Gedachte bij de opening van het schooljaar 2021-2022

Vorige twee jaar waren voor scholen en kerken een vreemde tijd waarbij afstand houden het meest centraal stond.

Vandaag begint een nieuw schooljaar waarbij iedereen uitkijkt naar de tijd dat afstand houden en dragen van mondmaskers ten einde zal mogen komen. Voor vele kerken gaat men terug naar een normaler leven waarbij de gelovigen in het kerkgebouw samen komen. Op het einde van vorige maand zijn wij met onze gemeenschap ook begonnen met het toelaten van een beperkt aantal mensen in de ecclesiahal. Voor het ogenblik houden wij het toch nog liefst veilig en verzoeken onze leden dan ook nog steeds afstand te houden en als men samen komt toch nog mondkapjes of mondmaskers te dragen. Veiligheid op de eerste plaats; Het Coronavirus is nog steeds niet van de baan en wij moeten rekening houden met de varianten en met de nog zeer hoge besmettingscijfers en hospitaalopnames.

Maar geleidelijk aan hopen wij dat wij dat corona gebeuren terzijde zullen mogen schuiven en dat iedereen in de geloofsgemeenschap weer taken zal opnemen die het best bij die persoon passen.

Wij moeten beseffen dat iedereen andere mogelijkheden heeft en daarom ook andere kansen moet krijgen. Iedereen kan wel een aangepaste functie in de ecclesia vervullen. Niemand is onnuttig in onze geloofsgemeenschap. Iedereen kan dan ook een taak opnemen en zijn steentje tot de gemeenschap bijdragen.

Maanden hebben wij elkaar niet lijfelijk kunnen treffen en moesten wij het doen met de beelden die wij via het internet te zien kregen. Maar nu kan onze gemeenschap weer tot leven komen en zal iedereen weer een taak kunnen opnemen om de dagelijkse werking van de ecclesia te verzekeren.

Bij de opening van het jaar moeten wij er even terug aan denken dat er verschillende gaven zijn, maar dat de Geest die ze geeft, een en dezelfde is.

“Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest.” (1Co 12:4 WV78)

Ook zijn er verschillende manieren om elkaar te dienen, maar de Heer die de opdracht geeft, is een en dezelfde. en daar zit onze kracht van de gemeenschap in, want tezamen zijn wij verenigd onder Christus Jezus. Verenigd in één lichaam voelen wij ons sterk, doordat wij samen onze krachten bundelen, hoe verschillend deze ook mogen zijn.

“6 Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt. 7 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.” (1Co 12:6-7 WV78)

Tezamen zijn wij er bewust van dat wij in eendracht onze handen in elkaar moeten slaan en dankbaar moeten zijn voor al die gaven die elk een kan aanbieden en gebeuren als het werk van een en dezelfde Geest, die daarvan aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil.

“Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil” (1Co 12:11 WV78)

“Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.” (1Co 12:12 WV78)

Ook dit nieuwe school- en academiejaar zullen wij ons niet laten vangen door corona. Lichamelijk zullen wij ons niet laten ondermijnen zoals wij ons ook geestelijk niet zullen laten ondermijnen. Zoals het lichaam een eenheid is en de ledematen een veelheid, en alle ledematen ondanks hun veelheid toch één lichaam vormen, zo is het ook met Christus en vormen wij als broeders en zusters in Christus één sterk geheel waarbij eenieder elkaar ondersteunt en daar bijspringt om te helpen waar nodig. Want wij allen zijn in de kracht van diezelfde ene Geest ook door de doop één lichaam geworden, allemaal zijn we doordrenkt met één Geest.

“13 Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest. 14 Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een lid, maar uit vele leden.” (1Co 12:13-14 WV78)

Ook dit jaar zullen wij er hard op toe moeten zien dat wij goed zorg dragen voor elkaar. Want als één lichaamsdeel lijdt, lijden alle andere mee, en als één lichaamsdeel wordt geëerd, delen alle andere in de vreugde.

“Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt een lid geeerd, alle delen in de vreugde.” (1Co 12:26 WV78)

Laten wij vrolijk dit nieuwe academiejaar tegemoet gaan en beseffen dat God de mensen een verschillende plaats toegewezen heeft in de gemeente.

“27  Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. 28 Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal. 29 Zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen wonderdoeners? 30 Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in vervoering? Kunnen allen uitleg geven? 31 Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.” (1Co 12:27-31 WV78)

Of wij er nu zijn om het Woord van God verder te verspreiden door te prediken, of het in de hal aangenamer maken door voor de bloemen en verdere aankleding te zorgen, of om naar de  zieken te gaan en naar hen die hulp nodig hebben, kunnen wij ons wel allen samen richten op de belangrijkste gaven.

“12 Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. 13 Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.” (1Co 13:12-13 WV78)

+

Voorgaand

Aanvang Nieuwe Schooljaar

Rebellen in het klaslokaal

Leer ons herinneren

++

Lees ook:

  1. 31 augustus, laatste dag van de zomervakantie
  2. Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus)
  3. Gedachte voor vandaag “Voorbeelden nemen als waarschuwingen” (28 augustus)
  4. Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.