seizoen van onze vrijheid’ (Zeman Herutenu).”

Als zoon van de Joodse maagd Maria was Jezus verplicht jaarlijks het Pascha te vieren, en hij hield zich trouw aan dit gebod tot op de dag dat hij stierf om ons los te kopen. – Exodus 12:1 tot 13:18; Galaten 4:1-5; Mattheüs 26:17-19.

4Ik zeg jullie dat zolang de erfgenaam nog een kind is, hij niet van een slaaf verschilt, ook al is alles zijn eigendom. Tot op de dag die zijn vader van tevoren heeft bepaald, staat hij onder toezicht van verzorgers en beheerders. Zo waren ook wij, toen we kinderen waren, een slaaf van de basisprincipes van de wereld.+Maar toen de termijn volledig verstreken was, stuurde God zijn Zoon, die uit een vrouw werd geboren+ en onder de wet stond,+om degenen los te kopen die onder de wet stonden,+ zodat we als zonen geadopteerd zouden worden.+ (Galaten 4:1-5)

17 Op de eerste dag van het Feest van het Ongezuurde Brood+ kwamen de discipelen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wil je dat we voorbereidingen treffen zodat je de paschamaaltijd kunt eten?’+18 Hij zei: ‘Ga naar de stad, naar die-en-die. Zeg tegen hem: “De Meester zegt: ‘Mijn tijd* is gekomen. In uw huis zal ik met mijn discipelen het Pascha vieren.’”’ 19 De discipelen deden wat Jezus hun had opgedragen en maakten alles klaar voor het Pascha. (Mattheüs 26:17-19)
In het eerste evangelieboek van Johannes ligt een zeer krachtige les over het prediken van het evangelie en het voorstellen van Jezus aan de mensen.Johannes de Doper was de eerste die iemand erop wees dat Jezus de Christus was. Hij zei:

“Kijk, het Lam van God”.

Van Johannes de Dopers persoonlijke zegel van autoriteit, begonnen Andreas en Johannes Jezus te volgen. Dan lezen we dat

“het eerste wat Andreas deed was zijn broer Simon zoeken, en tegen hem zeggen:

“We hebben de Messias gevonden” (dat is, de Christus).

En hij bracht hem naar Jezus.”

Johannes en Andreas werden naar Jezus gebracht op aanbeveling van Johannes de Doper. Simon Petrus werd naar Jezus gebracht op aanbeveling van Andreas.

Nu, nadat Jezus Philipus had gevonden,

“Philip vond Nathanael en zei tegen hem:

“Wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet sprak en over wie ook de profeten schreven:

Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef.”

Philippus stelde Nathanael voor aan Jezus die hem ook een van zijn leerlingen liet zijn.

Er is nog steeds geen betere manier om het Evangelie te verkondigen en het goede nieuws te verspreiden dan onze vrienden en familie voor te stellen aan de Messias, Jezus Christus. Er is geen behoefte aan grote toespraken of mooie argumenten. Laat hen komen en zien, en Jezus zelf ontmoeten door de evangeliën, de Geest en het gebed.

Jezus Christus:

Hij is het offerlam dat werd geofferd door Jehovah God, de Schepper van de mens.

In vele Christelijke gemeenschappen is het deze week een tijd van stilte (of Stille Week). Het is een periode van enkel dagen waar wij tijd nemen om over die offergave van die man uit Nazareth te denken. Aanstaande vrijdag is het 14 Nisan, een dag waarop onze gedachten niet alleen moeten uitgaan naar de bevrijding van Gods volk uit Egypte, maar ook naar onze eigen bevrijding, namelijk het offer van Jezus Christus als het Lam Gods, waardoor zijn bloed het zegel van het Nieuwe Verbond vormde, waardoor Gods genade, bevrijding van de vloek van de dood, toekomt aan een ieder die Jezus erkent als de door God gezonden Verlosser. Wij moeten beseffen dat de dood tot ons is gekomen door een mens, maar dat de opstanding van de doden ook door een mens tot ons is gekomen.

21 Omdat de dood er is gekomen door een mens,+ komt ook de opstanding van de doden er door een mens.+ (1 Kor. 15:21).

Vorig jaar was het een heel stille week doordat wij de 14de Nisan niet in groep konden beleven. Dit jaar zal het ook niet veel anders zijn. Voor alle veiligheid komen wij nog steeds niet te samen in een zeer grote groep. Maar dit jaar hadden wij gisteren onze eerste dag met een deel mensen in de eclesiaruimte en anderen in hun eigen huis verbonden via Zoom. Ook vrijdag zullen wij (eindelijk) ook al is het nog maar in kleine kring, kunnen samen komen om Jezus Laatste Avondmaal in herinnering te nemen.

Voor onze gemeenschap is die avond namelijk normaal gesproken de belangrijkste avond van het jaar. Het is voor ons de belangrijkste bezinningsavond om na te denken over wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft en over wat hij heeft kunnen verwezenlijken door zich als een offerlam aan zijn hemelse Vader aan te bieden. Normaal gesproken is het een speciale avond waar wij meerdere mensen op uitnodigen om zo het Woord van God te horen op die speciale gelegenheid.

Op die avond wordt er meestal in het kort een beeld geschets van Jezus van Nazareth en wordt er verteld wat er die avond en de volgende uren van de dag gebeurde.

Toen Jezus deze maaltijd aanrichtte in aanwezigheid van zijn trouwe apostelen, zei hij tegen hen:

 “Blijf dit doen ter nagedachtenis aan mij” (1 Cor. 11:23-26).

Gisteren kwamen wij ook tesamen om hem en die maaltijd te gedenken. Maar op 14 Nisan ligt het toch nog anders, want dan herdenken wij dat Avondmaal in het bijzonder met het besef dat Jezus dat Nieuwe Verbond instelde en daar ook te kennen gaf dat hij zich aan God aanbood om als lam naar de slachtbank gebracht te worden. Met die daad heeft Jezus de Losprijs betaald, zoadat iedereen beroep kan doen op dat Offerlam en zo uit de dood kan verlost worden.

Wij erkennen dat Jezus het beloofde lam is, dat voor ons gestorven is om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Ook wij willen Gods wil doen door hem na te volgen en wij maken het tot een van onze taken om de uittocht uit Egypte te gedenken zoals Jezus en zijn apostelen deden.

Hoewel we nu nog niet met velen lijfelijk aanwezig zullen zijn komende vrijdag, kijken wij toch al uit naar die belangrijke bijeenkomst warabij wij ook met andere broeders en zusters van over de gehele wereld verbonden zullen zijn. Dankzij de Zoommeeting zullen wij die verbintenis ook kunnen aanvoelen en gezamelijk God prijzen. Dan zullen wij tegenover God ook onze dankbaarheid uitdrukken omdat Hij dat Zoenoffer van Jezus aanvaard heeft.

Hopelijk mogen wij of andere broeders u op die herrineringsmaaltijd aantreffen.

+

Voorgaande

Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht

Een Messias om te Sterven

Lam van God #1 Sprekers voor God

Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld

Jezus laatste avondmaal

Jezus vertrouwend op zijn God

Een Groots Geschenk om te herinneren

Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer

Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

++

Aanvullende lectuur

 1. Opgetekend in Geschriften
 2. Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing
 3. Aanwijzingen voor redding te vinden
 4. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 5. Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst
 6. Opgaan naar Jeruzalem 3 De grote feesten
 7. Redding mogelijk voor allen
 8. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 9. Aankondigingen betreft een verlosser
 10. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 11. Verkondiger Jezus ook de redder
 12. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 13. Jezus Christus
 14. Vertrouwen in Jezus Christus
 15. Gezondene van God
 16. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 17. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 18. Jezus de Heer
 19. Jezus de ZoonZoon van God – Vleesgeworden woord
 20. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 21. Zoon van God dé Weg naar God
 22. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 23. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 24. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 25. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 26. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 27. De Verlosser of Terugkoper
 28. Zelfverloochening en witwassen door doop
 29. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 30. Verlossing #4 Het Paaslam
 31. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 32. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed
 33. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 1 Inleiding
 34. Niet onwillig naar de dood gesleeptNiemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
  Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
  Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 35. Lijden bedekt door Zoenoffer
 36. Verzoening
 37. De Verlosser 1 Senior en junior
 38. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 39. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 40. God wil u gunst betonen
 41. Verlossing #4 Het Paaslam
 42. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 43. Zoenoffer
 44. Lijden bedekt door Zoenoffer
 45. Verzoend met God
 46. Verzoening met verbintenis
 47. Jezus volgelingen werden via Christus levende offers in hun aanbidding tot God
 48. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 49. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 50. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 51. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 52. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 53. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 54. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 55. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 56. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 57. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 58. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 59. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 60. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 61. Het meest speciale weekend van 2018
 62. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 63. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”Gisteren stierf hij voor mijFundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van ChristusSamen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 64. 2021 Gedachtenisviering van de dood van Christus
 65. Een stille week
 66. Toewijding van ons
 67. Een herinneringsmaaltijd in kleine kring
 68. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 69. Brood en leven
 70. Samen eten, drinken en Jezus gedenken
 71. In deze oorlogsdreigingstijden
 72. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 73. Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren
 74. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 75. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

3 thoughts on “Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.