Begrijpend zingen: Psalm 117

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt, zal God met nog grotere vreugde lofzingen

Psalm 117

Zijn goedertierenheid … en trouw

‘De kortste psalm – en toch één van de prachtigste’

heeft iemand eens over Psalm 117 opgemerkt.

Je eerste gedachte is, dat er in twee verzen niet zo erg veel gezegd kon worden, en toch mogen wij uit deze psalm veel putten.

Vers 1 roept de mensheid op Jehovah, de God van Israël te prijzen. God verdient inderdaad alle lof en prijs: Hij is immers de machtige Schepper van hemel en aarde. Maar ook al is Hij zo groot, Hij kijkt steeds met liefde naar de mensen,

“want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid” (vers 2).

Dit woord “goedertierenheid” verdient in ‘t bijzonder onze aandacht. In het Hebreeuws staat het woord chesed, wat moeilijk met één Nederlands woord te vertalen is. Sommige Bijbelvertalingen en liederen, gebruiken woorden als liefde, barmhartigheid, tederheid enz..

Chesed houdt echter in: de ideeën van voortdurende (Goddelijke) liefde, genade en goedheid – en nog meer. Je komt pas echt achter de volle betekenis door voorbeelden in het Oude Testament na te gaan.

Toen Israël uit Egypte trok, sloot God te Sinaï een verbond met hen, en maakte Zijn Naam en Zijn eigenschappen bekend:

“HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw…” (Exodus 34:6).

Juist deze laatste twee woorden vinden wij overal terug, wanneer gesproken wordt over het verbond tussen God en Zijn volk. “Goedertierenheid” heeft de betekenis van verbondsliefde, een bestendige genegenheid vastgesteld op grond van een verbond.

“Trouw” is eveneens een verbondswoord. Geen wonder dan dat beide woorden voorkomen in Psalm 89, waar uitvoerig gesproken wordt over Gods verbond met David – en met de Zoon van David, de Messias: b.v.

“Mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden” (Psalm 89:34,35; zie ook verzen 2 t/m 4, 15, 25, 29).

Ook Jesaja gebruikt het woord chesed in verband met Gods verbond met wie op Hem vertrouwen:

“Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE” (54:10).

Ook aan ons wil God Zijn goedertierenheid en trouw bewijzen, en in de grote leermeester Jezus zien wij deze eigenschappen ten volle geopenbaard.

“Halleluja!”

J.M.

 

+

Voorgaand

Begrijpend zingen: Psalm 105-106

Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God

One thought on “Begrijpend zingen: Psalm 117

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.