Bij beperktheid van plaats toch nog verkondigend

De vorige weken, vanuit ieders huiselijk plekje, of vanuit ieders “kot” hebben wij met de ecclesia aandacht geschonken aan de prediking van het Goede Nieuws. De woensdag 27 mei sprak Marcus Ampe tijdens de Bijbelstudie over de noodzaak van onze prediking. Vorige zondag werd er tijdens de zondagsdienst verder op in gegaan en gekeken naar de apostel Paulus in gevangenschap.

Deze latere door Jezus geroepene schreef:

“1  Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ter wille van u, de heidenvolken… 2 Gij hebt toch vernomen hoe de genade Gods die mij met het oog op u gegeven is, zich heeft verwerkelijkt: 3 dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. 4 Wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. 5 Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 dat de heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie, 7 waarvan ik bedienaar geworden ben krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. 8 Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen, 9 en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal, 10 opdat thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen door middel van de kerk de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.” (Efe 3:1-10 WV78)

Ook al was Paulus opgesloten zag hij zich niet zo beperkt dat hij geen contact zocht met mensen buiten zijn omgeving. Hij kon nog steeds brieven schrijven, wat hij met vuur bleef doen. Hij sloeg er in om heel wat mensen tot leven te brengen in Christus. Ook in deze omstandigheden die we nu mee maken hoeven wij ons niet zodanig beperkt voelen dat wij anderen niet zouden kunnen inlichten over het geestelijk gebeuren en om anderen moed in te spreken.

“20 waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bidt dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is. 21 Tychikus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, zal u alles vertellen, zodat ook gij te weten komt hoe ik het maak. 22 Juist daarom zend ik hem naar u toe, dat gij zoudt vernemen hoe het ons gaat en hij uw hart moge vertroosten. 23 God de Vader en de Heer Jezus Christus mogen de broeders vrede geven en liefde met geloof.” (Efe 6:20-23 WV78)

We kunnen zien dat er toch vrijheid was hoezeer ook de omstandigheden. Voor hem was er vrijheid in Christus dankzij Gods help. Voor hem was het duidelijk dat men God moest zoeken en dat er enkel door zulk een houding wijsheid kon verworven worden. Wij moeten ook wel beseffen dat er gerust heel wat mensen zijn die helemaal niets van God willen weten en dat nooit zullen doen. Maar er zijn er ook anderen aan wie wij God kunnen leren kennen, en die daardoor, met de jaren tot inzicht zullen komen dat zich aan God overgeven het beste is dat een mens kan doen. Voor hen die God verfoeien zal er door ons niet zo veel te doen vallen. Maar wat er ook gebeurt, in welke mate wij ook gebonden worden, door een ziekte, een quarantaine of lockdown opgelegd door de regering, waarbij meerdere mensen gebruik zullen maken om weer God de schuld te geven, moeten wij ons niet laten doen. Maar mogen wij ons zeker niet laten verleiden om in de val van deze wereld te trappen en mee te heulen met diegenen die Gods Naam misbruiken om mensen tot zich te lokken en in hun gemeenschap op te nemen.
In deze tijden zijn wij in de mogelijkheid gesteld om vrij te spreken, ook al zitten we in ons kot. Nu is het geen slechte tijd om de liefde van God aan te tonen en aan te geven dat waar de geest van Christus leeft ook vrijheid is.

“ Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.” (1Co 3:11 WV78)

“ van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. De grote dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is.” (1Co 3:13 WV78)

“ niemand die verstandig is, niemand die God zoekt.” (Ro 3:11 WV78)

“ Een open graf is hun keel, met hun tong plegen zij bedrog, addergif schuilt achter hun lippen.” (Ro 3:13 WV78)

“ En Ik heb gezworen in mijn gramschap: ooit zullen zij ingaan in mijn rust” (Heb 3:11 WV78)

“ Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat ‘heden’ duurt, zodat niemand zich door de zonde tot zulk een halsstarrigheid laat verleiden.” (Heb 3:13 WV78)

De afgelopen tijd was er heel wat lijden waar we niet naast konden kijken. De normale patronen waren ook verbroken, dat tot gevolg had dat nu juist in afzondering iedereen echt eens tijd kreeg om zich af te zonderen en te gaan mediteren over zijn of haar leven en hoe men als mens verder zou willen gaan in deze maatschappij die getekend werd door deze grote crisis op gezondheids- zowel als op economisch vlak.

Wat op viel, is dat er in zekere zin heel wat solidariteit met anderen werd vertoond; Al kan men daar vragen bij stellen hoe die solidariteit met de gezondheidswerkers echt gemeend was, wanneer er van die applaudisserenden bij waren die er niet tegenop zagen om heel dicht bijeen te komen met vele anderen. Totaal respectloos waren diegenen die nog lockdown party’s en barbecue feestjes hielden.

Deze lockdown periode was er een, waar mensen toch hun liefde voor anderen konden tonen, door voor hen op te komen en door hulp te bieden waar het kon of kan. Velen werden nu geconfronteerd met ziekte en dood. Alle gesprekken over dood konden en kunnen dan weer aanleiding zijn om te spreken over Christus die de kracht van de angst voor de dood breekt. Tijdens de vele contacten via het internet kon men nu eens meer tijd nemen om over andere zaken dan de wereldse te praten. Als men slim was kon men nu ook ogenblikken vinden om over Jezus en zijn God te praten en over de wonderen die zij al gedaan hebben maar ook nog zullen doen.

“ en God voegde er zijn getuigenis aan toe in de vorm van tekenen, wonderen en velerlei machtige daden en door de gaven van de heilige Geest uit te delen naar zijn welbehagen.” (Heb 2:4 WV78)

“ want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.” (Ro 8:21 WV78)

Hebt u zo ook eens tijd gemaakt om na te denken over uw leven en over het vervolg van uw leven?

Nu kan u best eens tijd maken om na te denken over de vele mogelijkheden die nog gaan komen.

Laten wij tonen aan de met vele vragen zittende personen dat wij een liefhebbende Vader hebben die ons kracht kan geven om verder te gaan ook al mogen het zulk een moeilijke tijden zijn. Laten wij ons ook laten leiden door de woorden die wij via de Heilige Schrift krijgen en waarmee we ons kunnen verrijken om anderen ook tot inzicht te brengen. In de roep van Christus vinden wij ook de roep van God, die we ook kenbaar moeten maken aan anderen. En nu is het een ideale gelegenheid.

“14  Daarom buig ik mijn knieen voor de Vader, 15 naar wie alle vaderschap. in de hemel en op aarde genoemd wordt: 16 moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, 17 dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. 18 Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereikten die de volheid van God zelf is. 20 Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, 21 aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.” (Efe 3:14-21 WV78)

“13 In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil, hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk, en tot lof van zijn heerlijkheid. 15  Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank, want ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle heiligen. 16 Steeds gedenk ik u in mijn gebeden. 17 Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. 18 Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel temidden der heiligen 19 en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht 20 heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, 21 hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd.” (Efe 1:13-21 WV78)

Vast staat dat het virus de gehele wereld in de ban heeft genomen. Daar waar mensen niet naar de raadgevingen van de wetenschappers wilden luisteren kunnen heel wat meer doden aangetroffen worden dan in die plaatsen waar mensen zinnige maatregelen wilden opvolgen. Hier kan men ook zien hoe belangrijk raadgevingen zijn en wat het gevolg kan zijn als wij deze niet opvolgen. God geeft ook heel wat raadgevingen die veel mensen in de wind slaan. Zij zullen daarvan ook de gevolgen moeten dragen. Mijn vader zei altijd tegen ons:

“Wie niet horen wil moet voelen.”

en ik moet vast stellen dat er nog steeds niets veranderd is. Als wij regelgeving en waarschuwingssignalen negeren moeten wij de gevolgen er van dragen.

Laten wij ook niet vergeten dat wij in tijden die voor velen moeilijk zijn, we ook moeten klaar staan voor hen die het nog moeilijker hebben dan wij. Dat wij als we voor Jezus zijn rechtersstoel moeten komen hij zal kunnen zeggen

“35 Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 36 Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.” (Mt 25:35-36 WV78)

Wij kunnen onder de bescherming van de God van barmhartigheden, en de God van alle vertroosting leven en verzekerd zijn van die dingen waarin wij geloven. Maar we moeten beseffen dat er nog meer mensen in zullen moeten gaan geloven.

“ Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting.” (2Co 1:3 WV78)

Anderen zullen ook moeten inzien dat wij niet hebben te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, die weigeren te zien hoe het er in de natuur verkeerd aan toe gaat, doordat de mens geen respect toont naar Gods schepping. Het zijn die heren van de wereld, die in de duisternis van deze eeuw heersen, en mensen trachten te misleiden of de ernst van de zaak proberen te minimaliseren. Voor die wereld moeten wij niet enkel opletten maar ook anderen waarschuwen.

“11 Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 12 Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen,” (Efe 6:11-12 WV78)

Paulus, die een oud man was toen hij zijn brie aan Filemon schreef, was niet enkel een gevangene van de Romeinen, dat hem in zijn bewegingsvrijheid beperkte, maar hij aanschouwde zich ook of bovendien een gevangene van Jezus Christus, wat hem vrijheid bracht.

“ toch geef ik de voorkeur aan een verzoek en aan een beroep op uw liefde. Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,” (Flm 1:9 WV78)

“ Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ter wille van u, de heidenvolken…” (Efe 3:1 WV78)

“ Het spreekt ook vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die in mijn gevangenschap bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie deelt in de genade die mij gegeven wordt.” (Flp 1:7 WV78)

“ Bidt tevens voor ons, dat God een deur moge openen voor onze prediking, om het geheim van Christus, waarvoor ik de boeien draag, te verkondigen;” (Col 4:3 WV78)

Daar hij zulke mooie vooruitzichten had, gebruikte hij grote vrijmoedigheid van spreken, en dat is wat wij ook moeten hebben en doen.

“ Toegerust met zulk een hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op,” (2Co 3:12 WV78)

Om het juiste doel te bereiken moeten wij ook waardig leven naar Gods Woord, en hoeven wij ons helemaal niet te schamen om er voor uit te komen wat wij geloven.

“ Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,” (Efe 4:1 WV78)

“ Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God,” (2Ti 1:8 WV78)

“ want ik hoor van de liefde en de trouw die gij de Heer Jezus en alle heiligen betoont.” (Flm 1:5 WV78)

Met ons geloof kunnen wij met een gerust hart deze wereld tegemoet gaan. Ook al hangen wij aan deze wereld vast, en kunnen wij ook door ziekte en dood getroffen worden, hebben wij toch de verzekerde hoop van de beloften van God, die ons staande houden.

“ In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,” (Efe 1:11 WV78)

“ Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast.” (2Co 4:1 WV78)

+

Voorgaand

Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #2 Ademtocht van de mens

++

Aanvullende lectuur

 1. Kunstzinnige en therapeutische bezigheden in en na Lockdown
 2. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 3. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 4. Twee vormen van Vrijheid
 5. Ontstaan van eigen vrijheid
 6. Isolatietijd vrij te nemen voor jezelf
 7. Ik ben Vrij
 8. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 9. Nieuwe sociale etiquette
 10. Zending van Met Open Bijbel April 2020
 11. Kunnen focussen in een hectische tijd
 12. Niet op het probleem focussen maar op de oplossing tot alle problemen
 13. Over gaan tot een juiste focus

3 thoughts on “Bij beperktheid van plaats toch nog verkondigend

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.